reglement retributie gebruik feestmateriaal

advertisement
RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN GEMEENTELIJK
FEESTMATERIAAL (GR 26/11/2014)
Artikel 1.
Er wordt ten behoeve van de erkende verenigingen, lid van één van de Meulebeekse raden,
gemeentelijk feestmateriaal ter beschikking gesteld.
Artikel 2.
De aanvraag om feestmateriaal gebeurt uitdrukkelijk en schriftelijk door de organisatoren,
op speciaal daartoe bestemde formulieren, verkrijgbaar bij de gemeentelijke diensten.
Deze aanvraag, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, moet minstens één
maand vooraf bij het gemeentebestuur toekomen, met duidelijke vermelding van alle
noodzakelijke gegevens.
De aanvragen worden in chronologische volgorde behandeld.
Artikel 3.
Deze gemeentelijke feestmaterialen zijn:
Omschrijving
Metalen podium
Aantal
9 elementen
Betonhouder met vlaggen
Vlaggenmasten
Nadarhekkens
Knipperlichten
Tentoonstellingspanelen
met staander
(enkel te gebruiken in
gemeentelijke gebouwen)
Tentoonstellingskasten
(enkel te gebruiken in
gemeentelijke gebouwen)
4
5
500
50
30
10 vitrinekasten voorzien
van een slot, waarvan:
- 2 verticale
- 3 horizontale
- 5 tafelvitrines
Afmeting
2,44 m x 1,22 m x H 0,50 m
Totale opp. 26 m²
5 m hoog
2 m lengte
1,5 m x 1,2 m
H. 180 cm, Br. 100 cm, D. 50 cm
H. 180 cm, Br. 150 cm, D. 50 cm
H. 30 cm, Br. 120 cm, D. 80 cm
Artikel 4.
De aanvragers staan in voor het afhalen en het terugbrengen van het materiaal en dit tijdens de
normale diensturen. Indien dit materiaal door de gemeentewerklieden moet worden geleverd
en afgehaald, dient hiervoor € 25,00 per rit (heen en terug) betaald te worden.
Artikel 5.
De aanvragers staan in voor het geleverde materiaal en zijn ertoe gehouden in geval van
beschadiging, verlies of diefstal het gemeentebestuur te vergoeden, hetzij zelf hetzij via een
verzekering daartoe aangegaan.
Artikel 6.
De aanvragers zijn verantwoordelijk voor alle schade aan derden en ongevallen
voortspruitend uit het plaatsen, de aanwezigheid en het wegnemen van de materialen.
Door het feit van het aanvaarden van het materiaal verzaken de aanvragers aan ieder
verhaal ten opzichte van de gemeente. Zij gaan de verbintenis aan de gemeente te vrijwaren
wanneer zij door derden zouden verantwoordelijk gesteld worden.
Artikel 7.
Het college van Burgemeester en Schepenen zal over elke aanvraag afzonderlijk beslissen
rekening houdend met de op de gestelde datum beschikbare materialen en met de
belangrijkheid van de activiteit.
Artikel 8 De nadarhekkens en wegsignalisatie die op voorschrift van de politie moet gebruikt worden
bij wielerwedstrijden en kermissen valt niet onder de toepassing van dit retributiereglement.
Artikel 9.
Het retributiereglement van 03 juni 2009 wordt opgeheven met ingang van heden.
Artikel 10.
Onderhavig retributiereglement is van kracht met ingang van heden.
Download