PowerPoint Presentation - Landelijk Platform Woonoverlast

advertisement
Treiteraanpak Amsterdam
Definitie treiteren
Herhaaldelijk terugkerend wangedrag van personen of
groepen tegen specifieke personen of huishoudens. Dit
speelt zich af in de directe woonomgeving van het
slachtoffer waardoor deze geen mogelijkheden heeft om
zich aan het wangedrag te onttrekken.
Voor alle duidelijkheid: gewone overlast van bijvoorbeeld
groepen (hang) jongens die een balletje trappen en/of
luidruchtig zijn en burenruzies vallen buiten de
Treiteraanpak.
Kern van de aanpak
 Slachtoffer centraal
 Onbetwist slachtofferschap
 Convenant
 Inzet Openbaar Ministerie en
burgemeestersbevoegdheden
 Heldere regie en escalatiemogelijkheid naar stedelijk
team
Omvang problematiek
 Grafiek 1. Instroom potentiële treiterzaken, totaal (peildatum 14-10-2013)
Knelpunten bij de aanpak
• Angst bij bewoners regeert: gebrekkige
dossiervorming
• Wat doe je met de kinderen?
• De Amsterdammers die zich getreiterd voelen
maar niet vallen onder de treiteraanpak
Eerste winstpunten
• Inzicht in omvang problematiek
• We boeken voortgang in zaken die al jaren slepen
• Slachtoffer centraal stellen is nieuw
• Nieuw instrumentarium ontwikkeld
Succesfactoren
• Duidelijke keuzes en heldere uitgangspunten
• Houd rekening met complicerende factoren
• Angst bewoners
• Investeer in een goede duiding van de
problematiek
• Tolereer geen bedreigingen of geweld richting
professionals
• Samenwerkings- en privacyconvenant
• Budget
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards