1. De keizer: Macht

advertisement
Vragenbundel: vergelijking tussen het oude Rome en het Antieke
China
Naam:
Datum:
Klas:
1
1. De keizer: Macht
1. Een keizer regeerde heel streng en duldde geen tegenstand van het volk. Kan je
uit de titels van de Romeinse keizer afleiden wat het verschil was tussen de
macht van een keizer en een koning? Leg uit.
2. Leid uit de twee bronnen minstens 3 domeinen af waarop de Romeinse keizer
macht had.
3. De Romeinse keizer en de Chinese keizer stonden allebei aan het hoofd van een
groot rijk. Door middel van duidelijke titels en namen maakten zij allebei aan hun
volk duidelijk hoe zij hun macht wilden tonen. Geef hier 2 voorbeelden van?
4. Zoek de twee gelijkenissen tussen de titel van een Romeinse keizer en tussen de
titel van een Chinese keizer.
2
2. De keizer: Het hof
1. De eerste getuigenis moet geplaatst worden in Romeinse/Chinese context.
2. De tweede getuigenis moet geplaatst worden in Romeinse/Chinese context.
3. Geef de namen van de twee hoofdpersonages in beide verhalen?
4. De keizer stond er nooit alleen voor, hij kreeg hulp van verschillende personen
rondom hem. Hoe worden al deze personages rondom de keizer genoemd?
5. Som 4 mogelijke functies van personages, die rondom de keizer leven, op (baseer
je op de beluisterde verhalen).
6. Hadden de hoofdpersonages uit de verhalen een hoge of een lage functie aan het
hof van de keizers?
7. Rome: Narcissus was een ……………….., dat is een voormalige slaaf in dienst van de
Romeinse keizer, die na bewezen diensten is vrijgelaten. Narcissus bleef wel
werken voor keizer …………….., en verkreeg op die manier heel veel macht en
zeggenschap.
8. China: Zhao Gao was een …………….., dat is een slaaf van de Chinese keizer, die van
zijn geslachtsdelen was ontdaan. Als jeugdvriend van de keizer, kreeg hij heel
veel invloed aan het hof, zowel voor en na de dood van de keizer.
9. Juist of fout? Indien fout, verbeter/indien juist, bewijs.
 Een slaaf in een antieke maatschappij had een hoog aanzien.
 De elite in een antieke maatschappij keek neer op slaven.
3
10. Wat klopt er niet met het statuut van Narcissus en Zhao Gao als slaven en hun
positie die zij hadden binnen de keizerlijke hofhouding?
11. Hoe kijkt de elite (= de rijke personen, van hoge stand) aan het hof naar beide
mannen?
12. Beschrijf de band die beide mannen hadden met de keizers voor wie zij werkten?
13. Als je denkt aan het antwoord op vraag 12, zou eender welke slaaf zo een invloed
kunnen verkrijgen aan het keizerlijke hof?
14. Geef de naam van de twee keizers waarvoor enerzijds Narcissus en anderzijds
Zhao Gao werkten: ……………………………. en ……………………………..
15. De Romeinse keizer was een actieve heerser. Kan je deze bewering ondersteunen
met voorbeelden uit het verhaal over Narcissus?
16. De Chinese keizer was een passieve heerser. Kan je deze bewering ondersteunen
met voorbeelden uit het verhaal van Zhao Gao?
17. Juist of fout? Indien fout, verbeter/indien juist, bewijs.
 Keizer Claudius is keizer geworden omdat een god dat zo wilde.
 De Chinese keizer werd door het volk als god aanbeden.
 Keizer Claudius werd tijdens zijn leven als god vereerd.
4
3. Infrastructuur
1. Wat zorgde ervoor dat reizen in het Romeinse Rijk vlot ging?
2. In welk seizoen kon je best een zeereis maken?
3. Hoe wordt de route tussen het Westen en China genoemd?
4. In het Romeinse rijk gingen de reizen van Marcus en Ma Buwei vlot dankzij de
goed onderhouden wegen, maar in China gingen de reizen ook goed vooruit.
Waarom was dat het geval?
5. Wat zijn kanalen?
6. Wat is het verschil tussen hoe Romeinen en Chinezen hun grenzen verdedigen?
7. Teken op de blinde kaart de route die je hebt uitgestippeld tussen Rome en China.
5
4. Familiestructuur
1. Wie mocht over alle familiezaken beslissen in China en Rome? En hoe werd die
persoon in Rome genoemd?
2. Noem minstens drie verschillen op tussen wat Chinese vrouwen mochten en wat
Romeinse vrouwen mochten:
3. Waren Chinese vrouwen machteloos? Leg uit waarom wel of niet.
4. Hoeveel vrouwen had een Romeinse man normaal gezien? Had een Chinese man
er meer of minder?
5. Waarom waren het de vaders van de families die kozen met wie hun dochters
moesten trouwen in het antieke China en Rome?
6. (eigen mening) Zou je liever een Chinese vrouw of een Romeinse vrouw zijn
geweest? Waarom?
6
5. De loopbaan
1. Hoe zorgde je er als Romein of Chinees van de lage, lokale, elite voor dat je kon
opklimmen in het rijk?
2. Waren Romeinen en Chinezen van de lage elite weldoeners of hadden ze meestal
nog andere motieven om aan weldoenerij te doen? Wat waren die motieven?
3. Geef drie mogelijke vormen van weldoenerij.
4. Kon je als gewone burger in Rome of in Han China zomaar een functie binnen de
elite uitvoeren? Leg kort uit waarom wel of niet.
5. Zie je grote verschillen tussen de loopbaan in het oude Rome en het antieke China
en de loopbaan van je ouders nu? Wat zijn de gelijkenissen en wat zijn de
verschillen?
7
Download