beleidsplan-thuis-in-west-2015

advertisement
Beleidsplan 2015
Beleidsplan Thuis in West 2015
Pagina 2
1.
Visie: de wijk dienen
Thuis in West wil met overtuiging de wijk Rotterdam-Middelland dienen. Met een gebalanceerd
aanbod aan activiteiten en projecten willen we de eigen kracht van buurtbewoners ontwikkelen en
ondersteuning bieden waar die eigen kracht te kort schiet. Door de vele activiteiten heen ontstaan
relaties, nieuwe netwerken en een nieuwe gemeenschap. Voor de toekomst is die
gemeenschapsvorming het meest interessant, omdat zij een bron wordt voor nieuwe
wijkactiviteiten. Ons werk kun je niet vergelijken met het uitdelen van appels in een wijk waar
vitaminen nodig zijn. Het lijkt meer op het planten van een appelboom, die naarmate de jaren
vorderen steeds meer vruchten zal geven aan de wijk. Onze droom is dat na een flink aantal jaren op
meerdere plekken in de wijk nieuwe ’bomen’ staan: gemeenschappen van buurtbewoners die
onderling verbonden zijn en hun omgeving dienen.
Dit beleidsplan geeft een korte verantwoording van de belangrijkste keuzes die onder ons werk
liggen. Voor een uitgebreidere omschrijving van ons werk op activiteitniveau, verwijzen we naar het
projectplan “Bloeien als een roos” 2013-2016.
2.
Beleidskeuzes
Om het doel van de stichting zo goed mogelijk te bereiken, hebben we een aantal keuzes gemaakt,
die dragend zijn voor ons werk:
2.1
We zijn er vooral voor kind en gezin en ouderen
In een buurthuis is iedereen welkom, maar als je ‘iedereen’ als doelgroep neemt, heb je geen
houvast voor het ontwikkelen van je activiteiten. Thuis in West wil ‘helpen waar geen helper is’ en
richt zich daarom op de meest kwetsbare groepen: kinderen, gezinnen en ouderen. In het
projectplan is verantwoord waarom dit in onze wijk de kwetsbare groepen zijn. Vanuit onze statuten1
willen we vooral dat doen, waar anderen niet aan toekomen en die mensen bereiken, die buiten de
boot dreigen te vallen.
2.2.
We willen leefbaarheid bevorderen, persoonlijke steun geven en gemeenschapsvorming.
Bij de keuze voor activiteiten laten we ons leiden door het gedachtengoed van de WMO, waar
ondersteuning en ontmoeting een belangrijke plek innemen. De aandacht voor het wijkbelang
(leefbaarheid en sociale cohesie) gaat hand in hand met
aandacht voor het persoonlijk belang (eigen kracht
ontwikkelen en steun krijgen waar die eigen kracht tekort
schiet).
Sommige activiteiten zijn bedoeld om de leefbaarheid te
bevorderen, zoals het Speelcafe, waar 30 kinderen elke
zaterdag veilig kunnen spelen, of de koffiemorgen, waar
buurtbewoners elkaar treffen, of de meideninloop waar
tienermeiden na schooltijd lekker komen chillen, of de
het bemensen van de Duimdropcontainer, waardoor de
buurt daar meer van kan genieten. Andere activiteiten willen juist de eigen kracht van mensen
1
Onze statuten vermelden als doel: “Het bevorderen van leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk en het
ondersteunen van kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben”.
Beleidsplan Thuis in West 2015
Pagina 3
ontwikkelen, zoals de Taalcursus voor volwassenen, de naailessen, het meidenprogramma
“Superwoman” en de vader-activiteiten. Of als de eigen kracht juist ontbreekt, willen we daar iets
aan doen, bijvoorbeeld met ons bezoekwerk van ouderen en eenzamen. Weer andere activiteiten
zijn gericht op netwerkvorming, zoals de buurtmaaltijden en Feestelijke evenementen rond Kerst,
Pasen en Zomer.
2.3.
We willen een gezonde balans tussen professionaliteit en vrijwilligerswerk
Thuis in West is een professionele vrijwilligersorganisatie. Driekwart van al het werk wordt door
vrijwilligers gedaan. Zij komen voor het grootste deel uit de wijk en de stad, voor een klein deel ook
van buiten de stad. De aansturing van de vrijwilligers gebeurt door een klein professioneel kader van
enkele HBO-ers, geschoold in welzijn en zorg. We hechten erg aan een goede aansturing, omdat we
daarmee voorkomen dat het vrijwilligerswerk impulsief en vrijblijvend wordt. Wil je op langere
termijn kwaliteit blijven bieden, dan is goede aansturing essentieel. Omdat veel werk door
vrijwilligers gedaan kán worden, is het goed mogelijk om met een relatief klein professioneel kader,
toch een forse groep vrijwilligers aan te sturen. Momenteel wordt er met twee à drie parttimers een
groep van ruim dertig vrijwilligers aan het werk gehouden. Naast vrijwilligers komen ook stagiaires
welzijn /cultureel werk steeds vaker bij ons langs, om werkervaring op te doen. Verder zien we dat
wijkbewoners met een uitkering ons opzoeken, om via inzet voor Thuis in West weer te gaan wennen
aan regelmaat en afspraken of gewoon de beschikbare tijd zo nuttig mogelijk in te vullen.
2.4
We willen een zelfsturende gemeenschap vormen
Uiteindelijk is het doel niet dat Thuis in West een vaste organisatie wordt, met een kantoor en
personeel, maar een warme gemeenschap van mensen die samen voor hun leefomgeving gaan. Bij
de opstart is veel geïnvesteerd in goed personeel, maar naarmate de tijd vordert en meer vrijwilligers
aan boord komen, verschuift de nadruk naar vrijwilligers die ook zelf leiding gaan geven en naar een
groeiende gemeenschap van wijkbewoners die elkaar helpen om positief en opbouwend in de wijk te
staan. De indruk is dat daarmee de personele formatie voor Thuis in West (nu 1.0 fte) verminderd zal
kunnen worden. De kerngroep die ons project draagt bestaat uit wijkbewoners en dat geeft unieke
kansen op spontane ontmoetingen. We runnen geen sociaal bedrijfje, maar vormen een nieuw
wijknetwerk, waarin mensen met elkaar het leven delen.2
2.5
We willen een balans tussen uitnodigen en uitgaan
Welzijn oude stijl liep veel via het opzetten van buurthuizen, waar
je als buurtbewoner kon aankloppen. Welzijn nieuwe stijl heeft de
fysiek materiële presentie sterk teruggebracht en zoekt de mensen
die zorg nodig hebben op. De metafoor is: van garagehouder naar
wegenwacht. Bij Thuis in West zien we de noodzaak van een goede
balans. Door ons pand zijn we herkenbaar aanwezig in de wijk en
weten mensen waar ze ons kunnen vinden. Dat pand stelt ons in
staat om groepsactiviteiten te doen voor kinderen, jongeren,
2
Thuis in West is geïnitieerd door een christelijke gereformeerde kerk die haar gebouw verkocht en de
middelen aan ons beschikbaar stelde om een zegen te brengen in de stad. Die zegen bestaat uit het
ontwikkelen van een sociaal/diaconaal project waaruit een wijknetwerk groeit. Daarnaast gaat een
geloofsgemeenschap groeien, waarin wijkbewoners deelnemen die dáár specifiek voor kiezen. Zo gaat er naast
een wijkproject ook weer een nieuwe kerkgemeenschap.
Beleidsplan Thuis in West 2015
Pagina 4
volwassenen en daarin een zinvol en constant aanbod te doen. Tegelijk gaan onze mensen vaak de
wijk in voor bezoeken aan huis, ook om mensen te zoeken die niet uit zichzelf komen. Uitnodigen en
uitgaan ondersteunen elkaar.
2.6
We willen inspelen op maatschappelijke trends
In 2014 hebben we gemerkt dat het lees-taal-onderwijs bij ouders sterk leeft. Wie Nederlands niet
als eerste taal heeft, ervaart vaak stagnatie. Om die reden hebben we voor kinderen leesclubs
opgestart en voor volwassenen Taalonderwijs. In november drukte het drama in de Jan Porcellistraat
ons met de neus op de feiten van sociaal isolement. We gaan daarmee aan de slag, door een project
Contact! wat ongewild sociaal isolement wil opsporen en verhelpen. Zo staan we met open ogen in
de wijk om te zien wat e gebeurt en waar wij iets kunnen betekenen.
2.7
We zoeken samenwerking
Thuis in West is een bescheiden speler in de wijk. Daarom werken we graag samen met
deelgemeente en politie, wijkverpleging en cultureel maatschappelijk werk, scholen en kerken,
woningcorporaties en Buurtbestuurt-groepen. We doen actief mee in deze overleg gremia en spelen
zo onze eigen partij in het welzijns-muziekstuk van Middelland. Een speciale band hebben we met de
Eloutschool, vlakbij ons pand. Bij verschillende activiteiten is zij onze eerste leverancier van kinderen.
2.8
Meetbare doelen van onze activiteiten
Voor het halen van doelen helpt het als je ze scherp en meetbaar maakt. Hier zijn de doelen die we
met onze activiteiten in 2014 nastreven:
- We zijn een wijkgemeenschap die breed in de wijk bekend is en gewaardeerd wordt.
- We kennen minstens 200 mensen vanuit onze bezoeken en activiteiten.
- Er zijn minstens 100 mensen die wekelijks of vaker aan onze activiteiten deelnemen.
- We hebben op vier vaste tijden in de week inloopmomenten voor contact en thuiskomen,
waar kinderen veilig kunnen spelen.
- We hebben maandelijkse buurtmaaltijden waar 40 mensen aan deelnemen.
- We organiseren op een vast moment in de week begeleid buitenspel.
- We werken met een professioneel kader van max. 1 fte.
- We hebben 40 vrijwilligers actief, die samen 2500 uren maatschappelijke inzet per jaar doen
- We hebben minstens 15 deelnemers van
onze activiteiten tot participant gemaakt,
zodat ze zelf ook actief bijdragen aan het
doorgaan van de activiteiten.
- We helpen 15 meiden met groei in hun
zelfredzaamheid en empowerment
- We steunen 10 vaders in hun rol als
vader
- We helpen 30 kinderen bij hun huiswerk
- We stimuleren bij 30 kinderen de taalleesontwikkeling
- We helpen 10 echtparen hun relatie te
verdiepen via de Marriage Course
- We geven steun aan 25 ouderen die in sociaal isolement verkeerden
Beleidsplan Thuis in West 2015
Pagina 5
3.
Beleidsuitwerking
Het vormgeven van bestuursbeleid in dagelijkse activiteiten is de verantwoordelijkheid van het
kernteam, onder leiding van Bram Dingemanse, vanaf 1 september 2015 Cees van Breugel. De
volgende activiteiten zijn gepland voor 2015 via het project “Bloeien als een roos” en het project
“Verbinding”. De matrix laat per activiteit zien welke doelen en parameters van het Nieuwe
Rotterdams Welzijn bereikt worden.
Bloeien als een roos
B1
Veilige speelplekken
B2
Duimdrop
B3
Zomerweek
B4
Meideninloop
B5
Huiswerkbegel. ba.o
B6
Huiswerkhonk V.O.
B7
Meidenclub
B8
Jongensclub
B9
Sinterklaasactiviteit
B10 Vaderactiviteiten
B11 Vrouwenactiviteiten
B12 Turkse vrouwengroep
B13 Relatieverrijking
B14 Voorlezen
Contact! en Verbinding
V1
Aanbel & Bezoekteam
V2
Buurtmaaltijd
V3
Koffiemorgen
V4
Taalles
V5
Computerles
V6
Naailes & crea
V7
Huisbezoeken
V8
Inloopspreekuur
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
vrijwilligersinzet
participatie
Eigen kracht
vroegsignaleren
wederkerigheid
collectief
Langer thuis
eenzamen
Kansen voor jeugd
zelfredzaamheid
Samen-redzaamheid
doelen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
cruciale kenmerken
Voor een uitgebreide beschrijving van deze activiteiten: zie onze projectplannen “Bloeien als een
roos” en “Verbinding”
Beleidsplan Thuis in West 2015
Pagina 6
4.
Organisatie
Thuis in West gaat uit van de stichting “Thuis in West”. Vijf bestuursleden zijn hier actief mee bezig:
Arjan Dorst, Jos Wisse, Jan Vlot, Anneke Vlot, Gijsbert Koelewijn. De stichting bestuurt op hoofdlijnen
en is actief in het fondsen werven bij o.a. overheden en vermogensfondsen.
Het uitvoerende kernteam bestaat uit Bram en Ineke Dingemanse, met vanaf 1 september Cees en
Ariëtte van Breugel. Er is ca 0,8 fte beschikbaar voor het professioneel kader, wat de 50 vrijwilligers
aanstuurt. Als kernvrijwilligers doen mee Marjolein Roelfsema (Verbinding) en John Jansen
(administratie).
5.
Uitstraling en uitrol
Thuis in West is een modern project, waarin een hoge graad van participatie door burgers zichtbaar
wordt. De manier waarop we het vormgeven is doordacht en ook toepasbaar in andere wijken en
steden. Thuis in West wil haar lessen graag delen met geïnteresseerden.
Thuis in West is ontstaan na het opheffen van de Christelijke Gereformeerde kerk die vanaf 1926 aan
de Coloniastraat functioneerde. Thuis in West is hiermee een voorbeeld aan het worden hoe een
onafwendbare kerksluiting maatschappelijke winst mee kan brengen. We hopen dat bij nog komende
kerksluitingen ons voorbeeld als inspiratiebron gaat dienen en zijn bereid daarin ook actief mee te
denken of te adviseren.
6.
In enkele woorden:
De kracht van Thuis in West zit in:
- Een heldere visie: via gevarieerd sociaal werk wijkbewoners dienen die in knelsituaties
verkeren en hen een nieuw netwerk bieden, van waaruit een gemeenschap ontstaat die de
aanjager blijft van sociaal/diaconaal werk in de wijk.
- Een klein betaald professioneel kader wat een groeiende groep van tientallen vrijwilligers
aanstuurt
- Een dragende kerngroep die zelf in de wijk woont
- In de lijn van welzijn nieuwe stijl: nadruk op eigen kracht ontwikkelen, outreachend en vraaggestuurd werken, groepsbenadering en resultaatgericht.
- Een centraal pand met goede mogelijkheden voor groepswerk en ontmoetingen
- Aandacht voor de kwetsbare mensen: de kinderen, gezinnen, ouderen, mensen in isolement
- Aangaan van relaties en vormen van nieuwe, betekenisvolle netwerken
- Beperkt budget met verhoudingsgewijs forse uitstraling
- Beschikbaar op belangrijke contacttijden: middag, avond, weekend, vakantie
- Pilot waarde: een voorbeeld hoe kerksluiting maatschappelijke winst wordt
- Kleinschaligheid die het project wendbaar en effectief maakt
Beleidsplan Thuis in West 2015
Pagina 7
Download