Regels voor Run2Day for CAA

advertisement
Regels voor Run2Day for CAA:
Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers,
deelnemers e.d. geldt (m/v).
1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich
aan het reglement. Het betreden van de plaats waar het
evenement plaatsvindt en het bijwonen en deelnemen aan het
evenement, geschiedt door de deelnemers voor eigen risico, in die
zin dat de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt
voor schade ontstaan door genoemd betreden of deelname.
Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of
schade aan eigendommen.
2. Deelname aan de Run is voor eigen risico. De organisatie
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of
beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig
opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove
schuld van de organisatie.
3. Voor de deelnemers aan de Run geldt ten alle tijden dat de
organisatie zich het recht voorbehoudt deelname aan het
evenement te mogen ontzeggen.
4. De organisatie en de medische staf hebben het recht een
deelnemer (verdere) deelname aan de Run te ontzeggen.
5. Instructies van begeleiding en medewerkers moeten direct en
stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven
aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan
verwijdering van het evenement tot gevolg hebben.
6. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de
organisatie ontheffing verleend is.
7. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander
baby-vervoersmiddel aan de Run deel te nemen. Het is ook niet
toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is
deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of
meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met
toestemming van de organisatie.
8. De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde
delen te wijzigen of de gehele af te gelasten op grond van extreme
weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop
redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting
vindt op geen enkele wijze restitutie plaats.
9. Op de routes bepalen de begeleiders het tempo. Dit is nooit te
hoog maar gebaseerd op de veiligheid van de groep.
Download