Gestructureerd product Kennisfiche

advertisement
Kennisfiche
Gestructureerd product
Omschrijving
Voordelen:
Een gestructureerd product is een effect
onder de vorm van een schuldbekentenis
en wordt over het algemeen door financiële
instellingen uitgegeven. De opgehaalde sommen
worden in verschillende financiële producten
belegd om de klant het gewaarborgde of
potentiële rendement en eventueel het recht op
terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal te
kunnen bieden, zoals voorzien in de beschrijving
van het product.
•U
kunt profiteren van de mogelijkheden van de financiële markten: toegang
tot aandelen, indexen, fondsen,... waarvan de eenheidsprijs te hoog zou zijn
indien u er rechtstreeks in zou investeren.
Het rendement is meestal afhankelijk van de
evolutie van de financiële markten (aandelen,
beursindexen, inflatie,...) en is dan ook niet op
voorhand gekend.
• E ventuele kosten: instapkosten, uitstapkosten en beheerskosten.
Gestructureerde producten worden tegen een
bepaald percentage van hun nominale waarde
uitgegeven (d.w.z. de waarde van het effect op
het moment van de uitgifte). De uitgifteprijs
kan dus lager zijn dan, gelijk aan of hoger dan
de nominale waarde.
•V
ooraf bekende looptijd: lde maximale looptijd van het gestructureerd
product is op voorhand bekend.
Nadelen:
• De waarde kan schommelen: de waarde van de gestructureerd product is
gekoppeld aan de financiële markten en schommelt in functie van hun evolutie.
•R
oerende voorheffing van 25% op de coupons.
Belangrijkste risico’s:
J
Wanneer de belegging geen kapitaalbescherming biedt, loopt de belegger het
risico zijn geïnvesteerde kapitaal op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk
terug te krijgen. De grootte van het risico is afhankelijk van het gebruikte
mechanisme en de onderliggende waarden.
F
Types
V.U. : Frédéric Jonnart - Markiesstraat 1, bus 2, 1000 Brussel. xx/2015
Er bestaan talrijke types van gestructureerde
producten. Bij de meest gangbare zijn er onder
meer:
•met of zonder recht op 100% terugbetaling
van het kapitaal (exclusief kosten) op de
vervaldag;
• met optie: de uitgever kan beslissen het
product vóór de vervaldag af te sluiten of het
rendement ervan te wijzigen;
• met of zonder gewaarborgd
minimumrendement.
Kapitaalrisico (risico dat het geïnvesteerde kapitaal op de vervaldag niet of
slechts gedeeltelijk kan worden gerecupereerd)
Kredietrisico (solvabiliteitsrisico van de uitgever en van de door de uitgever
van het gestructureerd product gebruikte tegenpartijen)
De eventuele bescherming van het geïnvesteerde kapitaal en het potentiële
rendement worden gerealiseerd via een belegging bij verschillende financiële
tegenpartijen. Bij faillissement van één van deze tegenpartijen en/of van de
uitgever loopt de belegger het risico geen rendement te ontvangen en/of zijn
geïnvesteerde kapitaal op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk terug te krijgen.
A
Liquiditeitsrisico (risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht)
Over het algemeen kunnen gestructureerde producten worden afgekocht door
de uitgever tegen een door hem in functie van de marktparameters van het
moment vastgestelde prijs, zodat het liquiditeitsrisico beperkt blijft.
F
Rentevoet- en koersschommelingsrisico
De prijs van dit product zal schommelen in functie van diverse marktparameters,
meer bepaald de evolutie van de aandelen in de korf, de evolutie van de rentevoet
en de inschatting van het kredietrisico van de uitgever. Dergelijke schommelingen
kunnen bij een vervroegde afkoop zowel een minderwaarde als een meerwaarde
opleveren. De mogelijke impact kan groter zijn wanneer de vervaldag nog veraf is.
J
Non-performantierisico
Een gestructureerd product biedt geen enkele rendementswaarborg, behalve
wanneer het een minimumrendement voorziet.
Gestructureerd product bij bpost bank
• Rendementsvorm: variabel en afhankelijk van een mechanisme dat gekoppeld
is aan de marktevolutie.
• Kapitaal: Gestructureerde obligatie: recht op terugbetaling van 100% van
het kapitaal (exclusief kosten)op vervaldag via een derde partij (uitgever) door
middel van een depot bij een kredietinstelling.
Afgeleid instrument: recht op gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal
(exclusief kosten) op vervaldag via een derde partij (uitgever) door middel van
een depot bij een kredietinstelling.
Aangeboden producten:
• Gestructureerde obligatie met een vaste maximale looptijd, en met recht op
terugbetaling van 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag.
• Afgeleid instrument met een vaste maximale looptijd en met recht op
gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag.
bpost bank nv, Markiesstraat 1, bus 2, 1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, BIC BPOTBEB1, IBAN BE49 0000 0007 5071.
bpost nv van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel), is agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank nv.
Download