Onderzoek veranderingen gemeentelijke organisatie

advertisement
Onderzoek rekenkamer
gemeentelijke organisatie
Rekenkamercommissie Leiden
28 januari 2016
Aanleiding
• Jaarplan 2015: onderzoek naar gemeentelijke organisatie
• Visie op de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie (jan
‘14): De gemeente Leiden past haar werkwijze en organisatie
aan om tegemoet te komen aan wat extern gevraagd wordt.
• Gericht op samenwerking met burgers, instellingen en bedrijven in de
stad
• Toegankelijk
• Slagvaardig en oplossingsgericht
• Verantwoordelijkheden duidelijk belegd
• Iedereen goed aanspreekbaar
• Dit stelt eisen aan organisatie en werkwijze
• Sluit aan bij het Bestuursakkoord 2014 – 2018
Onderzoek rekenkamer gemeentelijke organisatie - presentatie 28 januari 2016
Onderzoek
• In hoeverre is de gemeentelijke organisatie toegerust op de
aan haar toegedachte taken en wijze van uitvoering daarvan?
• Wat verwachten burgers en bedrijven van het samen met de
gemeente beslissingen nemen?
• Wat vraagt dit van de organisatie en medewerkers?
• Wat is hier bestuurlijk voor nodig?
Onderzoek rekenkamer gemeentelijke organisatie - presentatie 28 januari 2016
Onderzoeksaanpak
• Aan de hand van analyse van trajecten en gesprekken
(ambtenaren, burgers en ondernemers) hierover
verwachtingen en ervaringen inventariseren,
• Bepalen wat nodig is om hieraan te voldoen (normenkader)
en
• Vaststellen in hoeverre dit nu al wordt gerealiseerd en welke
stappen nodig zijn.
Onderzoek rekenkamer gemeentelijke organisatie - presentatie 28 januari 2016
Download