chinese keizerrijk

advertisement
China
Erfenis van het Verleden
De Traditionele samenleving
Het Familiesysteem
Oud China
Westen
Individu voor Groep voor de
individu
de groep
Oud is goed
Jong is goed
Vrouw ongelijk
Vrouw gelijk
Formele relaties
Leden gelijk
 meergeneratie kerngezin
Basis: filosofie van Confucius
Staatsleer en gedragsleer
gebaseerd op harmonie en
ongelijkheid (hiërarchie)
Daarnaast het Boeddhisme
(sinds 2de eeuw v.c.)
en het Taoïsme
Het Keizerrijk
211
v C – 1911 n C
Keizer zoon des hemels
Keizer heeft Hemels Mandaat
(macht om te regeren komt van de
goden)
Menselijke samenleving kent dezelfde
harmonie als de natuur → natuurrampen
is een verstoring van de natuurlijke orde
Teken van verlies van Hemels Mandaat→
boerenopstanden → keizer afgezet→
nieuwe dynastie
China centraal geregeerd
-centrale wetgeving
-één schrift
-één munt
-zelfde maten en gewichten
-ambtenarenstelsel
(mandarijnen)
Opleiding tot mandarijn
- Examenstelsel (hoogste graad pas op
latere leeftijd)
- Chinese schrift leren (ingewikkeld)
- Leer van Confucius uit je hoofd leren
Mandarijn had
-Politieke macht
-sociale en culturele status
Bestuursstructuur
Keizer
↓
Gouverneurs (18 provincies)
↓
Prefecturen
↓
Districten
Taken van een magistraat
-handhaven van de openbare orde
(met behulp van soldaten)
-rechtspraak
-belasting innen
-openbare werken
Sociaal-economische situatie
grootgrondbezitters (mandarijnen)
↓
boeren (80 %)
↓
handwerkers
↓
handelaren
Boeren
- autarkische economie
- hoogontwikkelde techniek
(irrigatie, bemesting, landbouwwerktuigen)
- belasting betalen in zilver→ producten
verhandelen op de markt en huisnijverheid)
- meeste boeren leven op bestaansminimum→ natuurramp = hongersnood =
boerenopstand
Ambachtslieden
- produceren voor lokale markt
- daarnaast grote werkplaatsen → produceren voor de interregionale handel
Producten
- porselein
- zijde (zijderups)
- lakwerk (tafeltjes, doosjes, kamerschermen)
- jade (groene of witte steen voor kunstvoorwerpen)
Handelaren
Profiteurs → leven van het werk van
anderen
Al vanaf de Oudheid handelsroutes naar
Europa
In de loop van de M.E. handelscontacten
(Marco Polo) hersteld
Sinds de Ontdekkingstochten proberen
Europeanen handelsroutes over zee te
openen
Buitenlandse politiek
- Sinocentrisme (China als
middelpunt van de wereld)
rest zijn Barbaren →
-Tribuutstelsel
-Isolationisme
-Vreemdelingenhaat
(xenofobie)
Cultuur
Kunst hoog ontwikkeld
bouwkunst
- Verboden stad
-Zomerpaleis
-Chinese muur
-Plein van de Hemelse vrede
Wetenschap idem -buskruit
-papier (geld)
-boekdrukkunst
-kompas
Levensgewoontes
Lange nagels
 Vlecht
 lelievoetjes

Confucius (551-479 v.c.)
Boeddhisme
TAOÏSME
Yin en Yang
Chinese munt
Chinese schrift
Hoogste ambtenaren: mandarijnen
Buitenlandse invloeden inpassen
of weren ?
Chinese muur
Chinees porselein
Zijderups
Chinees lakwerk
Jade
Marco Polo
Buskruit
Oud Chinees papiergeld
Verboden stad
Zomerpaleis
Chinese muur
Plein van de Hemelse vrede
Lange nagels
Chinees met vlecht
lelievoetjes
Download