werkplan 200 - Werkgroep Oud

advertisement
JAARVERSLAG 2004
(vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 maart 2005,
goegekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2005)
1.
Algemeen
Naam organisatie:
Bewonersvereniging Werkgroep Oud-Charlois.
Statutaire doelstelling: De vereniging heeft ten doel:
I.
A.
Het bevorderen van een aangenaam leef- en woonklimaat in
Oud-Charlois (zoals: schoon; heel; veilig; leefbaar), het (doen) verrichten van
alles wat daartoe kan leiden;
B.
Het – in verband met het vorenstaande - bevorderen en
stimuleren van samenwerking en van gezamenlijk initiatief,
zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij
bewoners van Oud-Charlois;
C.
Het verlenen van faciliteiten aan groepen van bewoners
(ongeacht of deze al of niet rechtspersoonlijkheid hebben),
zoals vergaderruimte, administratieve diensten en eventueel – ter
beoordeling door het bestuur - tijdelijke voorfinanciering van kosten;
II.
A.
Het optreden als gesprekspartner en onderhandelingpartner
van de betrokken Deelgemeente en onderdelen daarvan, van de
Gemeente Rotterdam en onderdelen van de Gemeente Rotterdam en
van andere onderdelen van de overheid en de semi-overheid;
B.
Het behartigen van belangen op gebied van wonen en van
leefomgeving en woonomgeving – dit alles in de meest ruime
zin verstaan - van:
(groepen van) leden van de vereniging,
bewoners/gebruikers van Oud-Charlois,
andere belanghebbenden/betrokkenen, in de meest ruime zin
verstaan;
C.
Het optreden in en buiten rechte, daaronder mede begrepen het
voeren van gedingen -zowel eisend als verwerend- en het aangaan
van vaststellingsovereenkomsten en van overeenkomsten tot
arbitrage;
en in het algemeen het vertegenwoordigen -in en buiten rechte-van
een of meer (groepen van) leden van de vereniging;
D.
Het optreden als bewonersvereniging;
III.
Het doen van alles wat met het vorenstaande verband houdt/
het vorenstaande kan bevorderen;
al het vorenstaande in de meest ruime zin van het woord, zonder dat
de vereniging een en/of ander bedrijfsmatig gaat verrichten.
1
2.
Structuur
Rechtspersoonlijkheid:
Huidige bestuurssamenstelling:
vereniging
W. Spek – voorzitter/penningmeester
Mw N.Dubbeldam - secretaris
A. Patijn - bestuurslid,
Chr. Oskam – bestuurslid
Personeelsleden binnen de organisatie.: de vereniging is geen werkgever
Aantal verenigingsleden per 31.12.2005:
31
Aantal vrijwilligers:
30 (inclusief het Opzoomer-team)
Gebruikte accommodaties:
benedenverdieping Wijkcentrum Clemensstraat 111
Samenwerking met andere organisatie:
Stichting Charlois Welzijn levert fysieke en
administratieve ondersteuning middels
opbouwwerkers en administratieve krachten, zoals in
overleg met de Deelgemeente vastgelegd; de
vereniging faciliteert d.m.v. het ter beschikking stellen
van werkruimte, meubilair en communicatiemiddelen.
3.
Activiteiten/producten
De Bewonersvereniging Werkgroep Oud-Charlois is een dienstverlenende organisatie, ten behoeve
van alle bewoners van de wijk Oud-Charlois van de deelgemeente Charlois. Zij ontwikkelde daartoe
de volgende activiteiten:
a. Via de door vrijwilligers bemande BUURTWINKEL verleende zij individuele hulp aan iedere
(ook toekomstige) wijkbewoner, op het gebied van wijkoriëntatie, aanvragen huurpas, sociale
zaken e.d. inclusief doorverwijzing naar derden voor wat betreft aangelegenheden op
specialistisch gebied, zoals b.v. juridische zaken en vreemde talen;
Aantal bezoekers buurtwinkel in 2004: ca. 130
In de loop van 2004 zijn verdere voorbereidingen getroffen tot het uitbreiden van de diensten
van de buurtwinkel met een AVONDSPREEKUUR, waarvoor een voldoende aantal nieuwe
vrijwilligers zich heeft gemeld. Het is begin 2005 van start gegaan.
Deze nieuwe vrijwilligers hebben een opleiding ontvangen van het STEUNPUNT WONEN.
Tegelijkertijd heeft de bestaande vrijwilligersbezetting van de buurtwinkel deze opleiding
gevolgd als een opfris-cursus.
b. De WOC heeft aan verenigingen en groepen binnen de wijk VERGADERRUIMTE
beschikbaar gesteld in het door haar beheerde deel van het wijkcentrum;
Het aantal in onze lokaliteiten gehouden vergaderingen/samenkomsten was in 2004: ca. 140,
waarvan 29 bijeenkomsten van de 55+ sociëteit, 22 van de filmvereniging en 88/89 andere
bijeenkomsten
c. De WOC onderhield en stimuleerde bewonersgroepen binnen de wijk op SOCIAAL en
CULTUREEL gebied, zoals een 55+sociëteit, sportactiviteiten, Opzoomeren e.d. en betrok
bewoners bij (de controle op) het door (deel)gemeentelijke diensten uitgevoerd fysiek en
sociaal dagelijks beheer van de wijk;
Aantal deelnemers van 55+sociëteit in 2004: ca. 80 (29 samenkomsten).
Aantal deelnemers in ca. 30 sportactiviteiten in 2004: gemiddeld ca. 20-30.
Aantal deelnemers in ca. 50-60 Opzoomeractiviteiten in 2004: gemiddeld ca.15-30.
Aantal deelnemers in 6 schouwen i.k.v. fysiek en sociaal dagelijks beheer in 2004: 18.
d. Middels een geheel door vrijwilligers geredigeerde en beheerde BUURTKRANT, met zes
edities per jaar, verzorgde de vereniging informatie aan de bewoners over zich binnen de wijk
voltrekkende activiteiten.
Voorbereidingen tot het verzorgen van een digitale opmaak van de buurtkrant zijn in volle
gang. Twee vrijwilligers volgden daartoe een cursus en bekwamen zich in deze techniek.
2
4.
Ontwikkelingen in 2004
a. Het BESTUUR bestond in 2004 uit vier personen, waaronder een voorzitter en een secretaris.
Een penningmeester werd nog steeds node gemist.
b. Het belangrijkste wapenfeit van 2004 is de opstelling van en goedkeuring door de Algemene
Ledenvergadering van nieuwe statuten op 13 september. De toegankelijkheid en het
democratische gehalte van de vereniging is hiermee sterk verbeterd.
Een eerste aanzet tot een Huishoudelijk Reglement is in 2004 ook gegeven, het zal aan de
eerste ledenvergadering van 2005 aan de leden worden voorgelegd.
c. In 2004 heeft het bestuur het basisontwerp van een totaaloverzicht van de door de WOC en
haar ondersteuners ontwikkelde activiteiten samengevat in een boekje dat eind 2004 van de
drukker kwam. Op de eerste deelraadvergadering van 2005 is het aan het Dagelijks Bestuur en
de Deelraadleden uitgereikt.
d. De vereniging blijft ervoor ijveren zoveel mogelijk jongeren zien te bereiken door onder meer
het houden en stimuleren van sportactiviteiten; zij ziet dit mede als preventief middel m.b.t.
vandalisme en daaruit mogelijk voortvloeiende criminaliteit. De vereniging blijft daartoe
verruiming van de openingstijden van het wijkcentrum (met o.m. zijn sportzalen)
onontbeerlijk vinden.
Deze situatie is in 2004 verslechterd: openstelling van 5 dagen (in de praktijk 4½) en 3
avonden per week is eerder uitzondering dan regel.
In aanvulling daarop is het grootste deel van het Buurthuis ‘De Dijk’ niet meer voor bewoners
beschikbaar.
De vereniging heeft op formele zowel als informele wijze haar bezwaren onder de aandacht
gebracht van bestuurders van verschillende niveaus.
Zij blijft van mening dat de sportzalen minstens vijf avonden per week en zo mogelijk ook de
zaterdagmiddag open gesteld worden. Eventuele uit beheersreglementen voortkomende
belemmeringen daarvoor dienen te worden opgeheven, dan wel de reglementen daartoe
bijgesteld. Het bestuur verwacht voldoende vraag, die bij beschikbaarheid van accommodatie,
bovendien kan worden gestimuleerd.
Van de deelgemeente heeft het bestuur weinig daadkracht mogen ervaren dat eventuele
financiële belemmeringen zouden kunnen worden opgeheven dan wel dat aan de opheffing
werd bijgedragen. Ook het reglementair toestaan van vrijwilligersbegeleiding van in het
buurtcentrum plaatsvindende activiteiten waarvoor thans (nog) professionele krachten dienen
te worden ingehuurd is in 2004 een onvervulde wens gebleven.
Het bestuur blijft onverminderd de huidige beperkte openstelling een vorm van flagrante
kapitaalvernietiging vinden van de investering van de ettelijke miljoenen die de bouw van het
Wijkcentrum hebben gekost, terwijl zij de sluiting van het Buurthuis als zeer nadelig ziet voor
de veiligheid van de wijk in verband met mogelijk vandalisme van daardoor buitengesloten
jongeren..
Door de Deelgemeenteraad is in 2004 een extra subsidie voor jongerenwerk in Oud-Charlois
toegekend van € 50.000. Alhoewel niet betrokken bij de invulling daarvan, stelt de WOC vast
dat de besteding van dit geld door het Dagelijks Bestuur, wel gepaard ging aan volledige
informatie, zij het vooral achteraf. Het breekt met een in 2004 groeiende ervaring van nietdan wel disinformatie van de kant van de deelgemeente. De WOC hoopt in het vervolg niet
alleen geïnformeerd te worden maar ook betrokken te worden bij het vooroverleg over voor de
wijk Oud-Charlois belangrijke maatregelen en besluiten. De aangekochte diensten
jongerenwerk lijken veelbelovend, alhoewel het gemis van het Buurthuis de ontwikkeling niet
ten goede komt.
e. De oefening in 2003 met het ontruimingsplan van het complex Clemensstraat 111
(Wijkcentrum, Buurthuis De Dijk en Gemeentebibliotheek is in 2004 niet herhaald.
f. De WOC heeft met belangstelling en instemming de opzet en ontwikkeling gevolgd van de
Groeibriljant, een groepering bewoners die zich inzet voor verhoging van onder meer het
cultureel aanzien van en gebeuren in vooral de omgeving van de Charloisse Kerksingel in
onze wijk. Als tegemoetkoming in de aanloopkosten heeft de WOC gedurende 2004 de
3
internetaansluitingskosten van de groep vergoed en zet deze tegemoetkoming voort in 2005
als een niet nader gespecificeerde sponsoring van dit initiatief.
g. Het computerbestand, dat deels ook ter beschikking staat aan bezoekers van de Buurtwinkel,
is in de loop van 2004 opgenomen in een netwerk.
h. In 2004 is er hard gewerkt aan een website van de vereniging; verwacht wordt dat deze in
2005 ‘on line’ zal gaan.
i. De WOC heeft deelgenomen aan een begeleidingscommissie van de door bezwaren van direct
omwonenden moeizame start van het Proeflokaal Bootsman aan de Charloisse Kerksingel en
verheugt zich in het positief resultaat daarvan.
j. Waar dat nodig en gewenst is staat de vereniging de Stichting Blommenfesteijn terzijde bij het
organiseren van haar activiteiten.
k. De vereniging is lid van de vereniging SBR - Samenwerkend Bewonersorganisaties
Rotterdam, haar voorzitter is tevens bestuurslid van dit samenwerkingsverband dat zich vooral
bezighoudt met gemeentelijke veiligheidszaken.
4
Download