reglement werkingstoelagen

advertisement
Sportcentrum – subsidiereglement i.v.m. toekennen gemeentelijke werkingstoelagen aan erkende
sportverenigingen – goedkeuring.
De Raad,
Overwegende dat het wenselijk is de werkingstoelagen aan sportverenigingen te regelen door middel van een
reglement;
Gelet op het voorstel van de gemeentelijke sportraad;
Gehoord het College;
BESLUIT éénparig:
Art. 1. – Het subsidiereglement voor de sportverenigingen wordt goedgekeurd zoals hierna vermeld :
1. Overeenkomstig de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen (14.11.1983) en binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de
gemeentebegroting, worden aan de verenigingen aangesloten bij een landelijke organisatie en/of erkend
door de gemeentelijke sportraad en die voldoen aan de voorwaarden hieronder vermeld en vastgesteld,
werkingstoelagen verleend.
2. Binnen een vereniging, die uit welke hoofde ook een andere gemeentelijke subsidie ontvangt, kan
slechts één sportclub, binnen het kader van onderhavig reglement, voor betoelaging in aanmerking
komen.
3. De subsidies zijn rechtstreekse financiële tegemoetkomingen van het gemeentebestuur en zullen
uitbetaald worden voor zover de nodige kredieten op de begroting voorzien zijn.
4. De aanvragen tot betoelaging dienen, op straf van verval, op de daartoe bestemde formulieren en
vergezeld van een gedetailleerd activiteitenverslag van het voorbije werkingsjaar, afgeleverd te worden
op de gemeentelijke sportdienst uiterlijk op 15 oktober.
Bij de aflevering wordt een ontvangstbewijs afgegeven door de gemeentelijke sportdienst.
Met laattijdig ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden.
5. De afgeleverde aanvragen tot betoelaging vormen de basis voor de subsidiëring opgenomen in de
begroting van het volgende gemeentelijk dienstjaar.
6. Aan de sportfunctionaris of hoofd van de gemeentelijke sportdienst moeten alle documenten worden
voorgelegd en alle inlichtingen verstrekt die hij noodzakelijk acht ter controle van de aanvraag.
Onverminderd zijn taak om verslag uit te brengen bij de Bestuursraad van de Gemeentelijke Sportraad
en het College van Burgemeester en Schepenen, blijft deze ambtenaar gehouden door het
beroepsgeheim.
7. De Bestuursraad der Gemeentelijke Sportraad zal voor 30 oktober een advies verstrekken aan het
College van Burgemeester en Schepenen conform de toepassing en de voorwaarden van dit
subsidiereglement. De Bestuursraad zal verder elk verzoek tot bijkomende advisering ten voordele van
het College bij hoogdringendheid behandelen.
8. De werkingstoelage, waarvoor het krediet staat ingeschreven op de gemeentelijke begroting onder art.
764/332-02 wordt toegekend op basis van een puntenstelsel.
A. Er wordt in de eerste plaats een optelling gemaakt van het aantal punten bekomen door alle
verenigingen.
B. In de tweede fase wordt de globale werkingstoelage gedeeld door het aantal punten. Dit geeft de
geldwaarde van één punt.
C. In de derde fase wordt het puntentotaal van iedere vereniging vermenigvuldigd met de geldwaarde
van één punt.
9. De berekening van de werkingstoelage waarvan sprake in art. 9 gebeurt op een speciaal
aanvraagformulier.
De clubs zullen enkel die rubrieken invullen waarop hun eigen werking aanspraak kan maken.
Volgende criteria komen in aanmerking:
A. aantal leden onder en boven de 18 jaar (een officiële ledenlijst moet ter controle in bijlage bij de
aanvraag worden gevoegd)
B. aantal trainingen per week (competitieclubs)
aantal activiteiten per week (recreatieclubs)
C. huurgeld gemeentelijke sportinfrastructuur
D. manifestaties in clubverband georganiseerd door derden (competitiewedstrijden, tornooien,
wandeltochten, loopwedstrijden) “in clubverband” wordt aanzien: een deelname met minimum 5
leden van de club
E. manifestaties in eigen organisatie (tornooi, beperkte competitie, sportfeest, debatavond…)
F. organiseren van initiatielessen (min. 10 uren)
G. aanwezigheid op de statutaire vergadering van de Gemeentelijke Sportraad.
11. Het puntensysteem:
A. Leden:
- 18 jaar: 1 – 5 : 1 punt
5 – 25 : 3 punten
26 – 50 : 6 punten
51 – 75 : 9 punten
… (per 25, 3 punten omhoog, zonder limiet)
+18 jaar: 1 – 25: 1 punt
26 – 50: 2 punten
51 – 75: 3 punten
… (per 25, 1 punt omhoog, zonder limiet)
B. Trainingen competitieclubs en activiteiten recreatieclubs:
a. Enkel voor competitieclubs *: waar en wanneer wordt er getraind?
1 punt per uur per jaar
(*competitieclub= club die deelneemt aan door derden georganiseerde competitie, dus geen zelf
georganiseerde competitie)
b. Enkel voor recreatieclubs: waar en wanneer gaan de activiteiten door?
1 punt per uur per jaar.
Voor speciale omstandigheden, eigen aan bepaalde sporten, wordt de beoordeling overgelaten aan
de bestuursraad van de gemeentelijke sportraad (bv.: specifieke omstandigheden bij diersporten).
C. Huurgeld gemeentelijke sportinfrastructuur:
0 – 50 : 1
51 – 100 : 2
101 – 150 : 3
151 – 200 : 4
201 – 250 : 5
251 – … : 6
D. Manifestaties in clubverband georganiseerd door derden:
thuis: 1 punt
verplaatsing: 2 punten
E. Manifestaties, niet in aanmerking komend voor punt 11B. in eigen organisatie:
- diersporten: 1 punt
- andere sporten – organisatie voor eigen leden: 1 punt
- andere sporten – organisatie met bredere uitstraling: 3 punten
F.
Initiatielessen (min. 8 uren):
2 punten per organisatie
G. Aanwezigheid op algemene statutaire vergadering:
25 punten.
12. Indien blijkt dat door de vereniging onjuiste gegevens worden verstrekt, of indien de voorwaarden
van dit reglement niet worden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de op grond
van dit reglement toegekende toelagen geheel of gedeeltelijk terugvorderen en de vereniging schorsen
voor verdere betoelaging. Het College houdt zich het recht voor alle middelen aan te wenden ten einde
de juistheid van de gegevens te kunnen nagaan
14. Dit reglement, onder de uitdrukkelijke bevoegdheid van de gemeenteraad, is te allen tijde vatbaar
voor wijziging.
Art.2. – Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Heer Provinciegouverneur.
Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
De Gemeentesecretaris,
get. K. Vander Stichele.
De Burgemeester,
get. W. Ghekiere
Download