Inleiding_tot_EU_Samenvatting_H22

advertisement
Hoofdstuk 22 (375-382)
Cohesion policy (= herverdeling van welvaart en het creëren van nieuwe kansen voor armere
landen in de EU om de inkomenskloof uit te sluiten)
Europa






Een van de welvarendste werelddelen, met hoge levensstandaard en verschillende
economieën
Toch variëren deze van lidstaat tot lidstaat
Kloppende hart van de Europese economie bevindt zich van Londen tot Milaan
Luxemburg is het welvarendste land van de wereld
West-Europese landen zijn beter af dan Oost-Europese landen
Probeert de verbreding van economische kansen te verbeteren
Dit doen ze niet meer door een regionale politiek maar een cohesion policy (samenhangend
beleid)  de internationale banden in Europa te versterken door op nationaal vlak
inspanningen te leveren.
Ontstaan



EGKS: hervernieuwen van vervallen industriegebieden
Verdrag van Rome: versterken van de economie en het verzekeren van hun ontwikkeling door
verschillen tussen regio’s te beperken en regio’s die het minder goed doen op te waardere
 Europees sociaal fonds (ESF)
- Promoten van de mobiliteit van werkers door bijscholingen te organiseren en jobs
te creëren
- De Commissie had ook voorgesteld om hier rond een Europees regionaal
ontwikkelingsfonds (ERDF), maar dit werd met minder enthousiasme
onthaald (sommige staten waren hiervoor te beperkt in budget).
 want regionale verschillen gaan leiden tot een ongebalanceerde uitbreiding.
Dit werd ook meer op nationaal niveau gedaan dan op Europees niveau.
Welvarendere landen met arme regio’s kregen ook meer steun dan arme regio’s
in arme landen.
Aanhechting Spanje en Portugal (1986)
- Uitbreiding van meer regionale verschillen
- Single European Act zou leiden naar betere concentratie van welvaart in
verschillende gemeenschappen
Doel: versterken van economieën en sociale cohesie (cohesie verwijzend naar
regionaal en structureel beleid)  Cohesie fonds (= jobcreatie en economische
ontwikkeling scheppen in arme delen vaan Europa)
- Dit fonds kent enkele principes (elk principe met een verschillend onderwerp):
 Solidarity Fund:
Stichten van helpservices en bescherming van cultureel erfgoed.
 Agricultural Fund for Rural Development:
Moderniseren van boerderijen en bosbouw, betere
voedselkwaliteit, verbeteringen aanmoedigen binnen landbouw.
 Globalization Adjustment Fund:
Mensen die hun job kwijt zijn oiv liberalisering, helpen in het
zoeken naar een job.

European Fisheries Fund:
Het controleren van overgrote visvangst en aanmoedigen van
zorgzaam omgaan met kostbare visgebied.
Structureel fonds


Is het ESF, het ERDF en het Cohesion Fund samen.
Heeft 350 biljoen euro geïnvesteerd in zijn 3 onderverdelingen
- Het meeste aan Oost-Europese landen (Estland en Polen)
- Zo kunnen we een verdeling maken van 3 gebieden waar hulp het meeste/minste
nodig is.
 Convergence Objective: Waar het GDP <75 %
Aanmoedigen van jobs te creëren, investeringen te doen, nieuwe
infrastructuur opbouwen
 Regional Competitiveness and Employment Objective:
Delen van een land attractiever te maken voor investeringen
 Territorial Cooperation Objective:
Aanmoedigen van samenwerking tussen landen en de
ontwikkeling van eenzelfde oplossing voor stedelijk, landelijk en
kust ontwikkeling.
De link tussen oorzaak en gevolg is moeilijk te leggen binnen economische materies.
Herverdeling van welvaart is moeilijk omdat het de economie in andere landen kan tegengaan.
Er mogen ook niet te veel structurele fondsen zijn die een oplossing bieden aan de kloof tussen arme
en rijke lidstaten.
 Er zijn verschillende richtingen die men uit moet gaan:



Meer ontwikkeling in investeringen in arme lidstaten
Controleren van het spenderen in een budget aan welvarende staten
Staten waarvan het GDP >90% moeten op nationale hulp rekenen en niet op hulp van EU (dit
wordt vooral voorgesteld door armere landen binnen de EU).
Download