FUNKTIEBENAMING (+ DIENST) : Technische assistent

advertisement
FUNCTIEBENAMING:
Technisch assistent
statutair – contractueel - gesco
Functieniveau : D1-D3
Functiebeschrijving
Plaats in het organogram
Werkt onder de rechtstreekse leiding van de verantwoordelijke van de dienst of de ploegbaas.
Hoofddoel van de functie
Er mee voor instaan dat de burgers en het personeel van de gemeente kunnen gebruik maken van verzorgde,
veilige wegen, afwatering, stoepen en pleinen, openbare gemeentelijke gebouwen en meewerken aan de
realisatie en het onderhoud mbt de groenvoorziening.
Het betreft hier een allround functie waarbij het personeelslid kan ingezet worden in de verschillende trajecten
van de technische dienst en het algemeen onderhoud van de gemeente.
Functie-inhoud

T.a.v de burgers en het personeel van de gemeentelijke diensten ;
volgens de taakverdeling gecoördineerd door de ploegbaas
. metselen van rioolputten aansluiten van waterafvoeren, herstellen en oplossen van verstoppingen.
. verbeteren van veldwegen, kiezelwegen, asfaltwegen, parkings.
. logistieke ondersteuning bij feestelijkheden, manifestaties, enz.
. reinigen en herstellen van straatkolken
. opvang en/of doorgeven van vragen, bedenkingen en klachten van burgers.
. bestrijden van gladheid van de openbare wegen.
. herstellingen en restauratiewerken aan gemeentelijke infrastructuur
. uitvoeren van grondwerken, aanplantingen, onderhoud, bemesting.
. onkruid wieden in plantsoenen, op kerkhoven en pleinen

T.a.v de collega’s van de technische dienst .
doorgeven van nuttige informatie en adviezen m.b.t. het juiste gebruik van machines, toestellen,
materialen, en producten.
Onderhoud en kuisen van gebruikt materiaal.
Voortdurend onderling afstemmen op de werkzaamheden van collega’s
Bevoorrading en hulp verlenen aan collega’s
Taken van andere personeelsleden overnemen bij afwezigheid.

T.a.v. leidinggevende personen
Helpen opmaken van materiaallijsten
Meewerken aan jaarplanningen ivm de te verrichten onderhoudswerken
Signaleren van problemen tijdens de uitoefening van de functie
Formuleren van adviezen mbt het onderhoud en de aankoop van machines, toestellen. Materialen en
producten.
Verruimende bepalingen
 Inspringen bij andere logistieke activiteiten en ondersteunen van collega’s van de eigen of van andere
gemeentelijke diensten, op vraag van het hoofd van de technische dienst.
 Deel uitmaken van personeel dat kan ingezet worden bij overmacht of eventuele rampen.
Middelen en methodes
 Voornaamste te hanteren middelen
Moderne toestellen, materialen en producten
 Voornaamste methodes
De meest actuele en aangepaste methodes
Kennis
. het juiste gebruik van toestellen, materialen en producten.
. basiskennis van meerdere domeinen van manuele arbeid.
Ervaring
. praktijkervaring in meerdere vakgebieden
Vaardigheden
. een plan kunnen lezen.
. kunnen berekenen van hoeveelheden benodigd product en materiaal
. taken verzorgd, snel en correct kunnen afwerken.
. problemen zelfstandig en met inzicht kunnen oplossen
Attitudes
. sterke bekommernis om eigen en andermans veiligheid
. zin voor orde, netheid en hygiëne
. collegialiteit
. sterke verantwoordelijkheidszin
. spontaan zoeken naar een zo effectief en efficiënt mogelijk gebruik van tijd en middelen
. flexibiliteit, zowel naar taken als naar werkuren
. bereidheid tot bijscholing
. zorgzaam omspringen met materiaal
Andere persoonskenmerken
Over een goede gezondheid en een fysieke conditie beschikken
Bereid en in staat zijn om ook in ongunstige weersomstandigheden te werken
Functionele vereisten
De functie- en profielbeschrijving kunnen steeds aangepast worden aan nieuwe, tijdelijke en permanente
ontwikkelingen
Diploma’s
Leeftijd/anciënniteit
Vorming
Andere
Bij aanwerving
Zie administratief statuut
Bij bevordering
Download