model beslissing gemeenteraad

advertisement
OPTIE 2 – EEN GEMEENTERAAD EN EEN COLLEGE
(BESLISSING COLLEGE)
Gemeente _______________________ (plaats)
BESLISSING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN ________________ (datum)
Gelet op artikel 2 van het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, met betrekking tot de bevoegdheid van
de gemeenten, overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet, voor de aangelegenheden van
gemeentelijke belang voor de verwezenlijking waarvan de gemeenten alle initiatieven kunnen
nemen;
Gelet op de oprichting van de Gemeentelijke Holding NV, als “Gemeentekrediet van België”, op 24
november 1860, waarvan de statuten bij koninklijk besluit d.d. 8 december 1860, overeenkomstig
het destijds van toepassing zijnde artikel 29 e.v. van het Wetboek van Koophandel werden
bekrachtigd;
Gelet op de bevestiging van het bijzonder karakter van Gemeentelijke Holding NV door de wet van
16 april 1963 betreffende de controle op de N.V. Gemeentelijke Holding;
Gelet op het bericht van 1 oktober 2009 waarbij Gemeentelijke Holding NV de gemeente
informeert omtrent de inschrijvingstermijn en -voorwaarden van de uitgifte met voorkeurrecht van
aandelen in Gemeentelijke Holding;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. _________________ (datum) waarbij deze heeft
beslist dat, als en in de mate dat de kapitaalverhoging bij wege van inbreng in geld zoals
beschreven in punt III van de agenda wordt goedgekeurd op de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV, de gemeente bereid is in te
tekenen op de kapitaalverhoging bij wege van inbreng in geld voor een bedrag van maximum EUR
___________________ tegen een uitgifteprijs per aandeel van EUR 40,96 in uitvoering waarvan
het college van burgemeester en schepenen een beslissing te dien einde en binnen de hierboven
aangeduide grenzen zal namen na de mededeling door Gemeentelijke Holding NV aan de gemeente
van de inschrijvingstermijn en -voorwaarden van de uitgifte met voorkeurrecht van aandelen in
Gemeentelijke Holding NV;
Na beraadslaging, besluit het college van burgemeester en schepenen,
dat de gemeente intekent op de kapitaalverhoging bij wege van inbreng in geld voor een totaal
bedrag van EUR ___________________ tegen een uitgifteprijs per aandeel van EUR 40,96.
M728005_1
OPTIE 2 – EEN GEMEENTERAAD EN EEN COLLEGE
(BESLISSING COLLEGE)
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan Gemeentelijke Holding, Staatsbladstraat 8, 1000
Brussel.
Gedaan te _______________________ (plaats) op _________________________ (datum)
Namens het college van burgemeester en schepenen,
______________________________________
De burgemeester
M728005_1
_____________________________________
De secretaris
2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards