beleggen in gestructureerde producten

advertisement
BELEGGEN IN GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN
WAT IS EEN GESTRUCTUREERD PRODUCT OF STRUCTURED NOTE?
Een gestructureerd product is een beleggingsoplossing die doorgaans op maat is opgesteld en die
een combinatie is van verschillende activa zoals een obligatie en afgeleide instrumenten zoals opties.
Dankzij deze combinatie kan de belegger het risiconiveau, dat hij wenst te aanvaarden, optimaliseren om voordeel te
halen uit de ontwikkeling van de onderliggende waarde (bijvoorbeeld: een aandeel, een wisselkoers,...).
Dankzij de talrijke mogelijkheden die ze bieden, kunnen de gestructureerde producten aan de meer specifieke
verwachtingen van elke belegger beantwoorden:
Structuur
Bijvoorbeeld de valuta waarin het product zal worden uitgedrukt of de
beleggingshorizon (1 maand, 5 jaar,…).
Onderliggend(e) actief/activa
Aandelen, obligaties, indexen, rente, wisselkoersen, grondstoffen, fondsen,...
Vooruitzichten
Stijging, stabiliteit of daling van de onderliggende waarde (gedurende de
looptijd of op de vervaldatum van het product).
Doelstelling
Regelmatige inkomsten, blootstelling aan de koersevolutie, de indekking
tegen een bepaalde koersevolutie,...
Aanvaard risiconiveau
Een volledige of gedeeltelijke bescherming van het oorspronkelijk ingelegde
kapitaal op vervaldatum, het gebrek aan bescherming.
Emittent (en garant in
voorkomend geval)
Vereiste niveau van «financiële soliditeit», raming van het risico van
wanbetaling.
Gestructureerde producten worden vaak als ingewikkeld en complex beschouwd. Deze producten zijn immers
samengesteld uit een combinatie van verschillende financiële instrumenten. De risico’s die aan dit soort belegging
verbonden zijn, dienen aandachtig te worden bestudeerd begrepen. Gestructureerde producten zijn bestemd
voor meer ervaren beleggers.
Beleggen in gestructureerde producten
1
CATEGORIËEN VAN GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN
Er kunnen drie categorieën worden onderscheiden, in functie van de risico/rendementsverhouding en de
beleggingsdoelstellingen.
PRODUCTEN DIE 100% BESCHERMING VAN HET K APITA AL BIEDEN OP DE VERVALDATUM
Het rendement is hierbij doorgaans lager dan bij de andere categorieën producten. De belangrijkste doelstelling
blijft immers de terugbetaling van het oorspronkelijk ingelegde kapitaal op einddatum. Toch kan de belegger ook
bij deze producten verlies leiden indien hij vóór vervaldag verkoopt. Het verlies kan aanzienlijk zijn indien de
resterende looptijd lang is.
PRODUCTEN MET EEN GEDEELTELIJKE OF VOORWA ARDELIJKE BESCHERMING VAN HET K APITA AL
OP DE VERVALDATUM
Het aanvaarde risiconiveau is voor deze categorie producten hoger en biedt de belegger de mogelijkheid een
hoger rendement te behalen.
Voorbeeld 1 Gedeeltelijke bescherming tot 90%: de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldatum zal minimaal
90% van het oorspronkelijk ingelegde kapitaal bedragen, ongeacht de ontwikkeling van de onderliggende waarde.
Voorbeeld 2 Voorwaardelijke bescherming: de terugbetaling van het oorspronkelijk ingelegde kapitaal op de
vervaldatum is onderworpen aan de naleving van een of meerdere voorwaarden (voorbeeld: de onderliggende
waarde mag een vooraf vastgesteld niveau niet bereiken op de vervaldatum of tijdens de looptijd).
«DIRECTIONELE» PRODUCTEN MET EEN STERKE BLOOTSTELLING A AN DE FINANCIËLE MARK TEN,
ZONDER BESCHERMING VAN HET K APITA AL
De prioriteit blijft een hoge rendementsdoelstelling, die ten koste gaat van de bescherming van het kapitaal.
Het rendement en de terugbetaling op de vervaldatum zijn afhankelijk van de ontwikkeling van het onderliggende
actief (al dan niet met hefboom).
OPGELET De terugbetaling van het kapitaal is steeds onderworpen aan de kwaliteit van de emittent (en
van die van de garant in voorkomend geval). De financiële «soliditeit» van een emittent wordt over het
algemeen getoetst door een of meerdere ratingbureaus (zie tabel met de noteringen in het deel Obligaties).
De soliditeit kan ook evolueren ná uitgifte van het product. Bij faillissement van de emittent (en in voorkomend
geval de garant), kan de belegger immers zijn volledige inleg verliezen.
RISICO-INDICATOR
Om u te helpen bij het evalueren van de geschiktheid van een gestructureerd product, in termen van risico/
verwacht rendement, en met betrekking tot uw beleggersprofiel, heeft KBL European Private Bankers een
classificatie opgezet waarmee u aan elk product een risico-indicator kunt toekennen.
2
Beleggen in gestructureerde producten
Hieronder vindt u de belangrijkste bestanddelen:
Kredietrisico
Worden globaal geanalyseerd: de rating van de emittent, zijn capaciteit om
op de markten te lenen en, in voorkomend geval, dezelfde gegevens inzake
kredietrisico met betrekking tot de garant van het gestructureerde product.
Marktrisico
Dit risico wordt bepaald op basis van het beschermingsniveau van het kapitaal
op vervaldag (100% bescherming, gedeeltelijke bescherming, voorwaardelijke
bescherming of zonder enige bescherming) en in functie van de looptijd.
Valutarisico
Sommige gestructureerde producten zijn blootgesteld aan valutabewegingen.
Daarbovenop bestaan er gestructureerde producten die mogelijks worden
terugbetaald in een andere valuta dan die waarmee van de aankoop/
inschrijving.
GLOBAAL OVERZICHT VAN DE VOOR- EN NADELEN, ALSMEDE VAN DE
RISICO’S VAN EEN BELEGGING IN GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN
VOORDELEN
Beleggingsoplossing
op maat
Afstemming
op het
beleggersprofiel
Gestructureerde producten zijn
doorgaans f lexibele beleggingsoplossingen die beantwoorden aan
de verwachtingen/specifieke wensen
die niet kunnen worden gerealiseerd
met één financieel instrument.
Gestructureerde producten kunnen
verschillende beschermingsniveaus
bieden voor het kapitaal op de
vervaldatum en zo worden aangepast
aan alle risicoprofielen, van de meest
defensieve tot de meest dynamische.
Gestructureerde producten kunnen
worden gebruikt om een risico af te
Dekking en
dekken, maar ook om te beleggen
beheersing
in een thema door een risico
van de risico’s (wisselkoers, rente,…) geheel of
gedeeltelijk te neutraliseren.
Verscheidenheid van de
structuren
en onderliggende activa
Dank zij de t alr ijke soor ten
instrumenten die gebruikt kunnen
worden voor de creatie van de
gestructureerde producten is een
grote verscheidenheid in termen van
structuur mogelijk (gewaarborgde
of voor waardelijke inkomsten,
frequentie van de inkomsten,…)
en onderliggende activa (die soms
niet via een rechtstreekse belegging
toegankelijk zijn).
NADELEN
Risico van
wanbetaling
door de
emittent
(en door de
garant, in voorkomend geval).
Relatieve
bescherming
van het
kapitaal
Vaststelling
en
ontwikkeling
van de
koersen
Winstderving
in
vergelijking
met de
aankoop van
het onderliggende actief
Het risico van insolvabiliteit en/of
faillissement van de emittent van het
gestructureerde product (en van zijn
garant, in voorkomend geval) dient in
aanmerking te worden genomen.
Als er een bescherming van het
kapitaal wordt geboden door een
gestructureerd product, dan geldt
deze alleen op de vervaldatum en niet
tijdens de looptijd van het product.
De waardering van een gestructureerd
product kan afwijken van die van
het onderliggend actief, aangezien
het product voor tkomt uit een
combinatie van meerdere financiële
instrumenten. Het verschil tussen de
verkopen de aankoopkoers is vaak
groter dan bij een klassiek instrument.
Over eenzelfde periode kunnen
de specif ieke kenmer ken van
ee n ges t r uc tur ee r d pr oduc t
(voorwaardelijke inkomsten, beperkte
blootstelling,…) een winstderving
veroorzaken ten opzichte van een
rechtstreekse belegging in hetzelfde
onderliggende actief (indien dit
mogelijk is), maar bij een aanvaard
risico dat echter verschilt.
Beleggen in gestructureerde producten
3
SPECIFIEKE RISICO’S VERBONDEN AAN GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN
Verlies van
kapitaal
Het risico van kapitaalverlies is afhankelijk van het kapitaalbeschermingsniveau dat het
gestructureerde product biedt. Dit risico kan worden teniet gedaan met een gestructureerd
product dat 100% bescherming van het kapitaal op de vervaldatum biedt. Deze bescherming
blijft echter onderworpen aan de solvabiliteit van de emittent (en die van de garant, in
voorkomend geval).
Wisselkoersen
Het wisselkoersrisico hangt voornamelijk af van het onderliggend actief en dus van de
instrumenten die zijn gebruikt voor de structurering van een product.
Rentevoet
Het renterisico hangt af van de instrumenten waaruit de structuur is samengesteld en het
kan een dubbele impact hebben: op het niveau van de waardering van het product tijdens
de looptijd en op het niveau van de verwachte rendementen. Een stijging van de rente kan
wegen op de waarde van de obligatie (die deel kan uitmaken van de samenstelling van een
product) en op het rendement van een product dat vastrentende inkomsten oplevert.
Een structuur kan variabele inkomsten opleveren, teneinde de impact van de ontwikkeling
van de rente te beperken.
Volatiliteit
De verschillende typen instrumenten waaruit een gestructureerd product samengesteld
kan worden, hebben ieder een specifieke volatiliteitsgraad. De prijsschommelingen van een
gestructureerd product tijdens de looptijd zijn derhalve moeilijk te voorspellen.
Liquiditeit
© Puilaetco Dewaay Private Bankers - Maart 2016
Buitengewone
gebeurtenis
4
Het verkopen vóór de einddatum van een gestructureerd product is doorgaans moeilijker
dan bij andere financiële instrumenten die actief worden verhandeld op een gereguleerde
markt (soms is het zelfs onmogelijk). Dit liquiditeitsrisico zal over het algemeen leiden tot
een lagere verkoopprijs.
In het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden (wettelijke documentatie inzake
een gestructureerd product) zijn een bepaald aantal correctie- of vervangingsmethodes
voorzien teneinde rekening te houden met de eventuele impact van uitzonderlijke
gebeurtenissen op het product (vervroegde aflossing om fiscale redenen of ingevolge een
marktverstoring ofwel «Market Disruption Event», zoals de opschorting van de verhandeling
van de onderliggende waarde,…); het aan de cliënt terugbetaalde bedrag kan in dat geval
lager zijn dan dat wat hij zou hebben ontvangen als de terugbetalingsformule die onder
normale omstandigheden van kracht is, zou zijn toegepast.
DISCLAIMER
Dit document werd in maart 2016 opgesteld op basis van informatie in ons bezit. Dit document is uitsluitend informatief van aard en vormt onder geen beding een aanbod, noch een aansporing tot verkoop van een product of specifieke dienst. Ook al werden voor het verzamelen van de informatie en opinies in dit document bronnen
geraadpleegd die ons inziens veilig en ter goeder trouw zijn, er kan geen enkel recht of garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, uit voortvloeien met betrekking tot hun
juistheid en volledigheid.Alle informatie en opinies in dit document weerspiegelen het standpunt van de groep KBL epb (waartoe Puilaetco Dewaay Private Bankers
behoort) en kunnen wijzigen zonder officiële kennisgeving. Opgesteld en goedgekeurd door verantwoordelijke uitgever. Noch dit document, noch een kopie van dit
document mag verder verspreid worden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.
Aarzel niet om uw private banker te contacteren indien u meer informatie wenst.
Beleggen inVerantwoordelijke
gestructureerde
uitgever:producten
Puilaetco Dewaay Private Bankers NV, Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel.
Download