BROCHURE CRELAN_neerlandais.indd

advertisement
CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR)
AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90
•
Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling;
•
Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief kosten),
behoudens faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole CIB(1);
•
Een meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de EURO STOXX 50® (Price) Index (hierna: «de Index»);
•
Er zijn twee mogelijkheden voor een automatische vervroegde terugbetaling:
- na afloop van het tweede jaar, 110% van het belegd kapitaal (exclusief kosten)(2) bij een stijging van de index van
minimaal 10%;
- na afloop van het vierde jaar, 120% van het belegd kapitaal (exclusief kosten)(2) bij een stijging van de index van
minimaal 20%;
•
Emittent: Crédit Agricole CIB, een emittent naar Frans recht, die een schuldinstrument uitgeeft.
Commerciële publicatie
(1) Rating van Crédit Agricole CIB per 27/04/2015 : Rating van Moody’s: A2 / S&P: A / Fitch: A.
De ratingmaatschappijen kunnen deze ratings ten allen tijde wijzigen.
(2) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole CIB
Dit product is een afgeleid instrument (hierna de «Note(s)»). Door in te schrijven op deze Note, leent de
belegger geld aan de Emittent, die zich verbindt het volgende terug te betalen:
In geval van een automatische vervroegde terugbetaling
•
na afloop van het tweede jaar: 110% van het belegd kapitaal(1)(2) :
Indien de Index na het tweede jaar minimaal 10% hoger noteert dan zijn Initieel Niveau(3), ontvangt de
belegger 100% van het belegd kapitaal(1)(2) verhoogd met een meerwaarde van 10% (ofwel een actuarieel
rendement vóór roerende voorheffing van 3,58%(4)).
•
na afloop van het vierde jaar: 120% van het belegd kapitaal(1)(2) :
Indien de Index na het vierde jaar minimaal 20% hoger noteert dan zijn Initieel Niveau(3), ontvangt de belegger
100% van het belegd kapitaal(1)(2) verhoogd met een meerwaarde van 20% (ofwel een actuarieel rendement
vóór roerende voorheffing van 4,01%(4)).
Indien er geen automatische vervroegde terugbetaling plaatsvindt, blijft het product verder lopen tot de
eindvervaldag en ontvangt de belegger:
•
•
het initieel belegd kapitaal(1)(2) plus 100% van de Gemiddelde Prestatie van de Index met een limiet
van -10%;
De belegger ontvangt dus op de eindvervaldag minimaal 90% van het belegd kapitaal(1)(2) (ofwel een
actuarieel rendement van -2,14%(4) voor de roerende voorheffing.
Hoe wordt de Gemiddelde
Prestatie van de Index berekend?
•
De Gemiddelde Prestatie van de Index op de eindvervaldag wordt berekend als het
gemiddelde van de prestaties van de Index zoals waargenomen op de 4 Jaarlijkse
Observatiedata (12-06-2018, 12-06-2019, 12-06-2020 en 07-06-2021).
•
Op elke Jaarlijkse Observatiedatum wordt de Prestatie van de Index berekend ten opzichte
van het Initieel Niveau (3).
(1) Behalve bij faillissement of wanbetaling Crédit Agricole CIB
(2) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50%
(3) Slotkoersen op 12-06-2015
(4) In het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing (R.V.) is de verkoopprijs van de Notes voor 102,5% verrekend
(de 2,50% zijn de instapkosten), exclusief de toepasselijke belasting (raadpleeg de technische fiche voor meer informatie).
2
Potentiële beleggers
Crédit Agricole CIB Auto-Callable Euro Equity 90 is een complex financieel instrument, bedoeld voor beleggers met
voldoende kennis van de financiële markten om, gelet op hun situatie en hun beleggingshorizon, de voordelen en
de risico’s die aan een belegging in dit complex gestructureerde product verbonden zijn, te kunnen beoordelen. Zij
moeten met name inzicht hebben in de blootstelling aan de onderliggende Index en de rentevoeten
In geval van wanbetaling of faillissement van de Emittent loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij
recht heeft niet terugkrijgt en zijn belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliest. Crédit Agricole CIB verbindt zich er
toe om als Emittent de beleggers op de vervaldag de toegezegde formule (kapitaal verhoogd met een meerwaarde)
terug te betalen. Door in te schrijven op dit product, stelt de belegger zich bloot aan een wanbetalingsrisico van
Crédit Agricole CIB. Bovendien behoren de Emittent en de Distributeur van de effecten tot dezelfde groep waardoor
een belangenconflict kan ontstaan.
Disclaimer:
Het bedrag van de potentiële meerwaarde na het tweede of vierde jaar of op de eindvervaldag is een brutobedrag,
vóór aftrek van toepasselijke belastingen. Zie de paragraaf Fiscaliteit in de technische fiche voor meer informatie.
De in deze brochure gebruikte term «belegd kapitaal» verwijst naar de nominale waarde van de Notes, ofwel 1.000
euro per Note, exclusief instapkosten van 2,50%.
Productscore
Crelan N.V.
Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel tijdens de looptijd wezenlijk zou verslechteren.
De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Het is niet mogelijk om op basis van deze productscore
een product van Crelan te vergelijken met een product van een andere financiële instelling.
Een score 4 houdt in dat op de eindvervaldatum minimaal 90% van het kapitaal wordt terugbetaald en dat er geen
blootstelling is aan het valutarisico. Deze score houdt geen rekening met het faillissements-en wanbetalingsrisico
van de Emittent noch met de beleggingstermijn van het product en de nervositeit op de financiële markten. Gelieve
voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen:
http://www.crelan.be/nl/particulieren/beleggen.
3
Illustratie van de werking van de formule
De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van Crédit Agricole
CIB (FR) Auto-Callable Euro Equity 90 te beschrijven. Deze simulaties vormen geen indicatie voor de
toekomstige prestaties, noch een garantie voor het toekomstige rendement en vormen op geen enkele
wijze een commercieel aanbod.
Ongunstig scenario:
De Index vertoont een aanhoudend dalende trend
• Na het tweede jaar bedraagt de Prestatie van de Index
minder dan +10% (bv. -18%). Het mechanisme van
vervroegde terugbetaling wordt niet geactiveerd en het
product blijft verder lopen.
• Na het vierde jaar bedraagt de Prestatie van de Index
minder dan +20% (bijv. -11%). Het mechanisme van
vervroegde terugbetaling wordt niet geactiveerd en het
product blijft verder lopen.
Performance-index
20%
10%
0%
-23%
-17%
0
1
39%
24%
20%
9% €
9%
8%
0%
-1%
-26%
1
2
3
4
-11%
3
-23%
4
5
6
• Na het tweede jaar bedraagt de Prestatie van
de Index minder dan +10% (bijv. 8%). Het
mechanisme van vervroegde terugbetaling
wordt niet geactiveerd en het product blijft
verder lopen.
• Na het vierde jaar bedraagt de Prestatie van
de Index minder dan +20% (bijv. -1%). Het
mechanisme van vervroegde terugbetaling
wordt niet geactiveerd en het product blijft
verder lopen.
• Op de eindvervaldag bedraagt de Gemiddelde
Prestatie van de Index (4 Observatiedata)
9%. De belegger ontvangt:
- 100% van het belegd kapitaal, exclusief
kosten(1).
- plus een meerwaarde van 9%(2), ofwel
een actuarieel rendement vóór roerende
voorheffing van 1,03%(3).
Performance-index
0
-15%
2
-18%
Jaren
Neutraal scenario:
De Index vertoont een matig stijgende trend
10%
€
-10%
• Op de eindvervaldag bedraagt de Gemiddelde Prestatie
van de Index (4 Observatiedata) -18%. De belegger lijdt
een kapitaalverlies en ontvangt:
- 90% van het belegd kapitaal, exclusief kosten(1), hetzij
een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing
van -2,14%(3).
5
6
Jaren
Performance-index
Gunstig scenario:
De Index vertoont in de eerste twee jaren een
ononderbroken stijgende trend
• Na het tweede jaar bedraagt de Prestatie van de
Index meer dan +10% (bijv. 15%).
20%
10%
15%
• Het kapitaal wordt vervroegd terugbetaald, het
product wordt beëindigd en de belegger ontvangt:
- 100% van het belegd kapitaal, exclusief kosten(1)
- Verhoogd met een meerwaarde van 10%(2),
ofwel een actuarieel rendement vóór roerende
voorheffing van 3,58%(3).
0%
10% €
0
1
2
Vervroegde terugbetaling
in het tweede jaar.
Einde van de looptijd van het product.
3
4
5
6
Jaren
In het slechtste scenario, namelijk wanneer Crédit Agricole CIB failliet gaat of in gebreke blijft, kan de belegger een kapitaalverlies
lijden waarvan de omvang niet kan worden voorspeld. In dat geval wordt het gestructureerde schuldinstrument terugbetaald tegen
marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geschatte restantwaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in
het slechtste geval 0% zijn.
Legende
Prestatie van de Index sinds de begindatum
Gemiddelde Prestatie van de Index (4 observaties)
Activeringsdrempel van de vervroegde terugbetaling in het
tweede jaar
Activeringsdrempel van de vervroegde terugbetaling in het
vierde jaar
€
Resultaat van de formule
Observatiewaarde van de Prestatie
(1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole CIB
(2) Bruto-percentage vóór aftrek van kosten en toepasselijke belastingen. Raadpleeg de paragraaf «Fiscaliteit» in de technische fiche voor meer informatie
(3) In het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing is de verkoopprijs van de Notes voor 102,5% verrekend (2,50% zijn instapkosten), exclusief toepasselijke belasting
(raadpleeg de technische fiche voor meer informatie).
4
Beschrijving van de Index
De EURO STOXX 50® (Price) Index
De EURO STOXX 50 (Price) Index is een representatieve index voor de Europese beurzen, die bestaat uit de
50 grootste beurskapitalisaties in de eurozone. De index is geografisch en sectorgewijs gediversifieerd, en de
weging van elke waarde is afhankelijk van zijn beurskapitalisatie. De samenstelling van de Index wordt elk jaar in
september herzien.
Voor meer informatie over de index kunt
u volgende website raadplegen:
http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=sx5e
Aangezien het om een «Price»-index gaat, is de prestatie uitsluitend afhankelijk van de koersschommelingen van
de aandelen en niet van de uitgekeerde dividenden, die niet in de Index herbelegd worden. De belegger zal dus
geen profijt halen uit eventuele dividenduitkeringen door aandelen in de Index.
Ontwikkeling van de Index
over de afgelopen 6 jaar
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
03-2009
03-2010
03-2011
03-2012
03-2013
Bron: Crédit Agricole CIB, Bloomberg.
Cijfers per 19 maart 2015. Periode van de grafiek: maart 2009 tot maart 2015.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige
rendementen.
5
03-2014
03-2015
Voordelen
•
Er zijn twee mogelijkheden voor een automatische vervroegde terugbetaling:
- na afloop van het tweede jaar, 110% van het belegd kapitaal (exclusief kosten)(1) of
- na afloop van het vierde jaar, 120% van het belegd kapitaal (exclusief kosten)(1)
•
Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten) op de
eindvervaldag, met eventueel een recht op een minimale terugbetaling van 100% van het initieel belegd kapitaal
(exclusief kosten) bij een positieve Gemiddelde Prestatie van de Index op de eindvervaldag, behalve bij een
faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole CIB;
•
Een blootstelling aan de EURO STOXX 50® (Price) Index, zodat u kunt profiteren van het groeipotentieel van de
grootste beurskapitalisaties in de eurozone.
Nadelen
•
Op de eindvervaldag een risico op kapitaalverlies ter waarde van maximaal 10% van het initieel belegd kapitaal
(exclusief kosten)(1);
•
De Gemiddelde Prestatie van de Index kan lager zijn dan de prestatie van de Index op de eindvervaldag;
•
De belegging geeft geen recht op uitgekeerde dividenden van aandelen in de Index. Het rendement van een
index zonder herbelegd dividend is lager dan dit van een index met herbelegd dividend;
•
De belegger kan kapitaalverlies lijden in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole CIB ;
•
De terugbetaling van het belegd kapitaal en de formule zijn geldig op de voorziene vervaldata (14-06-2017 of
14-06-2019 in geval van vervroegde terugbetaling of 14-06-2021) naargelang de ontwikkeling van de index. Het
kapitaal is niet beschermd in geval van verkoop voor de eindvervaldag. In geval van verkoop tijdens de looptijd
is de waarde van de note afhankelijk van de marktomstandigheden van dat moment. De waarde van de Notes
kan lager zijn dan de nominale waarde waardoor een kapitaalverlies ten opzichte van het initieel belegd kapitaal
(exclusief kosten) kan ontstaan
Risico’s
Beleggers worden aanbevolen kennis te nemen van de rubriek «Risicofactoren» (“Risk Factors” pag. 71 tot 130) in het
Basisprospectus van de uitgifte van 25-06-2014. De belangrijkste risico’s zijn met name:
Kredietrisico: Beleggers worden blootgesteld aan het kredietrisico van Crédit Agricole CIB. In geval van wanbetaling
of faillissement van Crédit Agricole CIB kan de belegger het belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, exclusief
kosten.
Liquiditeitsrisico: De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke
marktomstandigheden zal Crédit Agricole CIB de Notes van de beleggers via de distributeur terugkopen (uiterste
datum voor ontvangst van de orders: elke woensdag vóór 10:00 (of de eerstvolgende bankwerkdag)) op de derde
bankwerkdag na de uiterste datum voor ontvangst. Zodoende kan de belegger die zijn Notes voor de eindvervaldag
wil verkopen, deze, na afsluiting van de inschrijvingsperiode, aan Crédit Agricole CIB verkopen tegen de prijs die
laatstgenoemde heeft bepaald op basis van de op dat moment geldende marktparameters. Dit kan leiden tot een
lagere (of hogere) prijs dan het initieel belegd kapitaal (risico op kapitaalverlies). In normale marktomstandigheden
worden orders uitgevoerd binnen een aankoop- verkoopbandbreedte van maximaal 1% (exclusief uitstapkosten en
beursbelasting).
Risico op koersschommelingen van de Note: Elke verkoop tijdens de looptijd van de Note vindt plaats tegen de op
dat ogenblik geldende marktprijs die onder andere wordt bepaald door de ontwikkeling van de aandelenmarkten en de
rentevoeten waaruit dus een kapitaalverlies of -winst kan voortvloeien ten opzichte van de initiële belegging. De prijs van
dit schuldinstrument fluctueert dus op grond van verschillende factoren zoals de ontwikkeling van rentevoeten. Indien,
na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt stijgen en alle andere parameters gelijk blijven, daalt de prijs
van het product. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt dalen en alle andere parameters
gelijk blijven, stijgt de prijs van het product. Door een wijziging in de perceptie van het kredietrisico van Crédit Lyonnais
kan de koers van de Note op termijn schommelen. Deze schommelingen kunnen een waardevermindering genereren
bij verkoop voor de eindvervaldag. Dit risico is hoger aan het begin van de levensduur van het product en vermindert
naarmate de eindvervaldag nadert. Hierdoor kan de waarde van de Note in geval van verkoop voor de eindvervaldag
lager of hoger zijn dan zijn nominale waarde per coupure (1.000 EUR).
Rendementsrisico: Door in dit product te beleggen stelt men zich bloot aan de risico’s die inherent verbonden zijn aan
de beurs. In geval van vervroegde terugbetaling in het tweede of vierde jaar, wordt de meerwaarde begrensd op 10%
of 20%. Als er geen vervroegde terugbetaling op de vervaldatum heeft plaatsgevonden en de Gemiddelde Prestatie
van de Index negatief is, bestaat er een kans op kapitaalverlies. Dit mogelijke verlies blijft echter beperkt tot maximaal
-10%, wat overeenkomt met een minimaal actuarieel rendement van -2,14%.
(1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole CIB
6
Prospectus
Deze brochure is slechts een verkoopbrochure en een samenvatting van de verplichtingen van de emittent opgenomen in
de documentatie die opgesteld is voor de uitgifte van het product, bestaande uit het Basisprospectus naar Engels recht op
25 juni 2014, zijn 3 supplementen gedateerd op 4 juli 2014, 9 september 2014 en 18 november 2014 en eventueel andere
supplementen en de Definitieve Voorwaarden (of de «Final Terms», deze documenten zijn opgesteld in het Engels) die in bijlage
A een samenvatting geven van de effecten in het Engels, Frans en Nederlands. Het Basisprospectus is goedgekeurd door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (Commissie van Toezicht op de Financiële Sector) in Luxemburg,
waarvan de Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de hoogte
is gesteld. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij Crelan N.V. (www.crelan.be) en op de website van Crédit Agricole
CIB (ittp://wvvw.ca-cib.corn/our-offers/rates-credit-and¬cross-assets-derivatives.htm). De eventuele supplementen op het
Basisprospectus die de emittent tijdens de inschrijvingsperiode publiceert, worden via dezelfde kanalen beschikbaar gesteld.
Zodra een supplement op het Basisprospectus wordt gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, beschikt de belegger die
al op dit product heeft ingeschreven over twee werkdagen vanaf deze publicatiedatum om zijn inschrijvingsorder te herzien.
Disclaimer
Geen commercieel aanbod: Dit promotioneel Document (het «Document») is geen contractueel aanbod, verzoek, advies
van of een aanbeveling door de Crédit Agricole CIB of de emittent om de hierin beschreven producten te kopen of te verkopen.
De gegevens in het Document worden uitsluitend voor informatie verstrekt en hebben geen contractuele waarde. De gegevens
in het Document zijn afkomstig uit betrouwbare bronnen die onderhevig zijn aan wijzigingen, in het bijzonder als gevolg van
marktschommelingen. De informatie in het Document is geen prognose van toekomstige resultaten.
Beleggingskader: Dit Document is bedoeld om uitsluitend verspreid te worden in het kader van een commercieel openbaar
aanbod in België. Het Document is geen aanbod, aanbeveling, uitnodiging of prospectie voor de inschrijving op of de aankoop
van het product en kan slechts direct of indirect openbaar verspreid worden in overeenstemming met de bepalingen van de
Belgische wetgeving.
Passende belegging: Vóór elke (direct of indirecte) belegging in het product, moet u op grond van uw eigen financiële
situatie en vermogen en beleggingsobjectief beoordelen of een belegging in het product gepast is; u moet, zonder u uitsluitend
te baseren op de aan u verstrekte informatie, uw eigen analyse maken van de juridische, fiscale en boekhoudkundige
voordelen en risico’s en zo nodig uw eigen adviseurs op deze vakgebieden en andere bevoegde professionals raadplegen. De
effectenhouders worden van rechtswege samengevoegd in één grote groep die vertegenwoordigd wordt door de personen
vermeld in de Final Terms (Definitieve Voorwaarden).
Verkooprestricties: Dit product kan onderworpen zijn aan beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of bepaalde
landen op grond van nationale regelgevingen die op deze personen of landen van toepassing zijn. Eénieder die wenst
te beleggen in dit product moet natrekken of hij/zij het recht heeft hierin te beleggen. Dit Document is niet bestemd voor
verspreiding aan particuliere, niet institutionele beleggers in het Verenigd Koninkrijk noch in de Verenigde Staten en/of aan
Amerikaanse Personen of in Staten waarin de effecten niet mogen worden gecommercialiseerd. Dit document is en vormt
geen effectenaanbod in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd op grond van de gewijzigde US Securities
Act van 1933.
Goedkeuring: Crédit Agricole CIB is een kredietinstelling (bank) die erkend is door de Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution (ACPR) (Toezichthouder op Prudentie en Besluitvorming) in Frankrijk. Crédit Agricole CIB is in beperkte mate
onderworpen aan de regelgeving van de Financial Conduct Authority (FCA) (Toezichthouder Financiële Gedragingen) en de
Prudential Regulation Authority (PRA) (Toezichthouder op Prudentie) in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie over deze
beperkte onderwerping aan de regelgevingen FCA en PRA zijn op aanvraag beschikbaar.
Waarschuwing met betrekking tot de EURO STOXX 50®: De EURO STOXX 50® (de «Index») en zijn merken zijn het
intellectuele eigendom van STOXX United, Zurich, Zwitserland en/of haar licentiegevers (de «Licentiegevers») en worden onder
licentie geëxploiteerd. De effecten die gebaseerd zijn op deze index worden op geen enkele wijze door STOXX en haar
licentiegegevens ondersteund, gegarandeerd, verkocht of gepromoot. Zij wijzen alle aansprakelijkheid af verband houdend
met de handel in producten en diensten op basis van de index.
27/04/2015, Verantwoordelijke uitgever : Peter Venneman - S. Dupuislaan 251 - 1070 Brussel - FSMA [028787 A]
Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw Crelan-agent
7
Technische Fiche
Naam
Crédit Agricole CIB (FR) Auto-Callable Euro Equity 90
ISIN-code
XS1209354536
Producttype
Note(s) verwijst/verwijzen naar (een) obligatie(s) naar Engels recht, uitgegeven in het kader van een emissieprogramma van
gestructureerde effecten (Structured Euro Medium Term Note Programme)
Emittent
Crédit Agricole CIB (Credit Agricole Corporate and Investment Bank, een krediet- en beleggingsmaatschappij, goedgekeurd
in Frankrijk door de Autorité de Controle Prudentiel (Prudentiële Toezichthouder)
Rating op 27-01-2015: (Moody’s (positief vooruitzicht) / S&P: A (negatief vooruitzicht) / Fitch: A (stabiel vooruitzicht)) De
noteringsmaatschappijen kunnen de ratings op elk moment wijzigen.
Distributeur
Crelan N.V.
Inschrijvingsperiode
Van 27 april 2015 tot 8 juni 2015, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting)
Uitgiftebedrag
(maximum) 50 miljoen EUR
Uitgifteprijs
100%
Kosten en provisies
• Verkoopprijs: 102,50%, of een uitgifteprijs van 100% plus 2,50% instapkosten, (éénmalige) vergoeding, vooraf te
betalen aan de Distributeur.
• Uitstapkosten in geval van verkoop vóór de eindvervaldag: 1%. Beurstaks van 0,09% bij aankoop en verkoop op de
secundaire markt (max. 650 EUR).
• Met betrekking tot deze transactie worden aan de Distributeur vergoedingen uitgekeerd voor de verdeling van de Notes,
tot een bedrag van maximaal 1,00% inclusief belastingen over de nominale waarde van de Notes in omloop. Deze
vergoedingen zijn verrekend in de waarde van de Notes en dus in de uitgifteprijs.
Valuta
Euro
Coupure
1 000 EUR
Uitgiftedatum
12-06-2015
Datum van vervroegde
terugbetaling
Datum van vervroegde terugbetaling (jaar 2): 14-06-2017
Datum van vervroegde terugbetaling (jaar 2): 14-06-2019
Eindvervaldag
14-06-2021
Betaaldatum
14-06-2015
Jaarlijkse observatiedata
Observatiedatum voor vervroegde terugbetaling (jaar 2): 12-06-2017
Observatiedatum voor vervroegde terugbetaling (jaar 4): 12-06-2019
Beschrijving van de formule
Startniveau
Niveau (r)
Indien het Niveau(2) van de Index na het tweede jaar minimaal gelijk is aan 110% van zijn Initieel Niveau, wordt de belegger
vervroegd uitbetaald op de datum van vervroegde terugbetaling(2) en ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal
(exclusief kosten) verhoogd met een meerwaarde van 10%.
Indien het Niveau(4) van de Index na het vierde jaar minimaal gelijk is aan 120% van zijn Initieel Niveau, wordt de belegger
vervroegd uitbetaald op de datum van vervroegde terugbetaling(4) en ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal
(exclusief kosten) verhoogd met een meerwaarde van 20%.
Zo niet dan blijft het product verder lopen tot de eindvervaldag, waarop de belegger het volgende bedrag ontvangt: het
volledig belegd kapitaal (exclusief kosten), plus een eventuele meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de Index,
berekend op basis van de volgende formule:
100% x Nominale Waarde x Max [-10%; Gemiddelde Prestatie van de Index], waarbij:
• De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend als het gemiddelde van de prestaties van de Index zoals
waargenomen op de 4 Jaarlijkse Observatiedata (r=3 tot en met 6).
• De Prestatie van de Index wordt berekend op basis van de volgende formule: [(Niveau(r)/ Initieel niveau)-1].
• De belegger kan kapitaalverlies lijden in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole CIB. Het kapitaal is
niet beschermd bij verkoop vóór de eindvervaldag. Bij uittreding tijdens de looptijd, is de waarde van de Note afhankelijk
van de op dat moment geldende marktomstandigheden. De waarde van de Notes kan lager zijn dan de nominale
waarde waardoor een kapitaalverlies kan ontstaan ten opzichte van het initieel belegd kapitaal.
De slotkoersen van de index op 12-06-2015
t
2
3
4
5
6
Overeenkomstige Observatiedatum
12-06-2017
12-06-2018
12-06-2019
12-06-2020
12-06-2021
Beleggersprofiel
Conservatief. Voor zover het product overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis en
uw ervaring. Uw Crelan-agent moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt voor dit product. Uw
Crelan-agent dient u te waarschuwen als dit product niet geschikt is voor u. Als uw Crelan-agent u in het kader van een
beleggingsadvies een product aanbeveelt, dient hij na te gaan of dit product op grond van uw kennis en ervaring met
betrekking tot het product, geschikt is en of het beantwoordt aan uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. U
vindt meer informatie over de beleggersprofielen op www.crelan.be.
Fiscaliteit
Behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing. De fiscaliteit is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de
belegger en kan in de toekomst wijzigen.
Publicatie van de waarde van
het product
Tijdens de looptijd kan de waarde van het product worden opgevraagd bij uw Crelan-kantoor. Bovendien wordt deze één
keer per maand gepubliceerd op: http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/overzichtstabel-notes.
Liquiditeit van de Notes
De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Voor beleggers die hun Notes voor de vervaldag willen
verkopen garandeert Crédit Agricole CIB in normale marktomstandigheden wekelijks een bepaalde liquiditeit. De belegger
die voor de eindvervaldag zijn Notes wil verkopen, kan hiertoe contact opnemen met de Distributeur. De verkooporders die
de Distributeur ontvangt voor de uiterste data voor de ontvangst van orders (elke woensdag voor 10:00 of de eerstvolgende
bankwerkdag ) worden uitgevoerd op de derde bankwerkdag volgend op de uiterste datum voor de ontvangst van de orders
met een marge voor de aankoop/verkoop van maximum 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn. Tijdens de looptijd is
de waardering van het product beschikbaar en wordt de koers maandelijks gepubliceerd op onze website www.crelan.be.
Voor meer informatie over de transactiekosten kunt u de tarievenlijst van de Distributeur raadplegen op www.crelan.be.
8
Download