Programma congres 16-09-2017

advertisement
AutismeBeleveninTwente
AutismeenGehechtheid(Hechting)
Zaterdag16september2017
DeVrijhof,UniversiteitTwente,Enschede
Waarom?
Mensenmetautismewillenhetzelfdealsiedereen:eenvolwaardigeplekindemaatschappijen
begrepenwordenzoalszezijn.
Wanneer?
Zaterdag16september2017van10.00uurtot16.30uur.
Waar?
DeVrijhofvandeUniversiteitTwente,Drienerlolaan5,gebouw47teEnschede.
Voorwie?
Vooriedereendieinzijnomgevingtemakenheeftmetmensenmetautismeenervooropenstaat
omdaarinteleren.
Doorwie?
DitjaarorganiserenwehetcongresinsamenwerkingmetEbla.HetteamvanEblaverzorgtde
plenairebijeenkomstenworkshopsophetgebiedvangehechtheidsontwikkelingenautisme.
Kosten
Dekostenbedragen€55,-perpersoon.Ditbedragisinclusiefkoffie/theeenlunch.
Aanmelding
Melduaandooreene-mailtesturennaar:[email protected]
workshops.Geefinuwe-mailuwkeuzesenreservekeuzesop.Weeseroptijdbij,wantvol=vol!Na
aanmeldingontvangtupere-maileenbevestigingvandeelname.Daarbijontvangtueenbijlagemet
eenfactuur.Alsdezeisvoldaan,krijgtuuwtoegangsbewijstoegestuurdviae-mail.”
Inlichtingen
Voorinlichtingenkuntubellennaar06-51346633ofmailennaar:[email protected]
UitnodigingCongres“AutismeBeleven”,UniversiteitTwente,16september2017
Pagina1van3
“Debasisvooreenevenwichtigegehechtheidsrelatie,
emotioneleensocialezelfredzaamheid,zelfregulatieen
wederzijdsheidwordtgelegdindegehechtheidsontwikkeling.”
Deontwikkelingvaniemandmetautismekanperontwikkelingsgebiedenormverschillen;eenkindof
volwassenemetautismekanzichperontwikkelingsgebiedineenandereontwikkelingsstapbevinden.
Eblagaatervanuitdatiemandmetautismedezelfdeopeenvolgendeontwikkelingsstappenvande
gehechtheiddoorlooptalsgemiddeld,maardatditprocesmeteenachterstandbeginten(veel)
langzamerverlooptdangemiddeld.
Overhetalgemeenwordtverwachtdatmenzichgedraagtopeenmanierdie“hoort”bijzijnleeftijd.
Echter,iemandmeteenachterstandindegehechtheidsontwikkelingzalgedragingenlatenziendiemeer
vergelijkbaarzijnmetdegedragingenvan(kleine)kinderen.Dekansisgrootdatdezegedragingenniet
wordenbegrepen,vooralbijiemandmeteenhogereleeftijdeneengoedecognitie.Tochhorendeze
gedragingenbijdeontwikkelingsstapwaarindiegenezichbevindt.Enontwikkelingisaltijdmogelijk,
zolangmetdeopvoedingenbegeleidinggerichtwordtaangeslotenbijdeverschillende
ontwikkelingsstappenwaariniemandzichbevindt.
Eblaheefteenmethodeontwikkeldwaarmeeeerstkanwordenonderzochtinwelkeverschillende
ontwikkelingsstappeniemandzitbinnendegehechtheidsontwikkeling.Vervolgenskanzeergerichtadvies
wordengegevenoverhoemenopdezeontwikkelingsstappenkanaansluiten,zodanigdaterverdere
ontwikkelingkanplaatsvinden.
DegehechtheidsontwikkelingeindigtvolgensEblanietindekindertijd,maarlooptdoorinde
volwassenheid.DeEbla-methodekanwordentoegepastbijkinderen,jongerenenvolwassenen.
Kijkvoormeerinformatieopwww.ebla.nl
WestartenhetcongresmeteenplenairebijeenkomstmetdeontwikkelaarsvanEbla:Yvonne
LoekemeijerenMarianneVerreijt.SamenmethunteamvanervaringsdeskundigenenEblaOnderzoekersgevenzijuitlegoverdevisieenwerkwijzevanEbla.Zegaaninopdeontwikkelingvan
kinderen,jongerenenvolwassenenmetautismeinvergelijkingtoteengemiddeldeontwikkeling.Dit
doenzevoorelkvandedriegebiedenbinnendegehechtheidsontwikkeling:deontwikkelingvan
gehechtheidsrelatiesmetnaasten,deemotioneleontwikkelingendesocialeontwikkeling.
Nadelunchpauzekuntudeelnemenaantweeworkshops(zievolgendepagina).Geefbijuw
aanmeldinguwkeuzesenreservekeuzesop.Weeseroptijdbij,wantvol=vol!
UitnodigingCongres“AutismeBeleven”,UniversiteitTwente,16september2017
Pagina2van3
Workshops
1)Ebla:YvonneLoekemeijerenKarinvandeRakt
Yvonne(ontwikkelaar,onderzoekerenbegeleiderbijEbla)enKarin(ervaringsdeskundige)gaansamenin
opdeontwikkelingvanveiligegehechtheidsrelatiesbijkinderen,jongerenenvolwassenenmetautisme.
Aanbodkomenondermeer:“Hechtenaandeeerstegehechtheidspersoonenanderenaasten”en
“Autismeenrouw”.
2)Ebla:ArthurenJacqueline
ArthurenzijnmoederJacquelinevertellenhoezijhetEbla-gehechtheidsonderzoekhebbenervaren.
Hierbijbelichtenzijhoenajarenvanonbegripenovervragingdoordeomgevingendehulpverlening,bij
EblaArthursontwikkelinginkaartwerdgebracht.Daarmeewerdduidelijkinwelkefasevande
gehechtheidsontwikkelinghijzichbevondenmetwelkebegeleidinghijweerstappenvooruitkongaan
zetten.Endiestappenzijnwerkelijkspectaculairtenoemen!
3)Ebla:Beatrijs
Vrijweliedereenheeftweleengehechtheidsrelatiemeteenofmeerderemensen.Maaromdezeregelte
bevestigen,zijnuitzonderingennodig.Beatrijsiszo'nuitzondering.Endatmaakthetlevenvandeze
autistischeoptimistnietmakkelijker.Omhaarheenzietzesomsmetafgunsthoemensengehechtaan
elkaarraken.Ietsdatzezelfookmaaraltegraagzouwillen.Alseenmosselaaneenbasaltblok.Ofalseen
pleisteropeenschaafwond.Hetmaakthaarnietuit.Maar,ondanksverwoedepogingeneneenhoop
geklooiopdatingsites,wilhethechtennogniethelemaallukken.Endaarmeeheeftzegenoegtijdover
omeengeheeleigenvisieteontwikkelenopgehechtheidenvooralgehechtheidspersonen.Nouja,
personen...
4)Ebla:NanjaEgberts
NanjaisopgeleiddoorEblaenmagzichinmiddelsgelicenseerdEbla-Onderzoekernoemen.Zijzalsamen
meteenervaringsdeskundigeeeninteractieveworkshopverzorgen.Hierinzullenzijhetonderwerp
“eenkennigheid”belichtenalsbelangrijkonderdeelindeontwikkelingvandegehechtheid,inrelatietot
“Ik–Grensbewustzijn”.Ditdoenzijaandehandvandetheorieenenkelepraktijkvoorbeelden,terwijler
ruimteisvoorinteractie,waarinvragengesteldenervaringengedeeldkunnenworden.
5)Ervaringsdeskundigen:MoederFemkeenzoonMax
MoederFemkeenzoonMax,ervaringsdeskundigen,verzorgeneeninteractieveworkshopoverautisme
endepressie.
6)Stichting4autism,ervaringsdeskundige:MariannevanderArend
Hetkleinekind.Iedereontwikkelingiseenprachtigeontwikkeling.Wattedoenalsiemandop30-plusjarigeleeftijddooreen“Oeiikgroei”-ervaringheengaatendebehoefteervaartomontwikkelingsstappen
tezetten?Terwijldezestappenopnormaalgesprokenhorenbijeentweejarige...Hoeteleren?Marianne
neemtumeeinhaarwerelddieAutismeheet.
UitnodigingCongres“AutismeBeleven”,UniversiteitTwente,16september2017
Pagina3van3
Download