auto-callable silver age select 2

advertisement
SILVER AGE
AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR)
AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT 2
APRIL 2022
•
Inschrijvingsperiode: van 17 februari tot en met 31 maart 2014, tot 9 uur
(behoudens vervroegde afsluiting);
•
Een beleggingstermijn van
terugbetaling plaatsvindt;
•
Het recht op volledige terugbetaling van het belegd kapitaal op de
eindvervaldag (exclusief kosten), behoudens faillissement of wanbetaling van
Crédit Agricole S.A.;
•
Het rendement is afhankelijk van de ontwikkeling van een korf van 20 internationale aandelen die kunnen profiteren van de wereldwijde vergrijzing
van de bevolking;
•
Er bestaat een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling na vier
jaar aan 118% van het belegd kapitaal (exclusief kosten)(1) indien de
prestatie van de korf hoger of gelijk is aan + 15% van het startniveau;
•
Emittent: Amundi Finance Emissions (AFE), een emittent naar Frans recht(1),
geeft een door Crédit Agricole S.A. gewaarborgd schuldinstrument uit.
(Rating Crédit Agricole S.A.: Moody’s: A2 / S&P: A/ Fitch: A)(2).
Mededeling van promotionele aard
(1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A.
(2) Rating per 7 februari 2014. De ratingbureaus kunnen deze ratings te allen tijde wijzigen.
8
jaar,
indien
er
geen
vervroegde
sa
Type Belegging
Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de «Note(s)»). Door in te
schrijven op deze Note, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt
om het belegd kapitaal volledig terug te betalen (exclusief kosten, na het vierde jaar in
geval van vervroegde terugbetaling óf op de eindvervaldag) plus een rendement op
basis van de - op pagina 3 - beschreven formule (18% na 4 jaar in geval van vervroegde
terugbetaling óf de prestatie van de aandelenkorf op eindvervaldag). In geval van
wanbetaling of faillissement van de Emittent en de garant loopt de belegger het risico
dat hij de gestorte bedragen waarop hij recht heeft niet terugkrijgt en aldus zijn inleg
verliest.
Crédit Agricole S.A. verbindt zich er toe om als garant de beleggers op de eindvervaldag de
beloofde formule (kapitaal plus rendement) terug te betalen, ook in geval van
faillissement of wanbetaling van de Emittent. Door in te tekenen op dit product, stelt
de belegger zich bloot aan een wanbetalingsrisico van Crédit Agricole S.A.. Bovendien
behoren de Emittent, de Garant en de Distributeur van de effecten tot dezelfde groep,
wat kan leiden tot belangenconflicten.
Disclaimer:
Het bedrag van de potentiële winst na het vierde jaar en op de eindvervaldag is een brutobedrag,
vóór aftrek van toepasselijke belastingen. Zie de paragraaf Fiscaliteit in de technische fiche
voor meer informatie. De in deze brochure gebruikte term «belegd kapitaal» verwijst naar de
nominale waarde van de Notes, ofwel 1.000 euro per Note, exclusief instapkosten van 2,50%.
Potentiële beleggers
Amundi Finance Emissions (FR) Auto-Callable Silver Age Select 2
April 2022 is een complex financieel instrument, dat zich richt tot beleggers
die over voldoende kennis beschikken over de financiële markten om, gelet op
hun financiële positie en hun beleggingshorizon, de voordelen en de risico’s
die aan een belegging in dit complex gestructureerd product verbonden zijn,
te kunnen beoordelen. Zij moeten vertrouwd zijn met de blootstelling aan de
onderliggende Korf.
Productscore Crelan N.V. :
Defensiever Dynamischer
Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel tijdens de looptijd
wezenlijk verandert.
De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Een score 3 houdt in dat minimaal 100%
van het kapitaal terugbetaald wordt en dat er geen blootstelling aan het valutarisico is. Deze score houdt
geen rekening met het faillissements- en wanbetalingsrisico van Crédit Agricole S.A..
Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via
www.crelan.be/nl/particulieren/artikelen/beleggen.
2
a
Beschrijving van de werking van de formule
Mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling na het vierde jaar ten belope van 118%(1)(2):
Indien de prestatie van de Korf na het vierde jaar minstens 15% gestegen is ten opzichte van zijn Initieel
Niveau(3), ontvangt de belegger 100% van het belegde kapitaal(1)(2) plus een winst van 18% (ofwel een actuarieel
rendement vóór roerende voorheffing van 3,58%(4)).
De Prestatie van de Korf wordt berekend als het gemiddelde van de prestaties van de 20 gevolgde aandelen ten
opzichte van het Initieel Niveau(3).
Indien er na het vierde jaar geen automatische vervroegde terugbetaling plaatsvindt, blijft het
product lopen tot de eindvervaldag:
Indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt, ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal(1)(2)
op de eindvervaldag, 4 april 2022, plus een mogelijke winst ten belope van de positieve Gemiddelde Prestatie
van de Korf.
Hoe wordt de Gemiddelde Prestatie van de Korf berekend?
• Op de eindvervaldag wordt de Gemiddelde Prestatie van de Korf
berekend als het gemiddelde van de prestaties van de Korf zoals
vastgesteld op de 5 Jaarlijkse Observatiedata (4 laatste jaren).
• De jaarlijkse prestatie van de Korf wordt berekend als het
gemiddelde van de prestaties van de 20 aandelen in de Korf.
• De prestatie van elk individueel aandeel in de Korf wordt
berekend ten opzichte van zijn Initieel Niveau.
VOORBEELD BEREKENING OP DE EINDVERVALDAG NA 8 JAAR (NEUTRAAL SCENARIO):
Jaar
Aandeel 1
Aandeel 2
…
Aandeel 20
Prestatie van de Korf
Prestatie Prestatie Prestatie 4 +28%
+15% -40% +13,00%
5 +55%
+75% -50% +27,00%
6 +48%
+82% -90% +38,00%
7 +55%
+71% +18% +28,00%
8 +81%
+33% +9% +19,00%
Gemiddelde Prestatie: 25,00%
Op de eindvervaldag, Gemiddelde Prestatie van de Korf = 25,00%(4)
Ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 2,51%(4)
(1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A.
(2) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50%
(3) Voor elk aandeel: het gemiddelde van de slotkoersen van 10/04/2014, 11/04/2014 en 14/04/2014.
(4) In het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing (R.V). werd de verkoopprijs van de Notes aan 102,5% verrekend (de 2,50% zijn
de instapkosten); exclusief de toepasselijke belasting (raadpleeg de technische beschrijving voor meer informatie).
3
s
Illustratie van de werking van de formule
LEGENDA
De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van Amundi Finance Emissions (FR)
Auto-Callable Silver Age Select 2 April 2022 te beschrijven. Deze simulaties zijn geen indicatie voor de toekomstige prestaties en
vormen geen garantie voor het toekomstige rendement. De waarde van de belegging kan stijgen of dalen en de belegger kan in geval
van vroegtijdige verkoop minder ontvangen dan zijn initieel belegd kapitaal.
Gemiddelde van de prestaties van
de Korf van 20 aandelen
Gemiddelde prestatie van de korf
(5 observaties)
Prestatie van de formule
Activeringsdrempel van
vervroegde terugbetaling in jaar 4
40%
35%
30%
25%
20%
PRESTATIE
Prestatie van der Korf in jaar 4
Ongunstig scenario:
De Korf vertoont een aanhoudend dalende trend
45%
15%
10%
5%
0,00%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
0 1 2 3 4 5 6
7 8
DUUR
45%
40%
35%
25,00%
30%
Na het vierde jaar bedraagt de Prestatie van de Korf minder dan +15%
(bijv. -8%). Het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt niet
geactiveerd en het product blijft lopen.
De Gemiddelde Prestatie van de Korf (5 observaties) bedraagt -17,20% op de
eindvervaldag.
De belegger ontvangt:
• 100% van het belegde kapitaal, exclusief kosten(1) , ofwel een
actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van -0,3%(3) .
In het slechtste scenario, met name bij een faillissement of wanbetaling van Crédit
Agricole S.A., kan de belegger kapitaalverlies lijden, waarvan de omvang niet kan
worden voorspeld en dat mogelijk overeenstemt met het belegde bedrag: in dat
geval wordt het gestructureerde schuldinstrument terugbetaald tegen de
marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geschatte recuperatiewaarde
en kan in het slechtste geval 0% bedragen.
Neutraal scenario:
De Korf vertoont een licht stijgende trend
Na het vierde jaar bedraagt de Prestatie van de Korf minder dan +15%
(bijv. 13%). Het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt niet
geactiveerd en het product blijft lopen.
De Gemiddelde Prestatie van de Korf (5 observaties) bedraagt 25,00% op de
eindvervaldag.
25%
20%
PRESTATIE
Observatiewaarde
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
0 1 2 3 4 5 6
7 8
De belegger ontvangt:
• 100% van het belegd kapitaal, exclusief kosten(1).
• plus een winst van 25,00%(2), hetzij een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 2,51%(3).
DUUR
45%
Gunstig scenario:
De Korf vertoont een aanhoudend stijgende trend
40%
35%
30%
25%
PRESTATIE
20%
15%
10%
5%
0%
18.00%
Vervroegde terugbetaling.
Van het product.
-5%
Na het vierde jaar bedraagt de Prestatie van de Korf meer dan +15% (bijv. 15,50%).
Het kapitaal wordt vervroegd terugbetaald, het product vervalt en de
belegger ontvangt:
• 100% van het belegd kapitaal, exclusief kosten(1).
• plus een winst van 18%(2), hetzij een actuarieel rendement vóór
roerende voorheffing van 3,58%(3).
-10%
-15%
-20%
0 1 2 3 4 5 6
7 8
DUUR
(1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A.
(2) Brutopercentage vóór aftrek van kosten en toepasselijke belastingen. Raadpleeg de paragraaf Fiscaliteit in de technische
beschrijving voor meer informatie.
(3) In het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing werd de verkoopprijs van de Notes aan 102,5% verrekend
(de 2,5% zijn de instapkosten), exclusief toepasselijke belasting (raadpleeg de technische beschrijving voor meer informatie).
4
sa
Samenstelling van de Korf
De Korf is een samengesteld uit twintig gelijkgewogen aandelen van bedrijven die actief zijn in volgende sectoren:
• geneesmiddelen;
• medische uitrustingen;
• diensten voor hulpbehoevenden en thuiszorg;
• verzorgingsproducten;
• vrije tijd;
• beveiliging;
• financiële sector (levensverzekeringen, sparen).
Deze sleutelsectoren profiteren van een wereldwijde toekomstige trend, namelijk: de vergrijzing van de bevolking.
De ingrijpende demografische ontwikkelingen in de belangrijkste ontwikkelde landen en het grote beschikbare inkomen
van de gepensioneerde bevolking brengen aanzienlijke groeivooruitzichten met zich mee voor de bedrijven uit deze
sectoren. Als gevolg van deze demografische langetermijntrend kunnen we twee verschillende categorieën
consumenten onderscheiden:
• Toekomstige of jonggepensioneerden met een aanzienlijke koopkracht, die een stevig consumptiepotentieel hebben
omdat zij meer vrije tijd hebben en meer vrijetijdsactiviteiten uitoefenen;
• Het oudste deel van de bevolking, dat steeds afhankelijker wordt van hulp en grote hoeveelheden geneesmiddelen en
medische benodigdheden verbruikt.
De aandelen in de korf werden op basis van de volgende criteria geselecteerd:
• Ze behoren tot een van de 7 bovengenoemde sleutelsectoren, die allen in de korf vertegenwoordigd dienen te zijn;
• Ze maken deel uit van de indices STOXX Europe 600 en Standard and Poor’s 500;
• Ze hebben een grote beurskapitalisatie binnen hun referentiesector en/of hebben een aanzienlijk transactievolume op de beurs;
• Ze zijn internationaal erg gespreid (8 verschillende landen vertegenwoordigd).
AANDEEL
SECTOR
ISIN-CODE
LAND
Accor SA
Air FranceKLM
Assicurazioni Generali SpA
AstraZeneca PLC
Essilor International SA
Health Care REIT Inc
Henkel AG Co KGaA
InterContinental Hotels Group PLC
Legal General Group PLC
Merck Co Inc
Novo Nordisk AS
Prudential PLC
Roche Holding AG
Sanofi
Securitas AB
Shire PLC
Sonova Holding AG
Standard Life PLC
Swiss Life Holding AG
Ventas Inc
Vrije tijd
Vrije tijd
Financiële diensten
Geneesmiddelen
Medische benodigdheden
Diensten voor hulpbehoevenden / thuiszorg
Verzorgingsproducten
Vrije tijd
Financiële diensten
Geneesmiddelen en verzorgingsproducten
Geneesmiddelen en medische benodigdheden
Financiële diensten
Geneesmiddelen
Geneesmiddelen
Beveiliging
Geneesmiddelen
Medische benodigdheden
Financiële diensten
Financiële diensten
Diensten voor hulpbehoevenden en thuiszorg
FR0000120404
FR0000031122
IT0000062072
GB0009895292
FR0000121667
US42217K1060
DE0006048432
GB00B85KYF37
GB0005603997
US58933Y1055
DK0060102614
GB0007099541
CH0012032048
FR0000120578
SE0000163594
JE00B2QKY057
CH0012549785
GB00B16KPT44
CH0014852781
Frankrijk
Frankrijk
Italië
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Verenigde Staten
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Denemarken
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Frankrijk
Zwitserland
Ierland
Zwitserland
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
5
US92276F1003
• Mogelijkheid tot automatische
vervroegde terugbetaling na vier
jaar ten belope van 118% van het belegd kapitaal (exclusief kosten)(1).
• Het recht op volledige
terugbetaling van het belegd
kapitaal(1) op de eindvervaldag
(exclusief kosten), behoudens
faillissement of wanbetaling van
Crédit Agricole S.A..
• Blootstelling aan de 7 belangrijkste
sectoren die profiteren van de
wereldwijde vergrijzing van de
bevolking.
• De belegger kan kapitaalverlies lijden in geval
van faillissement of wanbetaling van Crédit
Agricole S.A..
• De terugbetaling van het belegde kapitaal
en de formule zijn geldig op de voorziene
vervaldata (6 april 2018 in geval van
vervroegde terugbetaling of 4 april 2022)
naargelang de ontwikkeling van de Korf. Het
kapitaal is niet beschermd in geval van
een verkoop voor de eindvervaldag. In
geval van verkoop tijdens de looptijd, zal de
waarde van de Note afhankelijk zijn van de
marktomstandigheden op dat moment. De
waarde van de Notes kan lager zijn dan de
nominale waarde wat tot een kapitaalverlies
kan leiden ten opzichte van het initieel belegd
kapitaal (exclusief kosten).
NADELEN
VOORDELEN
• De belegging profiteert niet van de dividenden
van de aandelen in de Korf. Het rendement van
een aandelenkorf zonder herbelegging van
dividenden is lager dan dat van een
aandelenkorf met herbelegging van dividenden.
RISICO’S
Beleggers worden aanbevolen kennis te nemen van de rubriek «Risicofactoren» in het
Basisprospectus van de uitgifte van 11/09/2013. De belangrijkste risico’s zijn met name:
Kredietrisico: Beleggers worden blootgesteld aan het kredietrisico van Crédit Agricole S.A..
In geval van wanbetaling of faillissement door Crédit Agricole S.A. kan de belegger het belegde
kapitaal, exclusief kosten, geheel of gedeeltelijk verliezen.
Liquiditeitsrisico: De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt.
Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Amundi Finance de Notes van de beleggers via de
distributeur terugkopen (uiterste datum voor ontvangst van de orders: elke woensdag of de
eerstvolgende bankwerkdag vóór 12 uur) op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor
ontvangst. Op deze manier kan de belegger die zijn Notes voor de eindvervaldag zou
willen verkopen, deze, na afsluiting van de inschrijvingsperiode, aan Amundi Finance verkopen
aan een prijs die deze laatste heeft bepaald in functie van de parameters van de markt op dat
moment. Dit kan leiden tot een lagere (of hogere) prijs dan het initieel belegd kapitaal (risico op
verlies van kapitaal). In normale marktomstandigheden zullen orders worden uitgevoerd binnen een
aankoop/verkoopbandbreedte van maximaal 1% (exclusief uitstapkosten en beursbelasting).
Risico op koersschommelingen: Elke verkoop tijdens de looptijd van de Note, zal
gebeuren aan de op dat ogenblik geldende marktprijs (die onder andere wordt bepaald door de
evolutie van de aandelenmarkten en de rentevoeten) en kan dus kapitaalverlies of -winst met zich
meebrengen ten opzichte van het initieel belegd bedrag. De prijs van dit schuldinstrument zal dus
fluctueren in functie van verschillende factoren zoals de evolutie van de rentevoeten. Indien, na de
uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt stijgen en alle andere parameters hetzelfde
blijven , dan zal de prijs van het product dalen. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten
op de markt dalen en alle andere parameters hetzelfde blijven, dan zal de prijs van het product stijgen.
Een wijziging in de perceptie van het kredietrisico van Crédit Agricole S.A. kan de koers van
de Note op termijn doen variëren. Dergelijke schommelingen kunnen een minderwaarde
veroorzaken in geval van verkoop voor de eindvervaldag. Dit risico is vooral belangrijk in het begin
van de levensduur van het product en vermindert naarmate de eindvervaldag nadert. Hierdoor kan
de waarde van de Note in geval van verkoop voor de eindvervaldag lager of hoger zijn dan zijn
nominale waarde per coupure (1.000 EUR).
(1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A.
6
s
Technische Fiche
Naam
Amundi Finance Emissions (FR) Auto-Callable Silver Age Select 2 April 2022
ISIN-CODE
FR0011703602
Producttype
Note(s) verwijst naar een obligatie naar Frans recht
Emittent
Amundi Finance Emissions (AFE), een vennootschap van Amundi Group. Naamloze vennootschap naar Frans
recht – statutaire zetel: 90, boulevard Pasteur, 75015 Parijs, Frankrijk – Ingeschreven in het handelsregister van Parijs
onder het nummer 529 236 085.
Garant van de uitgifte
Crédit Agricole S.A. waarborgt beleggers de formule (kapitaal en rendement) op de eindvervaldag.
Rating Crédit Agricole S.A. per 7 februari Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht) / S&P: A (negatief
vooruitzicht) / Fitch: A (stabiel vooruitzicht). De ratingbureaus kunnen deze ratings te allen tijde wijzigen.
Distributeur
Crelan N.V.
Bemiddelend Agent
Amundi Finance, een dochteronderneming van Amundi Group
Inschrijvingsperiode
Van 17 februari 2014 tot en met 31 maart 2014, tot 09:00 uur (behoudens vervroegde afsluiting)
Uitgiftebedrag
(maximum) 50 miljoen EUR
Uitgifteprijs
100%
Valuta
EUR
Coupure
1.000 EUR
Uitgiftedatum
04/04/2014
Datum van vervroegde terugbetaling
06/04/2018
Eindvervaldag
04/04/2022
Betaaldatum
04/04/2014
Jaarlijkse Observatiedata
15/03/2018, 15/03/2019, 16/03/2020, 15/03/2021 en 15/03/2022
Beschrijving van de formule
Indien het niveau van de Korf na het vierde jaar met minstens 15% gestegen is ten opzichte van zijn Initieel Niveau,
wordt de belegger vervroegd uitbetaald op de datum van vervroegde terugbetaling en ontvangt hij 100% van het
belegd kapitaal (exclusief kosten) plus een winst van 18%.
Zo niet blijft het product lopen tot de eindvervaldag, waarop de belegger het volgende
ontvangt: 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) plus een potentiële winst die afhankelijk is van de prestatie
van de Korf, berekend op basis van de volgende formule:
100% x Nominale Waarde x gemiddelde rendement van de Korf met een minimum van 0, waarbij:
• De Gemiddelde Prestatie van de Korf berekend wordt als het gemiddelde van de prestatie van de Korf zoals
waargenomen op de 5 Jaarlijkse observatiedata (4 laatste jaren) ten opzichte van het Initieel Niveau.
• De prestatie van de Korf berekend wordt als het gemiddelde van de in aanmerking te nemen prestaties van de 20
aandelen in de Korf.
• De prestatie van elk aandeel in de Korf berekend wordt op basis van de volgende formule:
(Niveau(t)/ Initieel niveau)-1.
De belegger kan kapitaalverlies lijden in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A. Het kapitaal is
niet beschermd in geval van een verkoop voor de eindvervaldag. In geval van verkoop tijdens de looptijd, zal de waarde
van de Note afhankelijk zijn van de marktomstandigheden van dat moment. De waarde van de Notes kan lager zijn dan
de nominale waarde wat een kapitaalverlies kan betekenen ten opzichte van het initieel belegd kapitaal.
Initieel Niveau
Het gemiddelde van de slotkoersen van 10/04/2014, 11/04/2014 en 14/04/2014.
Niveau na 4 jaar
Slotkoers op 15/03/2018
Niveau (t)
Voor t=4 tot 8, de slotkoersen van elk van de aandelen van de korf, vastgesteld op de overeenkomstige Jaarlijkse
observatiedatum.
Vergoedingen en provisies
• Verkoopprijs: 102,50%, of een uitgifteprijs van 100% plus 2,50% als instapkost, vergoeding
(éénmalig), op voorhand betaalbaar aan de Distributeur.
• Uitstapkosten in geval van terugkoop vóór de einddatum: 1%. Beurstaks van 0,09% bij aankoop en terugkoop op de
secundaire markt (max. 650 EUR).
• Met betrekking tot deze transactie worden aan de Distributeur vergoedingen uitbetaald voor de verdeling van de
Notes, tot een bedrag van maximum 1% inclusief alle belastingen op het nominaal bedrag van de Notes in omloop.
Deze vergoedingen zijn inbegrepen in de waarde van de Notes en dus in de uitgifteprijs.
Beleggersprofiel
Conservatief, Voor zover het product overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis
en uw ervaring. Nadere informatie over de beleggersprofielen is te vinden op www.crelan.be.
Fiscaliteit
Behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing. De verschuldigde belastingen hangen af van de persoonlijke
situatie van iedere belegger en kunnen in de toekomst veranderen.
Publicatie van de waarde
van het product
Gedurende de looptijd kan de waarde van het product worden opgevraagd bij uw Crelan-kantoor.
Zij wordt voorts één keer per maand gepubliceerd op: www.crelan.be/nl/particulieren/producten/overzichtstabel-notes
Liquiditeit van de Notes
De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Voor de beleggers die een terugkoop van hun
Notes wensen voor de eindvervaldag zal Amundi Finance in normale marktomstandigheden een bepaalde liquiditeit
garanderen. De belegger die voor de eindvervaldag de terugkoop van zijn Notes wenst, kan zich hiervoor richten tot de
Distributeur. De verkooporders die bij de Distributeur toekomen op de uiterste data voor de ontvangst van orders (elke
woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag voor 12 uur) worden uitgevoerd op de derde bankwerkdag volgend op de
uiterste datum voor de ontvangst van de orders met een spread (aankoop/verkoop) van maximum 1%. De prijs van de
Notes kan volatiel zijn. Gedurende de looptijd is de waardering van het product beschikbaar en wordt dit cijfer eenmaal
per maand op onze website www.crelan.be. gepubliceerd. Gelieve voor meer uitgebreide informatie over de kosten van
deze transactie de tarievenlijst van de Distributeur te raadplegen op de www.crelan.be.
7
Gelieve voor meer informatie,
contact op te nemen met uw Crelan agent
Prospectus
Het in dit document beschreven product valt onder de Definitieve Voorwaarden van 03/01/2014, die moeten worden gelezen
met het Basisprospectus van 11/09/2013 en het eerste Supplement van 12/11/2013 en het tweede Supplement van 18/12/2013,
die door de Autorité des Marchés Financiers (AMF), en de Nederlandse en Franse samenvatting zijn goedgekeurd. De Definitieve
Voorwaarden, het Basisprospectus, de supplementen en de Nederlandse en Franse samenvatting kunnen gratis worden verkregen
bij Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel (België), bij uw agent of op de website www.amundi-finance-emissions.com.
Eventuele gedurende de inschrijvingsperiode door de Emittent te publiceren supplementen op het Basisprospectus zullen op
dezelfde wijze beschikbaar worden gesteld. Zodra er gedurende de inschrijvingsperiode een aanvulling op het Prospectus wordt
gepubliceerd op de website www.amundi-finance-emissions.com, heeft de belegger die al heeft ingetekend op dit product twee
werkdagen om zijn inschrijvingsorder te herzien.
De informatie over deze belegging is vereenvoudigd en noodzakelijkerwijs onvolledig en kan dan ook geen contractuele waarde
hebben. Elke belegging dient te gebeuren op basis van de Definitieve Voorwaarden van het product en het Basisprospectus.
Disclaimer
Dit document mag in geen geval worden gezien als een aanbod tot kopen of uitnodiging tot verkopen. De informatie dat het bevat
heeft als doel de belegger te informeren door bepaalde kenmerken samen te vatten die men in de Algemene Voorwaarden kan
vinden. We raden de belegger aan de Definitieve Voorwaarden van de Notes van 03/01/2014, het Basisprospectus van
11/09/2013, en het eerste Supplement van 12/11/2013 en het tweede Supplement 18/12/2013, de door de Autorité des
Marchés Financiers (AMF) goedgekeurde supplementen daarbij van 12/11/2013 en 18/12/2013 en de Nederlandse en Franse
samenvatting ervan te bekomen en aandachtig te lezen alvorens te beleggen en de beslissing om in de Notes te beleggen, te
nemen op basis van de informatie in die documenten.
Amundi Finance Emissions vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die in het Prospectus en in de Nederlandse
en Franse samenvatting ervan worden vermeld. De hoofdkenmerken van Amundi Finance Emissions (FR) Auto-callable Silver
Age Select 2 - April 2022, die worden uiteengezet in deze brochure, zijn slechts een samenvatting.
De potentiële beleggers moeten de risico’s verbonden aan een belegging in de Notes begrijpen en mogen de beslissing om te
beleggen pas nemen nadat ze hebben onderzocht of een belegging in de Notes past bij hun financiële situatie en na het lezen
van deze informatie en de informatie met betrekking tot de Notes.
De Definitieve Voorwaarden, het Basisprospectus, de Aanvulling en de Nederlandse en Franse samenvatting ervan
kunnen gratis worden verkregen bij Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel (België), bij uw agent of op het internet
(website: www.amundi-finance-emissions.com) alvorens te beleggen in de Notes.
We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat hij, door te beleggen in de Notes, een kredietrisico op Crédit Agricole S.A.
neemt. De Distributeur engageert zich de beleggers te informeren over elke belangrijke wijziging met betrekking tot het risicoprofiel
en de waarde van het product. De informatie in deze brochure mogen in geen geval worden gezien als een aanbod of uitnodiging tot
kopen, verkopen of arbitrage noch tot een vorm van verkoop van financiële instrumenten. De eventuele aankoop van het product
beschreven in deze brochure mag pas gebeuren na een voorafgaande analyse door Crelan N.V. met betrekking tot de passendheid
en de geschiktheid van dit product binnen het risicoprofiel van de betreffende cliënt. De aankoop van de Notes mag gebeuren via
publiek aanbod in België. De beleggers worden uitgenodigd zich persoonlijk te informeren en de nodige steun te vragen aan hun
juridische of fiscale adviseur of boekhouder om volledig ingelicht te zijn over de mogelijke juridische en fiscale gevolgen van de
inschrijving, het bezit en de verkoop van de Notes. De in dit document met een hoofdletter geschreven termen hebben de
betekenis die ze hebben gekregen in de Definitieve Voorwaarden, tenzij in dit document anders is aangegeven.
07/02/2014, Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger – S. Dupuislaan 251 – 1070 Brussel – FSMA 024981 A
8
Download