Landelijk kader samenvoegen meldkamers

advertisement
Kwartiermakersorganisatie LMO
Transitieakkoord meldkamer van de toekomst
56 partijen vinden dat de hulpverlening aan de burger beter kan.
Hoofddoel : één effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte
meldkamerorganisatie met tien locaties, onder verantwoordelijkheid MinV&J.
Specifieke doelen
• Burger in eerste contact helpen
• Eén landelijk kwaliteitsniveau
• Bereikbaarheid verbeteren
• Uitwijkmogelijkheden verbeteren
• Informatie-uitwisseling verbeteren
• Taakstelling 50 miljoen
Kwartiermakersorganisatie LMO
• De kwartiermakersorganisatie zorgt ervoor dat er
• een Landelijke Meldkamerorganisatie wordt gevormd,
• met maximaal 10 meldkamerorganisaties,
• die werken volgens landelijk gestandaardiseerde werkwijze.
• Parallel loopt een wetswijzigingstraject om dit mogelijk te maken
• LMO wordt een bijzonder onderdeel van de politie (onder beheer
van Nationale Politie, maar multi gestuurd)
• Minister V&J opdrachtgever; korpschef NP opdrachtnemer 
gemandateerd aan directeur LMO
10 meldkamerlocaties
Regio
Stad
Noord-Nederland
Drachten
Oost-Nederland
Apeldoorn
Midden-Nederland
Soest
(+ landelijke functionaliteit)
Noord-Holland
Haarlem
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Den Haag
Rotterdam
Rotterdam
Zeeland-West-Brabant
Bergen op Zoom
Oost-Brabant
Den Bosch
Limburg
Maastricht
Opdracht Korpschef / kwartiermaker LMO
Kernopgave: de voorbereiding op en implementatie van de LMO.
1. Veranderproces: samenvoeging, standaardisatie, multi-intake, NMS
• Producten: o.a. landelijk kader samenvoegingen, 0-meting, business case,
Ontwerpplan, Plan van aanpak, Inrichting- & realisatieplan
• Taken: standaardisatie, taakstelling, aanbesteding NMS
• Governance (ministeries/VB, regie- en stuurgroep)
2. Going concern en beheer
huidige meldkamers
Taken LMO
1. Beheer meldkamers
• M.n. huisvesting, multi ICT, protocollen en
procedures
2. Verzorgen multidisciplinaire intake en
monotaken brandweer
3. Opschaling
• Organiseren van meldkamertaken voor
multidisciplinaire opschaling
• Faciliteren monodisciplinaire opschaling
4. Samenwerking binnen meldkamerdomein
bevorderen
Metaplanning tot 2021
7
Organisatie KLMO
• Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie
• Kwartiermakers Landelijke Meldkamerorganisatie Ambulance,
Brandweer / Multi-opschaling, Marechaussee en Politie
• Programmamanager Ontwerp
• Programmamanager Realisatie, Overdracht en Going Concern
• Regionale Kwartiermakers
• Domeinmanagers Huisvesting, Diensten, Producten & Organisatie, IM
en ICT, Financiën, Personeel en Communicatie
• Programmabureau met (management)ondersteuning
Programmastructuur LMO
9
Regionale kwartiermakers
• Belangrijke (regionale spin in het web) rol in de transitie.
• Taken gericht op
• de (voorbereiding van de) samenvoeging van de meldkamers
• opstellen business case
• implementatie van nieuwe werkwijzen
• het realiseren van optimale samenwerking
• in kaart brengen van continuïteitsvraagstukken
• bijdragen aan taakstelling.
Elke kwartiermaker heeft een eigen opdracht vanwege de verschillende
uitgangssituatie per samenvoegingsgebied. De regionale
kwartiermakers werken voor de KLMO.
10
Producten en mijlpalen
• Ambitie 2015
• Voorstel nieuwe werkwijze met multi
intake
• Opschalingstrajecten gestart
• Inrichtings- en realisatieplan
• Ontvlechting en afhechting
veiligheidsregio’s en andere latende
partijen
• Ambitie 2016 - 2021
• Realiseren van één organisatie op 10
locaties
• Structurele taakstelling €50 miljoen per
2021
• Invlechten in beheer politie bij PDC
• Feitelijke (organisatorische) inrichting
start 2016
• Dag 1 LMO (in werkingtreding wettelijk
kader) 1-1-2017
Concept Ontwerpplan en Plan van aanpak LMO
• Ontwerpplan beschrijft eindsituatie van LMO in 2021 + de werking
ervan op hoofdlijnen. Plan van aanpak schetst de weg om er te
komen. Landelijk kader geeft uitgangspunten en spelregels voor de
samenvoegingen van meldkamers.
• Plannen zijn voorlopig vastgesteld door regiegroep in april 2015
• Regiegroep zorgt voor achterbanraadpleging (tot medio juli 2015)
• Definitieve plannen LMO verwacht najaar 2015
Scope ontwerpplan
•
•
•
•
Beheer meldkamers
Verzorgen multi-intake en monodisciplinaire brandweertaken
Opschaling
Bevorderen samenwerking
• Wettelijke kaders:
• Wet veiligheidsregio’s,
• Besluit veiligheidsregio’s,
• Politiewet 2012,
• Tijdelijke wet ambulancezorg en Regeling TWAZ
Missie en kernwaarden
• Missie :
Wij zijn het eerste contact voor de burger in nood en bieden samen met de
hulpverleningsdiensten de juiste hulp waardoor leed of schade zoveel mogelijk
wordt voorkomen of beperkt.
Wij zijn altijd bereikbaar, zorgen voor snelle respons, bevorderen professionele
samenwerking en faciliteren de opschaling bij rampen en crisis.
12 veranderpunten
Huidige situatie
Toekomstige situatie
1
Mono intake
Multi-intake
2
Intake / uitgifte verschilt per meldkamer
Gestandaardiseerd. Maar organisatie intake en regie op uitgifte is
gescheiden
3
Mono centralist
Multi-intakecentralist
4
Melding met mobiele telefoon via LE
Directe intake melding met mobiele telefoon op meldkamerlocatie
5
(deels) geprotocolleerd werken
Zoveel mogelijk geprotocolleerd
6
(regionale) Diversiteit in processen
Uniforme multi- en monoprocessen
7
24 locaties
10 locaties
8
Telefonie vast en mobiel
Multi kanaal
9
Mogelijkheden tot overname van
elkaars werkzaamheden zijn beperkt
Verbeterde uitwijk bij bijv. uitval door één virtuele meldkamer
10
Losse entiteiten
Eén organisatie met landelijk meldkamerbeeld voor multidisciplinaire
opschaling
11
Huidige systemen
Toekomstige systemen
12
Diversiteit in beleid en beheer
Eenduidig beleid en beheer
Besturing (en bekostiging)
• LMO is bijzonder onderdeel van de politie
• Multi-governance via ministers, regie- en stuurgroep LMO
• Directeur LMO legt verantwoording af over
• Taakuitvoering aan stuur- en regiegroep
• PIOFACH aan korpschef (uitgezonderd IV&ICT = multi sturing)
• LMO volgt (passend gemaakt) politiebeleid  of multi-governance alternatief
• Instandhouding organisatie multi meldkamertaken verantwoordelijkheid MinV&J
 overgedragen aan korpschef  mandaat directeur LMO
(Besturing en) bekostiging
• Beleids- en beheerscyclus LMO onderdeel politie vanwege
integraliteit beheer
• Jaarplan LMO (inclusief begroting en meerjarenraming) goedgekeurd
door multi-governance
• Financiering LMO + beheertaken politie obv bijzondere bijdrage
MinV&J
• Alleen bestemd voor LMO
• taakstellend voor alle LMO taken
• Jaarlijks verantwoording door financieel jaarverslag
17
Organisatie (hele meldkamerdomein)
• Uitgangspunt organisatiestructuur is regionale meldkamer;
operatie staat centraal;
• 1 organisatie met 10 locaties (1 met landelijke faciliteiten)
• Continuïteit van de operatie dient gewaarborgd te zijn;
• Demarcatie verantwoordelijkheden LMO en disciplines vindt later plaats;
• Hoofdstructuur LMO
• landelijk: directeur LMO, staf, CIO-office, bedrijfsvoering, operatiën
• locatie: HMK, managementondersteuning, bedrijfsvoering, operatiën,
multi-intake, opschaling (CaCo) en OCB
• Diverse overlegvormen bevorderen de samenwerking
Producten en diensten LMO
(24/7 beschikbaar)
• Beheer
• Multi-intake
• Calamiteiten coördinatie
• Alarmering
• Multi-opschaling
• Landelijk operationeel beeld
• Instandhouden meldkamer
Dienstverlening aan klanten op 8 raakvlakken
• Huisvesting, werkplekken
IV/ICT, verbindingen met
opschalingsruimten
• Bevorderen kwaliteit (betrouwbaar, professioneel, direct, kostenbewust)
Personeel
• LMO medewerkers in dienst van politie
• HR-beleid LMO is onderdeel beleid van politie
• Medewerkers huidige meldkamer mee naar LMO (gekwalificeerd,
ervaring  continuïteit)
• OTO en werving belangrijke speerpunten van LMO HR-beleid
• Medezeggenschap volgt zeggenschap. Daarom is medezeggenschap
voor ambulance-, marechaussee en politiemedewerkers afzonderlijk
geregeld.
Informatiemanagement en ICT
• IM/ICT : Betrouwbaar, schaalbaar en toekomstvast
• Directeur LMO = multi CIO: verantwoordelijk voor gezamenlijke
vraagarticulatie multidisciplinaire IM/ICT (C2000, 112, GMS/NMS) én
realisatie ervan i.s.m. MDC
Van
Naar
Werkplekafhankelijk
werken
Gefragmenteerde
voorzieningen
Werkplekonafhankelijk werken
Diffuus en verspreid
beveiligen
Landelijk beveiligen met focus
Data verspreid en
onvindbaar
Data centraal, vindbaar en legitiem
Maatwerk
Generieke en uniforme voorzieningen
Langzaam en rigide
Wendbaar en tijdig
Zelf doen
Samenwerking met partners, het Rijk en/ of
marktpartijen
Hoge beheerkosten
Beheersbare en transparante kosten
Landelijke voorzieningen logisch centraal
Generieke uitgangspunten
Huisvesting en inrichting
Kmar
noodhulp
Landelijke MKfunctionaliteiten
LE en KMar
•
•
•
•
•
•
•
Eén look-and-feel
Partijen zoveel mogelijk huisvesten op een MK-locatie
LMO stelt huisvestingsbehoefte op, PDC levert diensten
Inrichting obv vloerplan van nieuw meldkamerproces
LMO rekencentra gehuisvest bij rekencentra politie
Beveiligingsbeleid politie is leidend
Free seating en flexwerkplekken maken opvang pieken,
eenvoudige opschaling en tijdelijke uitwijk mogelijk.
• Huisvesting en inrichting ondersteunen 24/7,
geüniformeerde werkprocessen, één virtuele
meldkamer, uitwijk, piekbelasting en multidisciplinaire
samenwerking.
Financiële administratie en control
De controlfunctie (directie Financiën) richt zich op ondersteuning van (multi)
besluitvorming en uitvoerende financiële taken. Hiervoor zijn
beheersmaatregelen en controle producten ingericht.
• Toetsen van plannen e.d. op financiële haalbaarheid en hierover adviseren
• Monitoren van prestaties en lasten LMO en hierover adviseren
Financiële functie (Directie en Dienst Financiën) verantwoordelijk voor
opstellen financiële kaders en bewaking van doelmatige en rechtmatige
besteding van middelen.
LMO zorgt voor transparante verantwoording van besteding bijzondere bijdrage
van MinV&J
Financiële risico’s en tegenmaatregelen in risicobeheersingsplan
Communicatie
Taken van LMO zijn politiek-bestuurlijk én mediagevoelig. De LMO
heeft een rol en positie bij incidenten en rampen. Wordt
verantwoordelijk voor vitale systemen als 112, C2000 en NMS.
LMO richt eigen communicatiefunctie in, die nauw samenwerkt met
disciplines, ministerie, veiligheidsberaad en politie als
beheerorganisatie. De LMO stelt een communicatiebeleid op voor het
meldkamerdomein met wederzijdse afspraken over de reikwijdte van
de communicatie en de wijze van afstemming met betrokken partijen.
Verantwoordelijk voor inhoud website en huisstijl
Plan van Aanpak KLMO
• Schetst hoe KLMO met partners veranderopdracht
vormgeeft: van 24 meldkamers naar 1 landelijke
meldkamerorganisatie met 10 locaties
• Overzicht van stappen in transitie tot 2021
• Uitwerking programmastructuur
• Programmabeheersing (planning, configuratie-,
kwaliteits-, risico- en stakeholdermanagement)
• Kostenraming
• Vormt met ontwerpplan en landelijk kader basis voor
ontwikkelaanpak (stip op horizon, samen bewegen,
bijsturen en synchroniseren, leren van eerdere
samenvoegingen)
Planning tot 2017 (dag 1 gereed)
26
Landelijk kader samenvoegen meldkamers
• Opstellen spelregels en uitgangspunten voor periode van de
samenvoegingen tot aan de overdracht van alle tien samengevoegde
meldkamers, waardoor:
1. Samenvoegingen in lijn met eindbeeld LMO
2. Transitiekosten minimaliseren
3. Afspraken over rollen en verantwoordelijkheden in transitiefase
4. Invlechten in politieorganisatie mogelijk maken.
• Thema’s: bestuur en gezag, financiën, bedrijfsvoering
27
Waar is de KLMO momenteel mee bezig 1
•
•
•
•
•
Voorbereidingen pilot multi-intake
Samenvoegingen in Rotterdam en Maastricht
Opstellen ICT architectuur
Aanbesteding van meldtafels
Bouwen organisatiestructuur, opstellen personeelsbeleid, inrichten
medezeggenschap, overgangstraject van oud naar nieuw,
• Opstellen visie en realisatiestrategie  plan van aanpak NMS en ICT
voorzieningen (infrastructuur)
• (landelijk rekencentrum inrichten, dan 1 voor 1 meldkamer erop
aansluiten)
• Vaststellen demarcatie rollen en taken in meldkamerdomein
• Beheer in kaart brengen
28
Waar is de KLMO momenteel mee bezig 2
•
•
•
•
•
•
Continuïteitsmonitor ontwikkelen
Voorbereiding invlechten LMO in politie
Going concerntaken
In gesprek met het Landelijk Overleg Medezeggenschap Meldkamer
Inrichten werk- en klankbordgroepen
Overdrachtsdocument (taken, bevoegdheden, middelen)
29
Alle informatie te
vinden op
www.k-lmo.nl
30
Download