Persbericht Taskforce GGZ

advertisement
PERSBERICHT
Utrecht 14 september 2015
Taskforce GGZ van het Landelijk Platform GGz gaat gemeenten helpen
Mensen met psychische problemen zijn onvoldoende in beeld bij de gemeente. Het gevolg is
dat zij nu geen toegang hebben tot dagbesteding, tot schuldhulpverlening, tot zorg. De
Taskforce GGZ van het Landelijk Platform GGz wil er voor zorgen dat mensen met
psychiatrische problematiek minstens dezelfde ondersteuning krijgen als mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking.
De Taskforce GGz gaat gemeenten helpen met het inrichten van onafhankelijke
cliëntenondersteuning voor mensen met ernstige psychische problemen. Iedere ggz-cliënt
heeft daar recht op maar dat is bij veel gemeenten nog niet georganiseerd en daarnaast vaak
niet bekend bij alle hulpverleners.
Ambassadeur van de Taskforce van het Landelijk Platform GGz is Ineke Smidt. Zij was voorheen
wethouder in Almere en bestuurder van de Federatie Opvang. ”Mijn bestuurlijke ervaring kan ik goed
inzetten om de twee werelden van beleidsmakers en patiënten-en familieorganisaties in de geestelijke
gezondheidszorg dichter bij elkaar te brengen. Het moet bekend worden wat cliënten verhindert om te
herstellen en wat hen juist helpt bij herstel, zodat zij meer regie op hun leven krijgen.”
Beschermd wonen voor mensen met psychische problematiek (*) is een relatief nieuwe WMO-taak
van gemeenten. De Taskforce GGZ kan gemeenten adviseren bij de inkoop en kwaliteitseisen voor
beschermd wonen, vanuit cliënt- en familieperspectief.
De Taskforce GGz van het Landelijk Platform GGz is gefinancierd door het ministerie van VWS en
werkt samen met het VNG-programma Ondersteuning en Opvang en Bescherming en met het
Innovatieprogramma van aanbieders. De RIBW Alliantie, GGZ Nederland, Per Saldo en Federatie
Opvang ondersteunen het project.
Noot voor de redactie: voor persvragen kunt u terecht bij het Landelijk Platform GGz, persvoorlichter
Mirjam Drost (06) 199 73 092
(*) https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/voorbeeld-persona-Maarten%20[MOV1604832-0.2].pdf
Download