Wat is een evenement - Academie voor Bijzondere Wetten

advertisement
Wat is een evenement?
Een gebeurtenis die één of meerdere dagen duurt, waarvoor de gemeente reeds vergunning heeft verleend en waarbij als voorwaarde is gesteld dat verkeersregelend moet
worden opgetreden.
Hoe komt men als organisator aan een vergunning?
Een organisatie dient schriftelijk een aanvraag in bij de vergunningverlenende instantie (gemeente, provincie, waterschap of Rijk).
Door wie wordt een evenementenverkeersregelaar opgeleid?
Deze moet altijd door de politie worden opgeleid.
Wij organiseren al 30 jaar hetzelfde evenement en weten precies hoe het werkt. Kunnen we zelf onze evenementenverkeersregelaars opleiden?
Nee.
Welke bevoegdheden heeft een evenementen-verkeersregelaar?
Een verkeersregelaar is bevoegd om in het kader van de werkzaamheden alle aanwijzingen te geven die nodig zijn voor een goede verkeersregeling. Veelal zal dit beperkt blijven
tot het geven van stopteken en oprijteken.
Hoe is de aanstelling van evenementen-verkeersregelaars geregeld?
Evenementenregelaars kunnen alleen door de burgemeester worden aangesteld voor de duur van het evenement, nadat de instructie heeft plaatsgevonden.
Waarom krijgen evenementenregelaars geen aanstellingscertificaat?
Dit is voor een eenmalige gebeurtenis te bewerkelijk. Daarnaast is er er immers altijd sprake direct politie toezicht, dus is altijd vast te stellen of het om bevoegde regelaars gaat.
Waar is een aanstelling geldig?
Het aanstellingsbesluit van een landelijke verkeersregelaar is geldig in heel Nederland. Het aanstellingsbesluit van een permanente verkeersregelaar is uitsluitend geldig in de
politieregio waar het is afgegeven. Tenslotte, het aanstellingsbesluit van een evenementenregelaar is alleen geldig op de dag van het evenement en binnen de gemeente waar het
evenement plaats vindt.
Kunnen permanente verkeersregelaars worden ingezet bij bijvoorbeeld langdurige wegwerkzaamheden?
In beginsel niet. Hierover moet altijd vooraf overleg plaats vinden met de politie. De betrokken korpschef moet het verrichten van die taken als een onderdeel van hun
hoofdwerkzaamheden beschouwen. Bovendien wordt altijd voorkeur gegeven aan het gebruik van permanente verkeersmaatregelen.
Moeten / mogen brandweermensen opgeleid worden tot verkeersregelaar?
Is niet nodig. Een brandweerman kan uit noodzaak om zijn beroep uit te kunnen oefenen een aanwijzing geven. Zolang het geven van aanwijzingen beperkt blijft tot (overmacht-)
omstandigheden behoeft de betrokken brandweerman niet te zijn opgeleid en aangesteld als verkeersregelaar.
Mag een organisator van een evenement zelf bepalen waar en hoeveel evenemtenverkeersregelaars worden ingezet?
Nee. De politie bepaalt. Uiteraard zal dit in de praktijk in goed overleg plaatsvinden
Wat is het verschil tussen verkeersbrigadiers en verkeersregelaars?
Een verkeersbrigadier helpt de kinderen van en naar school en mag dit alleen op een vaste plaats, een evenementenverkeersregelaar kan bij een evenement op verschillende
plaatsen worden ingezet.
Mag een evenementenverkeersregelaar lopend of rijdend een stopteken geven?
Nee, dit mag alleen staande en op de door de politie aangewezen plaats. Dus los van en buiten enig voertuig.
In de brochure staat dat een verkeersregelaar alleen mag optreden onder direct toezicht van de politie. Wat nu als de politie aangeeft geen tijd beschikbaar te
hebben?
Direct toezicht door de politie is wettelijk voorgeschreven. In principe kan het dus voorkomen dat gebrek aan politiecapaciteit de doorgang van het evenement in gevaar brengt en
bijvoorbeeld naar een andere datum moet worden uitgeweken. Overleg met de politie moet dan de oplossing brengen.
Wat wordt verstaan onder direct toezicht.
Onder direct toezicht wordt verstaan het op locatie actief aanwezig zjin van één of meerdere politiemensen. Maak, als organisator, hierover bindende afspraken met de politie en
zie toe op een goede invulling hiervan. Een agent kan vanaf een bureau geen direct toezicht houden.
Download