Internationale marketing = economie van elk land bestuderen

advertisement
Internationale
marketing
THOMAS BELMANS, KATERYNA GLUSHAK, MARIJN PEETERS EN
JASPER SLEGERS
De stand van zaken
1960: bedrijven sterk op het eigen land gericht
Frankrijk, Spanje, G.B. en Duitsland thuismarkt = voldoende groeikansen
laatste 20-30 jaar: macro-omgeving sterk veranderd
oorzaak = ontstaan EU, betere internationale verbindingen (fysiek en telecom.), liberalisering,
internationale handel, WTO zorgen voor steeds meer buitenlandse concurrentie op de
thuismarkten
sinds 1969: multinationals 7.000 => 70.000
53 van de 100 economieën zijn landen en de overige 47 zijn multinationals
2003: totale wereldhandel groeit 6 tot 8,5% per jaar
mondiaal bnp slechts 2,5 tot 4% per jaar
2007: de wereldhandel van producten en diensten geschat op 13,6 biljoen dollar (28% van het
mondiale bnp), deze groei is het meest zichtbaar in ontwikkelingslanden zoals China
De stand van zaken
terwijl de wereldhandel groeit, neemt ook de mondiale concurrentie toe
=> buitenlandse bedrijven breiden agressief uit op nieuwe internationale markten omdat er op
de binnenlandse markten minder kansen zijn
als bedrijven niet snel stappen zetten richting internationalisering, lopen ze het risico te worden
buitengesloten op de groeimarkten in West- en Oost-Europa
+ mogelijk thuismarkt verliezen
risico's betreden wereldmarkt: zeer onstabiele regeringen en valuta, beperkend
overheidsbeleid en regelgeving, hoge handelsbarrières en corruptie
Nationale bedrijven die in internationale sectoren opereren, moeten meegaan in de
globalisering en proberen een internationaal oftewel mondiaal bedrijf te worden
De stand van zaken
In een mondiale (globale) bedrijfstak wordt
de strategische positie van concurrenten in
geografische of nationale markten beïnvloed
door de algemene internationale positie.
een mondiaal globaal bedrijf is actief in meer
dan één land, haalt voordelen uit in R&D,
productie, marketing en financiën
dit is voor een concurrentie die zuiver op de
thuismarkt opteert niet mogelijk (dus
voorsprong)
een mondiaal bedrijf ziet de wereld als één
markt
mondiale (globale) marketing = integratie of
standaardisatie van marketingactiviteiten in een
aantal geografische markten
marketingmix wordt aan afzonderlijke landen
aangepast
wel proberen ondernemingen, waar mogelijk, de
traditionele marktgrenzen te negeren en te
profiteren van de overeenkomsten tussen de
markten = concurrentievoordeel opbouwen
zo beperk je: het belang van natiegrenzen tot
een minimum, en haal je kapitaal, grondstoffen
en componenten, fabriceer en verkoop je de
goederen waar de beste mogelijkheden liggen
De mondiale (globale) marktomgeving
om met succes internationaal zaken te doen, moet men marktgericht te werk gaan
voordat een bedrijf zijn producten in het buitenland gaat verkopen, moet het de internationale
marketingomgeving goed begrijpen
internationale handelssysteem: men krijgt met verschillende handelsbeperkingen te maken
1. overheden kunnen invoerrechten heffen
= een belasting die de regering van een land heft op geïmporteerde producten
(om inkomsten te verhogen of binnenlandse bedrijven te beschermen)
2.een quotum opstellen
= een limiet op de hoeveelheid producten van een bepaald type die uit het buitenland mag
geïmporteerd worden
(om deviezen te sparen en nationale industrieën en werkgelegenheid te beschermen
De mondiale (globale) marktomgeving
3. embargo = een extreem quotum: importeren van bepaalde producten volledig verboden
4. deviezenbeperkingen = regelingen voor het maximale bedrag van de lokale valuta dat mag
worden gewisseld en de koers die hierbij wordt gerekend
5. niet-geldelijke (non-tarifaire) handelsbeperkingen
vb. vooringenomenheid tegen buitenlandse bedrijven of productnormen die in conflict komen
met de eigenschappen van buitenlandse producten
anderzijds, ook krachten werkzaam die de handel tussen de naties bevorderen
vb. General Agreement on Tariffs and Trade en verschillende regionale
vrijehandelsovereenkomsten
6 belangrijke beslissingen voor
internationale marketing
1.
Kijken naar de internationale omgeving
2.
Beslissen wel of niet internationaal te worden
3.
Besluiten welke markten te betreden
4.
Besluiten op welke manier de markt te betreden
5.
Beslissen over het internationale marketingprogramma
6.
Beslissen over de internationale marketingorganisatie
Economische omgeving
Internationale marketing = economie van elk land bestuderen
aantrekkelijkheid van land als markt bepaald door
2 economische factoren: industriële structuur en inkomensverdeling
industriële structuur
= bepaalt de behoefte aan producten en diensten, het inkomensniveau en de werkgelegenheid
1.
bestaanseconomie
2.
grondstofexporterende economie
3.
industrialiserende economie
4.
geïndustrialiseerde economie
Industriële structuur
Bestaanseconomie = overgrote deel van de
bevolking werkzaam in de landbouw
mensen verbruiken het grootste deel van hun
productie en ruilen het overige voor
eenvoudige diensten en producten
deze economie biedt weinig werkkansen
Grondstofexporterende economie = zo'n land
is rijk aan een of meerdere grondstoffen, maar
arm in andere opzichten
het land is voor zijn inkomsten grotendeels
afhankelijk van de export van deze
grondstoffen
vb. Chili (tin en koper), Congo (koper, kobalt en
koffie), Saoedi-Arabië (olie)
vraag naar zware machines, vrachtwagens,
gereedschappen en toebehoren
wanneer er veel buitenlandse ingezetenen zijn
en de bovenlaag van de bevolking welgesteld
is, ontstaat er een markt voor luxeartikelen
Industriële structuur
Industrialiserende economie = neemt de
productie-industrie 10-20% van de economie
voor haar rekening
vb. Egypte, China, de Filippijnen, India en Brazilië
de behoefte aan grondstoffen voor textiel, staal
en zware machines neemt toe
terwijl de behoefte aan geïmporteerde textiel,
papier en auto's juist daalt
industrialisering gaat meestal samen met een
nieuwe welgestelde bevolkingslaag en een
kleine, maar groeiende middenklasse die beide
behoefte hebben aan nieuwe soorten
geïmporteerde producten
Geïndustrialiseerde economie = exporteert de
industriële consumentengoederen en diensten en beleggingsgelden die op zoek zijn
naar investeringsmogelijkheden
doet zaken met andere industriële landen en
exporteert producten aan
bestaanseconomieën, grondstofproducerende
en industrialiserende landen in ruil voor
grondstoffen en halfffabrikanten
vb. Taiwan, Signapore, Zuid-Korea, Malesië
Inkomensverdeling
1.
zeer laag inkomen per huishouden
2.
voornamelijk laag inkomen per huishouden
3.
zeer laag/zeer hoog inkomen per huishouden
4.
laag/gemiddeld/hoog inkomen per huishouden
5.
voornamelijk gemiddeld inkomen per huishouden
Zelfs in landen met laag inkomen kunnen mensen echter een manier vinden om die producten te
kopen die ze belangrijk vinden.
vb. veel marketeers van luxe merken haasten zich om te profiteren van de snel opkomende
consumentenmarkten in China
Politiek-Juridische omgeving
Landen verschillen qua politiek-juridische omgeving
4 factoren
◦
◦
◦
◦
Houding t.o.v. import
Politieke stabiliteit
Monetaire beperkingen
overheidsbureaucratie
Houding t.o.v. import
Sommige staan open voor buitenlandse bedrijven
◦ Bv. Westerse bedrijven  Aziatische landen
◦ Aziatische bedrijven lokken investeerders
Politieke stabiliteit
Politieke macht speelt grote rol
Buitenlandse bedrijven onteigend, tegoeden geblokkeerd, importquota
Blijkt winstgevend bij instabiel land
Onzekere situaties hebben invloed
Monetaire beperkingen
Plaatselijke munteenheid  koersschommeling vermijden
Countertrade (ruilhandel)
Compensatie (buyback)
Tegenkoop
Overheidsbureaucratie
Steun overheid aan buitenlandse bedrijven
Douane, marktinformatie, andere diensten
Culturele omgeving
Cultuur
=
aangeleerde kenmerkende manier van leven van een maatschappij
Aspecten van culturele omgeving
Maatschappelijke inrichting
Religie
Waarden en houding t.o.v. het leven
Onderwijs
Politiek
…
Aspecten van culturele omgeving
Ieder land z’n manier, waarden en normen
Mondiale marketingstrategieën  culturele invloed
Invloed begrijpen lokale culturen d.m.v. strategieën
Internationaliseringsbeslissing
Niet alle bedrijven
Lokale bedrijven niet
Goede lokale marketing volstaat
Thuismarkt = makkelijker, veiliger
Internationaliseringsbeslissing
Factoren waarom wel internationale arena
◦
◦
◦
◦
◦
Hogere winstmarge buitenland
Willen groter klantenbestand
Niet langer afhankelijk van één markt
Veel internationale klanten
Vraag van producten in buitenland
Internationaliseringsbeslissing
Risico’s afwegen
◦
◦
◦
◦
Kan bedrijf buitenlandse stap aan
Kennis lokale cultuur
Managers met internationale ervaring
Op de hoogte zijn van buitenlandse overheid
Welke markten betreden
De vraag stellen
◦ Hoeveel markten betreden
◦ Hoe snel uitbreiden
◦ Kan ons bedrijf dit alles aan
Hint : Minder landen te opereren, om gekozen landen beter te benaderen
Welke markt betreden
Markt beoordelen a.d.h.v.
◦
◦
◦
◦
◦
Omvang markt
Groeipotentieel
Kosten van zakendoen
Mogelijk concurrentievoordeel
Risiconiveau nagaan
Indicatoren marktingpotentieel
Demografische kenmerken
◦
◦
◦
◦
Grootte van de bevolking
Snelheid van de bevolkingsgroei
Bevolkingsdichtheid
Leeftijd en samenstelling bevolking
Indicatoren marketingpotentieel
Geografische kenmerken
◦ Grootte van een land
◦ Klimaat
Indicatoren marketingpotentieel
Economische factoren
◦ Bruto nationaal product per hoofd
◦ Inkomstenverdeling
◦ Snelheid groei BNP
Indicatoren marketingpotentieel
Technologische factoren
◦ Bestaande productietechnologie
◦ Bestaande consumptietechnologie
◦ Opleidingsniveau
Indicatoren marketingpotentieel
Nationale doelstellingen en plannen
◦ Prioriteiten in het bedrijfsleven
◦ Infrastructurele investeringsplannen
Welke manier markt betreden
Indirect
Direct
Exporteren
◦ Eenvoudigste manier
◦ Producten in land van bedrijf
◦ Minste aanpassing
◦ Productiegroepen
◦ Organisatie
◦ Investeringen
◦ De missie
Welke manier markt betreden
Exporteren
◦ Direct exporteren
◦ Indirect exporteren
Joint venture
◦ Licentie
◦ Contractproductie
◦ Managementcontract
Directe investering
◦ productiefaciliteiten
Welke manier markt betreden
Indirect exporteren
◦ Onafhankelijke tussenhandel uit eigen land
◦ Vergt weinig geïnvesteerd vermogen
◦ Geen marketingorganisatie/netwerk nodig
◦ Minder risicovol
◦ 3de persoon vertegenwoordigt producten
◦ Export via handelsagenten of agentschap
Welke manier markt betreden
Direct exporteren
◦
◦
◦
◦
Verkoper regelt zelf export
Groter risico
Grotere investering
MAAR grotere kans op winst
Welke manier markt betreden
Joint venture
◦ Licentie
◦ Makkelijkste manier
◦ Buitenlandse fabriek krijgt licentie tegen vast bedrag
◦ Licentiehouder krijgt technische knowhow
◦ Licentiegever krijgt risicoloze toegang tot markt
Welke manier markt betreden
Joint venture
◦ Contractproductie
◦ Contract tussen fabrikant en bedrijf
◦ Nadeel: bedrijf minder greep op productieproces
◦ Voordeel: Sneller beginnen zonder risico
Welke manier markt betreden
Joint venture
◦ Management contract
◦ Bedrijft verschaft managementknowhow aan bedrijf met kapitaal
◦ Hilton bestuurt zo over heel de wereld hun hotels
◦ Laag risico
◦ Levert bij start inkomsten
Welke manier markt betreden
•
Directe investering (productiefaciliteiten)
◦
Een hoop voordelen
◦
Firma kan kosten besparen (goedkopere arbeid,grondstoffen,…)
◦
Bedrijf heeft volledige controle over investering
◦
Imago versterking omdat werkgelegenheid toeneemt
Het internationale marketingplan
Voor elke buitenlandse moet het marketingprogramma afzonderlijk en zorgvuldig worden
gepland
1. zorgvuldig de doelgroep gekozen kiezen
2. beslissen hoe de marketingmix aan de plaatselijke situatie wordt aangepast
Belangrijk hier is dat je een goed inzicht hebt in de desbetreffende marktsituatie en in de
culturele kenmerken van de klanten in die markt
Standaardisatie of aanpassing aan de
internationale markten
-Aan de ene kant vinden we bedrijven die de standaardmarketingmix gebruiken en die dus
grotendeels dezelfde producten verkopen en wereldwijd dezelfde marktbenadering gebruiken
-Aan de andere kant heb je de bedrijven die de aangepaste marketingmix gebruiken. In dit geval
past de aanbieder de marketingmixinstrumenten op elke afzonderlijke internationale doelgroep
toe.
◦ -Deze strategie is duurder maar kan een groter marktaandeel en een hoger rendement opleveren.
Product
Er zijn 5 verschillende manieren om een product en het promotiemateriaal aan te passen aan
een buitenlandse markt. Drie van deze manieren betreffen het product , de andere twee
betreffen de reclame.
Product
1) Rechtstreekse productextensie: dit is een product rechtstreeks en onveranderd op de markt
brengen
Deze vorm kan zeer geslaagd zijn
Vb: Coca cola  overal in de wereld wordt coca cola onder zo goed als de zelfde vorm
verhandelt
Zeer verleidelijk omdat het geen uitgaven voor productontwikkeling , veranderingen van het
fabricagemateriaal of promotiemateriaal vergt
Gevaarlijk omdat ze op den duur kostbaar is als de producten niet bij de buitenlandse
consumenten in de smaak vallen.
Product
2) Productaanpassing: dit betekent dat een product gaat aangepast worden aan bepaalde
plaatselijke omstandigheden en behoeften
3) Productvernieuwing: dit betekent dat er iets nieuws gaat ontwikkeld worden voor
buitenlandse markten, hier zijn 2 manieren voor
◦ A) Oudere productvormen kunnen opnieuw worden geïntroduceerd als zij voldoen aan de behoeften
van een bepaald land
◦ B) Een bedrijf kan een nieuw product creëren om aan de behoefte in een land te voldoen
Product
4) Promotie: hier draait het om de reclamestrategie die wordt toegepast
Bedrijf kan dezelfde reclamestrategie gebruiken voor de buitenlandse markt en de thuismarkt
Een andere mogelijkheid is dat de reclamestrategie aan elke markt wordt aangepast
Prijs
5. Prijsbepaling: Ook hier zijn weer 2 mogelijkheden je gebruikt in elk land dezelfde prijs of je
past je prijs aan naargelang economische situaties in elk land
Meestal zijn producten duurder in het buitenland dan in de thuismarkt  dit komt door onder
meer de transportkosten, invoerrechten, …
De organisatorische opzet van de
internationale marketing
In elke marketingstrategie hangt het succes af van het vermogen van het bedrijf om de gekozen
strategie te implementeren.
Internationale marketingsstragie kan op tenminste 3 verschillende manieren worden geleid en
georganiseerd
Eerst zet men een exportafdeling op vervolgens een internationale divisie en uiteindelijk een
mondiale organisatie
De organisatorische opzet van de
internationale marketing
1) De exportafdeling:
-Deze wordt opgezet wanneer de verkoop in het buitenland toeneemt , hier worden een
verkoopsleider en een aantal medewerkers aangesteld
-Wanneer de omzet toeneemt zal de exportafdeling meer marketingfuncties krijgen
-Indien een bedrijf een joint venture aangaat of een directe investering doet is een exportafdeling
niet meer voldoende
De organisatorische opzet van de
internationale marketing
2) Internationale divisie
Deze wordt gecreërd om toezicht te houden op uiteenlopende activiteiten wanneer een bedrijf
naar een ander land exporteerd
Bijvoorbeeld als het met een tweede land een licensie sluit of zelfs als het in een derde land een
joint venture begint en in een vierde land een dochteronderneming opzet
De organisatorische opzet van de
internationale marketing
Mondiale organisatie
Dit is wanneer een bedrijf het stadium internationale divisie ontrgoeid en zich ontpopt tot een
mondiale of globale organisatie
Download