De rol van politie en parket bij ouderenmisbehandeling

advertisement
De rol van politie en parket bij
ouderenmisbehandeling
Inge Deman
Eerste substituut procureur des
konings bij de rechtbank van eerste
aanleg te Dendermonde
1. Hoe worden zaken ter kennis
gebracht aan het parket?
 Proces-verbaal “gewone weg”
• Interventiepolitie
• Recherche
• Sociale cel politie
 Dringende telefonische contactname door de
politie
 Brieven en telefoons van particulieren
 Meldingen vanuit de hulpverlening
2. beroepsgeheim
Meldingen aan politie en parket worden, voor wat
betreft de hulpverleners, beheerst door art. 458
Sw:
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid,
apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit
hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen
die hen zijn toevertrouwd, en die deze bekendmaken buiten het
geval dat zij geroepen worden om in rechte of voor een
parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen, en
buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend
te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht
dagen tot zes maanden en een geldboete van 100 € tot 500 €.”
 Verschil met art. 458 bis Sw: minderjarigen,
beperkte lijst misdrijven…
 Grens met notie “schuldig verzuim”
... hij die verzuimd hulp te verlenen of te verschaffen aan
iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf
diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand
hem is beschreven door degenen die zijn hulp
inroepen…verzuimer kon helpen zonder ernstig
gevaar voor zichzelf of anderen… .
 Notie “noodtoestand”
 Anoniem overleg
3. Na de aangifte:
bewijsvergaring
Probleem:
– Waarde van de verklaring van het slachtoffer:
• mogelijkse dementie en/of geestesziekte van het
slachtoffer – hoe inschatten?
• Afhankelijkheidspositie van slachtoffer tegenover
dader.
• Andere motieven eigen aan het slachtoffer: wraak,
geldzucht, medelijden en vergoelijking, schaamte,
schuldgevoelens, angst voor de gevolgen van de
aangifte, ….
– Waarde van de kwesturen van het slachtoffer:
oorzaak kwetsuren, sneller blauwe plekken, …
– Bewijsvergaring bij psychische mishandeling
en/of verwaarlozing.
4. Maatregelen tegen de
verdachte
 Politionele opvolging
 Therapie op semi-vrijwillige basis, eigen keuze
van therapeut
 Praetoriaanse probatie
 Strafbemiddeling
 Dagvaarding
 Vatting van de onderzoeksrechter
 Probatie na vonnis
5. Maatregelen voor het
slachtoffer
Probleem:
– Oudere wenst zijn verblijfplaats vaak niet te
verlaten, wenst geen hulp indien dit
“verhuizen” betekent.
– Geen afzonderlijke rechter of wetgevend kader
voor oudere (cfr.jeugdrechter, bijzondere
jeugdbijstand)
6. Beschermingsmaatregelen:
– Collocatie
• Geestesziekte
• Gevaar voor zichzelf en/of anderen
– Voorlopig bewind: enkel het materiële wordt
beschermd.
Dank voor uw aandacht.
Download