Intakeformulier Stichting Zorgcentra Maastricht

advertisement
Inschrijfformulier
zorgwoningen
Persoonsgegevens
CLIËNT GEGEVENS
Naam
M / V *)
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoon 1
Telefoon 2
E-mailadres
Burgerlijke staat
Alleenstaand/Getrouwd/Samenwonend/Weduw(e)(naar) *)
Nationaliteit
BurgerServiceNummer
VervoerOpMaat-nummer
Bank/girorekening
Zorgverzekering
Polisnummer
Begrafenisverzekering
Polisnummer
PARTNER GEGEVENS
Naam
M / V *)
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
BurgerServiceNummer
VervoerOpMaat-nummer
Bank/girorekening
Zorgverzekering
Polisnummer
Begrafenisverzekering
Polisnummer
Indien afwijkend t.o.v. cliëntgegevens
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Burgerlijke staat
Alleenstaand/Getrouwd/Samenwonend/Weduw(e)(naar) *)
Postadres
Postcode + Plaats
Pag. 1 van 5
*) Omcirkelen wat van toepassing is
F-27 V.1
Contactadressen
1e Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer (privé)
Telefoonnummer (mobiel)
Relatie tot cliënt
E-mailadres
2e Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer (privé)
Telefoonnummer (mobiel)
Relatie tot cliënt
E-mailadres
(werk)
(werk)
Wachtlijstplaatsing zorgwoning
Voor welke locatie wenst u op de wachtlijst geplaatst te worden: *)
Campagne / Daalhof / Gerlachus / Scharwyerveld
Recessenplein / Scharwyerveld Nederlands Indisch project / Foliodonk /
Scharwyerveld penthouse *)
Welke locatie heeft uw 1e voorkeur: ………………………………………………………………….
Kent u de woningen in:
Campagne / Daalhof / Gerlachus / Scharwyerveld
Recessenplein / Scharwyerveld Nederlands Indisch project / Foliodonk /
Scharwyerveld penthouse *)
Bent u bij een woningaanbod ook gemotiveerd te verhuizen?
Ja / nee *)
Nee, omdat
Bent u van mening dat u met thuiszorg zelfstandig kunt wonen in een zorgwoning?
Ja / nee *)
Nee, omdat
Kunt u zelfstandig hulp inroepen wanneer dat nodig is?
Ja / nee *)
Nee, omdat
Pag. 2 van 5
*) Omcirkelen wat van toepassing is
F-27 V.1
Gegevens ten behoeve van de zorg
CLIËNT GEGEVENS
Huisarts
telefoonnummer
Apotheek
telefoonnummer
Specialist of ondersteunende organisatie
Naam
specialisme
tel. nr.
Naam
specialisme
tel. nr.
Hulpmiddel: scootmobiel / elektrische rolstoel / rolstoel / rollator / zuurstof *)
PARTNER GEGEVENS
Huisarts
telefoonnummer
Apotheek
telefoonnummer
Specialist of ondersteunende organisatie
Naam
specialisme
tel. nr.
Naam
specialisme
tel. nr.
Hulpmiddel: scootmobiel / elektrische rolstoel / rolstoel / rollator / zuurstof *)
THUISZORG
Maakt u gebruik van thuiszorg ja / nee *)
Zo ja, totaal aantal uren per week
Zo nee, waarom niet
Welke werkzaamheden doet de thuiszorg voor u?

Huishoudelijke zorg ja / nee *) zo ja, heeft u hiervoor een WMO-indicatie?
ja / nee *)
naam van de thuiszorg organisatie
hoeveel uur per week
welke werkzaamheden

Persoonlijke verzorging ja / nee *) zo ja, heeft u hiervoor een CIZ-indicatie?
ja / nee *)
naam van de thuiszorg organisatie
hoeveel uur per week
welke werkzaamheden

Verpleging ja / nee *) zo ja, heeft u hiervoor een CIZ-indicatie?
ja / nee *)
naam van de thuiszorg organisatie
hoeveel uur per week
welke werkzaamheden

Ondersteunende begeleiding ja/nee *) zo ja, heeft u hiervoor een
CIZ-indicatie? ja/nee *)
naam van de thuiszorg organisatie
hoeveel uur per week
welke werkzaamheden
Pag. 3 van 5
*) Omcirkelen wat van toepassing is
F-27 V.1
DAGBESTEDING
Maakt u gebruik van dagbesteding? ja/nee *) zo ja, heeft u hiervoor een
indicatie? ja/nee*)
naam van de locatie
welke dagen per week
CIZ-
Gelieve een kopie van de indicatie van het CIZ (Centrum
Indicatiestelling Zorg) en/of WMO indicatie van de Gemeente mee
sturen met dit inschrijfformulier!
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kan het voorkomen dat wij
gegevens over u opvragen bij andere dienstverlenende organisaties.
Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u de reden hieronder aangeven:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Datum:___________
cliënt ___________
ingevuld door: __________________handtekening
Gelieve dit formulier, met de kopie van de CIZ en/of WMO-indicatie, te zenden
aan:
Mosae Zorggroep
t.a.v. de zorgbemiddelaar
Postbus 2135
6201 CA Maastricht
Wij wijzen u erop dat een kopie van de indicatie
meegestuurd dient te worden met dit
inschrijfformulier! Zonder deze kopie kunnen wij uw
aanvraag niet in behandeling nemen.
Pag. 4 van 5
*) Omcirkelen wat van toepassing is
F-27 V.1
Onderstaande alleen invullen indien u nog nadere
informatie van ons wenst .
Wenst u INFORMATIE over:
Dagbesteding: ja / nee *)
in: Campagne / Daalhof / St. Gerlachus / Scharwyerveld / Licht & Liefde *)
Activiteiten: ja / nee *)
in: Campagne / Daalhof / St. Gerlachus / Scharwyerveld / Licht & Liefde *)
Maaltijden in ons restaurant: ja / nee *)
in: Campagne / Daalhof / St. Gerlachus / Scharwyerveld / Licht & Liefde *)
Thuiszorg van onze Mosae Thuiszorg: ja / nee *)
Sociale Alarmering: ja / nee *)
Indien u informatie wenst met wie kunnen wij dan contact opnemen
cliënt / 1e contactadres / 2e contactadres / ……………. *)
Pag. 5 van 5
*) Omcirkelen wat van toepassing is
F-27 V.1
Download