werkplan 200 - Werkgroep Oud

advertisement
WERKPLAN 2005
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 februari 2005
Bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2005
1.
Algemeen
Naam organisatie:
Statutaire doelstelling:
Doelgroep:
2.
Structuur
Rechtspersoonlijkheid:
Huidige bestuurssamenstelling:
Personeelsleden binnen de organisatie.:
Aantal leden
Aantal actieve vrijwilligers:
Gebruikte accommodaties:
Samenwerking met andere organisatie:
3.
Bewonersvereniging Werkgroep Oud-Charlois.
Het activeren van zelfwerkzaamheid bij de bewoners van het
gebied “Oud-Charlois”te Rotterdam, alsmede het verbeteren van
de veiligheid en het woon- en leefmilieu in dat gebied
alle bewoners van de wijk Oud-Charlois.
Vereniging
W. Spek – voorzitter/ waarnemend penningmeester
Mw. N.Dubbeldam - secretaris
A. Patijn - bestuurslid,
Chr. Oskam – bestuurslid
de vereniging is geen werkgever
31 per 1 januari 2005
30 (inclusief het Opzoomer-team)
Benedenverdieping Wijkcentrum Clemensstraat 111
Stichting Charlois Welzijn levert fysieke en administratieve
ondersteuning middels opbouwwerkers en administratieve
krachten, zoals in overleg met de Deelgemeente vastgelegd;
de vereniging faciliteert hun werk d.m.v. het ter beschikking
stellen van werkruimte, meubilair en communicatiemiddelen.
Activiteiten/producten
De Bewonersvereniging Werkgroep Oud-Charlois is een dienstverlenende vrijwilligersorganisatie, ten behoeve
van alle bewoners van de wijk Oud-Charlois van de deelgemeente Charlois. Zij ontwikkelt daartoe de volgende
activiteiten:
a. Via de door vrijwilligers bemande BUURTWINKEL verleent zij individuele hulp aan iedere (ook
toekomstige) wijkbewoner, op het gebied van wijkoriëntatie, aanvragen huurpas, sociale zaken e.d.
inclusief doorverwijzing naar derden voor wat betreft aangelegenheden op specialistisch gebied, zoals
b.v. juridische zaken en vreemde talen;
b. Zij stelt aan verenigingen en groepen binnen de wijk VERGADERRUIMTE beschikbaar in het door haar
beheerde deel van het wijkcentrum;
c. Zij onderhoudt en stimuleert bewonersgroepen binnen de wijk op SOCIAAL en CULTUREEL gebied,
zoals een 55+sociëteit, sportactiviteiten, Opzoomeren e.d. en betrekt bewoners bij (de controle op) het
door (deel)gemeentelijke diensten uitgevoerde fysiek en sociaal dagelijks beheer van de wijk;
d. Middels een geheel door vrijwilligers geredigeerde en beheerde BUURTKRANT, met zes edities per
jaar, verzorgt de vereniging informatie aan de bewoners over zich binnen de wijk voltrekkende
activiteiten.
4.
Ontwikkelingen en verwachte knelpunten in 2004
a. Het BESTUUR blijft streven naar getalsuitbreiding en een bredere taakverdeling.
b. Ondanks tegenvallende maatregelen in 2004, zoals het sluiten van het Buurthuis wil de vereniging
zoveel mogelijk JONGEREN zien te bereiken door onder meer het houden en stimuleren van
sportactiviteiten, zij ziet dit mede als preventief middel m.b.t. vandalisme en daaruit mogelijk
voortvloeiende criminaliteit.
De vereniging acht daartoe VERRUIMING van de OPENINGSTIJDEN van het WIJKCENTRUM (met
o.m. zijn sportzalen) onontbeerlijk.
De huidige situatie: openstelling van 5 dagen (in de praktijk 4½) en 3 avonden per week wil de
vereniging doorbroken zien tot minstens vijf avonden per week en zo mogelijk ook de zaterdagmiddag.
Eventuele uit beheersreglementen voortkomende belemmeringen daarvoor dienen te worden opgeheven,
dan wel de reglementen daartoe bijgesteld. Het bestuur verwacht voldoende vraag, die bij het
beschikbaar komen van accommodatie, bovendien kan worden gestimuleerd.
Van de deelgemeente verwacht het bestuur dat zij eventuele financiële belemmeringen opheft
dan wel helpt opheffen. Dit kan mede door het reglementair toestaan van vrijwilligersbegeleiding van in
het buurtcentrum plaatsvindende activiteiten waarvoor thans (nog) professionele krachten moeten
worden ingehuurd.
Het bestuur acht de huidige beperkte openstelling een vorm van flagrante kapitaalvernietiging
van de investering van de ettelijke miljoenen die de bouw van het Wijkcentrum hebben gekost.
Het in overleg met het bestuur en een groep betrokken bewoners in 2003 tot stand gekomen
Wijkveiligheidsactieprogramma behelst o.m. gekwantificeerde wensen op het gebied van ambulant
jongerenwerk, jongerenwerk en sociaal-cultureel werk. De WOC zal er naar blijven streven dat het
WVAP in zijn geheel zal worden uitgevoerd.
Scholing van vrijwilligers: In 2004 hebben de huidige en nieuwe buurtwinkeliers een
(opfris)cursus hebben gevolgd. Ten behoeve van de redactie van de Buurtkrant is er in 2004 een cursus in
digitale opmaak aangeschaft om het opmaken van de buurtkrant via de computer te kunnen verrichten,
tot nu toe gebeurt dat nog steeds met knip en plakwerk.
Het bestuur verwacht in 2005 geen extra uitgaven voor scholing.
c. De WOC zal ook in 2005 pogingen blijven doen om meer allochtone medebewoners van de wijk te
betrekken bij het vrijwilligerswerk en – wellicht te zijner tijd – in het bestuur van de vereniging te doen
plaatsnemen.
d. De sterk verouderde statuten van de vereniging zijn in de loop van 2004 gewijzigd, waarmee de
organisatie tevens is geherdemocratiseerd. De notariële bekrachtiging heeft in 2005 plaatsgevonden.
e. Het ‘on line’ komen van de website van de WOC is trager verlopen dan werd ingeschat maar zal in het
eerste kwartaal van 2005 zijn beslag krijgen.
f. De in 2004 begonnen gespecificeerde rapportage van de activiteiten van de buurtwinkel zal in 2005
worden voortgezet.
g. In 2005 zal er bij voldoende belangstelling een avondspreekuur voor de buurtwinkel van start gaan.
Download