NN Paraplufonds 1 NV - NN Investment Partners

advertisement
NN Paraplufonds 1 N.V.
(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: de ‘Vennootschap’)
De gecombineerde Algemene Vergadering van NN Paraplufonds 1 N.V. en de vergaderingen van houders van de volgende soorten aandelen in het
kapitaal van de Vennootschap (hierna tezamen te noemen: de ‘AVA’):
• Aandelenklassen 1P en 1Z: NN Information Technology Fund
• Aandelenklassen 2P en 2Z: NN Energy Fund
• Aandelenklassen 3P en 3Z: NN Industrials Fund
• Aandelenklassen 4P en 4Z: NN Telecom Services Fund
• Aandelenklassen 5P en 5Z: NN Utilities Fund
• Aandelenklassen 6P en 6Z: NN Basic Materials Fund
• Aandelenklassen 7P en 7Z: NN Luxury Consumer Goods Fund
• Aandelenklassen 8P en 8Z: NN Daily Consumer Goods Fund
• Aandelenklassen 9P en 9Z: NN Health Care Fund
• Aandelenklassen 10P en 10Z:NN Financials Fund
• Aandelenklasse 11P: NN Dutch Fund
• Aandelenklasse 11G:
Nederlandse Aandelenfonds
• Aandelenklassen 13P en 13Z: NN Japan Fund
• Aandelenklassen 15P en 15Z: NN Global Real Estate Fund
• Aandelenklassen 17P en 17Z: NN Hoog Dividend Aandelen Fonds
• Aandelenklasse 18P:
NN Emerging Europe Fund
• Aandelenklassen 19P, 19I en 19Z: NN Europe Fund
• Aandelenklasse 19U:
NN Europa Fonds
• Aandelenklasse 19G:
Europa Fonds
• Aandelenklassen 21P en 21Z:
NN Europe Small Caps Fund
• Aandelenklassen 22P en 22Z:
NN Global Opportunities Fund
• Aandelenklassen 25P, 25I en 25Z: NN North America Fund
• Aandelenklassen 26P, 26I en 26Z: NN Duurzaam Aandelen Fonds
• Aandelenklasse 26G:
Duurzaam Wereldfonds
• Aandelenklasse 29P:
NN Premium Dividend Fund
• Aandelenklassen 34P en 34Z:
NN Global Fund
• Aandelenklasse 34I:
NN Global Equity Fund
• Aandelenklasse 34G:
Internationale Aandelenfonds
• Aandelenklassen 35P, 35I en 35Z: NN Global Emerging Markets Fund
• Aandelenklassen 36I en 36Z:
NN Euro Aandelen Fonds
hebben op vrijdag 19 juni 2015 besloten tot:
1. het vaststellen van de jaarrekening 2014 en de bestemming van het resultaat;
2. h
et verlenen van decharge aan de directie;
3. het verlenen van opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2015 aan Ernst & Young Accountants LLP;
4. het wijzigen van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen teneinde een nieuwe aandelen­
klasse te introduceren, te weten: aandelenklasse N. Daardoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om in de toekomst een of meer nieuwe aandelen­
klassen op te zetten die zich onderscheiden qua kostenstructuur en aandeelhouderschap ten opzichte van de reeds bestaande aandelenklassen.
Het gewijzigde prospectus zal naar verwachting op 1 juli a.s. beschikbaar zijn op www.nnip.com. Het besluit onder 4) houdt tevens in het verlenen van
een machtiging aan iedere notaris en kandidaat-notaris van De Brauw Blackstone Westbroek om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
De AFM is in kennis gesteld van het besluit tot statutenwijziging.
Door de AVA zijn de dividenden over het boekjaar 2014 voor de gewone aandelen (elk met een nominale waarde van € 0,20) van de hierna te
noemen aandelenklassen als volgt vastgesteld:
Aandelenklassen
Serie
ISIN
Bruto dividend
per aandeel in euro
Datum
betaalbaarstelling
NN Energy Fund - P
2P
NL0000289791
1,33
10-07-2015
NN Industrials Fund - P
3P
NL0000289841
0,66
10-07-2015
NN Industrials Fund - Z
3Z
NL0010623484
0,36
25-06-2015
NN Telecom Services Fund - P
4P
NL0000289999
0,84
10-07-2015
NN Telecom Services Fund - Z
4Z
NL0010623385
0,36
25-06-2015
NN Utilities Fund - P
5P
NL0000289668
1,35
10-07-2015
NN Utilities Fund - Z
5Z
NL0010621793
0,58
25-06-2015
NN Basic Materials Fund - P
6P
NL0000289882
1,02
10-07-2015
NN Basic Materials Fund - Z
6Z
NL0010623468
1,03
25-06-2015
NN Luxury Consumer Goods Fund - P
7P
NL0000289684
0,68
10-07-2015
NN Luxury Consumer Goods Fund - Z
7Z
NL0010623401
0,15
25-06-2015
NN Daily Consumer Goods Fund - P
8P
NL0000289767
2,14
10-07-2015
NN Daily Consumer Goods Fund - Z
8Z
NL0010623369
0,49
25-06-2015
NN Health Care Fund - P
9P
NL0000292274
0,24
10-07-2015
NN Health Care Fund - Z
9Z
NL0010621819
0,06
25-06-2015
NN Financials Fund - P
10P
NL0000286169
0,17
10-07-2015
NN Financials Fund - Z
10Z
NL0010623344
0,38
25-06-2015
NN Dutch Fund - P
11P
NL0000287993
1,36
10-07-2015
NN Global Real Estate Fund - P
15P
NL0006311847
3,45
10-07-2015
NN Global Real Estate Fund - Z
15Z
NL0010623252
0,69
25-06-2015
NN Emerging Europe Fund - P
18P
NL0000292225
2,06
10-07-2015
NN Europe Fund - P
19P
NL0000292332
0,54
10-07-2015
25-06-2015
NN Europe Fund - Z
19Z
NL0010623187
0,17
NN Europe Small Caps Fund - P
21P
NL0006311730
1,40
10-07-2015
NN Global Opportunities Fund - P
22P
NL0009265404
0,31
10-07-2015
25-06-2015
NN Global Opportunities Fund - Z
22Z
NL0010622999
0,79
NN North America Fund - P
25P
NL0000286045
0,54
10-07-2015
NN North America Fund - I
25I
NL0010623229
1,50
25-06-2015
NN North America Fund - Z
25Z
NL0010623237
0,27
25-06-2015
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P
26P
NL0006311789
0,13
10-07-2015
NN Duurzaam Aandelen Fonds - I
26I
NL0010623039
0,37
25-06-2015
Duurzaam Wereldfonds
26G
NL0010623047
0,02
25-06-2015
NN Duurzaam Aandelen Fonds - Z
26Z
NL0010760013
0,02
25-06-2015
NN Global Fund - P
34P
NL0006311805
1,09
10-07-2015
NN Global Equity Fund
34I
NL0010623278
0,71
25-06-2015
Internationale Aandelen Fonds
34G
NL0010623286
0,57
25-06-2015
NN Global Fund - Z
34Z
NL0010623294
0,13
25-06-2015
NN Global Emerging Markets Fund - P
35P
NL0006311771
0,37
10-07-2015
NN Global Emerging Markets Fund - I
35I
NL0010623310
2,20
25-06-2015
NN Global Emerging Markets Fund - Z
35Z
NL0010623328
1,35
25-06-2015
NN Euro Aandelen Fonds - I
36I
NL0010623120
0,21
25-06-2015
NN Euro Aandelen Fonds - Z
36Z
NL0010623138
0,07
25-06-2015
Aandelen van aandelenklasse P van bovengenoemde subfondsen zullen
op 23 juni 2015 ex-dividend noteren op Euronext Amsterdam by NYSE
Euronext, waardoor de zgn. record datum op basis van afgewikkelde
posities (“settled positions”) 24 juni 2015 zal zijn. De eventuele opgave
voor herbelegging dient uiterlijk twee werkdagen voor de datum van
betaalbaarstelling te geschieden op de hierna beschreven wijze.
Aandelen van aandelenklassen I en Z van bovengenoemde subfondsen
zullen op 23 juni 2015 ex-dividend gaan, waardoor de zgn. record datum
op basis van verhandelde posities (“traded positions”) 22 juni 2015
respectievelijk op basis van afgewikkelde posities (“settled positions”)
24 juni 2015 zal zijn.
Aandelen van aandelenklassen U en G van bovengenoemde subfondsen
zullen op 23 juni 2015 ex-dividend gaan, waardoor de zgn. record datum
op basis van verhandelde posities (“traded positions”) 22 juni 2015 zal zijn.
De houders van de gewone aandelen van aandelenklasse P van boven­
genoemde subfondsen ontvangen het hen toekomende dividend onder
aftrek van 15% dividendbelasting per 10 juli 2015 door tussenkomst van
de intermediairs, waar de gewone aandelen op 24 juni 2015 bij kantoor­
sluiting in bewaring zijn.
De houders van de gewone aandelen van aandelenklassen I, U, G en
Z van bovengenoemde subfondsen ontvangen het hen toekomende
dividend onder aftrek van 15% dividendbelasting per 25 juni 2015 door
tussenkomst van The Bank of New York Mellon S.A./N.V., waar de
gewone aandelen op 24 juni 2015 bij kantoorsluiting in bewaring zijn.
De houders van de gewone aandelen van aandelenklasse P van boven­
genoemde subfondsen wordt de mogelijkheid geboden het netto-dividend
(d.w.z. na aftrek van 15% dividendbelasting) te herbeleggen. De opgave
voor herbelegging door de aandeelhouders dient uiterlijk 8 juli 2015 via
de intermediairs van de aandeelhouders te geschieden bij ING Bank N.V.
te Amsterdam, faxnummer 020-563 69 59. Herbelegging vindt op
10 juli 2015 plaats op basis van de op die dag afgegeven transactieprijs.
De transactieprijs van een aandeel is de intrinsieke waarde met een
vaste op- of afslag ter vergoeding van de aan- of verkoopkosten
van de onderliggende ‘fysieke’ beleggingen in het betreffende subfonds.
Herbelegging op aandelen van aandelenklassen I, U, G en Z van
bovengenoemde subfondsen vindt op 23 juni 2015 plaats op basis van
de op die dag vastgestelde intrinsieke waarde van de aandelen van
de betreffende aandelenklasse van het betreffende subfonds.
Voor meer informatie over de beleggingsfondsen van NN Investment
Partners B.V.: neem contact op met uw adviseur of kijk op www.nnip.com.
Amsterdam/‘s-Gravenhage, 22 juni 2015.
De directie, tevens zijnde de beheerder
NN Investment Partners B.V. Schenkkade 65,
2595 AS ’s-Gravenhage
Download