Opdrachtnummer - Profi

advertisement
Verwerkingsopdrachten
Jeugdzorg saw 4
ISBN 97890 8524 1621
Thema 5 Verstandelijke beperkingen
Verwerkingsopdrachten thema 5 Jeugdzorg; saw 4 pagina 1
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Opwarmen en oriënteren
Opdracht 1
Het doel van deze opdracht is dat je je voorkennis over verstandelijke beperkingen
opfrist.
Beantwoord de volgende vragen naar eigen inzicht.
1. Heb je wel eens te maken met kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking?
2. Wat versta je daaronder?
3. Ken je het onderscheid tussen zwakbegaafd en licht verstandelijk beperkt?
4. Op welke manier zijn zij beperkt?
5. Welke stoornissen of (psychische) aandoeningen hebben kinderen en
jongeren met een verstandelijke beperking ook wel eens?
6. Welke gedragsstoornissen hebben zij soms?
7. Hoe wonen kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking?
8. Op welke manier worden zij begeleid?
9. Waar kunnen kinderen met een verstandelijke beperking die niet meer
thuis kunnen wonen, terecht?
10. Welke activiteiten doen jongeren met een verstandelijke beperking
overdag?
Verwerkingsopdrachten thema 5 Jeugdzorg; saw 4 pagina 2
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Herkennen en onderscheiden
Opdracht 2
Het doel van deze opdracht is dat je de juiste betekenis van de begrippen uit dit
thema kent.
Geef de juiste betekenis van de volgende begrippen door:
 het begrip in eigen woorden te formuleren;
 een voorbeeld te geven waarbij je het begrip toepast.
11. LVG-jeugd
12. Zwakbegaafd
13. Lichte verstandelijke beperking
14. Signaleringslijst
15. Orthopedagogisch behandelcentrum
16. Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG)
17. Arbeidstrainingscentrum (ATC)
18. Separeerruimte
19. Modeling
20. Shaping
21. Prompting
22. Bekrachtiging
23. Sensitief en responsief reageren
Verwerkingsopdrachten thema 5 Jeugdzorg; saw 4 pagina 3
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Begrijpen en toepassen
Opdracht 3
Lees de tekst over zwakbegaafdheid en licht verstandelijk beperkt in 5.2 en
beantwoord de volgende vragen.
24. Welke bijkomende problemen komen bij zwakbegaafde mensen of mensen
met een lichte verstandelijke beperking voor?
25. Waar is de behandeling op gericht?
Opdracht 4
Lees de tekst over signalering en bijkomende problematiek in 5.3 en beantwoord de
volgende vragen.
26. Waarom is vroegtijdige signalering van zwakbegaafdheid of een lichte
verstandelijke beperking belangrijk?
27. Hoe wordt de diagnose gesteld?
28. Welke groep jeugdigen met een laag IQ valt niet onder de LVG-jeugd?
29. Welke vorm van onderwijs volgen zij meestal?
30. Welke vormen van hulpverlening zijn vaak ook nodig?
Opdracht 5
Lees de tekst over regelingen en instituten in 5.4 en beantwoord de volgende vragen.
31. Hoe is de hulpverlening aan mensen met een lichte verstandelijke
beperking geregeld?
32. Waar worden jonge kinderen met een lichte verstandelijke beperking vaak
geplaatst?
33. Wat wordt onder ‘behandeling en begeleiding met verblijf’ verstaan?
34. Wat wordt onder ‘zeer intensieve behandeling en begeleiding met verblijf’
verstaan?
Opdracht 6
Verwerkingsopdrachten thema 5 Jeugdzorg; saw 4 pagina 4
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Lees de tekst over aandachtspunten voor de begeleiding in 5.5 en beantwoord de
volgende vragen.
35. Waarom is het belangrijk om in de begeleiding van LVG-jeugd concrete en
praktische instructies te geven en veel te oefenen?
36. Welke algemene pedagogische principes zijn voor alle kinderen, en dus
ook voor LVG-jeugdigen, belangrijk?
37. Noem drie belangrijke aandachtspunten voor je taalgebruik in gesprekken
met LVG-jeugdigen.
38. Hoe werkt het competentiemodel bij LVG-jeugd?
39. leg uit waarom sommige LVG-jeugdigen niet om kunnen gaan met
emotionele belevenissen en een hechte relatie.
40. Waarom is een allochtone afkomst vaak een extra risico?
41. Wat is een extra aandachtspunt voor de omgang met hen?
42. Hoe komt het dat LVG-jeugd erg beïnvloedbaar is?
43. Welke bijkomende problemen kan de LVG-jeugd daardoor krijgen?
44. Hoe komt het dat meisjes met een lichte verstandelijke beperking extra
kwetsbaar zijn voor loverboys?
45. Waarom is het belangrijk inzicht te hebben in het sociaal netwerk van de
jongere?
46. Welke aandachtspunten zijn belangrijk bij het inzetten van het sociaal
netwerk?
47. Wat is de functie van de organisatie MEE en waarom is het belangrijk
uitbehandelde jeugdigen op de organisatie te attenderen?
Verwerkingsopdrachten thema 5 Jeugdzorg; saw 4 pagina 5
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Onderzoeken en oefenen
Opdracht 7
Je denkt samen met ‘collega’s’ na over de begeleiding van een kind met een
verstandelijke beperking.
Werkwijze

Vorm groepjes van 3 of 4 personen en wijs een woordvoerder aan.

Lees de case over Ayaan in het tintvlak in 5.4.

Lees onderstaande situatie en ga daarna verder met de opdracht.
Situatie
Jullie zijn de begeleiders op de groep in het medisch kleuterdagverblijf waar Ayaan
inderdaad geplaatst wordt. Zij blijkt een verstandelijke beperking te hebben in
combinatie met een stoornis in het autistisch spectrum. Vóór Ayaan geplaatst wordt,
stellen jullie aandachtspunten voor de begeleiding op:

welke informatie hebben jullie nodig om Ayaan goed te kunnen begeleiden;

waar gaan jullie vooral op letten in de communicatie met Ayaan;

hoe gaan jullie haar sociale vaardigheden vergroten;

hoe stimuleren jullie haar motorische ontwikkeling;

hoe stimuleren jullie haar cognitieve ontwikkeling;

waar gaan jullie op letten bij de verzorging;

waarop bij de activiteiten;

waarop bij het vergroten van de zelfstandigheid en weerbaarheid;

welke overige opvoedings- en begeleidingsaspecten zijn eventueel
belangrijk;

…..
Vervolg werkwijze

Stel de aandachtspunten op aan de hand van de inhoud van dit thema.

Verantwoord de keuzes.

Selecteer de 10 belangrijkste aandachtspunten.

Noteer deze 10 aandachtspunten en verantwoord de keuzes.
In de groep

De woordvoerders doen verslag van de 10 aandachtspunten en de
verantwoording.

De aandachtspunten worden met elkaar vergeleken.

Over de verschillen wordt gediscussieerd.
Verwerkingsopdrachten thema 5 Jeugdzorg; saw 4 pagina 6
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp

De groep formuleert opnieuw 10 belangrijke aandachtspunten voor de
begeleiding.
Verwerkingsopdrachten thema 5 Jeugdzorg; saw 4 pagina 7
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Download