2005-07368-WCO Beleidsregels GOA 2005-2006

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Beleidsregels GOA 2005-2006
Notanr:
Datum:
Sector:
Portefeuillehouder:
2005.07368
17-03-2005
WCO/MB
Adema
Akkoordstukken B&W
26-04-2005
Besluit:
1. de Beleidsregels Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) 2005 – 2006 vast te stellen;
2. dit besluit openbaar te maken.
OPENBAARMAKING:
Dit besluit openbaar te maken.
COMMUNICATIE:
…
ADVIESRADEN:
Nee
FINANCIELE ASPECTEN:
Financiële gevolgen voor de gemeente:
Nee
TOELICHTINGEN/OVERWEGINGEN:
Inleiding
De op 24 februari 2004 door B&W vastgestelde Beleidsregels Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
(GOA) zijn, door allerlei ontwikkelingen, niet langer toereikend om de subsidie GOA te verdelen onder de
instellingen.
Beoogd resultaat
De Beleidsregels GOA 2005-2006 bevatten richtlijnen voor het toekennen van subsidie in het kader van het
Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid 2005-2006 (zie voorstel Gemeentelijk Onderwijs
Achterstanden plan 2005-2006).
Kader
Sinds 1998 ontvangt de Gemeente Deventer jaarlijks, op grond van onderwijswet- en regelgeving, van het
Rijk een specifieke uitkering om de onderwijsachterstanden te verminderen. Het Rijk stelt voor perioden van
4 jaar een Landelijk Beleidskader GOA op. Momenteel is het Landelijk Beleidskader GOA 2002-2006 van
toepassing. Binnen dit Landelijk Beleidskader heeft de Gemeente Deventer een lokaal GOA-plan 20032006, getiteld "De leerling telt", opgesteld om inhoudelijk richting te geven aan het GOA-beleid. Wijzigingen
in de bekostiging en een stelselwijziging heeft de Gemeente Deventer echter genoodzaakt een nieuw GOAplan en daar van afgeleide beleidsregels, op te stellen voor het schooljaar 2005-2006. Het GOA-plan
beschrijft de speerpunten en doelstellingen die de basis vormen voor het toekennen van subsidie. De
beleidsregels GOA beschrijven de procedure voor het toekennen van subsidie.
Argumenten
Beleidsregels maken voor zowel ambtenaar als aanvrager helder op welke wijze de beschikbare subsidie
wordt verdeeld.
Aanpassing van de vorige beleidsregels is noodzakelijk, aangezien het GOA-plan is bijgesteld als gevolg
van wijzigingen in de bekostiging en invoering van een stelselwijziging door het Rijk.
Vervolg 2
Notanr: 05.07368
Onderwerp: Beleidsregels GOA 2005-2006
Draagvlak
De beleidsregels zijn een afgeleide van het GOA-plan. Het GOA-plan is in overleg met de schoolbesturen en
instellingen betrokken bij het onderwijsachterstanden beleid in Deventer opgesteld.
Financiële consequenties
Geen
Aanpak/uitvoering
Na vaststelling van de beleidsregels worden deze toegestuurd aan de schoolbesturen en instellingen die
betrokken zijn bij het onderwijsachterstandenbeleid. Het aanvragen en toekennen van subsidie gaat conform
de beleidsregels.
2
Vervolg 3
Notanr: 05.07368
Onderwerp: Beleidsregels GOA 2005-2006
Beleidsregels Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) 2005-2006
Toelichting
Deze beleidsregels zijn gebaseerd op artikel 9.1 onder g. van de Algemene Subsidie Verordening Deventer
2000. De beleidsregels geven aan hoe de GOA-middelen worden toegekend.
Sinds 1998 ontvangt de Gemeente Deventer jaarlijks, op grond van onderwijswet- en regelgeving, van het
Rijk een specifieke uitkering om de onderwijsachterstanden te verminderen. Het Rijk stelt voor perioden van
4 jaar een Landelijk Beleidskader GOA op. Momenteel is het Landelijk Beleidskader GOA 2002-2006 van
toepassing. Binnen dit landelijk beleidskader heeft de Gemeente Deventer een lokaal GOA-beleidskader
2003-2006, getiteld "De leerling telt", opgesteld om inhoudelijk richting te geven aan het GOA-beleid.
Wijzigingen in de bekostiging en een stelselwijzigingen heeft de Gemeente Deventer echter genoodzaakt
een nieuw GOA-plan op te stellen voor het schooljaar 2005-2006. De in dit GOA-plan beschreven
speerpunten en doelstellingen vormen de basis voor het toekennen van subsidie.
Artikel 1 Begripsbepaling
In deze beleidsregels worden de volgende begrippen gebruikt:
1. GOA-beleid: Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid. Het GOA-beleid van de Gemeente Deventer
is vastgelegd in het GOA-beleidskader 2002-2006 met als titel "De leerling telt".
2. GOA-plan 2005-2006: Plan waarin de consequenties van de wijzigingen in de bekostiging en de
stelselwijziging worden beschreven en vertaald naar nieuw GOA-beleid voor het schooljaar 2005-2006.
3. GOA-subsidie: subsidie die wordt verleend om het GOA-beleid tot uitvoering te brengen.
4. VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie, één van de speerpunten van het GOA-beleid.
5. Schakelvoorziening: Een voorziening voor een aparte groep van leerlingen met extra grote
taalachterstand die gedurende een schooljaar deelneemt aan het onderwijs in een basisschool in een
aparte klas of extra lesuren volgen in de vorm van een verlengde schooldag.
6. Activiteit: een afgerond geheel van werkzaamheden die tot doel hebben de onderwijsachterstanden in
de Gemeente Deventer te verkleinen.
7. Subsidieaanvraag: een aanvraag om voor GOA-subsidie in aanmerking te komen. Voor de aanvraag is
een format ontwikkeld, dat ingevuld alle noodzakelijke informatie voor eventuele subsidieverlening
verschaft.
8. Stedelijk Netwerk 0-23 jarigen: overlegplatform van bestuurders en gemeente op het gebied van
integraal jeugdbeleid met als doelen: het bespreken van de voortgang, het genereren van nieuwe
ideeën, het aanzwengelen van nieuwe ontwikkelingen en het bevorderen van relaties.
9. OOGO: op overeenstemming gericht overleg tussen schoolbesturen en gemeente.
10. BOA-formatie: extra formatie vanuit het Rijk die schoolbesturen krijgen voor het bestrijden van van
onderwijsachterstanden. De extra BOA-formatie dient ingezet te worden voor de speerpunten van het
onderwijsachterstandenbeleid.
11. GOA-formatie: formatie die met GOA-middelen wordt bekostigd. De inzet van de GOA-formatie is
gekoppeld aan concrete activiteiten, waarbij inzicht wordt gegeven in de onderliggende taken en
bijbehorende ureninzet en in eventuele materiële kosten.
12. Teldatum: datum waarop registratie van het aantal leerlingen plaatsvindt, namelijk 1 oktober
voorafgaand aan het schooljaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.
13. Financieel verslag: overzicht van de inkomsten en uitgaven m.b.t. de activiteit(en) waarvoor subsidie is
verleend.
14. Activiteitenverslag: een beschrijving van de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie werd
verleend en vergelijkt de nagestreefde en gerealiseerde resultaten.
Artikel 2 Voorwaarden aan schoolbesturen en overige instellingen
1. Besturen van scholen voor basisonderwijs komen in aanmerking voor subsidie indien de school op de
teldatum a) minstens 20% leerlingen met gewicht 1.7 en/of 1.9 heeft en/of b) minstens 30% leerlingen
met gewicht 1.25 en/of 1.4 heeft.
2. Scholen voor speciaal basisonderwijs komen in aanmerking indien er jaarlijks op de teldatum registratie
plaatsvindt van leerlinggewichten analoog aan de registratie in het basisonderwijs en (2) de school a)
minstens 20% leerlingen met gewicht 1.7 en/of 1.9 heeft en/of b) 30% leerlingen met gewicht 1.25 en/of
1.4 heeft.
3. Besturen van peuterspeelzalen komen in aanmerking voor subsidie indien:
3
Vervolg 4
Notanr: 05.07368
Onderwerp: Beleidsregels GOA 2005-2006
a. er jaarlijks op de teldatum registratie plaatsvindt van leerlinggewichten analoog aan de
registratie in het basisonderwijs,
b. de peuterzaal a) minstens 20% peuters met gewicht 1.7 en/of 1.9 heeft en/of b) 30% peuters
met gewicht 1.25 en/of 1.4 heeft,
c. de peuterspeelzaal in het kader van VVE samenwerkt met het basisonderwijs.
Artikel 3 Voorwaarden aan de subsidieaanvraag
1. De subsidieaanvraag is ingediend door het schoolbestuur of de instelling waarvoor de activiteit bestemd
is of door meerdere schoolbesturen en/of instellingen die op basis van gelijkwaardigheid samenwerken.
In het laatste geval is duidelijk omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is.
2. De subsidieaanvraag geschiedt door middel van het door de Gemeente Deventer opgestelde format
GOA-activiteiten 2005-2006. Het format dient volledig ingevuld te worden en ondertekend te worden
door het bestuur.
3. De in de subsidieaanvraag beschreven activiteit past binnen de speerpunten (VVE en
taal/schakelvoorzieningen) en doelstellingen van het GOA-plan 2005-2006 en draagt aantoonbaar bij
aan de beoogde effecten op lokaal niveau.
Artikel 4 Overige voorwaarden
1. Bij de vaststelling van de definitieve subsidie zal worden getoetst of de beoogde resultaten,
geformuleerd in producten, verleende diensten en/of inspanningsverplichting, zijn bereikt.
2. Bij de vaststelling van de definitieve subsidie van besturen van basisonderwijs en/of speciaal
basisonderwijs zal worden getoetst of schoolbesturen de inzet van BOA en GOA-formatie per school
inzichtelijk gemaakt hebben m.b.v het daarvoor bestemde format:
 bij de aanvragen GOA-subsidie, zo ver als mogelijk,
 bij de tussentijdse evaluatie, zoals op dat moment,
 bij de verantwoording voor 1 maart na afloop schooljaar, definitief.
Het voorstel voor de inzet van BOA- en GOA-formatie bij de subsidieaanvragen wordt besproken in het
OOGO van april voorafgaand aan het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft. De
daadwerkelijk toe te kennen GOA-formatie wordt bepaald met in achtneming van hetgeen in artikel 3, 5
en 6 staat beschreven.
3. Schoolbesturen en instellingen kunnen worden verplicht af te stemmen met andere schoolbesturen en/of
instellingen indien de activiteit hiervoor aanleiding geeft.
4. Indien de activiteit hiervoor geschikt wordt geacht kan de voorwaarde worden gesteld dat de aanvrager
bij de bekendmaking van het activiteitenprogramma (of dienstverleningsaanbod) vermeld dat de
Gemeente Deventer de subsidie heeft verleend.
5. Indien niet aan de in de beschikking opgenomen voorwaarden is voldaan wordt bij het vaststellen van de
definitieve subsidie op de volgende wijze gekort:
 Indien producten niet worden geleverd, diensten niet worden verleend of inspanningsverplichtingen
niet worden nagekomen, wordt de subsidie voor niet-bestede uren of anderszins niet gemaakte
kosten teruggevorderd.
 Indien schoolbesturen de inzet van BOA- en GOA-formatie niet inzichtelijk hebben gemaakt wordt
5% van het totale subsidiebedrag teruggevorderd.
 Indien de activiteit niet is afgestemd met andere schoolbesturen en/of instellingen wordt 5% van het
totale subsidiebedrag teruggevorderd.
 Indien bij de bekendmaking van het activiteitenprogramma niet is vermeld dat de Gemeente
Deventer subsidie heeft verleend, wordt 5% van het totale subsidiebedrag teruggevorderd.
 Indien de aanvrager zich niet aan de data voor verantwoording houdt (artikel 7), wordt 10% van het
totale subsidiebedrag teruggevorderd.
Artikel 5 Subsidieplafond
Maximaal beschikbaar is de specifieke uitkering voor GOA die de Gemeente Deventer per schooljaar van
het Rijk ontvangt minus de kosten voor overhead en communicatie. Van het resterende activiteitenbudget
(=subsidieplafond) is een deel geoormerkt voor VVE en een deel voor Taal/Schakelvoorzieningen. Jaarlijks
wordt, mits de hoogte van de specifieke uitkering door het Rijk bekend is, voor 1 maart voorafgaand aan het
schooljaar waarop de subsidieaanvragen betrekking hebben bekend gemaakt wat de hoogte van het
subsidieplafond is.
4
Vervolg 5
Notanr: 05.07368
Onderwerp: Beleidsregels GOA 2005-2006
Artikel 6 Verdelingsregels
1. Ten behoeve van eventuele prioritering bij de verdeling en toekenning van de GOA-middelen hanteert
de Gemeente Deventer indien nodig onderstaande verdelingsregels.
2. Indien de aanvraag betrekking heeft op VVE worden de volgende prioriteiten gesteld:
a. Handhaven bereik kernlocaties peuterspeelzalen (eerste prioriteit)
b. Handhaven bereik kernlocaties basisscholen (tweede prioriteit)
c. Vergroten ouderbetrokkenheid (derde prioriteit)
d. Vergroten bereik (vierde prioriteit)
e. Monitoring (vijfde prioriteit)
f. Competentieontwikkeling (zesde prioriteit)
3. Indien de aanvraag betrekking heeft op taal/schakelvoorzieningen worden de volgende prioriteiten
gesteld:
a. Bestaande schakelvoorzieningen (eerste prioriteit)
b. Schakelmomenten verbeteren (tweede prioriteit)
c. Monitoring (derde prioriteit)
d. Taalbeleid op instellingsniveau (vierde prioriteit)
Toelichting
Bij de verdeling van de middelen voor VVE sluiten we, voor het handhaven van het bereik, vast aan bij de
beleidslijn die het rijk heeft ingezet. Dit houdt in dat basisscholen vanaf augustus 2006 de
verantwoordelijkheid voor het bestrijden van onderwijsachterstanden hebben en dat de VVE middelen van
de gemeente uitsluitend bedoeld zijn voor het voorschoolse deel van VVE.
Artikel 7 Subsidiecyclus
In afwijking van de data en termijnen genoemd in de Algemene Subsidieverordening Deventer 2000 zijn de
volgende data en termijnen van toepassing:
1. De subsidieaanvraag dient uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd te zijn ingediend.
2. Subsidieaanvragen die na 1 juni binnenkomen worden alleen in behandeling genomen als er middelen
over zijn nadat toekenning van middelen op basis van subsidieaanvragen die voor 1 junii zijn ingediend
heeft plaatsgevonden.
3. De beschikking wordt uiterlijk 22 juli voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de aanvraag is ingediend
verstuurd of uiterlijk 13 weken nadat de subsidieaanvraag is binnengekomen.
4. Halverwege het schooljaar vindt een tussenevaluatie/ voortgangsgesprek plaats tussen de aanvrager en
de Gemeente Deventer. De Gemeente Deventer neemt hiervoor het initiatief.
5. De subsidie wordt in twee keer bevoorschot, namelijk in augustus (5/12 deel) en in januari (7/12 deel).
6. Uiterlijk 1 maart na afloop van het kalenderjaar dient de aanvrager een financiële verantwoording in
voorzien van toelichting in de vorm van een activiteitenverslag.
7. Uiterlijk 1 juli na afloop van het kalenderjaar stelt de Gemeente Deventer de subsidie definitief vast.
Hierbij wordt gekeken of de in de beschikking opgenomen afspraken zijn nagekomen. Eventueel vindt
een verrekening plaats.
Aldus op 19 april 2005 vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer.
Secretaris,
Burgemeester,
Mr. Th. Bakhuizen
Drs. J. van Lidth de Jeude
5
Download