Statuten Culturele Raad

advertisement
Statuten Culturele Raad
Goedgekeurd door de culturele raad van 30 januari 2002 en door de gemeenteraad van
27 maart 2002
Erkenning
Art. 1
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal
lokaal cultuurbeleid, wordt te Meulebeke een culturele raad opgericht die zijn zetel heeft te
Meulebeke en waarvan de statuten luiden als volgt:
Doelstellingen
Art. 2
1. De gemeentelijke culturele raad heeft in het algemeen tot doel een integraal cultuurbeleid
te bevorderen in het belang van alle inwoners van de gemeente.
2. De culturele raad zal om advies gevraagd worden over de volgende culturele materies:
de bescherming en luister van de taal
de aanmoediging van de vorming van navorsers
de schone kunsten
het culturele patrimonium, de musea en andere wet-cult instellingen, met uitzondering
van
monumenten en landschappen
de bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten
de radio en televisie en de hulp aan de geschreven pers
de permanente opvoeding en culturele animatie
vrijetijdsbeleid en toerisme
3. De culturele raad kan op eigen initiatief aan de gemeenteraad of het college van
burgemeester en schepenen advies uitbrengen over alle beleidsdossiers waarvan zij denkt
dat er culturele belangen in het geding zijn.
4. De culturele raad kan activiteiten in de sector coördineren en overleg of samenwerking tot
stand brengen tussen verenigingen, diensten en andere organisaties die actief zijn in de
culturele sector.
5. De culturele raad kan onderzoek verrichten naar of documentatie en informatie verzamelen
over het culturele leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied.
6. De culturele raad kan op de behoeften afgestemde initiatieven nemen.
Informatie-uitwisseling en overleg
art. 3
Om de adviesfunctie van de erkende raad mogelijk te maken zal het gemeentebestuur aan de
culturele raad de agenda van de gemeenteraad bezorgen.
De schepen van cultuur zal op vraag van de culturele raad mededeling geven van de
agendapunten van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen die te
maken hebben met beleidsmateries waarop de raad adviesbevoegdheid heeft.
art. 4
Wanneer het gemeentebestuur de adviesraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle
nodige informatie voegen. Tevens hebben de leden van de adviesraad het recht om inzage te
nemen in alle documenten en dossiers die betrekking hebben op het dossier tenzij er
wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan uitgeoefend worden via de gemeentelijke
ambtenaar die toegewezen wordt aan de adviesraad.
Wanneer de adviesraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen kan zij steeds
informatie opvragen aan het college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie zal
ter beschikking stellen tenzij er wettelijke bezwaren zijn. De schriftelijke verzoeken om
informatie vanwege de adviesraad zullen binnen de tien dagen beantwoord worden door de
gevraagde informatie ter beschikking te stellen ofwel door de wettelijke bezwaren tegen
informatieverstrekking mee te delen.
Art. 5.
De adviesraad zal minimaal tweemaal per jaar samenkomen.
Advies vragen
Art. 6
Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met:
1. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag.
2. opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet
rekening houden.
3. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur zal de adviesraad steeds minimaal een termijn van drie weken geven
te rekenen vanaf de datum van aankomst van de adviesvraag bij de adviesraad. Slechts om
uitzonderlijke redenen en omwille van de hoogdringendheid kan het gemeentebestuur deze
termijn gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak tussen de adviesraad en
gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd worden.
Art. 7
De adviesraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het
gemeentebestuur en in de adviezen melding maken van:
1. de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op
welke manier geconsulteerd werden.
2. de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies.
3. duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende
meningen of minderheidsstandpunten.
De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt
voorgelegd aan het College of de Gemeenteraad.
Beantwoording van adviezen
Art. 8
Het gemeentebestuur zal bij een termijn van drie weken te rekenen vanaf de datum dat het
advies bij het gemeentebestuur toekwam schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies
bezorgen aan de erkende adviesraad. Indien de verdere afhandeling van het dossier langere
tijd vraagt, zal het gemeentebestuur binnen de drie weken een antwoord bezorgen met
melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de opgave van de datum
waarop een definitief antwoord aan de adviesraad zal bezorgd worden.
Ondersteuning
Art. 9
Het gemeentebestuur zal de erkende culturele raad ondersteunen door:
1. op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op
te nemen. De controle op de aanwending van het budget zal gebeuren door het college van
burgemeester en schepenen.
2. administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te verzorgen
alsook door een ambtenaar ter beschikking te stellen voor het bijwonen van de
vergaderingen van de raad en om de secretariaatswerkzaamheden waar te nemen.
De concrete uitwerking hiervan zal gebeuren door het college van burgemeester en
schepenen na overleg met de erkende raad.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards