lang leve latijn!

advertisement
LANG LEVE LATIJN!
Inhoud
Verantwoording. ........................................................................................................................ 2
Waarom Latijn? .......................................................................................................................... 2
Van niets tot wereldmacht. ........................................................................................................ 2
Latijn heeft Europa voor de eerste maal verenigd.............................................................. 2
Een mythisch begin. ............................................................................................................ 2
Het begin van Rome. ........................................................................................................... 2
De Romeinse republiek. ...................................................................................................... 2
De verovering van het eindelijk Romeinse rijk.................................................................... 2
Het verval en de ondergang van het Romeinse rijk. ........................................................... 2
Les 1............................................................................................................................................ 2
De uitspraak. ........................................................................................................................... 2
De zin. ..................................................................................................................................... 2
Het werkwoord. ...................................................................................................................... 2
De personen ........................................................................................................................ 2
Het naamwoord (nomen). ...................................................................................................... 2
De naamvallen. .................................................................................................................... 2
Inleiding Tekst 1. ................................................................................................................. 2
Tekst 1.1 Aeneas on the run................................................................................................ 2
Leerwoorden les 1. .............................................................................................................. 2
Samenvatting Grammatica les 1. ........................................................................................ 2
Les 2 ............................................................................................................................................ 2
Een Trojaan als stamvader van de Romeinen. ....................................................................... 2
Aemulatio. .............................................................................................................................. 2
Aemulatio in de literatuur. ..................................................................................................... 2
De genitivus. ........................................................................................................................... 2
De geslachten van de drie declinaties. ................................................................................... 2
De verbuiging van de drie declinaties. ................................................................................... 2
Het bijvoegelijke naamwoord (adiectivum). .......................................................................... 2
Het werkwoord (verbum) esse: zijn ....................................................................................... 2
esse: zijn, leven, zich bevinden ............................................................................................... 2
Het naamwoordelijk deel/praedicaatsnomen. ...................................................................... 2
posse (pot-esse): kunnen, in staat zijn ................................................................................... 2
Tekst 2.1 .............................................................................................................................. 2
Bijzonder gebruik van de genitivus......................................................................................... 2
Praesens historicum. .............................................................................................................. 2
De Phoeniciërs. ....................................................................................................................... 2
Het ontstaan van Carthago. .................................................................................................... 2
Tekst 2.2 .............................................................................................................................. 2
Leerwoorden les 2. .............................................................................................................. 2
Grammatica les 2................................................................................................................. 2
Les 3 ............................................................................................................................................ 2
Het praesens en de modi. ....................................................................................................... 2
De imperativus........................................................................................................................ 2
De dativus. .............................................................................................................................. 2
Gebruik van de dativus ........................................................................................................... 2
De vocativus............................................................................................................................ 2
De Romeinse goden. ............................................................................................................... 2
Tekst 3.1 .............................................................................................................................. 2
Tekst 3.2 .............................................................................................................................. 2
Leerwoorden les 3 ............................................................................................................... 2
Grammatica les 3................................................................................................................. 2
Les 4 ............................................................................................................................................ 2
De Ablativus ............................................................................................................................ 2
De uitgangen van de ablativus ............................................................................................... 2
Het perfectum ........................................................................................................................ 2
Het bijvoeglijke naamwoord/adiectivum ............................................................................ 2
De zeevaart. ............................................................................................................................ 2
Tekst 4.1 .............................................................................................................................. 2
Tekst 4.2 .............................................................................................................................. 2
Leerwoorden les 4 .................................................................................................................. 2
Grammatica les 4. ................................................................................................................... 2
Les 5 ............................................................................................................................................ 2
Het imperfectum. ................................................................................................................... 2
De persoonlijke voornaamwoorden: (pronomina) personalia ............................................... 2
Het bezittelijke voornaamwoord. ........................................................................................... 2
Het persoonlijke voornaamwoord van de derde persoon. .................................................... 2
Vervoeging van ire .................................................................................................................. 2
Tekst 5.1 .............................................................................................................................. 2
Tekst 5.2 .............................................................................................................................. 2
Tekst 5.3. ............................................................................................................................. 2
Leerwoorden les 5. ................................................................................................................. 2
Grammatica les 5. ................................................................................................................... 2
Het onregelmatige werkwoord ire. ........................................................................................ 2
Les 6 ............................................................................................................................................ 2
Het plusquamperfectum. ....................................................................................................... 2
Het vragend voornaamwoord/pronomen interrogativum. ................................................... 2
Het bijvoeglijke naamwoord/adiectivum van de derde declinatie ........................................ 2
De onsterfelijke ziel? .............................................................................................................. 2
Tekst 6.1 .............................................................................................................................. 2
Les 7 ............................................................................................................................................ 2
De aanwijzende voornaamwoorden van het Latijn en het pers.voornaamwoord van de 3e
persoon. .................................................................................................................................. 2
Het wederkerende voornaamwoord van de 3e persoon. ...................................................... 2
Aeneas in Italia........................................................................................................................ 2
Tekst 7.1 .............................................................................................................................. 2
Atrium Vestae ......................................................................................................................... 2
Wraak...................................................................................................................................... 2
Het persoonlijk voornaamwoord............................................................................................ 2
Tekst 7.2 .............................................................................................................................. 2
Les 8 ............................................................................................................................................ 2
Het futurum. ........................................................................................................................... 2
De ligging van Rome. .............................................................................................................. 2
Hoofdzinnen en bijzinnen. ...................................................................................................... 2
Het betrekkelijke voornaamwoord, pronomen relativum. .................................................... 2
Het Latijnse pronomen relativum........................................................................................... 2
Een nieuwe stad. .................................................................................................................... 2
Tekst 8.1 .............................................................................................................................. 2
De apotheose van Romulus. ................................................................................................... 2
Tekst 8.2 .............................................................................................................................. 2
Les 9 ............................................................................................................................................ 2
Onregelmatige werkwoorden. ............................................................................................... 2
Samenstellingen van ferre. ..................................................................................................... 2
De overgangsperiode.............................................................................................................. 2
Tekst 9.1 .............................................................................................................................. 2
De trappen van vergelijking (gradus comparationis). ............................................................ 2
Een tragische wending voor de Horatii. ................................................................................. 2
De Pater familias en zijn potestas. ......................................................................................... 2
Tekst 9.2 .............................................................................................................................. 2
Les 10 .......................................................................................................................................... 2
Caput extraordinarium ............................................................................................................... 2
Telwoorden ............................................................................................................................. 2
Nota bene. .............................................................................................................................. 2
Les 11 .......................................................................................................................................... 2
Het tegenwoordig deelwoord. ............................................................................................... 2
Het einde van Alba Longa en een nieuwe dynastie in Rome. ................................................ 2
De Etrusken............................................................................................................................. 2
Ovidius .................................................................................................................................... 2
Tekst 11.2 ............................................................................................................................ 2
Les 12 .......................................................................................................................................... 2
De ACI. .................................................................................................................................... 2
Het regnum en bevolkingsindeling. ........................................................................................ 2
Het futurum exactum ............................................................................................................. 2
Het adverbium ........................................................................................................................ 2
De troonsopvolging. ............................................................................................................... 2
Tekst 12.1 ............................................................................................................................ 2
Tekst 12.2 ............................................................................................................................ 2
Latijn in de middeleeuwen. .................................................................................................... 2
Over de bekering van Friesland........................................................................................... 2
Tekst 12.3 ............................................................................................................................ 2
Les 13 .......................................................................................................................................... 2
De onvoltooide passieve tijden. ............................................................................................. 2
De correlativa ......................................................................................................................... 2
Het einde van de koningstijd. ................................................................................................. 2
De nieuwe republiek. .............................................................................................................. 2
De Tarquinii zoeken steun bij de Etrusken. ............................................................................ 2
Tekst 13.1. ........................................................................................................................... 2
Iacobus de Voragine ............................................................................................................... 2
De Heilige Nicolaus ................................................................................................................. 2
Tekst 13.2 ............................................................................................................................ 2
Tekst 13.3 ............................................................................................................................ 2
Les 14 .......................................................................................................................................... 2
Het voltooid deelwoord.......................................................................................................... 2
Brennus. .................................................................................................................................. 2
Het gebruik van het ppp ......................................................................................................... 2
De voltooide passieve tijden. ................................................................................................. 2
Tekst 14.1 ............................................................................................................................ 2
De Galliërs trekken naar Rome. .............................................................................................. 2
Tekst 14.2 ............................................................................................................................ 2
Tekst 14.3 ............................................................................................................................ 2
Les 15 .......................................................................................................................................... 2
De ablativus absolutus. ........................................................................................................... 2
De coniunctivus van het praesens en imperfectum. .............................................................. 2
Coniunctivus praesens......................................................................................................... 2
Bijzondere coniunctieven. ................................................................................................... 2
Coniunctivus van het imperfectum. .................................................................................... 2
De coniunctivus in de bijzin. ................................................................................................ 2
Tekst 1: aanval op het Capitool en de wonderlijke redding. .............................................. 2
De nci. .................................................................................................................................. 2
Tekst 15. 2 Vae victis ........................................................................................................... 2
LES 16 ......................................................................................................................................... 2
Het pfa en het futurum perifrasticum. ................................................................................... 2
Het participium futuri activi. ............................................................................................... 2
Het futurum perifrasticum. ................................................................................................. 2
Relatieve aansluiting............................................................................................................... 2
Machtsuitbreiding en de Punische oorlogen. ........................................................................ 2
De coniunctivus perfecti en plusquamperfecti. ..................................................................... 2
Gebruik coniunctivus perfecti en plusquamperfecti in de bijzin ........................................ 2
Tekst 16.1 ............................................................................................................................ 2
Hoe Hannibal de oorlog uitlokt. ............................................................................................. 2
Tekst 16.2................................................................................................................................ 2
Woorden tekst 16.2............................................................................................................. 2
Hoe de olifanten over de Alpen kwamen. .............................................................................. 2
Les 17 .......................................................................................................................................... 2
De coniunctivus in de hoofdzin. ............................................................................................. 2
Adhortativus ........................................................................................................................ 2
Prohibitivus.......................................................................................................................... 2
Optativus ............................................................................................................................. 2
Dubitativus .......................................................................................................................... 2
Potentialis ............................................................................................................................ 2
Hoe Hannibal huishoudt en verliest ....................................................................................... 2
Plaatsbepalingen .................................................................................................................... 2
De locativus en de ablativus loci: te .................................................................................... 2
De ablativus separativus: vanaf........................................................................................... 2
De accusativus regionis/van richting: naar. ........................................................................ 2
Het gerundivum. ..................................................................................................................... 2
1. als naamwoordelijk deel. ............................................................................................. 2
2. als bijvoegelijke bepaling. ............................................................................................ 2
Tekst 17.1 ........................................................................................................................... 2
Tekst 17.2 ............................................................................................................................ 2
Les 18 .......................................................................................................................................... 2
Deponentia ............................................................................................................................. 2
Semi-deponentia .................................................................................................................... 2
De ondergang van de republiek. ............................................................................................ 2
De Gracchen ........................................................................................................................ 2
Marius.................................................................................................................................. 2
Caius Iulius Caesar ............................................................................................................... 2
Pronomina indefinita. ............................................................................................................. 2
II. quidam, quaedam, quoddam ...................................................................................... 2
III.
quisquam, quicquam................................................................................................ 2
De pronomina adiectiva numeralia ........................................................................................ 2
Tekst 18.1 Suetonius Liber I. Divus Iulius.25 ....................................................................... 2
Tekst 18.2 ............................................................................................................................ 2
Tekst 18.3 De Bello Gallico I.1 ............................................................................................. 2
Les 19. ......................................................................................................................................... 2
Het gerundium ........................................................................................................................ 2
Tekst 19.1 ............................................................................................................................ 2
de indirecte rede (oratio obliqua) .......................................................................................... 2
Tekst 19.2. Caesars aarzeling. ............................................................................................. 2
Tekst 19.3 ............................................................................................................................ 2
Fieri. ........................................................................................................................................ 2
Tekst 19.4 De crematie........................................................................................................ 2
Woordenlijst ........................................................................................................................... 2
Download