Engelse werkwoorden in het Nederlands

advertisement
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
Engelse werkwoorden in het Nederlands
Wat zijn de regels voor de vervoeging van Engelse werkwoorden in het Nederlands, zoals attachen en faxen?
Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels. Soms gaat dat zonder al te veel problemen, maar soms is het resultaat
ronduit lelijk. Toch wordt ook dan vastgehouden aan het Nederlandse systeem. Hieronder wordt de vervoeging besproken van de meestvoorkomende typen Engelse
werkwoorden. Daaronder vindt u een lijst met ruim duizend werkwoorden en hun vervoeging.
Kanttekening: In het Nederlands worden duizenden Engelse woorden gebruikt. Ze worden lang niet altijd direct goed begrepen, en zorgen ook vaak voor ergernis. Zoals uit
de lijst hieronder blijkt, zijn veel uit het Engels geleende werkwoorden voorbeelden van vaktaal (uit de sport, ict, techniek, enz.). In algemene teksten is een omschrijving of
Nederlands alternatief vaak duidelijker. Daarmee voorkomt u bovendien eventuele ergernis over het (klakkeloze) gebruik van Engelse woorden in het Nederlands.
Zie ook het Dossier Verengelsing van Onze Taal.
Het type faxen - faxt - faxte - gefaxt
Werkwoorden van het type faxen zijn geheel vergelijkbaar met een Nederlands werkwoord alsbeheksen. Het is ik beheks - jij/hij behekst - behekste - behekst en dus ook ik
fax - jij/hij faxt - faxte - gefaxt. Vormen als jij faxed of jij hebt gefaxed zijn nooit juist. Dezelfde vervoeging krijgt bijvoorbeeld brunchen (vergelijkbaar met dansen). Net zoals
het ik dans - jij/hij danst - danste - gedanst is, is het ik brunch - jij/hij bruncht - brunchte - gebruncht. Vergelijk ook coachen - ik coach - jij/hij coacht - coachte gecoacht en smashen - ik smash - jij/hij smasht - smashte - gesmasht. Dus: hoe de [s]-klank wordt gespeld en uitgesproken in het Engels doet er niet toe; de vervoegings-t's
worden volgens het Nederlandse systeem toegevoegd. Het ezelsbruggetje van 't kofschip (dat helpt bij het afleiden van de juiste verledentijdsvorm) is op dit type
werkwoorden van toepassing.
Het type racen - racet - racete - geracet
Dit type is vergelijkbaar met het vorige type, alleen is er nu een extra e in de vervoegingen nodig (race is de stam). Hij ract is niet goed herkenbaar en wordt ook niet goed
uitgesproken. Vandaar dat de vervoeging is: ik race - jij/hij racet - racete - geracet. Nog een voorbeeld:freelancen - ik freelance - jij/hij freelancet - freelancete - gefreelancet.
Ook hier wordt uitgegaan van de [s]-klank; 't kofschip is van toepassing op de verledentijdsvormen.
Het type spammen - spamt - spamde - gespamd
Dit type is vergelijkbaar met remmen. Net zoals het ik rem - jij/hij remt - remde - geremd is, is het ik spam - jij/hij spamt - spamde - gespamd. En net zoals het is antwoorden
- ik antwoord - jij/hij antwoordt - antwoordde - geantwoord, is het downloaden - ik download - jij/hij downloadt - downloadde - gedownload.
Het type timen - timet - timede - getimed
Dit type is vergelijkbaar met spammen, maar nu is er weer een extra e nodig. Jij timt is immers niet duidelijk. Daarom is het timen - ik time - jij/hij timet - timede - getimed.
Let ook op werkwoorden op -izen en -isen, zoals socializen en webvertisen. Ook hier is een extra e nodig in de vervoeging. Het is ik socialize - jij/hij socializet - socializede gesocialized en ik webvertise - jij/hij webvertiset - webvertisede - gewebvertised. Er is een [z] hoorbaar, en geen [s], en in de vervoegingen van de verleden tijd verschijnt
daarom een d.
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
Lijst met Engelse werkwoorden
Hieronder staat een lijst met ruim duizend Engelse leenwerkwoorden en hun juiste vervoegingen. We hebben geprobeerd zo veel mogelijk woorden op te sporen; ook
minder gebruikelijke. Er staat telkens een betekenis achter en/of een Nederlands alternatief. Waar het Witte Boekje en de officiële spelling (het Groene Boekje/Van Dale)
van elkaar verschillen, wordt dat aangegeven.
Zit het Engelse werkwoord dat u zoekt er niet bij? Mail dit dan naar de Taaladviesdienst.
werkwoord
betekenis/ alternatief
onvoltooid tegenwoordige
tijd
onvoltooid verleden
tijd
voltooid deelwoord
aanloggen
zich aanmelden bij een netwerk via de computer
ik log aan, jij/hij logt aan
jij/hij logde aan
aangelogd
aanswitchen
aanzetten
ik switch aan, jij/hij switcht
aan
jij/hij switchte aan
aangeswitcht
accessen
toegang krijgen tot (een bestand)
ik access, jij/hij accesst
jij/hij accesste
geaccesst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik acces, jij/hij accest
jij/hij acceste
geaccest
acen
een ace slaan
ik ace, jij/hij acet
jij/hij acete
geacet
acroturnen
acrobatische turnoefeningen doen
ik acroturn, jij/hij acroturnt
jij/hij acroturnde
geacroturnd
acten
optreden; fungeren
ik act, jij/hij act
jij/hij actte
geact
advancen
vooruitgaan; promoten
ik advance, jij/hij advancet
jij/hij advancete
geadvancet
advertisen
adverteren
ik advertise, jij/hij advertiset jij/hij advertisede
geadvertised
aerobiccen
oefeningen doen op (disco)muziek
ik aerobic, jij/hij aerobict
jij/hij aerobicte
geaerobict
afbitchen
afsnauwen
ik bitch af, jij/hij bitcht af
jij/hij bitchte af
afgebitcht
afchecken
controleren; nalopen aan de hand van een lijst
ik check af, jij/hij checkt af
jij/hij checkte af
afgecheckt
afkicken
van een verslaving afkomen of proberen af te komen
ik kick af, jij/hij kickt af
jij/hij kickte af
afgekickt
afloggen
zich afmelden bij een netwerk via de computer
ik log af, jij/hij logt af
jij/hij logde af
afgelogd
afmixen
samenvoegen tot de definitieve mix
ik mix af, jij/hij mixt af
jij/hij mixte af
afgemixt
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
aftanken
de brandstoftank helemaal volgooien
ik tank af, jij/hij tankt af
jij/hij tankte af
afgetankt
aftapen
afplakken
ik tape af, jij/hij tapet af
jij/hij tapete af
afgetapet
afteren
naar een afterparty gaan
ik after, jij/hij aftert
jij/hij afterde
geafterd
aftesten
na een test afkeuren
ik test af, jij/hij test af
jij/hij testte af
afgetest
aftrainen
trainingsintensiteit geleidelijk afbouwen
ik train af, jij/hij traint af
jij/hij trainde af
afgetraind
airboarden
zich voortbewegen op een soort opblaasbare slee of staande op een
luchtkussenvoertuig dat de vorm heeft van een plank
ik airboard, jij/hij airboardt
jij/hij airboardde
geairboard
airbrushen
kleuren met een verfpistool
ik airbrush, jij/hij airbrusht
jij/hij airbrushte
geairbrusht
alerten
attenderen
ik alert, jij/hij alert
jij/hij alertte
gealert
allrounden
veelzijdig zijn; (bij schaatsen) deelnemen aan wedstrijden over zowel korte
als lange afstanden
ik allround, jij/hij allroundt
jij/hij allroundde
geallround
ambushmarketen verkoopevenementen houden op plaatsen waar de doelgroep komt
ik ambushmarket, jij/hij
ambushmarket
jij/hij ambushmarkette geambushmarket
appealen
een beroep doen op
ik appeal, jij/hij appealt
jij/hij appealde
geappeald
appeasen
zoethouden; conflicten vermijden
ik appease, jij/hij appeast
jij/hij appeasde/
appeaste
geappeasd/
geappeast
In de officiële spelling:
ik appease, jij/hij appeaset
jij/hij appeasede/
appeasete
geappeased/
geappeaset
appen
whatsappen; een app gebruiken
ik app, jij/hij appt
jij/hij appte
geappt
aquafitnessen
gymnastische oefeningen in het water doen
ik aquafitness, jij/hij
aquafitnesst
jij/hij aquafitnesste
geaquafitnesst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik aquafitnes, jij/hij
aquafitnest
jij/hij aquafitneste
geaquafitnest
aquajoggen
loopoefeningen in het water doen
ik aquajog, jij/hij aquajogt
jij/hij aquajogde
geaquajogd
aquaplanen
slippen; waterskiën
ik aquaplane, jij/hij
aquaplanet
jij/hij aquaplanede
geaquaplaned
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
aquarobiccen
aan lichaamsbeweging doen in het water
ik aquarobic, jij/hij
aquarobict
jij/hij aquarobicte
geaquarobict
assemblen
in elkaar zetten; omzetten in binaire taal
ik assemble, jij/hij
assemblet
jij/hij assemblede
geassembled
assisten
een medespeler de bal toespelen zodat hij kan scoren
ik assist, jij/hij assist
jij/hij assistte
geassist
atb'en
mountainbiken
ik atb, jij/hij atb't
jij/hij atb'de
ge-atb'd
atkinsen
het dieet van Atkins volgen
ik atkins, jij/hij atkinst
jij/hij atkinste
geatkinst
attachen
aanhechten, bijvoegen
ik attach, jij/hij attacht
jij/hij attachte
geattacht
audiofucken
audiobestanden manipuleren
ik audiofuck, jij/hij
audiofuckt
jij/hij audiofuckte
geaudiofuckt
auditen
de organisatie van een bedrijf kritisch doorlichten
ik audit, jij/hij audit
jij/hij auditte
geaudit
autocrossen
deelnemen aan een terreinwedstrijd voor auto's
ik autocross, jij/hij
autocrosst
jij/hij autocrosste
geautocrosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik autocros, jij/hij autocrost jij/hij autocroste
geautocrost
autodaten
een auto delen
ik autodate, jij/hij autodatet jij/hij autodatete
geautodatet
autodialen
automatisch contact maken
ik autodial, jij/hij autodialt
jij/hij autodialde
geautodiald
autoracen
meedoen aan een snelheidswedstrijd voor auto's
ik autorace, jij/hij autoracet jij/hij autoracete
geautoracet
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
babysitten
oppassen
ik babysit, jij/hij babysit
jij/hij babysitte
gebabysit
backbouncen
terugsturen
ik backbounce, jij/hij
backbouncet
jij/hij backbouncete
gebackbouncet
backcasten
terugredeneren vanuit de toekomst
ik backcast, jij/hij backcast
jij/hij backcastte
gebackcast
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
backen
als back spelen; steun geven; muzikaal begeleiden
ik back, jij/hij backt
jij/hij backte
gebackt
backfiren
een averechts effect hebben
iets/het backfiret
iets/het backfirede
gebackfired
backflippen
een salto achterover maken; een URL in een persoonlijk profiel
ik backflip, jij/hij backflipt
opslaan
jij/hij backflipte
gebackflipt
backloaden
afhandelen
ik backload, jij/hij backloadt
jij/hij backloadde
gebackload
backmasken
boodschappen zo verbergen op muziekdragers dat ze alleen
achterstevoren afgespeeld te horen zijn
ik backmask, jij/hij backmaskt
jij/hij backmaskte
gebackmaskt
backpacken
met een rugzak reizen
ik backpack, jij/hij backpackt
jij/hij backpackte
gebackpackt
backspacen
de laatst getypte tekens wissen
ik backspace, jij/hij backspacet
jij/hij backspacete
gebackspacet
backspinnen
terugwaarts draaien
ik backspin, jij/hij backspint
jij/hij backspinde
gebackspind
backtracken
terugbladeren
ik backtrack, jij/hij backtrackt
jij/hij backtrackte
gebacktrackt
back-uppen
een reservekopie maken
ik back-up, jij/hij back-upt
jij/hij back-upte
geback-upt
badgen
van een badge voorzien
ik badge, jij/hij badget
jij/hij badgete/ badgede
gebadget/ gebadged
badmintonnen
badminton spelen
ik badminton, jij/hij badmintont
jij/hij badmintonde
gebadmintond
bandyen
een soort van ijshockey beoefenen
ik bandy, jij/hij bandyt
jij/hij bandyde
gebandyd
bankswitchen
tussen geheugenbanken schakelen
ik bankswitch, jij/hij bankswitcht jij/hij bankswitchte
gebankswitcht
bannen
toegang tot een internetforum o.i.d. verbieden
ik ban, jij bant
jij/hij bande
geband
barbecuen
vlees roosteren
ik barbecue, jij/hij barbecuet
jij/hij barbecuede
gebarbecued
In de officiële spelling:barbecueën
ik barbecue, jij/hij barbecuet
jij/hij barbecuede
gebarbecued
barebacken
anale seks hebben zonder condoom
ik bareback, jij/hij barebackt
jij/hij barebackte
gebarebackt
bargainhunten
koopjesjagen
ik bargainhunt, jij/hij
bargainhunt
jij/hij bargainhuntte
gebargainhunt
barteren
ruilhandel bedrijven
ik barter, jij/hij bartert
jij/hij barterde
gebarterd
baseballen
honkballen
ik baseball, jij/hij baseballt
jij/hij baseballde
gebaseballd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
basejumpen
parachutespringen vanaf een hoog gebouw
ik basejump, jij/hij basejumpt
jij/hij basejumpte
gebasejumpt
basen
gekookte cocaïne roken
ik base, jij/hij baset
jij/hij basede
gebased
bashen
de grond in boren
ik bash, jij/hij basht
jij/hij bashte
gebasht
basketballen
basketbal spelen
ik basketbal, jij/hij basketbalt
jij/hij basketbalde
gebasketbald
batchen
groeperen; pakketteren
ik batch, jij/hij batcht
jij/hij batchte
gebatcht
battlen
vechten, met name schijnvechten op hiphopmuziek
ik battle, jij/hij battlet
jij/hij battlede
gebattled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:battelen
ik battel, jij/hij battelt
jij/hij battelde
gebatteld
batten
de bal slaan bij cricket
ik bat, jij/hij bat
jij/hij batte
gebat
bbq'en
barbecuen
ik bbq, jij/hij bbq't
jij/hij bbq'de
ge-bbq'd
bcc'en
een 'onzichtbare' kopie van een mail sturen
ik bcc, jij/hij bcc't
jij/hij bcc'de
ge-bcc'd
beachen
strandvolleybal spelen
ik beach, jij/hij beacht
jij/hij beachte
gebeacht
beachsocceren
strandvoetballen
ik beachsoccer, jij/hij
beachsoccert
jij/hij beachsoccerde
gebeachsoccerd
beachvolleyballen strandvolleybal spelen
ik beachvolleybal, jij/hij
beachvolleybalt
jij/hij beachvolleybalde
gebeachvolleybald
beachvolleyen
strandvolleybal spelen
ik beachvolley, jij/hij
beachvolleyt
jij/hij beachvolleyde
gebeachvolleyd
beamen
uitstralen; projecteren (met een beamer)
ik beam, jij/hij beamt
jij/hij beamde
gebeamd
beatboxen
muziek maken met behulp van een drummachine
ik beatbox, jij/hij beatboxt
jij/hij beatboxte
gebeatboxt
beatdancen
dansen op beatmuziek
ik beatdance, jij/hij beatdancet
jij/hij beatdancete
gebeatdancet
beaten
een speciaal begeleidingsritme maken
ik beat, jij/hij beat
jij/hij beatte
gebeat
beatjugglen
scratchen op de beat van de muziek
ik beatjuggle, jij/hij beatjugglet
jij/hij beatjugglede
gebeatjuggled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen
juist:beatjuggelen
ik beatjuggel, jij/hij beatjuggelt
jij/hij beatjuggelde
gebeatjuggeld
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
beboppen
dansen op bebopmuziek
ik bebop, jij/hij bebopt
jij/hij bebopte
gebebopt
benchmarken
prestaties vergelijken
ik benchmark, jij/hij benchmarkt jij/hij benchmarkte
gebenchmarkt
biken
fietsen
ik bike, jij/hij biket
jij/hij bikete
gebiket
bikepoolen
samen fietsen in verband met de veiligheid
ik bikepool, jij/hij bikepoolt
jij/hij bikepoolde
gebikepoold
billboarden
adverteren op billboards; sponsors vermelden
ik billboard, jij/hij billboardt
jij/hij billboardde
gebillboard
billen
in rekening brengen
ik bill, jij/hij billt
jij/hij billde
gebilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik bil, jij/hij bilt
jij/hij bilde
gebild
bingen
opzoeken met de zoekmachine Bing
ik bing, jij/hij bingt
jij/hij bingde
gebingd
bingoën
bingo spelen
ik bingo, jij/hij bingoot
jij/hij bingode
gebingood
birdwatchen
vogels observeren, vogelen
ik birdwatch, jij/hij birdwatcht
jij/hij birdwatchte
gebirdwatcht
bitchen
snauwen, katten
ik bitch, jij/hij bitcht
jij/hij bitchte
gebitcht
bitchslappen
iemand die buiten zinnen is slaan of anderszins tot de orde
roepen
ik bitchslap, jij/hij bitchslapt
jij/hij bitchslapte
gebitchslapt
bitmappen
een afbeelding als bitmap opslaan
ik bitmap, jij/hij bitmapt
jij/hij bitmapte
gebitmapt
bittorrenten
gegevens uitwisselen via internet
ik bittorrent, jij/hij bittorrent
jij/hij bittorentte
gebittorrent
blackberryen
communiceren met een blackberry
ik blackberry, jij/hij blackberryt
jij/hij blackberryde
geblackberryd
blackjacken
blackjack spelen
ik blackjack, jij/hij blackjackt
jij/hij blackjackte
geblackjackt
blacklisten
op een zwarte lijst zetten
ik blacklist, jij/hij blacklist
jij/hij blacklistte
geblacklist
blackmailen
chanteren
ik blackmail, jij/hij blackmailt
jij/hij blackmailde
geblackmaild
black-outen
concentratie verliezen; (van apparaten) op zwart gaan
ik black-out, jij/hij black-out
jij/hij black-outte
geblack-out
blamen
de schuld geven aan
ik blame, jij/hij blamet
jij/hij blamede
geblamed
blanken
een signaal tijdelijk onderbreken
ik blank, jij/hij blankt
jij/hij blankte
geblankt
bleachen
bleken, bijv. tanden of kleding
ik bleach, jij/hij bleacht
jij/hij bleachte
gebleacht
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
blenden
fijnmaken in een blender
ik blend, jij/hij blendt
jij/hij blendde
geblend
blingen
versieren met glitters
ik bling, jij/hij blingt
jij/hij blingde
geblingd
blocken
blokkeren
ik block, jij/hij blockt
jij/hij blockte
geblockt
bloggen
een weblog bijhouden
ik blog, jij/hij blogt
jij/hij blogde
geblogd
bloghoppen
van weblog naar weblog surfen
ik bloghop, jij/hij bloghopt
jij/hij bloghopte
gebloghopt
blooperen
de mist in gaan, een flater slaan
ik blooper, jij/hij bloopert
jij/hij blooperde
geblooperd
blowen
een joint roken
ik blow, jij/hij blowt
jij/hij blowde
geblowd
bluesrocken
muziek met blues- en rock-'n-roll-invloeden maken
ik bluesrock, jij/hij bluesrockt
jij/hij bluesrockte
gebluesrockt
blunderen
een blunder begaan
ik blunder, jij/hij blundert
jij/hij blunderde
geblunderd
blurren
digitaal beeld of elementen daarvan uitwissen of vervagen
ik blur, jij/hij blurt
jij/hij blurde
geblurd
boarden
aan boord gaan
ik board, jij/hij boardt
jij/hij boardde
geboard
boardsurfen
surfen met een board
ik boardsurf, jij/hij boardsurft
jij/hij boardsurfte/
boardsurfde
geboardsurft/
geboardsurfd
bobben
in een bobslee rijden; niet-beschonken chauffeuren
ik bob, jij/hij bobt
jij/hij bobde
gebobd
bodyboarden
op de buik op een soort surfplankje door de golven varen
ik bodyboard, jij/hij bodyboardt
jij/hij bodyboardde
gebodyboard
bodybuilden
aan bodybuilding doen
ik bodybuild, jij/hij bodybuildt
jij/hij bodybuildde
gebodybuild
bodychecken
een schouderduw geven (bij ijshockey)
ik bodyheck, /atd td tdjijnbsp;/hij
jij/hij bodycheckte
bodychec#Gkt
gebodycheckt
bodypainten
het lichaam beschilderen
ik bodypaint, jij/hij bodypaint
jij/hij bodypaintte
gebodypaint
bodypumpen
fitnessen met gewichten op muziek
ik bodypump, jij/hij bodypumpt
jij/hij bodypumpte
gebodypumpt
bodyshapen
lichaams- en spieroefeningen doen
ik bodyshape, jij/hij bodyshapet
jij/hij bodyshapete
gebodyshapet
bodyshoppen
werkkrachten inhuren
ik bodyshop, jij/hij bodyshopt
jij/hij bodyshopte
gebodyshopt
bodysurfen
zich aan een grote vlieger door het water laten slepen
ik bodysurf, jij/hij bodysurft
jij/hij bodysurfte/
bodysurfde
gebodysurft/
gebodysurfd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
boerengolfen
boerengolf spelen
ik boerengolf, jij/hij boerengolft
jij/hij boerengolfte/
boerengolfde
geboerengolft/
geboerengolfd
bogglen
het spel Boggle spelen
ik boggle, jij/hij bogglet
jij/hij bogglede
geboggled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:boggelen
ik boggel, jij/hij boggelt
jij/hij boggelde
geboggeld
bomchecken
controleren op de aanwezigheid van bommen
ik bomcheck, jij/hij bomcheckt
jij/hij bomcheckte
gebomcheckt
bookbuilden
aandelen plaatsen
ik bookbuild, jij/hij bookbuildt
jij/hij bookbuildde
gebookbuild
bookmarken
het adres van een internetpagina als favoriet opslaan
ik bookmark, jij/hij bookmarkt
jij/hij bookmarkte
gebookmarkt
boomen
sterk toenemen
iets/het aantal boomt
iets/het aantal boomde
geboomd
boosten
omhoogjagen, stimuleren
ik boost, jij/hij boost
jij/hij boostte
geboost
booten
een computer opstarten
ik boot, jij/hij boot
jij/hij bootte
geboot
bootleggen
een illegale muziekopname maken
ik bootleg, jij/hij bootlegt
jij/hij bootlegde
gebootlegd
borstcrawlen
borstcrawl zwemmen
ik borstcrawl, jij/hij borstcrawlt
jij/hij borstcrawlde
geborstcrawld
botoxen
een behandeling met botox geven
ik botox, jij/hij botoxt
jij/hij botoxte
gebotoxt
boulderen
zonder hulpmiddelen bergbeklimmen
ik boulder, jij/hij bouldert
jij/hij boulderde
geboulderd
bouncen
terugsturen naar de afzender; bij dansen veren op de voeten
ik bounce, jij/hij bouncet
jij/hij bouncete
gebouncet
bowlen
bowling spelen; de bal naar de batsman gooien
ik bowl, jij/hij bowlt
jij/hij bowlde
gebowld
boycotten
uitsluiten, uit protest niet meedoen aan
ik boycot, jij/hij boycot
jij/hij boycotte
geboycot
brainstormen
proberen ideeën te krijgen
ik brainstorm, jij/hij brainstormt jij/hij brainstormde
gebrainstormd
braintrainen
de hersenen in conditie houden met puzzels en spellen
ik braintrain, jij/hij braintraint
jij/hij braintrainde
gebraintraind
brainwashen
hersenspoelen
ik brainwash, jij/hij brainwasht
jij/hij brainwashte
gebrainwasht
branddaten
elkaar ontmoeten op grond van gedeelde merkvoorkeuren
ik branddate, jij/hij branddatet
jij/hij branddatete
gebranddatet
branden
een merknaam exploiteren
ik brand, jij/hij brandt
jij/hij brandde
gebrand
breakdancen
op een acrobatische manier dansen
ik breakdance, jij/hij
jij/hij breakdancete
gebreakdancet
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
breakdancet
breaken
(bij tennis) een game winnen terwijl de ander serveert;
breakdancen
ik break, jij/hij breakt
jij/hij breakte
gebreakt
bridgen
bridge spelen
ik bridge, jij/hij bridget
jij/hij bridgete/ bridgede
gebridget/ gebridged
briefen
instrueren
ik brief, jij/hij brieft
jij/hij briefte/ briefde
gebrieft/ gebriefd
broadcasten
uitzenden
ik broadcast, jij/hij broadcast
jij/hij broadcastte
gebroadcast
browsen
met een browser bekijken, bladeren
ik browse, jij/hij browst
jij/hij browsde/ browste
gebrowsd/ gebrowst
In de officiële spelling:
ik browse, jij/hij browset
jij/hij browsede/ browsete gebrowsed/ gebrowset
brunchen
een ontbijt-lunch gebruiken
ik brunch, jij/hij bruncht
jij/hij brunchte
gebruncht
brushen
föhnen, borstelen
ik brush, jij/hij brusht
jij/hij brushte
gebrusht
bubblen
dansen op raggamuffin
ik bubble, jij/hij bubblet
jij/hij bubblede
gebubbled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: bubbelen
ik bubbel, jij/hij bubbelt
jij/hij bubbelde
gebubbeld
bubblyen
een audiobericht plaatsen op Bubbly
ik bubbly, jij/hij bubblyt
jij/hij bubblyde
gebubblyd
buggen
afluisteren
ik bug, jij/hij bugt
jij/hij bugde
gebugd
builderen
hoge gebouwen beklimmen als sport
ik builder, jij/hij buildert
jij/hij builderde
gebuilderd
bulldozeren
met een bulldozer eropaf gaan; over iets/iemand heen walsen
ik bulldozer, jij/hij bulldozert
jij/hij bulldozerde
gebulldozerd
bullyen
afkatten, kleineren
ik bully, jij/hij bullyt
jij/hij bullyde
gebullyd
bumpen
botsen
ik bump, jij/hij bumpt
jij/hij bumpte
gebumpt
bumpersurfen
meerijden op de achterbumper van een voertuig
ik bumpersurf, jij/hij
bumpersurft
jij/hij bumpersurfte/
bumpersurfde
gebumpersurft/
gebumpersurfd
bungeejumpen
van een hoogte af springen met een elastiek om je voeten
ik bungeejump, jij/hij
bungeejumpt
jij/hij bungeejumpte
gebungeejumpt
butcheren
afslachten
ik butcher, jij/hij butchert
jij/hij butcherde
gebutcherd
buyen
kopen
ik buy, jij/hij buyt
jij/hij buyde
gebuyd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
buzzen
een zoemend geluid maken; oproepen via een buzzer
ik buzz, jij/hij buzzt
jij/hij buzzde
gebuzzd
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik buz, jij/hij buzt
jij/hij buzde
gebuzd
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
cachen
in een cachegeheugen opslaan
ik cache, jij/hij cachet
jij/hij cachete
gecachet
cakewalken
danspassen maken; een soort hindernisbaan afleggen
ik cakewalk, jij/hij
cakewalkt
jij/hij cakewalkte
gecakewalkt
callen
opvragen, opeisen (beursterm)
ik call, jij/hij callt
jij/hij callde
gecalld
cammen
met een videocamera of webcam opnames maken
ik cam, jij/hij camt
jij/hij camde
gecamd
campaignen
campagne voeren
ik campaign, jij/hij
campaignt
jij/hij campaignde
gecampaignd
campen
in een computerspel op dezelfde plaats blijven afwachten
ik camp, jij/hij campt
jij/hij campte
gecampt
cancelen
afzeggen, annuleren
ik cancel, jij/hij cancelt
jij/hij cancelde
gecanceld
canvassen
werven
ik canvas, jij/hij canvast
jij/hij canvaste
gecanvast
cappen
met een cap bedekken, een tv-beeld als bestand opslaan om het te
kunnen bewerken
ik cap, jij/hij capt
jij/hij capte
gecapt
caravannen
met de caravan eropuit gaan
ik caravan, jij/hij caravant jij/hij caravande
gecaravand
carboncopyen
(zie cc'en)
een kopie opsturen aan
ik carboncopy, jij/hij
carboncopyt
jij/hij carboncopyde
gecarboncopyd
cardiofitnessen
een vorm van fitness doen die gericht is op de verbetering van de conditie ik cardiofitness, jij/hij
van hart en bloedvaten
cardiofitnesst
jij/hij cardiofitnesste
gecardiofitnesst
carjacken
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik cardiofitnes, jij/hij
cardiofitnest
jij/hij cardiofitneste
gecardiofitnest
een auto stelen terwijl de bestuurder erin zit
ik carjack, jij/hij carjackt
jij/hij carjackte
gecarjackt
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
carpoolen
samen met anderen in een auto forensen
ik carpool, jij/hij carpoolt jij/hij carpoolde
gecarpoold
carrotmobben
als groep consumenten bedrijven tegen elkaar laten opbieden in 'eerlijke'
en groene productiewijze en dienstverlening
ik carrotmob, jij/hij
carrotmobt
jij/hij carrotmobde
gecarrotmobd
carven
skiën met carveski's, schaatsen met carveschaatsen
ik carve, jij/hij carvet
jij/hij carvede
gecarved
cashen
geld incasseren
ik cash, jij/hij casht
jij/hij cashte
gecasht
casten
iemand uitkiezen voor een bepaalde toneel- of filmrol
ik cast, jij/hij cast
jij/hij castte
gecast
catchen
achtervanger zijn; catch-as-catch-can vechten
ik catch, jij/hij catcht
jij/hij catchte
gecatcht
cateren
de catering verzorgen
ik cater, jij/hij catert
jij/hij caterde
gecaterd
cc'en
een kopie opsturen aan
ik cc, jij/hij cc't
jij/hij cc'de
ge-cc'd
centeren
de bal naar het doelgebied schoppen
ik center, jij/hij centert
jij/hij centerde
gecenterd
challengen
uitdagen; een uitdaging vormen
ik challenge, jij/hij
challenget
jij/hij challengede
gechallenged
changen
geld wisselen; veranderen
ik change, jij/hij changet
jij/hij changede
gechanged
channelen
via een bepaald kanaal geleiden
ik channel, jij/hij channelt jij/hij channelde
gechanneld
channelhoppen
zappen, 'kanaalzwemmen'
ik channelhop, jij/hij
channelhopt
jij/hij channelhopte
gechannelhopt
chargen
beschuldigen, in rekening brengen
ik charge, jij/hij charget
jij/hij chargede
gecharged
charteren
voor transport afhuren, regelen
ik charter, jij/hij chartert
jij/hij charterde
gecharterd
chasen
nazitten, achternajagen
ik chase, jij/hij chaset
jij/hij chasete
gechaset
chatten
rechtstreeks online tekstberichten uitwisselen
ik chat, jij/hij chat
jij/hij chatte
gechat
cheaten
vals spelen
ik cheat, jij/hij cheat
jij/hij cheatte
gecheat
checken
vergelijken, natrekken
ik check, jij/hij checkt
jij/hij checkte
gecheckt
chillen
zich ontspannen
ik chill, jij/hij chillt
jij/hij chillde
gechilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik chil, jij/hij chilt
jij/hij childe
gechild
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
chimpen
digitale foto's beoordelen
ik chimp, jij/hij chimpt
jij/hij chimpte
gechimpt
chippen
met een golfclub slaan; met de chipknip betalen; van een chip voorzien
ik chip, jij/hij chipt
jij/hij chipte
gechipt
chiptunen
prestaties van een automotor verbeteren door elektronische instellingen
te veranderen
ik chiptune, jij/hij
chiptunet
jij/hij chiptunede
gechiptuned
choken
de choke gebruiken; blokkeren
ik chook, jij/hij chookt
jij/hij chookte
gechookt
choppen
versnipperen
ik chop, jij/hij chopt
jij/hij chopte
gechopt
chunken
in hanteerbare stukken verdelen
ik chunk, jij/hij chunkt
jij/hij chunkte
gechunkt
churnen
(beursterm) zo veel mogelijk transacties uitvoeren op de rekening van een
ik churn, jij/hij churnt
klant
jij/hij churnde
gechurnd
claimen
vorderen; beweren
ik claim, jij/hij claimt
jij/hij claimde
geclaimd
clashen
botsen; in conflict komen
ik clash, jij/hij clasht
jij/hij clashte
geclasht
cleanen
schoonmaken
ik clean, jij/hij cleant
jij/hij cleande
gecleand
cleansen
reinigen, zuiveren
ik cleanse, jij/hij cleanst
jij/hij cleansde
gecleansd
In de officiële spelling:
ik cleanse, jij/hij cleanset jij/hij cleansede
gecleansed
clearen
schoonmaken; leegmaken, ontruimen; vereffenen
ik clear, jij/hij cleart
jij/hij clearde
gecleard
clicken
een koerswinst veilig stellen
ik click, jij/hij clickt
jij/hij clickte
geclickt
clippen
met een clip vastmaken; een geluidssignaal bewerken
ik clip, jij/hij clipt
jij/hij clipte
geclipt
closen
een zakentransactie afsluiten; dicht tegen elkaar aan dansen
ik close, jij/hij closet
jij/hij closede
geclosed
clubben
uitgaansgelegenheden bezoeken
ik club, jij/hij clubt
jij/hij clubde
geclubd
clusteren
groeperen, rangschikken
ik cluster, jij/hij clustert
jij/hij clusterde
geclusterd
clutchen
de koppeling van een auto bedienen
ik clutch, jij/hij clutcht
jij/hij clutchte
geclutcht
coachen
begeleiden
ik coach, jij/hij coacht
jij/hij coachte
gecoacht
coaten
van een deklaag voorzien
ik coat, jij/hij coat
jij/hij coatte
gecoat
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
cocoonen
je binnenshuis ontspannen
ik cocoon, jij/hij cocoont
jij/hij cocoonde
gecocoond
co-counselen
in tweetallen psychotherapie aanbieden/ondergaan
ik co-counsel, jij/hij cocounselt
jij/hij co-counselde
geco-counseld
In de officiële spelling:cocounselen
ik cocounsel, jij/hij
cocounselt
jij/hij cocounselde
gecocounseld
medepresenteren
ik co-host, jij/hij co-host
jij/hij co-hostte
geco-host
In de officiële spelling:cohosten
ik cohost, jij/hij cohost
jij/hij cohostte
gecohost
collectcallen
via collect call bellen
ik collectcall, jij/hij
collectcallt
jij/hij collectcallde
gecollectcalld
combatten
strijden
ik combat, jij/hij combat
jij/hij combatte
gecombat
combinen
combineren
ik combine, jij/hij
combinet
jij/hij combinede
gecombined
comebacken
terugkeren
ik comeback, jij/hij
comebackt
jij/hij comebackte
gecomebackt
zich committen
zich inzetten voor
ik commit me, jij/hij
commit je/zich
jij/hij committe je/zich gecommit
commuten
voor het werk geregeld naar verschillende landen reizen, forenzen
ik commute, jij/hij
commutet
jij/hij commutete
gecommutet
competen
rivaliseren, strijden
ik compete, jij/hij
competet
jij/hij competete
gecompetet
compilen
gegevens verzamelen
ik compile, jij/hij compilet jij/hij compilede
gecompiled
computeren
met de computer werken/spelen
ik computer, jij/hij
computert
jij/hij computerde
gecomputerd
conferencen
vergaderen
ik conference, jij/hij
conferencet
jij/hij conferencete
geconferencet
connecten
verbinden
ik connect, jij/hij connect jij/hij connectte
co-hosten
geconnect
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
contacten
contact opnemen met
ik contact, jij/hij contact
jij/hij contactte
gecontact
controllen
uitgaven beheren
ik control, jij/hij controlt
jij/hij controlde
gecontrold
copen
ermee kunnen omgaan
ik coop, jij/hij coopt
jij/hij coopte
gecoopt
co-producen
in co-productie maken
ik co-produce, jij/hij coproducet
jij/hij co-producete
geco-producet
In de officiële spelling:coproducen
ik coproduce, jij/hij
coproducet
jij/hij coproducete
gecoproducet
copyen
kopiëren
ik copy, jij/hij copyt
jij/hij copyde
gecopyd
copy-pasten
tekst selecteren, kopiëren en plakken
ik copy-paste, jij/hij copyjij/hij copy-pastete
pastet
gecopy-pastet
copywriten
tekstschrijven
ik copywrite, jij/hij
copywritet
jij/hij copywritete
gecopywritet
corneren
een hoekschop/-bal nemen, proberen controle te krijgen over de
prijsvorming door veel goederen of effecten aan te kopen
ik corner, jij/hij cornert
jij/hij cornerde
gecornerd
co-sourcen
een functie laten uitvoeren door zowel een eigen medewerker als een
externe
ik co-source, jij/hij cosourcet
jij/hij co-sourcete
geco-sourcet
In de officiële spelling:cosourcen
ik cosource, jij/hij
cosourcet
jij/hij cosourcete
gecosourcet
couchsurfen
tijdens een reis bij particulieren overnachten
ik couchsurf, jij/hij
couchsurft
jij/hij couchsurfte/
couchsurfde
gecouchsurft/
gecouchsurfd
counselen
door psychosociale therapie begeleiden
ik counsel, jij/hij counselt jij/hij counselde
gecounseld
counteren
daadkrachtig reageren op; een snelle tegenaanval doen; ongedaan maken ik counter, jij/hij countert jij/hij counterde
gecounterd
coveren
journalistiek verslaan; een nieuwe versie van een oud lied maken
ik cover, jij/hij covert
jij/hij coverde
gecoverd
cracken
inbreken in een computersysteem
ik crack, jij/hij crackt
jij/hij crackte
gecrackt
crashen
neerstorten; verongelukken; vastlopen, uitvallen; ineenzakken;
(onverwacht) langskomen/komen logeren
ik crash, jij/hij crasht
jij/hij crashte
gecrasht
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
craven
hunkeren
ik crave, jij/hij cravet
jij/hij cravede
gecraved
crawlen
met de crawlslag zwemmen
ik crawl, jij/hij crawlt
jij/hij crawlde
gecrawld
creamen
room toevoegen; verslaan; besmeuren
ik cream, jij/hij creamt
jij/hij creamde
gecreamd
crediten
bijschrijven op een rekening
ik credit, jij/hij credit
jij/hij creditte
gecredit
cricketen
cricket spelen
ik cricket, jij/hij cricket
jij/hij crickette
gecricket
croonen
ongearticuleerd zingen
ik croon, jij/hij croont
jij/hij croonde
gecroond
croqueten
croquet spelen
ik croquet, jij/hij croquet jij/hij croquette
gecroquet
crossdressen
kleren van het andere geslacht dragen
ik crossdress, jij/hij
crossdresst
jij/hij crossdresste
gecrossdresst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik crossdres, jij/hij
crossdrest
jij/hij crossdreste
gecrossdrest
veldrijden; hard rijden; doorkruisen
ik cross, jij/hij crosst
jij/hij crosste
gecrosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik cros, jij/hij crost
jij/hij croste
gecrost
crosslinken
naar elkaar linken
ik crosslink, jij/hij
crosslinkt
jij/hij crosslinkte
gecrosslinkt
crossposten
naar elkaar posten
ik crosspost, jij/hij
crosspost
jij/hij crosspostte
gecrosspost
crosssellen
o.a. aanvullende producten verkopen aan bestaande klant
ik crosssell, jij/hij
crosssellt
jij/hij crosssellde
gecrossselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik crosssel, jij/hij crossselt jij/hij crossselde
gecrossseld
crowdfunden
financieren met via oproepen verzamelde kleinere (particuliere) bijdragen
ik crowdfund, jij/hij
crowdfundt
jij/hij crowdfundde
gecrowdfund
crowdsourcen
een willekeurige groep individuen raadplegen over een bepaald
onderwerp
ik crowdsource, jij/hij
crowdsourcet
jij/hij crowdsourcete
gecrowdsourcet
crowdsurfen
zich liggend over de handen van een mensenmassa laten verplaatsen
ik crowdsurf, jij/hij
crowdsurft
jij/hij crowdsurfte/
crowdsurfde
gecrowdsurft/
gecrowdsurfd
crossen
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
cruisen
een cruise maken; de stad doorkruisen; een minnaar zoeken
ik cruise, jij/hij cruist
jij/hij cruisde/ cruiste
gecruisd/ gecruist
In de officiële spelling:
ik cruise, jij/hij cruiset
jij/hij cruisede/ cruisete gecruised/ gecruiset
crunchen
fijnstampen; kraken; buikspieroefeningen doen
ik crunch, jij/hij cruncht
jij/hij crunchte
gecruncht
crushen
fijnmaken
ik crush, jij/hij crusht
jij/hij crushte
gecrusht
cuckolden
een relatie hebben waarin een vrouw vreemdgaat met toestemming van
haar man
ik cuckold, jij/hij cuckoldt jij/hij cuckoldde
gecuckold
cuen
regieaanwijzingen geven
ik cue, jij/hij cuet
jij/hij cuede
gecued
In de officiële spelling: cueën
ik cue, jij/hij cuet
jij/hij cuede
gecued
curlen
aan curling doen
ik curl, jij/hij curlt
jij/hij curlde
gecurld
customizen
aanpassen aan de wensen van de consument
ik customize, jij/hij
customizet
jij/hij customizede
gecustomized
cutten
filmbeelden snijden en plakken
ik cut, jij/hij cut
jij/hij cutte
gecut
cutteren
baggeren met een snijkopzuiger
ik cutter, jij/hij cuttert
jij/hij cutterde
gecutterd
cybersquatten
merknamen registreren en verkopen
ik cybersquat, jij/hij
cybersquat
jij/hij cybersquatte
gecybersquat
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
daggeren
een expliciet seksuele dans doen
ik dagger, jij/hij daggert
jij/hij daggerde
gedaggerd
darten
darts spelen
ik dart, jij/hij dart
jij/hij dartte
gedart
dashen
wegrennen
ik dash, jij/hij dasht
jij/hij dashte
gedasht
databasen
in een gegevensbestand opslaan
ik database, jij/hij databaset
jij/hij databasete
gedatabaset
datacasten
databestanden (beeld, geluid, tekst) uitzenden via een
netwerk
ik datacast, jij/hij datacast
jij/hij datacastte
gedatacast
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
daten
uitgaan met, een relatie hebben met
ik date, jij/hij datet
jij/hij datete
gedatet
daterapen
verkrachten na een afspraakje
ik daterape, jij/hij daterapet
jij/hij daterapet
gedaterapet
daytraden
effecten in- en verkopen op dezelfde dag
ik daytrade, jij/hij daytradet
jij/hij daytradede
gedaytraded
deadliften
gewichtheffen in één beweging
ik deadlift, jij/hij deadlift
jij/hij deadliftte
gedeadlift
dealen
(drugs) verkopen, omgaan met
ik deal, jij/hij dealt
jij/hij dealde
gedeald
debaten
discussiëren
ik debate, jij/hij debatet
jij/hij debatete
gedebatet
debriefen
na een (militaire) missie psychologische ondersteuning
bieden
ik debrief, jij/hij debrieft
jij/hij debriefte/
debriefde
gedebrieft/
gedebriefd
debuggen
fouten in een computerprogramma opsporen
ik debug, jij/hij debugt
jij/hij debugde
gedebugd
debunken
ontmaskeren, demythologiseren
ik debunk, jij/hij debunkt
jij/hij debunkte
gedebunkt
decoden
decoderen
ik decode, jij/hij decodet
jij/hij decodede
gedecoded
decrypten
decoderen
ik decrypt, jij/hij decrypt
jij/hij decryptte
gedecrypt
deejayen
als deejay optreden
ik deejay, jij/hij deejayt
jij/hij deejayde
gedeejayd
deeplinken
direct naar een bepaalde pagina linken
ik deeplink, jij/hij deeplinkt
jij/hij deeplinkte
gedeeplinkt
deepthroaten
diep pijpen
ik deepthroat, jij/hij deepthroat
jij/hij deepthroatte
gedeepthroat
defacen
(bijv. websites) ontsieren, bekladden
ik deface, jij/hij defacet
jij/hij defacete
gedefacet
defrienden
contacten schrappen uit een online vriendennetwerk
ik defriend, jij/hij defriendt
jij/hij defriendde
gedefriend
de-icen
van ijs ontdoen (bijv. bij vliegtuigen)
ik de-ice, jij/hij de-icet
jij/hij de-icete
gede-icet
delayen
vertragen
ik delay, jij/hij delayt
jij/hij delayde
gedelayd
deleten
wissen
ik delete, jij/hij deletet
jij/hij deletete
gedeletet
deleveragen
investeringen van hun hefboomwerking ontdoen
ik deleverage, jij/hij deleveraget
jij/hij deleveragede
gedeleveraged
delisten
terugtrekken
ik delist, jij/hij delist
jij/hij delistte
gedelist
designen
ontwerpen
ik design, jij/hij designt
jij/hij designde
gedesignd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
desktoppublishen opmaken op de computer
ik desktoppublish, jij/hij
desktoppublisht
jij/hij desktoppublishte
gedesktoppublisht
detoxen
ontgiften, ontslakken
ik detox, jij/hij detoxt
jij/hij detoxte
gedetoxt
developen
ontwikkelen
ik develop, jij/hij developt
jij/hij developte
gedevelopt
dialen
bellen
ik dial, jij/hij dialt
jij/hij dialde
gediald
digesten
verteren; verwerken
ik digest, jij/hij digest
jij/hij digestte
gedigest
diggen
begrijpen
ik dig, jij/hij digt
jij/hij digde
gedigd
digidaten
via het internet daten
ik digidate, jij/hij digidatet
jij/hij digidatete
gedigidatet
dimmen
dempen; zich inhouden
ik dim, jij/hij dimt
jij/hij dimde
gedimd
dinchen
een lunch-diner gebruiken
ik dinch, jij/hij dincht
jij/hij dinchte
gedincht
dippen
een minder goede tijd doormaken
ik dip, jij/hij dipt
jij/hij dipte
gedipt
directmailen
mogelijke klanten aanschrijven
ik directmail, jij/hij directmailt
jij/hij directmailde
gedirectmaild
directmarketen
direct verkopen
ik directmarket, jij/hij directmarket
jij/hij directmarkette
gedirectmarket
directsellen
direct verkopen
ik directsell, jij/hij directsellt
jij/hij directsellde
gedirectselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik directsel, jij/hij directselt
jij/hij directselde
gedirectseld
onmogelijk maken
ik disable, jij/hij disablet
jij/hij disablede
gedisabled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:disabelen
ik disabel, jij/hij disabelt
jij/hij disabelde
gedisabeld
discounten
korting geven
ik discount, jij/hij discount
jij/hij discountte
gediscount
diskjockeyen
platen aan elkaar praten, optreden als diskjockey
ik diskjockey, jij/hij diskjockeyt
jij/hij diskjockeyde
gediskjockeyd
dispatchen
verzenden
ik dispatch, jij/hij dispatcht
jij/hij dispatchte
gedispatcht
displayen
tonen
ik display, jij/hij displayt
jij/hij displayde
gedisplayd
dissen
disrespect betonen; verbaal aftroeven
ik dis, jij/hij dist
jij/hij diste
gedist
diven
duiken
ik dive, jij/hij divet
jij/hij divede
gedived
disablen
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
dj'en
platen aan elkaar praten, optreden als diskjockey
ik dj, jij/hij dj't
jij/hij dj'de
ge-dj'd
docken
een laptop of iPod in een dockingstation stoppen
ik dock, jij/hij dockt
jij/hij dockte
gedockt
doormailen
doorsturen via e-mail
ik mail door, jij/hij mailt door
jij/hij mailde door
doorgemaild
door-sms'en
doorsturen via sms
ik sms door, jij/hij sms't door
jij/hij sms'te door
doorge-sms't
dopen
dope geven
ik dope, jij/hij dopet
jij/hij dopete
gedopet
doublechecken
een extra controle uitvoeren
ik doublecheck, jij/hij doublecheckt
jij/hij doublecheckte
gedoublecheckt
downcyclen
hergebruiken en er een minder goed product van maken
ik downcycle, jij/hij downcyclet
jij/hij downcyclede
gedowncycled
downdaten
uitgaan met iemand met een veel lagere status
ik downdate, jij/hij downdatet
jij/hij downdatete
gedowndatet
downen
minder vrolijk maken; downloaden
ik down, jij/hij downt
jij/hij downde
gedownd
downgraden
op een lager peil brengen
ik downgrade, jij/hij downgradet
jij/hij downgradede
gedowngraded
downhillen
op speciale fiets/skates van een heuvel af rijden
ik downhill, jij/hij downhillt
jij/hij downhillde
gedownhilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik downhil, jij/hij downhilt
jij/hij downhilde
gedownhild
downloaden
binnenhalen van internet
ik download, jij/hij downloadt
jij/hij downloadde
gedownload
downplayen
afzwakken
ik downplay, jij/hij downplayt
jij/hij downplayde
gedownplayd
downscalen
op kleinere schaal laten plaatsvinden
ik downscale, jij/hij downscalet
jij/hij downscalede
gedownscaled
downsellen
minder(e kwaliteit) verkopen
ik downsell, jij/hij downsellt
jij/hij downsellde
gedownselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik downsel, jij/hij downselt
jij/hij downselde
gedownseld
downshiften
carrièrekansen inruilen voor vrije tijd
ik downshift, jij/hij downshift
jij/hij downshiftte
gedownshift
downsizen
een onderneming afslanken om meer winst te kunnen maken ik downsize, jij/hij downsizet
jij/hij downsizede
gedownsized
downswingen
(van de economie) achteruitgaan
ik downswing, jij/hij downswingt
jij/hij downswingde
gedownswingd
downtraden
minder handelen
ik downtrade, jij/hij downtradet
jij/hij downtradede
gedowntraded
downtunen
een instrument lager stemmen
ik downtune, jij/hij downtunet
jij/hij downtunede
gedowntuned
draften
schetsen; selecteren; in een slipstream rijden
ik draft, jij/hij draft
jij/hij draftte
gedraft
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
drag-anddroppen
verslepen op een (computer)scherm
ik drag-and-drop, jij/hij drag-and-dropt jij/hij drag-and-dropte
gedrag-and-dropt
draggen
slepen
ik drag, jij/hij dragt
jij/hij dragde
gedragd
dragracen
aan een soort autoracewedstrijd meedoen
ik dragrace, jij/hij dragracet
jij/hij dragracete
gedragracet
drainen
afvoeren; leegmaken;uitputten
ik drain, jij/hij draint
jij/hij drainde
gedraind
drawen
gelijkspelen; trekken (van een speelkaart); tekenen
ik draw, jij/hij drawt
jij/hij drawde
gedrawd
dressen
aankleden
ik dress, jij/hij dresst
jij/hij dresste
gedresst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik dres, jij/hij drest
jij/hij dreste
gedrest
dribbelen
al lopende de bal bij zich houden
ik dribbel, jij/hij dribbelt
jij/hij dribbelde
gedribbeld
driften
zwalken
ik drift, jij/hij drift
jij/hij driftte
gedrift
dropkicken
de bal laten vallen en de stuit wegtrappen
ik dropkick, jij/hij dropkickt
jij/hij dropkickte
gedropkickt
droppen
parachuteren; achterlaten; laten vallen
ik drop, jij/hij dropt
jij/hij dropte
gedropt
drummen
trommelen
ik drum, jij/hij drumt
jij/hij drumde
gedrumd
dryhumpen
'schuren', droogneuken
ik dryhump, jij/hij dryhumpt
jij/hij dryhumpte
gedryhumpt
dtp'en
vormgeven met de computer
ik dtp, jij/hij dtp't
jij/hij dtp'de
ge-dtp'd
dubbelchecken
een tegencontrole uitvoeren
ik dubbelcheck, jij/hij dubbelcheckt
jij/hij dubbelcheckte
gedubbelcheckt
dubbeltappen
twee keer achter elkaar op een aanraakscherm tikken
ik dubbeltap, jij/hij dubbeltapt
jij/hij dubbeltapte
gedubbeltapt
dubben
nasynchroniseren, kopiëren
ik dub, jij/hij dubt
jij/hij dubde
gedubd
dumpen
lozen, afwijzen
ik dump, jij/hij dumpt
jij/hij dumpte
gedumpt
dunken
met een sprong scoren
ik dunk, jij/hij dunkt
jij/hij dunkte
gedunkt
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
earmarken
een 'elektronisch ezelsoor' aanbrengen
ik earmark, jij/hij earmarkt
jij/hij earmarkte
geëarmarkt
e-commercen via internet handelen
ik e-commerce, jij/hij e-commercet jij/hij e-commercete
ge-e-commercet
edgen
gegevens overdragen via gsm-netwerken
ik edge, jij/hij edget
jij/hij edgede
geëdged
editen
gereedmaken voor publicatie/ vertoning
ik edit, jij/hij edit
jij/hij editte
geëdit
egosurfen
op je eigen naam zoeken op internet
ik egosurf, jij/hij egosurft
jij/hij egosurfte/ egosurfde geëgosurft/ geëgosurfd
egotrippen
iets doen om je zelfgevoel te verhogen, verwaand zijn
ik egotrip, jij/hij egotript
jij/hij egotripte
geëgotript
ejecten
door de computer of cd-speler laten uitwerpen
ik eject, jij/hij eject
jij/hij ejectte
geëject
e-learnen
via internet leren
ik e-learn, jij/hij e-learnt
jij/hij e-learnde
ge-e-learnd
e-mailen
per elektronische post berichten versturen en ontvangen
ik e-mail, jij/hij e-mailt
jij/hij e-mailde
ge-e-maild
embossen
afbeeldingen in reliëf aanbrengen op papier
ik emboss, jij/hij embosst
jij/hij embosste
geëmbosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik embos, jij/hij embost
jij/hij emboste
geëmbost
empoweren
zelf verantwoordelijkheid geven
ik empower, jij/hij empowert
jij/hij empowerde
geëmpowerd
enablen
mogelijk maken
ik enable, jij/hij enablet
jij/hij enablede
geënabled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: enabelen ik enabel, jij/hij enabelt
jij/hij enabelde
geënabeld
encoden
coderen
ik encode, jij/hij encodet
jij/hij encodede
geëncoded
encrypten
coderen; versleutelen
ik encrypt, jij/hij encrypt
jij/hij encryptte
geëncrypt
endorsen
aanbevelen
ik endorse, jij/hij endorset
jij/hij endorsete
geëndorset
engineeren
technologisch ontwikkelen
ik engineer, jij/hij engineert
jij/hij engineerde
geëngineerd
enhancen
(digitaal) verbeteren
ik enhance, jij/hij enhancet
jij/hij enhancete
geënhancet
enrollen
zich aanmelden voor een (online) cursus, collegereeks e.d.
ik enroll, jij/hij enrollt
jij/hij enrollde
geënrolld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik enrol, jij/hij enrolt
jij/hij enrolde
geënrold
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
enteren
op de knop enter drukken
ik enter, jij/hij entert
jij/hij enterde
geënterd
entertainen
amuseren
ik entertain, jij/hij entertaint
jij/hij entertainde
geëntertaind
equalizen
geluidsweergave aanpassen
ik equalize, jij/hij equalizet
jij/hij equalizede
geëqualized
erasen
uitwissen
ik erase, jij/hij eraset
jij/hij erasede
geërased
e-readen
een boek of tekst op een e-reader lezen
ik e-read, jij/hij e-readt
jij/hij e-readde
ge-e-read
escapen
ontsnappen; de escape-toets gebruiken
ik escape, jij/hij escapet
jij/hij escapete
geëscapet
establishen
vestigen
ik establish, jij/hij establisht
jij/hij establishte
geëstablisht
e-tailen
via een webshop verkopen
ik e-tail, jij/hij e-tailt
jij/hij e-tailde
ge-e-taild
eventen
tot een belangwekkende gebeurtenis maken
ik event, jij/hij event
jij/hij eventte
geëvent
exercisen
uitoefenen; fitness- of conditieoefeningen doen
ik exercise, jij/hij exerciset
jij/hij exercisede
geëxercised
exposen
blootstellen; tentoonstellen
ik expose, jij/hij exposet
jij/hij exposede
geëxposed
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid
deelwoord
facebooken
actief zijn op Facebook
ik facebook, jij/hij facebookt
jij/hij facebookte gefacebookt
faceliften
cosmetisch (laten) verfraaien; moderniseren
ik facelift, jij/hij facelift
jij/hij faceliftte
gefacelift
facen
onder ogen zien
ik face, jij/hij facet
jij/hij facete
gefacet
factchecken
afzender en achtergrond van berichten
onderzoeken voor ze als nieuws te presenteren
ik factcheck, jij/hij factcheckt
jij/hij factcheckte gefactcheckt
faden
vervagen
ik fade, jij/hij fadet
jij/hij fadede
gefaded
fairshoppen
fairtradeproducten kopen
ik fairshop, jij/hij fairshopt
jij/hij fairshopte
gefairshopt
faken
doen alsof
ik fake, jij/hij faket
jij/hij fakete
gefaket
fancyen
leuk vinden
ik fancy, jij/hij fancyt
jij/hij fancyde
gefancyd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
farshoren
werkzaamheden in verre (lagelonen)landen laten
uitvoeren
ik farshore, jij/hij farshoret
jij/hij fareshorede gefarshored
favoriten
als 'favoriet' markeren
ik favorite, jij/hij favoritet
jij/hij favoritete
gefavoritet
faxen
per fax verzenden
ik fax, jij/hij faxt
jij/hij faxte
gefaxt
feeden
je partner vetmeste /ajtdtdn
ik feed, jij/hij fetd/td ik display, jij/hij dtda htd
td/pref=nbsp; jij/hij exposedeisplayt gedisplayd/td edt
jij/hij feedde
gefeed
featherbedden
verwennen
ik featherbed, jij/hij featherbedt
jij/hij
featherbedde
gefeatherbed
feedbacken
terugkoppelen
ik feedback, jij/hij feedbackt
jij/hij feedbackte gefeedbackt
fetchen
een dataset uit een bestand selecteren en ophalen
ik fetch, jij/hij fetcht
jij/hij fetchte
gefetcht
fielden
in het veld spelen
ik field, jij/hij fieldt
jij/hij fieldde
gefield
fietscrossen
meedoen aan een terreinwedstrijd voor fietsen
ik fietscross, jij/hij fietscrosst
jij/hij fietscrosste gefietscrosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik fietscros, jij/hij fietscrost
jij/hij fietscroste
gefietscrost
filen
opslaan
ik file, jij/hij filet
jij/hij filede
gefiled
fillen
vullen (bij digitaal bewerken)
ik fill, jij/hij fillt
jij/hij fillde
gefilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik fil, jij/hij filt
jij/hij filde
gefild
financen
financieren
ik finance, jij/hij financet
jij/hij financete
gefinancet
finetunen
precies afstellen/afspreken
ik finetune, jij/hij finetunet
jij/hij finetunede gefinetuned
finishen
over de eindstreep komen
ik finish, jij/hij finisht
jij/hij finishte
gefinisht
fingerpainten
vingerverven
ik fingerpaint, jij/hij fingerpaint
jij/hij
fingerpaintte
gefingerpaint
fisten
vuistneuken
ik fist, jij/hij fist
jij/hij fistte
gefist
fistfucken
vuistneuken
ik fistfuck, jij/hij fistfuckt
jij/hij fistfuckte
gefistfuckt
fitnessen
conditietraining doen
ik fitness, jij/hij fitnesst
jij/hij fitnesste
gefitnesst
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik fitnes, jij/hij fitnest
jij/hij fitneste
gefitnest
fixen
spuiten; maken; regelen
ik fix, jij/hij fixt
jij/hij fixte
gefixt
flamen
schelden (bij communicatie via internet)
ik flame, jij/hij flamet
jij/hij flamede
geflamed
flashbacken
teruggaan naar iets wat eerder gebeurd is
ik flashback, jij/hij flashbackt
jij/hij flashbackte geflashbackt
flashen
software bijwerken; beetnemen; even een bloot
lichaamsdeel laten zien
ik flash, jij/hij flasht
jij/hij flashte
geflasht
flashforwarden
vooruitkijken
ik flashforward, jij/hij flashforwardt
jij/hij
flashforwardde
geflashforward
flashmobben
op afspraak bij elkaar komen, iets onverwachts
doen en dan weer uiteengaan
ik flashmob, jij/hij flashmobt
jij/hij flashmobde geflashmobd
fleetracen
(van zeil-, roeiboten) met het gehele
deelnemersveld een wedstrijd varen
ik fleetrace, jij/hij fleetracet
jij/hij fleetracete
gefleetracet
fletcheren
voedsel langdurig kauwen
ik fletcher, jij/hij fletchert
jij/hij fletcherde
gefletcherd
flippen
verkeerd reageren op drugs; mislukken
ik flip, jij/hij flipt
jij/hij flipte
geflipt
flirten
speels het hof maken; spelen met
ik flirt, jij/hij flirt
jij/hij flirtte
geflirt
flitsdaten
groepsgewijs mogelijke partners keuren
ik flitsdate, jij/hij flitsdatet
jij/hij flitsdatete
geflitsdatet
floaten
in een cabine met zout water drijven
ik float, jij/hij float
jij/hij floatte
gefloat
flooden
met berichten/informatie overspoelen
ik flood, jij/hij floodt
jij/hij floodde
geflood
floppen
mislukken
ik flop, jij/hij flopt
jij/hij flopte
geflopt
flossen
gebit behandelen met tandzijde
ik floss, jij/hij flosst
jij/hij flosste
geflosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik flos, jij/hij flost
jij/hij floste
geflost
flowboarden
met een flowboard skaten of surfen
ik flowboard, jij/hij flowboardt
jij/hij
flowboardde
geflowboard
flowen
het hof maken
ik flow, jij/hij flowt
jij/hij flowde
geflowd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
fluffen
oppoetsen, opfrissen; de penis van een pornoacteur
ik fluf, jij/hij fluft
stijf houden
jij/hij flufte
gefluft
flushen
versturen
ik flush, jij/hij flusht
jij/hij flushte
geflusht
flutteren
trillen; jengelen
ik flutter, jij/hij fluttert
jij/hij flutterde
geflutterd
focussen
in het middelpunt plaatsen; concentreren; zich
richten
ik focus, jij/hij focust
jij/hij focuste
gefocust
folden
kaarten delen
ik fold, jij/hij foldt
jij/hij foldde
gefold
followen
volgen op Twitter
ik follow, jij/hij followt
jij/hij followde
gefollowd
formatten
een computerschijf geschikt maken voor gebruik
ik format, jij/hij format
jij/hij formatte
geformat
forwarden
doorsturen
ik forward, jij/hij forwardt
jij/hij forwardde
geforward
fosteren
financieel ondersteunen
ik foster, jij/hij fostert
jij/hij fosterde
gefosterd
fotofucken
foto's digitaal manipuleren
ik fotofuck, jij/hij fotofuckt
jij/hij fotofuckte
gefotofuckt
fotoshoppen (ook:
photoshoppen)
foto's bewerken met een computerprogramma
ik fotoshop, jij/hij fotoshopt
jij/hij fotoshopte gefotoshopt
foxtrotten
de foxtrot dansen
ik foxtrot, jij/hij foxtrot
jij/hij foxtrotte
gefoxtrot
fraccen
ondergrondse steenlagen breken
ik frac, jij/hij fract
jij/hij fracte
gefract
framen
construeren
ik frame, jij/hij framet
jij/hij framede
geframed
franchisen
als franchisenemer/-gever optreden
ik franchise, jij/hij franchiset
jij/hij franchisede gefranchised
freaken
zich uitleven
ik freak, jij/hij freakt
jij/hij freakte
freebasen
bewerkte cocaïne roken
ik freebase, jij/hij freebaset
jij/hij freebasede gefreebased
freefighten
vechten met weinig regels (als sport)
ik freefight, jij/hij freefight
jij/hij freefightte
freelancen
zonder vast dienstverband werken
ik freelance, jij/hij freelancet
jij/hij freelancete gefreelancet
freerunnen
hardlopen met hindernissen (niet op een uitgezet
parcours)
ik freerun, jij/hij freerunt
jij/hij freerunde
gefreakt
gefreefight
gefreerund
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
freestylen
improviseren
ik freestyle, jij/hij freestylet
jij/hij freestylede gefreestyled
freewheelen
laten voortbewegen zonder iets te doen, kalm aan
doen
ik freewheel, jij/hij freewheelt
jij/hij
freewheelde
gefreewheeld
freezen
verstijven
ik freeze, jij/hij freezet
jij/hij freezede
gefreezed
frisbeeën
met een frisbee gooien
ik frisbee, jij/hij frisbeet
jij/hij frisbeede
gefrisbeed
fronten
bij het beleggen uitgaan van voorkennis
ik front, jij/hij front
jij/hij frontte
gefront
frontloaden
veel producten aan de detailhandel slijten
ik frontload, jij/hij frontloadt
jij/hij frontloadde gefrontload
ftp'en
via file transfer protocol naar een andere computer
ik ftp, jij/hij ftp't
overbrengen
jij/hij ftp'de
ge-ftp'd
fucken
klieren; pesten; voor de gek houden
ik fuck, jij/hij fuckt
jij/hij fuckte
gefuckt
fundraisen
fondsen werven
ik fundraise, jij/hij fundraist
jij/hij fundraisde
gefundraisd
In de officiële spelling:
ik fundraise, jij/hij fundraiset
jij/hij fundraisede gefundraised
winkelen als hobby
ik funshop, jij/hij funshopt
jij/hij funshopte
funshoppen
gefunshopt
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
gamen
computerspelletjes spelen
ik game, jij/hij gamet
jij/hij gamede
gegamed
gangbangen
groepsseks hebben
ik gangbang, jij/hij gangbangt jij/hij gangbangde
gegangbangd
gaybashen
homo's uitschelden en/of in elkaar slaan
ik gaybash, jij/hij gaybasht
jij/hij gaybashte
gegaybasht
ik genderbend, jij/hij
genderbendt
jij/hij genderbendde
gegenderbend
genderbenden het gedrag van de andere sekse overnemen
geotaggen
het toevoegen van lengte- en breedtecoördinaten aan bijvoorbeeld foto's,
video's of websites
ik geotag, jij/hij geotagt
jij/hij geotagde
gegeotagd
globetrotten
over de hele wereld reizen
ik globetrot, jij/hij globetrot
jij/hij globetrotte
geglobetrot
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
glossen
(lippen) met gloss insmeren
ik gloss, jij/hij glosst
jij/hij glosste
geglosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik glos, jij/hij glost
jij/hij gloste
geglost
golfen
golf spelen
ik golf, jij/hij golft
jij/hij golfde/ golfte
gegolfd/ gegolft
golfsurfen
zich staande op een plank op de golven van de branding naar het strand laten
ik golfsurf, jij/hij golfsurft
glijden
jij/hij golfsurfte/
golfsurfde
gegolfsurft/
gegolfsurfd
google+'en
actief zijn op Google+
ik google+, jij/hij google+'t
jij/hij google+'te
gegoogle+'t
Ook mogelijk: googleplussen
ik googleplus, jij/hij
googleplust
jij/hij googlepluste
gegoogleplust
informatie zoeken op internet
ik google, jij/hij googlet
jij/hij googlede
gegoogled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: googelen
ik googel, jij/hij googelt
jij/hij googelde
gegoogeld
gossipen
roddelen
ik gossip, jij/hij gossipt
jij/hij gossipte
gegossipt
grabben
grijpen
ik grab, jij/hij grabt
jij/hij grabde
gegrabd
greenwashen een groen imago geven
ik greenwash, jij/hij
greenwasht
jij/hij greenwashte
gegreenwasht
grillen
roosteren
ik gril, jij/hij grilt
jij/hij grilde
gegrild
grooven
zich vermaken
ik groove, jij/hij groovet
jij/hij groovede
gegrooved
grouten
bepaalde techniek toepassen bij het verstevigen van funderingen
ik grout, jij/hij grout
jij/hij groutte
gegrout
growlen
met een keelstem zingen
ik growl, jij/hij growlt
jij/hij growlde
gegrowld
grunten
een grommend zanggeluid voortbrengen
ik grunt, jij/hij grunt
jij/hij gruntte
gegrunt
gsm'en
mobiel bellen
ik gsm, jij/hij gsm't
jij/hij gsm'de
ge-gsm'd
googlen
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
hacken
inbreken in een computersysteem
ik hack, jij/hij hackt
jij/hij hackte
gehackt
handicappen
benadelen; belemmeren
ik handicap, jij/hij handicapt
jij/hij handicapte
gehandicapt
handlen
omgaan met
ik handle, jij/hij handlet
jij/hij handlede
gehandled
handshaken
(van modems) communiceren
ik handshake, jij/hij handshaket
jij/hij handshakete
gehandshaket
hanggliden
met een deltavleugel vliegen
ik hangglide, jij/hij hangglidet
jij/hij hangglidede
gehangglided
hardsellen
verkopen met agressieve methoden
ik hardsell, jij/hij hardsellt
jij/hij hardsellde
gehardselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik hardsel, jij/hij hardselt
jij/hij hardselde
gehardseld
hashtaggen
een kenmerk (bijv. #taal) toevoegen aan een Twitterbericht
ik hashtag, jij/hij hashtagt
jij/hij hashtagde
gehashtagd
headbangen
heftig het hoofd op en neer bewegen
ik headbang, jij/hij headbangt
jij/hij headbangde
geheadbangd
headhunten
hoger personeel werven
ik headhunt, jij/hij headhunt
jij/hij headhuntte
geheadhunt
headmappen
nagaan welk hoger personeel een andere baan wil
ik headmap, jij/hij headmapt
jij/hij headmapte
geheadmapt
healen
langs bovennatuurlijke weg genezen
ik heal, jij/hij healt
jij/hij healde
geheald
hedgen
de financiële positie afdekken
ik hedge, jij/hij hedget
jij/hij hedgede
gehedged
heliboarden
snowboarden na met de helikopter op een hoog punt te zijn afgezet ik heliboard, jij/hij heliboardt
jij/hij heliboardde
geheliboard
highfiven
(met) opgestoken handen tegen elkaar slaan
ik highfive, jij/hij highfivet
jij highfivede
gehighfived
highlighten
sterk laten uitkomen
ik highlight, jij/hij highlight
jij highlightte
gehighlight
highteaën
uitgebreid thee drinken en lekkernijen eten
ik hightea, jij/hij highteat
jij highteade
gehightead
hijacken
kapen
ik hijack, jij/hij hijackt
jij/hij hijackte
gehijackt
hiken
een trektocht maken
ik hike, jij/hij hiket
jij/hij hikete
gehiket
hinten
tippen
ik hint, jij/hij hint
jij/hij hintte
gehint
hiphoppen
dansen op hiphopmuziek
ik hiphop, jij/hij hiphopt
jij/hij hiphopte
gehiphopt
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
hitchhiken
liften
ik hitchhike, jij/hij hitchhiket
jij/hij hitchhikete
gehitchhiket
hitten
raken
ik hit, jij/hij hit
jij/hij hitte
gehit
hoaxen
nepberichten of valse waarschuwingen verspreiden
ik hoax, jij/hij hoaxt
jij/hij hoaxte
gehoaxt
hobbyen
een hobby uitoefenen
ik hobby, jij/hij hobbyt
jij/hij hobbyde
gehobbyd
hockeyen
hockey spelen
ik hockey, jij/hij hockeyt
jij/hij hockeyde
gehockeyd
homejacken
een auto stelen door de sleutels van de eigenaar uit huis te roven
ik homejack, jij/hij homejackt
jij/hij homejackte
gehomejackt
homeshoppen thuiswinkelen
ik homeshop, jij/hij homeshopt
jij/hij homeshopte
gehomeshopt
hometapen
een thuiskopie maken
ik hometape, jij/hij hometapet
jij/hij hometapete
gehometapet
hometrainen
thuis trainen met een toestel
ik hometrain, jij/hij hometraint
jij/hij hometrainde
gehometraind
honeymoonen op huwelijksreis gaan
ik honeymoon, jij/hij honeymoont jij/hij honeymoonde
gehoneymoond
hosten
via een netwerk oproepbaar maken
ik host, jij/hij host
jij/hij hostte
gehost
housen
op housemuziek dansen
ik house, jij/hij houst
jij/hij houste/ housde
gehoust/ gehousd
In de officiële spelling:
ik house, jij/hij houset
jij/hij housete/ housede gehouset/ gehoused
hoveren
(vrijwel stilstaand) zweven
ik hover, jij/hij hovert
jij/hij hoverde
gehoverd
huggen
knuffelen
ik hug, jij/hij hugt
jij/hij hugde
gehugd
hunten
hoger personeel werven
ik hunt, jij/hij hunt
jij/hij huntte
gehunt
hurryen
haasten
ik hurry, jij/hij hurryt
jij/hij hurryde
gehurryd
hushkitten
vliegtuigmotoren stiller maken
ik hushkit, jij/hij hushkit
jij/hij hushkitte
gehushkit
hypen
via de media tot een hype maken
ik hype, jij/hij hypet
jij/hij hypete
gehypet
hyperlinken
een link aanbrengen naar een ander document
ik hyperlink, jij/hij hyperlinkt
jij/hij hyperlinkte
gehyperlinkt
hyven
actief zijn op Hyves
ik hyve, jij/hij hyvet
jij/hij hyvede
gehyved
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
werkwoord betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid
deelwoord
ijshockeyen hockey spelen op het ijs
ik ijshockey, jij/hij
ijshockeyt
jij/hij ijshockeyde
geijshockeyd
ijsracen
met een motor met spijkerbanden racen op een ijsbaan
ik ijsrace, jij/hij ijsracet
jij/hij ijsracete
geijsracet
ijssurfen
zich op een zeilplank met schaatsen laten voortglijden
ik ijssurf, jij/hij ijssurft
jij/hij ijssurfte/ ijssurfde
geijssurft/
geijssurfd
inchecken
zich melden; zich laten inschrijven
ik check in, jij/hij checkt in jij/hij checkte in
ingecheckt
indubben
nieuw geluid invoegen op een geluidsband die al een opname bevat
ik dub in, jij/hij dubt in
jij/hij dubde in
ingedubd
infaden
(m.b.t. geluid of beeld) geleidelijk sterker laten worden
ik fade in, jij/hij fadet in
jij/hij fadede in
ingefaded
inhalen
inhaleren
ik inhale, jij/hij inhalet
jij/hij inhalede
geïnhaled
inlineskaten op inlineskates rijden
ik inlineskate, jij/hij
inlineskatet
jij/hij inlineskatete
geïnlineskatet
inloggen
verbinding met een (beveiligde) computer tot stand brengen
ik log in, jij/hij logt in
jij/hij logde in
ingelogd
inplannen
in de planning opnemen
ik plan in, jij/hij plant in
jij/hij plande in
ingepland
inpluggen
op elkaar aansluiten door middel van stekkertjes
ik plug in, jij/hij plugt in
jij/hij plugde in
ingeplugd
inscannen
door scannen opnemen in een document
ik scan in, jij/hij scant in
jij/hij scande in
ingescand
insealen
(luchtdicht) verpakken in plastic
ik seal in, jij/hij sealt in
/tdnbsp;a href=nbsp;
ingefadedjij/hij sealde in
ingeseald
inserten
invoegen
ik insert, jij/hij insert
jij/hij insertte
geïnsert
insourcen
activiteiten onder verantwoordelijkheid van een ander bedrijf in het
eigen bedrijf laten uitvoeren
ik source in, jij/hij sourcet
jij/hij sourcete in
in
ingesourcet
intaken
een intakegesprek voeren
ik take in, jij/hij taket in
jij/hij takete in
ingetaket
intapen
ter bescherming met tape omwinden
ik tape in, jij/hij tapet in
jij/hij tapete in
ingetapet
inteachen
programmeren, instellen
ik teach in, jij/hij teacht in jij/hij teachte in
ingeteacht
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
ik interface, jij/hij
interfacet
jij/hij interfacete
geïnterfacet
internetten gebruikmaken van het internet
ik internet, jij/hij internet
jij/hij internette
geïnternet
interrailen
ik interrail, jij/hij interrailt jij/hij interrailde
geïnterraild
interviewen een vraaggesprek houden met
ik interview, jij/hij
interviewt
jij/hij interviewde
geïnterviewd
intunen
afstemmen op
ik tune in, jij/hij tunet in
jij/hij tunede in
ingetuned
intypen
intoetsen
ik typ in, jij/hij typt in
jij/hij typte in
ingetypt
inviten
uitnodigen
ik invite, jij/hij invitet
jij/hij invitete
geïnvitet
inzoomen
met een zoomlens een persoon of een zaak groter in beeld brengen
ik zoom in, jij/hij zoomt in jij/hij zoomde in
ingezoomd
ipadden
met de iPad bezig zijn
ik ipad, jij/hij ipadt
geïpad
interfacen
koppelen (van computers, apparatuur e.d.)
internationale treinreizen maken
jij/hij ipadde
werkwoord betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
jailbreaken bestandssysteem van iPod of iPhone openbreken
ik jailbreak, jij/hij jailbreakt
jij/hij jailbreakte
gejailbreakt
jammen
ik jam, jij/hij jamt
jij/hij jamde
gejamd
improviseren
jazzdancen dansen op jazzmuziek
ik jazzdance, jij/hij jazzdancet jij/hij jazzdancete gejazzdancet
jetgrouten
bepaalde techniek toepassen bij het verstevigen van funderingen ik jetgrout, jij/hij jetgrout
jij/hij jetgroutte
gejetgrout
jetskiën
met een waterscooter varen
ik jetski, jij/hij jetskiet
jij/hij jetskiede
gejetskied
jetten
met een waterscooter varen
ik jet, jij/hij jet
jij/hij jette
gejet
jiggen
vissen met kunstaas aan een lange lijn
ik jig, jij/hij jigt
jij/hij jigde
gejigd
jitterbuggen de jitterbug dansen
ik jitterbug, jij/hij jitterbugt
jij/hij jitterbugde gejitterbugd
jiven
ik jive, jij/hij jivet
jij/hij jivede
de jive dansen
gejived
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
jobben
bijklussen
ik job, jij/hij jobt
jij/hij jobde
gejobd
jobhoppen
vaak van baan veranderen
ik jobhop, jij/hij jobhopt
jij/hij jobhopte
gejobhopt
jobsearchen naar een baan zoeken
ik jobsearch, jij/hij jobsearcht jij/hij jobsearchte gejobsearcht
jobshoppen telkens op zoek zijn naar een betere baan
ik jobshop, jij/hij jobshopt
jij/hij jobshopte
gejobshopt
jobtracken
carrière maken
ik jobtrack, jij/hij jobtrackt
jij/hij jobtrackte
gejobtrackt
jogglen
stalen platen buigen
ik joggle, jij/hij jogglet
jij/hij jogglede
gejoggled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: joggelen
ik joggel, jij/hij joggelt
jij/hij joggelde
gejoggeld
joggen
hardlopen als ontspanning
ik jog, jij/hij jogt
jij/hij jogde
gejogd
joinen
zich ergens bij aansluiten, m.n. in computerspel
ik join, jij/hij joint
jij/hij joinde
gejoind
joken
grapjes maken
ik joke, jij/hij joket
jij/hij jokete
gejoket
joyriden
een plezierrit maken in een gestolen voertuig
ik joyride, jij/hij joyridet
jij/hij joyridede
gejoyrided
jugglen
scratchen op de beat van de muziek
ik juggle, jij/hij jugglet
jij/hij jugglede
gejuggled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: juggelen
ik juggel, jij/hij juggelt
jij/hij juggelde
gejuggeld
bepaalde dans op housemuziek uitvoeren
ik jump, jij/hij jumpt
jij/hij jumpte
gejumpt
jumpen
jumpstylen bepaalde dans op housemuziek uitvoeren
ik jumpstyle, jij/hij jumpstylet jij/hij jumpstylede gejumpstyled
junken
ik junk, jij/hij junkt
werkwoord
junkfood eten
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
jij/hij junkte
gejunkt
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
kangoojumpen hardlopen op schoenen waarin veren zijn gemonteerd
ik kangoojump, jij/hij kangoojumpt jij/hij kangoojumpte
gekangoojumpt
karten
in een kart rijden
ik kart, jij/hij kart
jij/hij kartte
gekart
keepen
de doelman zijn
ik keep, jij/hij keept
jij/hij keepte
gekeept
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
keyen
regelen; afstemmen
ik key, jij/hij keyt
jij/hij keyde
gekeyd
keyloggen
(toetsaanslagen) registreren door middel van software
ik keylog, jij/hij keylogt
jij/hij keylogde
gekeylogd
kickbiken
steppen op een kickbike
ik kickbike, jij/hij kickbiket
jij/hij kickbikete
gekickbiket
kickboksen
een combinatie van boksen, judo en karate beoefenen
ik kickboks, jij/hij kickbokst
jij/hij kickbokste
gekickbokst
kicken
enthousiast worden
ik kick, jij/hij kickt
jij/hij kickte
gekickt
kidnappen
ontvoeren
ik kidnap, jij/hij kidnapt
jij/hij kidnapte
gekidnapt
killen
doden
ik kill, jij/hij killt
jij/hij killde
gekilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik kil, jij/hij kilt
jij/hij kilde
gekild
kiteboarden
surfen terwijl men zich laat voorttrekken door een vlieger ik kiteboard, jij/hij kiteboardt
jij/hij kiteboardde
gekiteboard
kiten
vliegeren
jij/hij kitete
gekitet
kiteskaten
skaten terwijl men zich laat voorttrekken door een vlieger ik kiteskate, jij/hij kiteskatet
jij/hij kiteskatete
gekiteskatet
kitesurfen
surfen terwijl men zich laat voorttrekken door een vlieger ik kitesurf, jij/hij kitesurft
jij/hij kitesurfte/ kitesurfde gekitesurft/ gekitesurfd
klonen
een duplicaat maken van
jij/hij kloonde
ik kite, jij/hij kitet
ik kloon, jij/hij kloont
gekloond
werkwoord betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
labelen
markeren
ik label, jij/hij labelt
jij/hij labelde
gelabeld
laggen
vertragen, bijv. van beeld
ik lag, jij/hij lagt
jij/hij lagde
gelagd
lapdancen
schootdansen
ik lapdance, jij/hij lapdancet
jij/hij lapdancete
gelapdancet
larpen
meedoen aan een omvangrijk, lijfelijk uitgevoerd rollenspel
ik larp, jij/hij larpt
jij/hij larpte
gelarpt
laseren
met laser behandelen
ik laser, jij/hij lasert
jij/hij laserde
gelaserd
launchen
lanceren, uitbrengen
ik launch, jij/hij launcht
jij/hij launchte
gelauncht
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
lay-outen
de lay-out maken van
ik lay-out, jij/hij lay-out
jij/hij lay-outte
gelay-out
leasen
(ver)huren
ik lease, jij/hij least
jij/hij leaste/ leasde
geleast/ geleasd
In de officiële spelling:
ik lease, jij/hij leaset
jij/hij leasete/ leasede geleaset/ geleased
leaven
weggaan, bijv. uit computerspel
ik leave, jij/hij leavet
jij/hij leavede
geleaved
leftclicken
de linkermuisknop gebruiken
ik leftclick, jij/hij leftclickt
jij/hij leftclickte
geleftclickt
levelen
egaliseren
ik level, jij/hij levelt
jij/hij levelde
geleveld
liften
(op)tillen; gratis meerijden
ik lift, jij/hij lift
jij/hij liftte
gelift
liken
iets leuk vinden, m.n. op Facebook
ik like, jij/hij liket
jij/hij likete
geliket
linedancen
lijndansen
ik linedance, jij/hij linedancet
jij/hij linedancete
gelinedancet
ik linkedin, jij/hij linkedint
jij/hij linkedinde
gelinkedind
linkedinnen actief zijn op LinkedIn
linken
verbinden; verwijzen via hyperlinks; van een hyperlink voorzien ik link, jij/hij linkt
jij/hij linkte
gelinkt
lipsticken
lippenstift opdoen
ik lipstick, jij/hij lipstickt
jij/hij lipstickte
gelipstickt
listen
op een lijst plaatsen
ik list, jij/hij list
jij/hij listte
gelist
livestreamen live afspelen van internet
ik livestream, jij/hij livestreamt jij/hij livestreamde
gelivestreamd
loaden
laden
ik load, jij/hij loadt
jij/hij loadde
geload
lobben
bij bijvoorbeeld tennis of voetbal een hoge bal spelen
ik lob, jij/hij lobt
jij/hij lobde
gelobd
lobbyen
aan een lobby meedoen; druk uitoefenen op besluitvorming
ik lobby, jij/hij lobbyt
jij/hij lobbyde
gelobbyd
locken
verbinden; sluiten
ik lock, jij/hij lockt
jij/hij lockte
gelockt
lockpicken
een deur openen zonder sleutel
ik lockpick, jij/hij lockpickt
jij/hij lockpickte
gelockpickt
loggen
verbinden met een computernetwerk; een weblog bijhouden
ik log, jij/hij logt
jij/hij logde
gelogd
longboarden skaten met een soort skateboard van langer dan een meter
ik longboard, jij/hij longboardt jij/hij longboardde
gelongboard
loopen
een looping maken
ik loop, jij/hij loopt
jij/hij loopte
geloopt
loungen
ontspannen met een hapje en drankje
ik lounge, jij/hij lounget
jij/hij loungede
gelounged
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
lumbecken
boekbinden
ik lumbeck, jij/hij lumbeckt
jij/hij lumbeckte
gelumbeckt
lunchen
de middagmaaltijd gebruiken
ik lunch, jij/hij luncht
jij/hij lunchte
geluncht
lurken
berichten lezen van een nieuwsgroep maar zelf niets plaatsen
ik lurk, jij/hij lurkt
jij/hij lurkte
gelurkt
lynchen
vermoorden in (volks)woede zonder rechtszaak
ik lynch, jij/hij lyncht
jij/hij lynchte
gelyncht
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
mailbomben
heel veel mail sturen naar een e-mailadres
ik mailbomb, jij/hij mailbombt jij/hij mailbombde
gemailbombd
mailen
per post of e-mail sturen
ik mail, jij/hij mailt
jij/hij mailde
gemaild
mailmergen
een sjabloonbrief (waarin alleen de unieke gegevens van een klant ik mailmerge, jij/hij
verschillen) versturen; samenvoegen
mailmerget
jij/hij mailmergede
gemailmerged
make-uppen
opmaken
ik make-up, jij/hij make-upt
jij/hij make-upte
gemake-upt
managen
besturen; klaarspelen
ik manage, jij/hij managet
jij/hij managede
gemanaged
mappen
in kaart brengen
ik map, jij/hij mapt
jij/hij mapte
gemapt
marken
markeren
ik mark, jij/hij markt
jij/hij markte
gemarkt
marketen
volgens een plan aan de man brengen
ik market, jij/hij market
jij/hij markette
gemarket
matchen
een wedstrijd houden; ergens bij (laten) passen
ik match, jij/hij matcht
jij/hij matchte
gematcht
matchfixen
van tevoren de uitslag van een sportwedstrijd vastleggen
ik matchfix, jij/hij matchfixt
jij/hij matchfixte
gematchfixt
matchracen
(van zeil-, roeiboten) met het gehele deelnemersveld een wedstrijd ik matchrace, jij/hij
varen
matchracet
jij/hij matchracete
gematchracet
meesurfen
zonder inspanning gebruikmaken van, deelnemen aan iets
ik surf mee, jij/hij surft mee
jij/hij surfte/surfde mee
meegesurft/
meegesurfd
memoryen
memory spelen
ik memory, jij/hij memoryt
jij/hij memoryde
gememoryd
voltooid deelwoord
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
mentionen
noemen, melding maken van (m.n. in sociale media)
ik mention, jij/hij mentiont
jij/hij mentionde
gementiond
merchandisen
afgeleide producten op de markt brengen
ik merchandise, jij/hij
merchandiset
jij/hij merchandisede
gemerchandised
mergen
samenvoegen
ik merge, jij/hij merget
jij/hij mergede
gemerged
messagen
berichten uitwisselen via msn
ik message, jij/hij messaget
jij/hij messagede
gemessaged
midgetgolfen
minigolf spelen
ik midgetgolf, jij/hij
midgetgolft
jij/hij midgetgolfte/
midgetgolfde
gemidgetgolft/
gemidgetgolfd
mindmappen
schematisch weergeven
ik mindmap, jij/hij mindmapt
jij/hij mindmapte
gemindmapt
mindsurfen
spelenderwijs mentaal reageren op beeld en geluid
ik mindsurf, jij/hij mindsurft
jij/hij mindsurfte/
mindsurfde
gemindsurft/
gemindsurfd
minibloggen
een miniweblog bijhouden
ik miniblog, jij/hij miniblogt
jij/hij miniblogde
geminiblogd
mismatchen
een slechte combinatie vormen
ik mismatch, jij/hij mismatcht jij/hij mismatchte
gemismatcht
mixen
mengen, kloppen
ik mix, jij/hij mixt
jij/hij mixte
gemixt
mms'en
multimedia message service gebruiken
ik mms, jij/hij mms't
jij/hij mms'te
ge-mms't
mobben
intimideren, pesten
ik mob, jij/hij mobt
jij/hij mobde
gemobd
mobloggen
een weblog bijhouden waar met de mobiele telefoon gemaakte
digitale foto's geüpload kunnen worden
ik moblog, jij/hij moblogt
jij/hij moblogde
gemoblogd
modelen
vormgeven
ik model, jij/hij modelt
jij/hij modelde
gemodeld
monitoren
in de gaten houden, controleren; voortgangscontrole uitoefenen
ik monitor, jij/hij monitort
jij/hij monitorde
gemonitord
monopolyen
monopoly spelen
ik monopoly, jij/hij monopolyt jij/hij monopolyde
gemonopolyd
moonen
het achterwerk laten zien
ik moon, jij/hij moont
gemoond
moonlighten
bijklussen
ik moonlight, jij/hij moonlight jij/hij moonlightte
gemoonlight
moonwalken
de moonwalk van Michael Jackson doen
ik moonwalk, jij/hij
moonwalkt
gemoonwalkt
jij/hij moonde
jij/hij moonwalkte
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
morfen
door digitale manipulatie vervormen
ik morf, jij/hij morft
jij/hij morfte
gemorft
morphen
afbeeldingen samenvoegen
ik morph, jij/hij morpht
jij/hij morphte
gemorpht
moshen
dansen met wilde armbewegingen
ik mosh, jij/hij mosht
jij/hij moshte
gemosht
motorcrossen
meedoen aan een terreinwedstrijd voor crossmotors
ik motorcross, jij/hij
motorcrosst
jij/hij motorcrosste
gemotorcrosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik motorcros, jij/hij
motorcrost
jij/hij motorcroste
gemotorcrost
mountainbiken
terreinfietsen
ik mountainbike, jij/hij
mountainbiket
jij/hij mountainbikete
gemountainbiket
mountainboarden
van een helling naar beneden glijden op een soort skateboard met ik mountainboard, jij/hij
luchtbanden
mountainboardt
jij/hij mountainboardde
gemountainboard
mounten
terreinfietsen; een virtuele cd-/dvd-speler creëren op je computer
ik mount, jij/hij mount
jij/hij mountte
gemount
moven
weggaan, zich uit de voeten maken
ik move, jij/hij movet
jij/hij movede
gemoved
msn'en
berichten uitwisselen via msn
ik msn, jij/hij msn't
jij/hij msn'de
ge-msn'd
mtb'en
mountainbiken
ik mtb, jij/hij mtb't
jij/hij mtb'de
ge-mtb'd
mulchen
deklaag van mulch aanbrengen
ik mulch, jij/hij mulcht
jij/hij mulchte
gemulcht
multicasten
via verschillende kanalen uitzenden
ik multicast, jij/hij multicast
jij/hij multicastte
gemulticast
multitasken
meerdere taken tegelijk uitvoeren
ik multitask, jij/hij multitaskt
jij/hij multitaskte
gemultitaskt
muten
tijdelijk stil doen zijn
ik mute, jij/hij mutet
jij/hij mutete
gemutet
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
nachecken
nagaan
ik check na, jij/hij checkt na
jij/hij checkte na
nagecheckt
namedroppen
zogenaamd terloops namen van bekendheden als kennissen
ik namedrop, jij/hij namedropt
jij/hij namedropte
genamedropt
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
noemen
narrowcasten
uitzenden voor een bepaalde doelgroep
nearshoren
jij/hij narrowcastte
genarrowcast
werkzaamheden in niet zo verre (lagelonen)landen laten uitvoeren ik nearshore, jij/hij nearshoret
jij/hij nearshorede
genearshored
nerden
als een nerd, monomaan, met iets bezig zijn
ik nerd, jij/hij nerdt
jij/hij nerdde
enerd
nesten
inbedden
ik nest, jij/hij nest
jij/hij netd/tr stte
genest
netcasten
via een netwerk uitzenden
ik netcast, jij/hij netcast
jij/hij netcastte
genetcast
netshoppen
via internet shoppen
ik netshop, jij/hij netshopt
jij/hij netshopte
genetshopt
netsurfen
informatie zoeken op internet
ik netsurf, jij/hij netsurft
jij/hij netsurfte/
netsurfde
genetsurft/
genetsurfd
netvertisen
op internet adverteren
ik netvertise, jij/hij netvertiset
jij/hij netvertisede
genetvertised
nordicwalken
intensieve manier van wandelen waarbij skistokken worden
gebruikt
ik nordicwalk, jij/hij nordicwalkt
jij/hij nordicwalkte
genordicwalkt
nuken
door middel van kernwapens uitschakelen; iemands computer
laten crashen
ik nuke, jij/hij nuket
jij/hij nukete
genuket
numbercrunchen ingewikkelde berekeningen maken
ik numbercrunch, jij/hij
numbercruncht
jij/hij numbercrunchte
genumbercruncht
nursen
ik nurse, jij/hij nurset
jij/hij nursete
genurset
verzorgen; zustertje spelen als seksspel
ik narrowcast, jij/hij narrowcast
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid
deelwoord
occupyen
meedoen met de Occupy-beweging; bezetten
ik occupy, jij/hij occupyt
jij/hij occupyde
geoccupyd
ocr'en
optische tekenherkenning door een scanner toepassen
ik ocr, jij/hij ocr't
jij/hij ocr'de
ge-ocr'd
offsetten
drukken op een offsetpers
ik offset, jij/hij offset
jij/hij offsette
geoffset
offshoren
laten produceren in lagelonenlanden
ik offshore, jij/hij offshoret
jij/hij offshorede
geoffshored
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
omswitchen
omschakelen; overstappen
ik switch om, jij/hij switcht om jij/hij switchte om
omgeswitcht
omturnen
een andere wending geven; van mening doen veranderen
ik turn om, jij/hij turnt om
jij/hij turnde om
omgeturnd
onshoren
in het eigen land (waar de hoofdvestiging van een onderneming is) laten
uitvoeren
ik onshore, jij/hij onshoret
jij/hij onshorede
geonshored
ontgooglen
Google-informatie onvindbaar maken
ik ontgoogle, jij/hij ontgooglet jij/hij ontgooglede
ontgoogled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:ontgoogelen
ik ontgoogel, jij/hij ontgoogelt jij/hij ontgoogelde
ontgoogeld
ontspannen, stress kwijtraken
ik ontstress, jij/hij ontstresst
jij/hij ontstresste
ontstresst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik ontstres, jij/hij ontstrest
jij/hij ontstreste
ontstrest
oppimpen
oude (vervallen) voorwerpen (opzichtig) versieren
ik pimp op, jij/hij pimpt op
jij/hij pimpte op
opgepimpt
optimizen
optimaal maken
ik optimize, jij/hij optimizet
jij/hij optimizede
geoptimized
orderpicken
bestellingen samenstellen in een magazijn
ik orderpick, jij/hij orderpickt
jij/hij orderpickte
georderpickt
organizen
organiseren; ordenen van leef- en/of werkomgeving
ik organize, jij/hij organizet
jij/hij organizede
georganized
outfaden
laten vervagen
ik outfade, jij/hij outfadet
jij/hij outfadede
geoutfaded
outletshoppen winkelen in outletwinkels
ik outletshop, jij/hij
outletshopt
jij/hij outletshopte
geoutletshopt
outletten
winkelen in outletwinkels
ik outlet, jij/hij outlet
jij/hij outlette
geoutlet
outlinen
schetsen
ik outline, jij/hij outlinet
jij/hij outlinede
geoutlined
outpacen
overtreffen
ik outpace, jij/hij outpacet
jij/hij outpacete
geoutpacet
outperformen overtreffen; het opvallend goed doen
iets/het fonds outperformt
iets/het fonds
outperformde
geoutperformd
outplacen
ontslaan en begeleiden naar een andere baan
ik outplace, jij/hij outplacet
jij/hij outplacete
geoutplacet
outsourcen
uitbesteden
ik outsource, jij/hij outsourcet jij/hij outsourcete
geoutsourcet
outtasken
uitbesteden
ik outtask, jij/hij outtaskt
jij/hij outtaskte
geouttaskt
overacten
acteren met overdreven stem en gebaren
ik overact, jij/hij overact
jij/hij overactte
geoveract
ontstressen
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
overflowen
capaciteit overschrijden
ik overflow, jij/hij overflowt
jij/hij overflowde
overflowd
overpoweren met overmacht verslaan; met geweld overmeesteren
ik overpower, jij/hij
overpowert
jij/hij overpowerde
overpowerd
overrulen
overstemmen; met overmacht verslaan
ik overrule, jij/hij overrulet
jij/hij overrulede
overruled
oversellen
meer verkopen dan men heeft
ik oversell, jij/hij oversellt
jij/hij oversellde
overselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik oversel, jij/hij overselt
jij/hij overselde
overseld
overstretchen te sterk aanspannen
ik overstretch, jij/hij
overstretcht
jij/hij overstretchte
overstretcht
overviewen
ik overview, jij/hij overviewt
jij/hij overviewde
overviewd
samenvatten
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid
deelwoord
pacen
tempo aangeven
ik pace, jij/hij pacet
jij/hij pacete
gepacet
packagen
verpakken
ik package, jij/hij
packaget
jij/hij packagede gepackaged
packen
inpakken
ik pack, jij/hij packt
jij/hij packte
gepackt
pagen
oppiepen
ik page, jij/hij paget
jij/hij pagede
gepaged
paintballen
elkaar met verfbolletjes beschieten
ik paintball, jij/hij
paintballt
jij/hij paintballde gepaintballd
paintbrushen
met verf spuiten
ik paintbrush, jij/hij
paintbrusht
jij/hij
paintbrushte
gepaintbrusht
painten
schilderen
ik paint, jij/hij paint
jij/hij paintte
gepaint
pairen
koppelen
ik pair, jij/hij pairt
jij/hij pairde
gepaird
pamperen
verwennen en zo afhankelijk houden
ik pamper, jij/hij
pampert
jij/hij pamperde gepamperd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
paragliden
zweven met een matrasvormig zweefscherm
ik paraglide, jij/hij
paraglidet
jij/hij
paraglidede
parapenten
zweven met een matrasvormig zweefscherm
ik parapent, jij/hij
parapent
jij/hij parapentte geparapent
parasailen
achter een voertuig of een snelle boot omhooggetrokken worden en dan zweven ik parasail, jij/hij
met een parachute
parasailt
jij/hij parasailde geparasaild
parken
parkeren
ik park, jij/hij parkt
jij/hij parkte
geparkt
parsen
syntactisch ontleden
ik parse, jij/hij parset
jij/hij parsete
geparset
parttimen
in deeltijd werken
ik parttime, jij/hij
parttimet
jij/hij parttimede geparttimed
partycrashen
onuitgenodigd op een feest verschijnen
ik partycrash, jij/hij
partycrasht
jij/hij
partycrashte
gepartycrasht
partyen
feestvieren
ik party, jij/hij partyt
jij/hij partyde
gepartyd
partyhoppen
van feest naar feest gaan
ik partyhop, jij/hij
partyhopt
jij/hij partyhopte gepartyhopt
passen
een pass geven
ik pass, jij/hij passt
jij/hij passte
gepasst
pasten
plakken; invoegen
ik paste, jij/hij pastet
jij/hij pastete
gepastet
patchen
een bepaald programmaonderdeel installeren
ik patch, jij/hij patcht
jij/hij patchte
gepatcht
payrollen
de verloning van personeel uitbesteden
ik payroll, jij/hij payrollt
jij/hij payrollde
gepayrolld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik payrol, jij/hij payrolt
jij/hij payrolde
gepayrold
peacekeepen
vrede handhaven
ik peacekeep, jij/hij
peacekeept
jij/hij
peacekeepte
gepeacekeept
peelen
de huid cosmetisch behandelen
ik peel, jij/hij peelt
jij/hij peelde
gepeeld
peepen
ergens een kijkje nemen
ik peep, jij/hij peept
jij/hij peepte
gepeept
peer-to-peeren
informatie uitwisselen via een peer-to-peer-netwerkmodel
ik peer-to-peer, jij/hij
peer-to-peert
jij/hij peer-topeerde
gepeer-to-peerd
geparaglided
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
peptalken
opbeurend toespreken
ik peptalk, jij/hij peptalkt jij/hij peptalkte
gepeptalkt
performen
presteren
ik perform, jij/hij
performt
jij/hij performde geperformd
phishen
iemands creditcardgegevens ontfutselen
ik phish, jij/hij phisht
jij/hij phishte
gephisht
photoshoppen
(ook:fotoshoppen)
beeld bewerken met een computerprogramma, fotoshoppen
ik photoshop, jij/hij
photoshopt
jij/hij
photoshopte
gephotoshopt
picken
selecteren
ik pick, jij/hij pickt
jij/hij pickte
gepickt
picknicken
in de vrije natuur eten
ik picknick, jij/hij
picknickt
jij/hij picknickte
gepicknickt
piercen
een gaatje in een lichaamsdeel laten maken en er een sieraad in hangen
ik pierce, jij/hij piercet
jij/hij piercete
gepiercet
pimpen
versieren, opsmukken
ik pimp, jij/hij pimpt
jij/hij pimpte
gepimpt
pinchen
met twee vingers zoomen op een aanraakscherm
ik pinch, jij/hij pincht
jij/hij pinchte
gepincht
pingen
een webadres of internetverbinding testen
ik ping, jij/hij pingt
jij/hij pingde
gepingd
pitchen
werpen; bepaalde slag bij het golfen doen; een (reclame)opdracht proberen te
verwerven door een voorstel te doen; een korte presentatie geven
ik pitch, jij/hij pitcht
jij/hij pitchte
gepitcht
plannen
een ontwerp/plan maken voor
ik plan, jij/hij plant
jij/hij plande
gepland
playbacken
doen alsof je zelf zingt terwijl er een geluidsband loopt
ik playback, jij/hij
playbackt
jij/hij playbackte geplaybackt
pleasen
behagen
ik please, jij/hij pleast
jij/hij pleasde
gepleasd
In de officiële spelling:
ik please, jij/hij pleaset
jij/hij pleasede
gepleased
pledgen
plechtig beloven
ik pledge, jij/hij pledget
jij/hij pledgede
gepledged
plotten
de plaats van een vaar- of vliegtuig bepalen, grafisch weergeven
ik plot, jij/hij plot
jij/hij plotte
geplot
pluggen
nieuwe platen (of musici) steeds weer (voor de radio) ten gehore brengen
ik plug, jij/hij plugt
jij/hij plugde
geplugd
podcasten
digitaal uitzenden
ik podcast, jij/hij podcast jij/hij podcastte
gepodcast
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
pogoën
pogo dansen (dansen op punkmuziek)
ik pogo, jij/hij pogoot
jij/hij pogode
gepogood
poken
virtueel 'aanstoten' op Facebook
ik poke, jij/hij poket
jij/hij pokete
gepoket
polishen
polijsten, vervolmaken
ik polish, jij/hij polisht
jij/hij polishte
gepolisht
pollen
een opiniepeiling houden
ik poll, jij/hij pollt
jij/hij pollde
gepolld
poloën
polo spelen
ik polo, jij/hij poloot
jij/hij polode
gepolood
poolen
een pool vormen; poolbiljart spelen
ik pool, jij/hij poolt
jij/hij poolde
gepoold
popcornen
rare sprongen maken (caviagedrag)
ik popcorn, jij/hij
popcornt
jij/hij popcornde gepopcornd
pop-uppen
(laten) openklappen; in beeld verschijnen
ik pop-up, jij/hij pop-upt jij/hij pop-upte
gepop-upt
posten
berichten plaatsen op weblogs, fora e.d.
ik post, jij/hij post
jij/hij postte
gepost
powerdressen
imponeren door kleding
ik powerdress, jij/hij
powerdresst
jij/hij
powerdresste
gepowerdresst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik powerdres, jij/hij
powerdrest
jij/hij
powerdreste
gepowerdrest
poweren
aandrijven
ik power, jij/hij powert
jij/hij powerde
gepowerd
powerliften
gewichtheffen
ik powerlift, jij/hij
powerlift
jij/hij powerliftte gepowerlift
pownen
vernederen
ik pown, jij/hij pownt
jij/hij pownde
gepownd
powerpointen
een powerpointpresentatie maken
ik powerpoint, jij/hij
powerpoint
jij/hij
powerpointte
gepowerpoint
powerwalken
flink doorwandelen met krachtige armbewegingen
ik powerwalk, jij/hij
powerwalkt
jij/hij
powerwalkte
gepowerwalkt
prankcallen
opbellen (lastigvallen) met nepberichten
ik prankcall, jij/hij
prankcallt
jij/hij
prankcallde
geprankcalld
preachen
zedepreken
ik preach, jij/hij preacht
jij/hij preachte
gepreacht
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
presetten
instellen; afstemmen
ik preset, jij/hij preset
jij/hij presette
gepreset
previewen
voorvertonen; een proefversie bekijken
ik preview, jij/hij
previewt
jij/hij previewde gepreviewd
pricen
taxeren; prijzen
ik price, jij/hij pricet
jij/hij pricete
gepricet
primen
in de grondverf zetten; in een zoutoplossing leggen; conditioneren
ik prime, jij/hij primet
jij/hij primede
geprimed
printen
afdrukken
ik print, jij/hij print
jij/hij printte
geprint
processen
voortbrengen
ik process, jij/hij
processt
jij/hij processte
geprocesst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik proces, jij/hij procest
jij/hij proceste
geprocest
producen
de niet-artistieke leiding voeren
ik produce, jij/hij
producet
jij/hij producete geproducet
promoten
aanprijzen
ik promoot, jij/hij
promoot
jij/hij promootte gepromoot
prompten
een commando voorbereiden
ik prompt, jij/hij prompt jij/hij promptte
geprompt
proofreaden
proeflezen, corrigeren
ik proofread, jij/hij
proofreadt
jij/hij
proofreadde
geproofread
providen
als internet- of telefoonaanbieder optreden
ik provide, jij/hij
providet
jij/hij providede
geprovided
pubcrawlen
een kroegentocht houden
ik pubcrawl, jij/hij
pubcrawlt
jij/hij
pubcrawlde
gepubcrawld
publishen
publiceren
ik publish, jij/hij publisht jij/hij publishte
gepublisht
puddlen
ruw ijzer veranderen in staal
ik puddle, jij/hij puddlet
jij/hij puddlede
gepuddled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: puddelen
ik puddel, jij/hij puddelt
jij/hij puddelde
gepuddeld
pullen
trekken
ik pull, jij/hij pullt
jij/hij pullde
gepulld
punchen
slaan
ik punch, jij/hij puncht
jij/hij punchte
gepuncht
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
pushen
aansporen; naar voren schuiven; drugs verhandelen
ik push, jij/hij pusht
jij/hij pushte
gepusht
putten
een hole maken door de bal over de green te slaan
ik putt, jij/hij putt
jij/hij putte
geputt
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik put, jij/hij put
jij/hij putte
geput
een puzzel doen
ik puzzel, jij/hij puzzelt
jij/hij puzzelde
gepuzzeld
puzzelen
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
quadden
rijden op een klein vierwielig motorrijtuig met brede banden en een motorstuur ik quad, jij/hij quadt
jij/hij quadde
gequad
quenchen
uitdoven, stilzetten
ik quench, jij/hij quencht jij/hij quenchte gequencht
queryen
een zoekopdracht uitvoeren in een databank
ik query, jij/hij queryt
jij/hij queryde gequeryd
queuen
een rij vormen
ik queue, jij/hij queuet
jij/hij queuede gequeued
In de officiële spelling: queueën
ik queue, jij/hij queuet
jij/hij queuede gequeued
quitten
opgeven; verlaten
ik quit, jij/hij quit
jij/hij quitte
gequit
quizzen
deelnemen aan een quiz
ik quiz, jij/hij quizt
jij/hij quizde
gequizd
quoten
citeren
ik quoot, jij/hij quoot
jij/hij quootte
gequoot
werkwoord betekenis
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
racen
aan een snelheidswedstrijd deelnemen; heel snel lopen of rijden
ik race, jij/hij racet
jij/hij racete
geracet
raften
wildwatervaren op een vlot
ik raft, jij/hij raft
jij/hij raftte
geraft
ragen
je woede uiten
ik rage, jij/hij raget
jij/hij ragede
geraged
ragequitten
uit woede het (computer)spel verlaten
ik ragequit, jij/hij ragequit
jij/hij ragequitte
geragequit
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
raiden
een bedrijfsovername plegen
ik raid, jij/hij raidt
jij/hij raidde
geraid
rallyen
deelnemen aan een wedstrijd; slagenwisselingen bij bv. het tennis uitvoeren; een
ik rally, jij/hij rallyt
koersherstel doormaken
jij/hij rallyde
gerallyd
randomizen
willekeurig maken
ik randomize, jij/hij
randomizet
jij/hij randomizede
gerandomized
ranken
in een rangorde plaatsen
ik rank, jij/hij rankt
jij/hij rankte
gerankt
rappen
(geïmproviseerde) teksten zingzeggen
ik rap, jij/hij rapt
jij/hij rapte
gerapt
raten
classificeren
ik rate, jij/hij ratet
jij/hij ratete
geratet
raven
aan een td/td polo spelenhouseparty deelnemen
ik rave, jij/hij ravet
jij/hij ravede
geraved
rebadgen
een product onder een nieuwe of andere (merk)naam verkopen
ik rebadge, jij/hij rebadget
jij/hij rebadgede
gerebadged
rebalancen
weer in balans brengen
ik rebalance, jij/hij
rebalancet
jij/hij rebalancete
gerebalancet
rebirthen
de eigen geboorte herleven
ik rebirth, jij/hij rebirtht
jij/hij rebirthte
gerebirtht
rebooten
computer opnieuw opstarten
ik reboot, jij/hij reboot
jij/hij rebootte
gereboot
rebounden
een tegenaanval doen
ik rebound, jij/hij reboundt
jij/hij reboundde
gerebound
rebuilden
herbouwen
ik rebuild, jij/hij rebuildt
jij/hij rebuildde
gerebuild
recallen
terugroepen naar de fabriek
ik recall, jij/hij recallt
jij/hij recallde
gerecalld
recoupen
terugwinnen; winst delen
ik recoup, jij/hij recoupt
jij/hij recoupte
gerecoupt
recoveren
herstellen
ik recover, jij/hij recovert
jij/hij recoverde
gerecoverd
recruiten
personeel werven
ik recruit, jij/hij recruit
jij/hij recruitte
gerecruit
recyclen
hergebruiken
ik recycle, jij/hij recyclet
jij/hij recyclede
gerecycled
redeemen
terugkopen
ik redeem, jij/hij redeemt
jij/hij redeemde
geredeemd
redialen
opnieuw bellen
ik redial, jij/hij redialt
jij/hij redialde
gerediald
redirecten
digitale data doorsturen
ik redirect, jij/hij redirect
jij/hij redirectte
geredirect
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
re-enacten
een historische gebeurtenis naspelen
ik re-enact, jij/hij re-enact
jij/hij re-enactte
gere-enact
reengineeren
herstructureren
ik re-engineer, jij/hij reengineert
jij/hij re-engineerde
gere-engineerd
refinancen
herfinancieren
ik refinance, jij/hij
refinancet
jij/hij refinancete
gerefinancet
reformen
door verhitting omzetten
ik reform, jij/hij reformt
jij/hij reformde
gereformd
refreshen
verfrissen; verversen
ik refresh, jij/hij refresht
jij/hij refreshte
gerefresht
refunden
vergoeden
ik refund, jij/hij refundt
jij/hij refundde
gerefund
rejecten
afwijzen, verwerpen
ik reject, jij/hij reject
jij/hij rejectte
gereject
relaxen
zich ontspannen
ik relax, jij/hij relaxt
jij/hij relaxte
gerelaxt
releasen
uitbrengen, introduceren
ik release, jij/hij releast
jij/hij releaste/
releasde
gereleast/ gereleasd
In de officiële spelling:
ik release, jij/hij releaset
jij/hij releasete/
releasede
gereleaset/
gereleased
relocaten
opnieuw vestigen; herplaatsen
ik relocate, jij/hij relocatet
jij/hij relocatete
gerelocatet
remaken
opnieuw maken
ik remake, jij/hij remaket
jij/hij remakete
geremaket
remasteren
kopiëren en zo bewerken dat digitale weergave mogelijk wordt
ik remaster, jij/hij remastert jij/hij remasterde
geremasterd
reminden
herinneren aan
ik remind, jij/hij remindt
jij/hij remindde
geremind
remixen
muzieknummers opnieuw in elkaar zetten
ik remix, jij/hij remixt
jij/hij remixte
geremixt
remodelen
hermodelleren
ik remodel, jij/hij remodelt
jij/hij remodelde
geremodeld
removen
verwijderen
ik remove, jij/hij removet
jij/hij removede
geremoved
repeaten
herhalen
ik repeat, jij/hij repeat
jij/hij repeatte
gerepeat
replacen
vervangen
ik replace, jij/hij replacet
jij/hij replacete
gereplacet
replyen
(digitaal) antwoorden
ik reply, jij/hij replyt
jij/hij replyde
gereplyd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
requesten
verzoeken
ik request, jij/hij request
jij/hij requestte
gerequest
rerouten
langs een andere route doen gaan
ik rerout, jij/hij rerout
jij/hij reroutte
gererout
rescalen
op een andere schaal brengen
ik rescale, jij/hij rescalet
jij/hij rescalede
gerescaled
reschedulen
een nieuw (uitzend)tijdstip kiezen
ik reschedule, jij/hij
reschedulet
jij/hij reschedulede
gerescheduled
researchen
onderzoeken
ik research, jij/hij researcht jij/hij researchte
geresearcht
resellen
doorverkopen
ik resell, jij/hij resellt
jij/hij resellde
gereselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik resel, jij/hij reselt
jij/hij reselde
gereseld
resetten
opnieuw instellen, opnieuw opstarten
ik reset, jij/hij reset
jij/hij resette
gereset
reshufflen
herverdelen
ik reshuffle, jij/hij reshufflet jij/hij reshufflede
gereshuffled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: reshuffelen
ik reshuffel, jij/hij reshuffelt jij/hij reshuffelde
gereshuffeld
resignen
(een spel) opgeven
ik resign, jij/hij resignt
jij/hij resignde
geresignd
resizen
op de geschikte grootte brengen
ik resize, jij/hij resizet
jij/hij resizede
geresized
resolven
oplossen
ik resolve, jij/hij resolvet
jij/hij resolvede
geresolved
resourcen
van middelen/geld voorzien
ik resource, jij/hij resourcet jij/hij resourcete
geresourcet
restoren
herstellen, reconstrueren
ik restore, jij/hij restoret
jij/hij restorede
gerestored
restylen
een andere vorm geven
ik restyle, jij/hij restylet
jij/hij restylede
gerestyled
retailen
in het klein verkopen, aan eindgebruikers leveren
ik retail, jij/hij retailt
jij/hij retailde
geretaild
retrieven
herstellen, terugkrijgen
ik retrieve, jij/hij retrievet
jij/hij retrievede
geretrieved
retrofitten
de technisch verouderde onderdelen of systemen vernieuwen
ik retrofit, jij/hij retrofit
jij/hij retrofitte
geretrofit
returnen
terugkeren, opleveren
ik return, jij/hij returnt
jij/hij returnde
gereturnd
retweeten
een Twitterbericht (tweet) van een ander 'doorplaatsen' voor je eigen volgers
ik retweet, jij/hij retweet
jij/hij retweette
geretweet
reviewen
bespreken, recenseren
ik review, jij/hij reviewt
jij/hij reviewde
gereviewd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
rightclicken
de rechtermuisknop gebruiken
ik rightclick, jij/hij rightclickt jij/hij rightclickte
gerightclickt
rightsizen
op de geschikte grootte brengen
ik rightsize, jij/hij rightsizet
jij/hij rightsizede
gerightsized
rimmen
kontlikken
ik rim, jij/hij rimt
jij/hij rimde
gerimd
ringfencen
afzonderlijk beheren
ik ringfence, jij/hij
ringfencet
jij/hij ringfencete
geringfencet
ripdealen
overvallen om te beroven
ik ripdeal, jij/hij ripdealt
jij/hij ripdealde
geripdeald
rippen
data van een medium kopiëren naar een ander medium
ik rip, jij/hij ript
jij/hij ripte
geript
risken
riskeren; Risk spelen
ik risk, jij/hij riskt
jij/hij riskte
geriskt
roadpricen
tol heffen
ik roadprice, jij/hij
roadpricet
jij/hij roadpricete
geroadpricet
roamen
verschillende telecomaanbieders hebben
ik roam, jij/hij roamt
jij/hij roamde
geroamd
rocken
dansen op/maken van rock-'n-rollmuziek
ik rock, jij/hij rockt
jij/hij rockte
gerockt
ik rock-'n-roll, jij/hij rock-'njij/hij rock-'n-rollde
rollt
gerock-'n-rolld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik rock-'n-rol, jij/hij rock-'njij/hij rock-'n-rolde
rolt
gerock-'n-rold
rolhockeyen
hockey spelen op rolschaatsen
ik rolhockey, jij/hij
rolhockeyt
jij/hij rolhockeyde
gerolhockeyd
rollerbladen
op rollerblades rijden
ik rollerblade, jij/hij
rollerbladet
jij/hij rollerbladede
gerollerbladed
rollerskaten
rolschaatsen
ik rollerskate, jij/hij
rollerskatet
jij/hij rollerskatete
gerollerskatet
rondmailen
via e-mail rondsturen
ik mail rond, jij/hij mailt
rond
jij/hij mailde rond
rondgemaild
ropeskippen
touwtjespringen als sport
ik ropeskip, jij/hij ropeskipt jij/hij ropeskipte
geropeskipt
routen
een route bepalen voor
ik rout, jij/hij rout
gerout
rock-'n-rollen dansen op/maken van rock-'n-rollmuziek
jij/hij routte
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
rugbyen
rugby spelen
ik rugby, jij/hij rugbyt
jij/hij rugbyde
gerugbyd
rumblen
geluid voortbrengen
ik rumble, jij/hij rumblet
jij/hij rumblede
gerumbled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: rumbelen
ik rumbel, jij/hij rumbelt
jij/hij rumbelde
gerumbeld
rummyen
rummy/rummikub spelen
ik rummy, jij/hij rummyt
jij/hij rummyde
gerummyd
runnen
exploiteren, managen
ik run, jij/hij runt
jij/hij runde
gerund
runshoppen
haastig boodschappen doen
ik runshop, jij/hij runshopt
jij/hij runshopte
gerunshopt
rushen
zich haasten
ik rush, jij/hij rusht
jij/hij rushte
gerusht
ruzzlen
Ruzzle spelen
ik ruzzle, jij/hij ruzzlet
jij/hij ruzzlede
geruzzled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ruzzelen
ik ruzzel, jij/hij ruzzelt
jij/hij ruzzelde
geruzzeld
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
samplen
een digitaal muziekfragment maken/gebruiken
ik sample, jij/hij samplet
jij/hij samplede
gesampled
sandboarden
surfen vanaf een zandheuvel
ik sandboard, jij/hij sandboardt
jij/hij sandboardde
gesandboard
sandwichen
gemangeld worden; bepaalde manier van tvprogramma's programmeren
ik sandwich, jij/hij sandwicht
jij/hij sandwichte
gesandwicht
saven
opslaan
ik save, jij/hij savet
jij/hij savede
gesaved
scammen
geld aftroggelen
ik scam, jij/hij scamt
jij/hij scamde
gescamd
scannen
digitaal laten lezen; snel lezen; automatisch laten
doorzoeken
ik scan, jij/hij scant
jij/hij scande
gescand
scalen
schalen
ik scale, jij/hij scalet
jij/hij scalede
gescaled
scatten
improviserend betekenisloze lettergrepen zingen
ik scat, jij/hij scat
jij/hij scatte
gescat
scooteren
met een scooter rijden
ik scooter, jij/hij scootert
jij/hij scooterde
gescooterd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
schedulen
plannen
ik schedule, jij/hij schedulet
jij/hij schedulede
gescheduled
scoopen
opvallend nieuws publiceren
ik scoop, jij/hij scoopt
jij/hij scoopte
gescoopt
scoren
een doelpunt maken, in de wacht slepen
ik scoor, jij/hij scoort
jij/hij scoorde
gescoord
scrabbelen
scrabble spelen
ik scrabbel, jij/hij scrabbelt
jij/hij scrabbelde
gescrabbeld
scramblen
berichten digitaal versleutelen
ik scramble, jij/hij scramblet
jij/hij scramblede
gescrambled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen
juist: scrambelen
ik scrambel, jij/hij scrambelt
jij/hij scrambelde
gescrambeld
scrapen
content van websites halen (en zelf gebruiken)
ik scrape, jij/hij scrapet
jij/hij scrapete
gescrapet
scratchen
een lp/plaat onder een naald van een pick-up heen en
weer bewegen
ik scratch, jij/hij scratcht
jij/hij scratchte
gescratcht
screenen
onderzoeken
ik screen, jij/hij screent
jij/hij screende
gescreend
scripten
een draaiboek schrijven
ik script, jij/hij script
jij/hij scriptte
gescript
scrollen
een pagina over het computerscherm laten rollen
ik scroll, jij/hij scrollt
jij/hij scrollde
gescrolld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik scrol, jij/hij scrolt
jij/hij scrolde
gescrold
scrubben
de huid masseren
ik scrub, jij/hij scrubt
jij/hij scrubde
gescrubd
sealen
luchtdicht verpakken, verzegelen
ik seal, jij/hij sealt
jij/hij sealde
geseald
searchen
zoeken
ik search, jij/hij searcht
jij/hij searchte
gesearcht
secondlifen
het spel SecondLife spelen; een tweede, virtueel leven
leiden
ik secondlife, jij/hij secondlifet
jij/hij secondlifete
gesecondlifet
sellen
verkopen
ik sell, jij/hij sellt
jij/hij sellde
geselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik sel, jij/hij selt
jij/hij selde
geseld
sequencen
volgorde bepalen
ik sequence, jij/hij sequencet
jij/hij sequencete
gesequencet
serven
(bv. bij tennis) opslaan
ik serve, jij/hij servet
jij/hij servede
geserved
servicen
onderhoudsbeurt geven, de service verzorgen
ik service, jij/hij servicet
jij/hij servicete
geservicet
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
settelen
vestigen; afhandelen
ik settel, jij/hij settelt
jij/hij settelde
gesetteld
setten
instellen; regelen
ik set, jij/hij set
jij/hij sette
geset
set-uppen
opslaan
ik set-up, jij/hij set-upt
jij/hij set-upte
geset-upt
shaken
schudden
ik shake, jij/hij shaket
jij/hij shakete
geshaket
shampooën
wassen/schoonmaken met shampoo
ik shampoo, jij/hij shampoot
jij/hij shampoode
geshampood
shapen
modelleren
ik shape, jij/hij shapet
jij/hij shapete
geshapet
sharen
delen
ik share, jij/hij sharet
jij/hij sharede
geshared
shaven
scheren (met een elektrisch apparaat)
ik shave, jij/hij shavet
jij/hij shavede
geshaved
shelteren
schuilen; beschutten
ik shelter, jij/hij sheltert
jij/hij shelterde
geshelterd
shiften
verwisselen; verschuiven
ik shift, jij/hij shift
jij/hij shiftte
geshift
shimmyen
slingeren onder het rijden/vliegen
ik shimmy, jij/hij shimmyt
jij/hij shimmyde
geshimmyd
shippen
verzenden, vaak van een via internet besteld product
ik ship, jij/hij shipt
jij/hij shipte
geshipt
shocken
choqueren; een shockbehandeling toepassen
ik shock, jij/hij shockt
jij/hij shockte
geshockt
shooten
een fotoreportage maken
ik shoot, jij/hij shoot
jij/hij shootte
geshoot
shopliften
winkeldiefstallen plegen
ik shoplift, jij/hij shoplift
jij/hij shopliftte
geshoplift
shoppen
winkelen; verschillende aanbiedingen vergelijken
ik shop, jij/hij shopt
jij/hij shopte
geshopt
shortcoveren
financiële positie afdekken
ik shortcover, jij/hij shortcovert
jij/hij shortcoverde
geshortcoverd
shorten
aandelen verkopen die men niet bezit om ze later tegen
een lagere koers in te kopen
ik short, jij/hij short
jij/hij shortte
geshort
shortsellen
aandelen verkopen in de verwachting dat de koers zal
gaan dalen
ik shortsell, jij/hij shortsellt
jij/hij shortsellde
geshortselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik shortsel, jij/hij shortselt
jij/hij shortselde
geshortseld
schaatsen op een kleine baan
ik shorttrack, jij/hij shorttrackt
jij/hij shorttrackte
geshorttrackt
shorttracken
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
shotten
verdovende middelen injecteren
ik shot, jij/hij shot
jij/hij shotte
geshot
showen
tonen; zich uitsloven
ik show, jij/hij showt
jij/hij showde
geshowd
shredden
vernietigen; versnipperen
ik shred, jij/hij shredt
jij/hij shredde
geshred
shredderen
vernietigen; versnipperen
ik shredder, jij/hij shreddert
jij/hij shredderde
geshredderd
shufflen
herschikken
ik shuffle, jij/hij shufflet
jij/hij shufflede
geshuffled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen
juist: shuffelen
ik shuffel, jij/hij shuffelt
jij/hij shuffelde
geshuffeld
shunten
parallel schakelen
ik shunt, jij/hij shunt
jij/hij shuntte
geshunt
shuttlen
pendelen
ik shuttle, jij/hij shuttlet
jij/hij shuttlede
geshuttled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen
juist: shuttelen
ik shuttel, jij/hij shuttelt
jij/hij shuttelde
geshutteld
sightseeën
bezienswaardigheden bezoeken
ik sightsee, jij/hij sightseet
jij/hij sightseede
gesightseed
sit-uppen
buikspieroefeningen doen
ik sit-up, jij/hij sit-upt
jij/hij sit-upte
gesit-upt
skateboarden rijden op een plank met wieltjes
ik skateboard, jij/hij skateboardt
jij/hij skateboardde
geskateboard
skaten
schaatsen
ik skate, jij/hij skatet
jij/hij skatete
geskatet
skeeleren
rolschaatsen
ik skeeler, jij/hij skeelert
jij/hij skeelerde
geskeelerd
skiffen
roeien in een skiff
ik skiff, jij/hij skifft
jij/hij skiffte
geskifft
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik skif, jij/hij skift
jij/hij skifte
geskift
skimboarden
surfen op een surfplank die in ondiep water wordt
gegooid voordat men erop springt
ik skimboard, jij/hij skimboardt
jij/hij skimboardde
geskimboard
skimmen
magneetstrip van een betaalpasje kopiëren
ik skim, jij/hij skimt
jij/hij skimde
geskimd
skinnydippen
naakt pootjebaden
ik skinnydip, jij/hij skinnydipt
jij/hij skinnydipte
geskinnydipt
skippen
overslaan
ik skip, jij/hij skipt
jij/hij skipte
geskipt
skippyen
met een skippybal springen
ik skippy, jij/hij skippyt
jij/hij skippyde
geskippyd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
skydiven
een vrije val maken alvorens de parachute te openen
ik skydive, jij/hij skydivet
jij/hij skydivede
geskydived
skypen
telefoneren via internet
ik skype, jij/hij skypet
jij/hij skypete
geskypet
skysurfen
uit een vliegtuig of luchtballon springen met een board
aan de voeten
ik skysurf, jij/hij skysurft
jij/hij skysurfte/ skysurfde
geskysurft/ geskysurfd
slacklinen
balanceren op het slappe touw (als sport)
ik slackline, jij/hij slacklinet
jij/hij slacklinede
geslacklined
slamdancen
dansen met hoge sprongen
ik sl /tramdance, jij/hij slamdancet
jij/hij s jij/hij
sightseedetdlamdancete
geslamdancet
slammen
poëzie rappen op een podium
jij/hij slamde
geslamd
slenderen
afvallen
ik re-enact, jij/hij re-enact tdik
slender, jij/hij slendert
jij/hij slenderde
geslenderd
slicen
in plakken snijden; (tennis) de bal met een terugdraaiend
ik slice, jij/hij slicet
effect slaan
jij/hij slicete
geslicet
sliden
een sliding maken
ik slide, jij/hij slidet
jij/hij slidede
geslided
slippen
schuiven, wegglijden, uitglijden
ik slip, jij/hij slipt
jij/hij slipte
geslipt
slitten
sleuven stansen in golfkarton
ik slit, jij/hij slit
jij/hij slitte
geslit
slowen
langzaam dansen
ik slow, jij/hij slowt
jij/hij slowde
geslowd
smashen
een smash slaan
ik smash, jij/hij smasht
jij/hij smashte
gesmasht
smilen
glimlachen
ik smile, jij/hij smilet
jij/hij smilede
gesmiled
smirten
flirten tijdens het roken
ik smirt, jij/hij smirt
jij/hij smirtte
gesmirt
smoothen
verzachten; egaler maken
ik smooth, jij/hij smootht
jij/hij smoothte/smoothde
gesmootht/gesmoothd
sms'en
een sms-bericht sturen
ik sms, jij/hij sms't
jij/hij sms'te
ge-sms't
snacken
tussendoortjes eten
ik snack, jij/hij snackt
jij/hij snackte
gesnackt
snailmailen
per gewone post versturen
ik snailmail, jij/hij snailmailt
jij/hij snailmailde
gesnailmaild
ik sneeuwsurf, jij/hij sneeuwsurft
jij/hij sneeuwsurfte/
gesneeuwsurft/
sneeuwsurfen surfen over de sneeuw
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
sneeuwsurfde
gesneeuwsurfd
sneldaten
een aantal zeer korte ontmoetingen achter elkaar
houden
ik sneldate, jij/hij sneldatet
jij/hij sneldatete
gesneldatet
sniffen
(computer)gegevens 'uit de lucht plukken'
ik sniff, jij/hij snifft
jij/hij sniffte
gesnifft
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik snif, jij/hij snift
jij/hij snifte
gesnift
snookeren
snooker spelen
ik snooker, jij/hij snookert
jij/hij snookerde
gesnookerd
snoozen
soezen in bed voor het opstaan; een wekker met
tussenpozen laten afgaan
ik snooze, jij/hij snoozet
jij/hij snoozede
gesnoozed
snowboarden sneeuwsurfen
ik snowboard, jij/hij snowboardt
jij/hij snowboardde
gesnowboard
socceren
voetbal spelen
ik soccer, jij/hij soccert
jij/hij soccerde
gesoccerd
socializen
informeel contact hebben met anderen
ik socialize, jij/hij socializet
jij/hij socializede
gesocialized
sofasurfen
tijdens reizen bij de lokale bevolking overnachten
ik sofasurf, jij/hij sofasurft
jij/hij sofasurfte/ sofasurfde
gesofasurft/ gesofasurfd
softballen
honkbal met een zachtere bal
ik softbal, jij/hij softbalt
jij/hij softbalde
gesoftbald
soften
intiem dansen
ik soft, jij/hij soft
jij/hij softte
gesoft
softsellen
verkopen zonder harde methoden
ik softsell, jij/hij softsellt
jij/hij softsellde
gesoftselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik softsel, jij/hij softselt
jij/hij softselde
gesoftseld
ik soundcheck, jij/hij soundcheckt
jij/hij soundcheckte
gesoundcheckt
soundchecken nagaan of de geluidsweergave goed is
soundmixen
geluiden op elkaar afstemmen; bekende liedjes zingen
met een muziekband
ik soundmix, jij/hij soundmixt
jij/hij soundmixte
gesoundmixt
sourcen
bronnen beschikbaar maken
ik source, jij/hij sourcet
jij/hij sourcete
gesourcet
spacen
uit elkaar plaatsen
ik space, jij/hij spacet
jij/hij spacete
gespacet
spammen
spam versturen
ik spam, jij/hij spamt
jij/hij spamde
gespamd
sparren
oefenen met een partner, als oefenpartner fungeren,
ideeën uitwisselen
ik spar, jij/hij spart
jij/hij sparde
gespard
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
spawnen
voortbrengen; verschijnen in computerspel
ik spawn, jij/hij spawnt
jij/hij spawnde
gespawnd
spearfishen
speervissen
ik spearfish, jij/hij spearfisht
jij/hij spearfishte
gespearfisht
speechen
een toespraak houden
ik speech, jij/hij speecht
jij/hij speechte
gespeecht
speeddaten
een aantal zeer korte ontmoetingen achter elkaar
houden
ik speeddate, jij/hij speeddatet
jij/hij speeddatete
gespeeddatet
speeddialen
snel verbinding maken, met een sneltoets een nummer
kiezen
ik speeddial, jij/hij speeddialt
jij/hij speeddialde
gespeeddiald
speedsurfen
met zeer hoge snelheid surfen
ik speedsurf, jij/hij speedsurft
jij/hij speedsurfte/ speedsurfde
gespeedsurft/
gespeedsurfd
spenden
uitgeven
ik spend, jij/hij spendt
jij/hij spendde
gespend
spideren
met bepaalde software het internet systematisch
doorzoeken
ik spider, jij/hij spidert
jij/hij spiderde
gespiderd
spimmen
spam versturen via chatsites of chatprogramma's
ik spim, jij/hij spimt
jij/hij spimde
gespimd
spinnen
in een spin raken, tollen; de publieke opinie beïnvloeden;
ik spin, jij/hij spint
op een spinner sporten
jij/hij spinde
gespind
splashen
spetteren
ik splash, jij/hij splasht
jij/hij splashte
gesplasht
splitten
uit elkaar gaan
ik split, jij/hij split
jij/hij splitte
gesplit
spoilen
bederven
ik spoil, jij/hij spoilt
jij/hij spoilde
gespoild
sponsoren
financieel ondersteunen
ik sponsor, jij/hij sponsort
jij/hij sponsorde
gesponsord
spoofen
je via een alias op internet presenteren
ik spoof, jij/hij spooft
jij/hij spoofte
gespooft
spoolen
dataverkeer regelen
ik spool, jij/hij spoolt
jij/hij spoolde
gespoold
sporten
aan sport doen
ik sport, jij/hij sport
jij/hij sportte
gesport
spotten
opmerken; bespieden
ik spot, jij/hij spot
jij/hij spotte
gespot
sprayen
vernevelen; sproeien
ik spray, jij/hij sprayt
jij/hij sprayde
gesprayd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
spreadsheeten een spreadsheet maken, met spreadsheets werken
ik spreadsheet, jij/hij spreadsheet
jij/hij spreadsheette
gespreadsheet
sprinten
snel rennen/fietsen/schaatsen e.d. over een korte
afstand
ik sprint, jij/hij sprint
jij/hij sprintte
gesprint
spurten
zich haasten, rennen
ik spurt, jij/hij spurt
jij/hij spurtte
gespurt
squashen
squash spelen
ik squash, jij/hij squasht
jij/hij squashte
gesquasht
squatten
een domein kapen op internet; een kniebuiging maken
met een gewicht op je nek
ik squat, jij/hij squat
jij/hij squatte
gesquat
squirten
spuitend klaarkomen (van een vrouw)
ik squirt, jij/zij squirt
jij/zij squirtte
gesquirt
stacken
stapelen; vetverbranders gebruiken
ik stack, jij/hij stackt
jij/hij stackte
gestackt
stagediven
vanaf een podium in het publiek duiken
ik stagedive, jij/hij stagedivet
jij/hij stagedivede
gestagedived
stagen
opvoeren op het toneel;
ik stage, jij/hij staget
jij/hij stagede
gestaged
stalken
iemand hinderlijk volgen; steeds lastigvallen
ik stalk, jij/hij stalkt
jij/hij stalkte
gestalkt
stand-uppen
als stand-up-comedian optreden
ik stand-up, jij/hij stand-upt
jij/hij stand-upte
gestand-upt
starten
beginnen, op gang brengen
ik start, jij/hij start
jij/hij startte
gestart
stashen
in het geheim opslaan
ik stash, jij/hij stasht
jij/hij stashte
gestasht
stayeren
als stayer rijden/schaatsen
ik stayer, jij/hij stayert
jij/hij stayerde
gestayerd
steamen
met geweld afpersen
ik steam, jij/hij steamt
jij/hij steamde
gesteamd
steeplechasen aan een steeplechase meedoen
ik steeplechase, jij/hij
steeplechaset
jij/hij steeplechasete
gesteeplechaset
stencilen
afdrukken
ik stencil, jij/hij stencilt
jij/hij stencilde
gestencild
stenotypen
stenogrammen opnemen en uitwerken
ik stenotyp, jij/hij stenotypt
jij/hij stenotypte
gestenotypt
steppen
fitness doen door op en van een bankje te stappen
ik step, jij/hij stept
jij/hij stepte
gestept
stickeren
stickers plakken
ik sticker, jij/hij stickert
jij/hij stickerde
gestickerd
stirren
de ingrediënten voor een cocktail roeren
ik stir, jij/hij stirt
jij/hij stirde
gestird
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
stockcarracen aan een hardrijwedstrijd meedoen in een gewone auto
ik stockcarrace, jij/hij stockcarracet jij/hij stockcarracete
gestockcarracet
stocken
opslaan
ik stock, jij/hij stockt
jij/hij stockte
gestockt
stockjobben
handelen in effecten
ik stockjob, jij/hij stockjobt
jij/hij stockjobde
gestockjobd
stockpicken
kansrijke effecten selecteren
ik stockpick, jij/hij stockpickt
jij/hij stockpickte
gestockpickt
stonewashen
met stenen wassen om slijtage te suggereren
ik stonewash, jij/hij stonewasht
jij/hij stonewashte
gestonewasht
storen
opslaan
ik store, jij/hij storet
jij/hij storede
gestored
straighten
ontkroezen
ik straight, jij/hij straight
jij/hij straightte
gestraight
streaken
naakt rondrennen
ik streak, jij/hij streakt
jij/hij streakte
gestreakt
streamen
tijdens het downloaden beluisteren of bekijken
ik stream, jij/hij streamt
jij/hij streamde
gestreamd
streetdancen
een acrobatische dans uitvoeren
ik streetdance, jij/hij streetdancet
jij/hij streetdancete
gestreetdancet
streetracen
een (illegale) hardrijwedstrijd met auto's op straat
houden
ik streetrace, jij/hij streetracet
jij/hij streetracete
gestreetracet
stressen
zich druk maken; zich gehaast gedragen
ik stress, jij/hij stresst
jij/hij stresste
gestresst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik stres, jij/hij strest
jij/hij streste
gestrest
stretchen
rek- en strekoefeningen doen
ik stretch, jij/hij stretcht
jij/hij stretchte
gestretcht
strippen
blootleggen; een striptease uitvoeren
ik strip, jij/hij stript
jij/hij stripte
gestript
stunten
onverwachte dingen doen
ik stunt, jij/hij stunt
jij/hij stuntte
gestunt
stylen
ontwerpen; vormgeven; een bepaalde stijl meegeven
ik style, jij/hij stylet
jij/hij stylede
gestyled
submitten
onderwerpen; insturen
ik submit, jij/hij submit
jij/hij submitte
gesubmit
subscriben
zich inschrijven
ik subscribe, jij/hij subscribet
jij/hij subscribede
gesubscribed
sucken
zuigen; vervelend zijn
ik suck, jij/hij suckt
jij/hij suckte
gesuckt
suen
voor het gerecht dagen
ik sue, jij/hij suet
jij/hij suede
gesued
In de officiële spelling: sueën
ik sue, jij/hij suet
jij/hij suede
gesued
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
supervisen
toezicht hebben
ik supervise, jij/hij superviset
jij/hij supervisede
gesupervised
supplyen
bevoorraden
ik supply, jij/hij supplyt
jij/hij supplyde
gesupplyd
supporten
steunen
ik support, jij/hij support
jij/hij supportte
gesupport
surfboarden
op een surfboard zitten
ik surfboard, jij/hij surfboardt
jij/hij surfboardde
gesurfboard
surfen
plankzeilen
ik surf, jij/hij surft
jij/hij surfte/ surfde
gesurft/ gesurfd
surrounden
geluid instellen
ik surround, jij/hij surroundt
jij/hij surroundde
gesurround
surveyen
onderzoeken
ik survey, jij/hij surveyt
jij/hij surveyde
gesurveyd
survivallen
aan een overlevingstocht meedoen
ik survival, jij/hij survivalt
jij/hij survivalde
gesurvivald
swappen
ruilen; wisselen
ik swap, jij/hij swapt
jij/hij swapte
geswapt
sweepen
controleren op de aanwezigheid van afluisterapparatuur
ik sweep, jij/hij sweept
jij/hij sweepte
gesweept
swingen
dansen; aan partnerruil doen
ik swing, jij/hij swingt
jij/hij swingde
geswingd
swipen
bladeren op een aanraakscherm
ik swipe, jij/hij swipet
jij/hij swipete
geswipet
switchen
omschakelen; van plaats wisselen
ik switch, jij/hij switcht
jij/hij switchte
geswitcht
swypen
'vegend' typen met Swype op een aanraakscherm
ik swype, jij/hij swypet
jij/hij swypete
geswypet
syncen
synchroniseren
ik sync, jij/hij synct
jij/hij syncte
gesynct
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
tackelen
van de bal zetten; te lijf gaan
ik tackel, jij/hij tackelt
jij/hij tackelde
getackeld
taggen
een merk geven; labels hechten aan
ik tag, jij/hij tagt
jij/hij tagde
getagd
talentscouten
talenten zoeken
ik talentscout, jij/hij
talentscout
jij/hij talentscoutte
getalentscout
tallyen
vastleggen wat gelost of geladen wordt
ik tally, jij/hij tallyt
jij/hij tallyde
getallyd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
tapdancen
dansen waarbij de schoenzolen een klikkend geluid maken,
tapdansen
ik tapdance, jij/hij
tapdancet
jij/hij tapdancete
getapdancet
tapen
met tape vastmaken; op tape vastleggen; bandageren
ik tape, jij/hij tapet
jij/hij tapete
getapet
tappen
tapdansen; op een aanraakscherm tikken
ik tap, jij/hij tapt
jij/hij tapte
getapt
targeten
richten, afstemmen op
ik target, jij/hij target
jij/hij targette
getarget
taseren
een stroomstootwapen gebruiken
ik taser, jij/hij tasert
jij/hij taserde
getaserd
taxiën
(van een vliegtuig) over de startbaan rijden
ik taxi, jij/hij taxiet
jij/hij taxiede
getaxied
teaën
uitgebreid thee drinken in de namiddag
ik tea, jij/hij teat
jij/hij teade
getead
teambuilden
de onderlinge band van een groep versterken
ik teambuild, jij/hij
teambuildt
jij/hij teambuildde
geteambuild
teasen
plagen; prikkelen
ik tease, jij/hij teast
jij/hij teasde
geteasd
In de officiële spelling:
ik tease, jij/hij teaset
jij/hij teasede
geteased
kennis verkopen en vervolgens terughuren
ik technolease, jij/hij
technoleast
jij/hij technoleasde/
technoleaste
getechnoleast/
getechnoleasd
In de officiële spelling:
ik technolease, jij/hij
technoleaset
jij/hij technoleasede/
technoleasete
getechnoleaset/
getechnoleased
tegenscoren
een tegendoelpunt maken
ik scoor tegen, jij/hij scoort
jij/hij scoorde tegen
tegen
tegengescoord
telemarketen
telefonisch verkopen
ik telemarket, jij/hij
telemarket
getelemarket
teleshoppen
elektronisch winkelen
ik teleshop, jij/hij teleshopt jij/hij teleshopte
geteleshopt
tenderen
gezamenlijk inschrijven op een project
ik tender, jij/hij tendert
jij/hij tenderde
getenderd
terugmailen
antwoorden via e-mail
ik mail terug, jij/hij mailt
terug
jij/hij mailde terug
teruggemaild
terug-sms'en
antwoorden via sms
ik sms terug, jij/hij sms't
terug
jij/hij sms'te terug
terugge-sms't
technoleasen
jij/hij telemarkette
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
testen
door middel van een test onderzoeken
ik test, jij/hij test
jij/hij testte
getest
tetheren
internetten op je laptop met je iPhone als modem
ik tether, jij/hij tethert
jij/hij tetherde
getetherd
texten
sms'en
ik text, jij/hij text
jij/hij textte
getext
throttlen
afknijpen (van 'streaming' content of informatie op internet)
ik throttle, jij/hij throttlet
jij/hij throttlede
gethrottled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: throttelen
ik throttel, jij/hij throttelt
jij/hij throttelde
gethrotteld
tiewrappen
iets samenbinden met een kabelbinder/bundelbandje
ik tiewrap, jij/hij tiewrap
jij/hij tiewrap
getiewrapt
timen
doen plaatsvinden op het juiste tijdstip, klokken
ik time, jij/hij timet
jij/hij timede
getimed
timelapsen
het snel achter elkaar vertonen van foto's, zodat beweging
gesuggereerd wordt
ik timelapse, jij/hij
timelapst
jij/hij timelapste
getimelapst
timesharen
je gebruik van iets met andere gebruikers afstemmen
ik timeshare, jij/hij
timesharet
jij/hij timesharede
getimeshared
tipp-exen
met correctievloeistof verwijderen
ik tipp-ex, jij/hij tipp-ext
jij/hij tipp-exte
getipp-ext
toasten
roosteren
ik toast, jij/hij toast
jij/hij toastte
getoast
topcoaten
extra beschermingslaag aanbrengen
ik topcoat, jij/hij topcoat
jij/hij topcoatte
getopcoat
torrenten
gegevens uitwisselen
ik torrent, jij/hij torrent
jij/hij torrentte
getorrent
tossen
een munt opgooien
ik toss, jij/hij tosst
jij/hij tosste
getosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik tos, jij/hij tost
jij/hij toste
getost
touren
op tournee zijn
ik tour, jij/hij tourt
jij/hij tourde
getourd
tracen
opsporen
ik trace, jij/hij tracet
jij/hij tracete
getracet
trackbacken
op een weblog een automatische verwijzing aanbrengen naar een
ander weblog
ik trackback, jij/hij
trackbackt
jij/hij trackbackte
getrackbackt
tracken
volgen; bepalen waar iets/iemand zich bevindt
ik track, jij/hij trackt
jij/hij trackte
getrackt
tractorpullen
tdtdtdtdOok mogelijk, en in de officitd td met een tractor zware
dingen verslepen (als sport)
ik tractorpull, jij/hij
tractorpullt
jij/hij tractorpullde
getractorpulld
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
traden
handelen; ruilen
ik trade, jij/hij tradet
jij/hij tradede
getraded
trainen
oefenen, africhten
ik train, jij/hij traint
jij/hij trainde
getraind
transferren
overboeken; van club wisselen
ik transfer, jij/hij transfert
jij/hij transferde
getransferd
transformen
een andere gedaante geven
ik transform, jij//hij
transformt
jij/hij transformde
getransformd
trashen
weggooien
ik trash, jij/hij trasht
jij/hij trashte
getrasht
trawlen
vissen met e squash spelenem/tdtd en trawl
ik trawl, jij/hij trawlt
jij/hij trawlde
getrawld
trendhoppen
telkens de nieuwe trend volgen
ik trendhop, jij/hij
trendhopt
jij/hij trendhopte
getrendhopt
trendsetten
de eerste zijn bij een nieuwe trend
ik trendset, jij/hij trendset
jij/hij trendsette
getrendset
trendwatchen
trends opmerken
ik trendwatch, jij/hij
trendwatcht
jij/hij trendwatchte
getrendwatcht
trialen
testen
ik trial, jij/hij trialt
jij/hij trialde
getriald
triggeren
uitlokken
ik trigger, jij/hij triggert
jij/hij triggerde
getriggerd
triken
rijden op een motorvoertuig met drie wielen
ik trike, jij/hij triket
jij/hij trikete
getriket
trimmen
aan de conditie werken; haar van een hond bijwerken
ik trim, jij/hij trimt
jij/hij trimde
getrimd
trippen
hallucinaties krijgen door drugsgebruik
ik trip, jij/hij tript
jij/hij tripte
getript
trollen
met sleeplijn of -hengel vissen; de sfeer op een weblog of website
verpesten
ik troll, jij/hij trollt
jij/hij trollde
getrolld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik trol, jij/hij trolt
jij/hij trolde
getrold
troubleshooten problemen oplossen
ik troubleshoot, jij/hij
troubleshoot
jij/hij troubleshootte
getroubleshoot
trucken
als vrachtwagenchauffeur werken
ik truck, jij/hij truckt
jij/hij truckte
getruckt
try-outen
een proefvoorstelling spelen
ik try-out, jij/hij try-out
jij/hij try-outte
getry-out
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
tuben
filmpjes op YouTube plaatsen/bekijken
ik tube, jij/hij tubet
jij/hij tubede
getubed
tunen
afstellen; (van auto's) aanpassen aan eigen smaak
ik tune, jij/hij tunet
jij/hij tunede
getuned
turnen
gymnastische oefeningen doen
ik turn, jij/hij turnt
jij/hij turnde
geturnd
tweaken
software en hardware met minimale veranderingen optimaliseren
ik tweak, jij/hij tweakt
jij/hij tweakte
getweakt
tweeten
een bericht (tweet) plaatsen op Twitter
ik tweet, jij/hij tweet
jij/hij tweette
getweet
twirlen
jongleren (door majorettes)
ik twirl, jij/hij twirlt
jij/hij twirlde
getwirld
twisten
de twist dansen
ik twist, jij/hij twist
jij/hij twistte
getwist
twitteren
korte blogberichten met bekenden uitwisselen
ik twitter, jij/hij twittert
jij/hij twitterde
getwitterd
twooshen
een Twitterbericht plaatsen met de maximale lengte (140 tekens)
ik twoosh, jij/hij twoosht
jij/hij twooshte
getwoosht
typecasten
(steeds) selecteren voor een (bepaalde) rol
ik typecast, jij/hij typecast
jij/hij typecastte
getypecast
typen
op een toetsenbord/schrijfmachine tikken
ik typ, jij/hij typt
jij/hij typte
getypt
typesetten
tekst opmaken
ik typeset, jij/hij typeset
jij/hij typesette
getypeset
typosquatten
een domeinnaam registreren en exploiteren die sterk lijkt op die van
een zeer bekende website
ik typosquat, jij/hij
typosquat
jij/hij typosquatte
getyposquat
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid
deelwoord
uitbowlen
(cricket) door bowlen uitmaken
ik bowl uit, jij/hij bowlt uit
jij/hij bowlde uit
uitgebowld
uitcasten
testen op de geschiktheid voor een rol
ik cast uit, jij/hij cast uit
jij/hij castte uit
uitgecast
uitchecken
(zich) (laten) uitschrijven bij een hotel e.d.; beoordelen op aantrekkelijkheid
ik check uit, jij/hij checkt uit
jij/hij checkte uit
uitgecheckt
uitfaden
geleidelijk laten vervagen
ik fade uit, jij/hij fadet uit
jij/hij fadede uit
uitgefaded
uitfreaken
genieten van; afknappen op
ik freak uit, jij/hij freakt uit
jij/hij freakte uit
uitgefreakt
uitloggen
doorlopen van de procedure om de verbinding te verbreken
ik log uit, jij/hij logt uit
jij/hij logde uit
uitgelogd
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
uitprinten
afdrukken
ik print uit, jij/hij print uit
jij/hij printte uit
uitgeprint
uittesten
uitproberen
ik test uit, jij/hij test uit
jij/hij testte uit
uitgetest
uittypen
uittikken
ik typ uit, jij/hij typt uit
jij/hij typte uit
uitgetypt
uitzoomen
met een zoomlens het beeld verder van zich af brengen
ik zoom uit, jij/hij zoomt uit
jij/hij zoomde uit
uitgezoomd
underacten
ingehouden acteren
ik underact, jij/hij underact
jij/hij underactte
geünderact
underperformen (van fondsen) slecht presteren
het underperformt
het
underperformde
geünderperformd
undoën
ongedaan maken
ik undo, jij/hij undot
jij/hij undode
geündod
unfollowen
stoppen te volgen op Twitter
ik unfollow, jij/hij unfollowt
jij/hij unfollowde
geünfollowd
unfrienden
contacten schrappen uit een online vriendennetwerk
ik unfriend, jij/hij unfriendt
jij/hij unfriendde
geünfriend
uninstallen
deïnstalleren
ik uninstall, jij/hij uninstallt
jij/hij uninstallde
geüninstalld
unloaden
ontladen, uitladen
ik unload, jij/hij unloadt
jij/hij unloadde
geünload
unlocken
ontsluiten, met name de beveiliging van een apparaat uitschakelen
ik unlock, jij/hij unlockt
jij/hij unlockte
geünlockt
unpacken
uitpakken
ik unpack, jij/hij unpackt
jij/hij unpackte
geünpackt
unsubscriben
zich uitschrijven
ik unsubscribe, jij/hij
unsubscribet
jij/hij
unsubscribede
geünsubscribed
unwrappen
uitpakken
ik unwrap, jij/hij unwrapt
jij/hij unwrapte
geünwrapt
unzippen
decomprimeren; uitpakken
ik unzip, jij/hij unzipt
jij/hij unzipte
geünzipt
upcyclen
hergebruiken en er een beter product van maken
ik upcycle, jij/hij upcyclet
jij/hij upcyclede
geüpcycled
updaten
bijwerken; actualiseren
ik update, jij/hij updatet
jij/hij updatete
geüpdatet
upgraden
verbeteren; een nieuwere versie installeren
ik upgrade, jij/hij upgradet
jij/hij upgradede
geüpgraded
uphillen
met fiets/skates een heuvel op rijden
ik uphill, jij/hij uphillt
jij/hij uphillde
geüphilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik uphil, jij/hij uphilt
jij/hij uphilde
geüphild
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
uploaden
op een server plaatsen
ik upload, jij/hij uploadt
jij/hij uploadde
geüpload
uppen
op een server plaatsen
ik up, jij/hij upt
jij/hij upte
geüpt
upscalen
op een grotere schaal brengen
ik upscale, jij/hij upscalet
jij/hij upscalede
geüpscaled
upsellen
meer verkopen
ik upsell, jij/hij upsellt
jij/hij upsellde
geüpselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik upsel, jij/hij upselt
jij/hij upselde
geüpseld
upshaken
opschudding veroorzaken bij
ik upshake, jij/hij upshaket
jij/hij upshakete
geüpshaket
upsizen
groter maken
ik upsize, jij/hij upsizet
jij/hij upsizede
geüpsized
upskirten
stiekem vrouwen onder hun rok filmen/fotograferen en dit beeldmateriaal op
internet zetten
ik upskirt, jij/hij upskirt
jij/hij upskirtte
geüpskirt
upteamen
samenwerken
ik upteam, jij/hij upteamt
jij/hij upteamde
geüpteamd
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
verleasen
verhuren
ik verlease, jij/hij verleast
jij/hij verleaste/ verleasde
verleast/ verleasd
In de officiële spelling:
ik verlease, jij/hij verleaset
jij/hij verleasete/ verleasede verleaset/ verleased
op een bepaalde manier dansen
ik vibe, jij/hij vibet
jij/hij vibede
viben
gevibed
videoconferencen via een beeldscherm (mee)vergaderen ik videoconference, jij/hij videoconferencet jij/hij videoconferencete
gevideoconferencet
videologgen
een weblog met video's bijhouden
ik videolog, jij/hij videologt
jij/hij videologde
gevideologd
videotapen
op videoband zetten
ik videotape, jij/hij videotapet
jij/hij videotapet
gevideotapet
viewen
kijken
ik view, jij/hij viewt
jij/hij viewde
geviewd
visualizen
visualiseren
ik visualize, jij/hij visualizet
jij/hij visualizede
gevisualized
vloggen
een weblog met video's bijhouden
ik vlog, jij/hij vlogt
jij/hij vlogde
gevlogd
voguen
dansen met bepaalde poses
ik vogue, jij/hij voguet
jij/hij voguede
gevogued
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
voipen
telefoneren via internet
ik voip, jij/hij voipt
jij/hij voipte
gevoipt
volleyballen
volleybal spelen
ik volleybal, jij/hij volleybalt
jij/hij volleybalde
gevolleybald
volleyen
volleybal spelen; een volley slaan
ik volley, jij/hij volleyt
jij/hij volleyde
gevolleyd
werkwoord
betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
wakeboarden
waterskiën op een brede ski
ik wakeboard, jij/hij wakeboardt jij/hij wakeboardde
gewakeboard
wappen
internetten of e-mailen via een wapverbinding
ik wap, jij/hij wapt
jij/hij wapte
gewapt
wardriven
rondrijden met een auto en een computer uitgerust met wifiapparatuur
ik wardrive, jij/hij wardrivet
jij/hij wardrivede
gewardrived
wasten
verloren laten gaan
ik waste, jij/hij wastet
jij/hij wastete
gewastet
waterpoloën
waterpolo spelen
ik waterpolo, jij/hij waterpoloot jij/hij waterpolode
gewaterpolood
waven
de 'wave' doen (snel na elkaar opstaan zodat een golfbeweging
ontstaat)
ik wave, jij/hij wavet
jij/hij wavede
gewaved
waxen
met was behandelen
ik wax, jij/hij waxt
jij/hij waxte
gewaxt
webcammen
met een webcam opnames maken
ik webcam, jij/hij webcamt
jij/hij webcamde
gewebcamd
webcasten
uitzenden op het web
ik webcast, jij/hij webcast
jij/hij webcastte
gewebcast
webdaten
contact leggen via het web
ik webdate, jij/hij webdatet
jij/hij webdatete
gewebdatet
webenablen
direct op het internet (laten) aansluiten
ik webenable, jij/hij webenablet jij/hij webenablede
gewebenabled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: webenabelen
ik webenabel, jij/hij webenabelt jij/hij webenabelde
gewebenabeld
webhosten
een website faciliteren
ik webhost, jij/hij webhost
jij/hij webhostte
gewebhost
webloggen
een weblog bijhouden
ik weblog, jij/hij weblogt
jij/hij weblogde
geweblogd
websurfen
internetten
ik websurf, jij/hij websurft
jij/hij websurfte/
gewebsurft/
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
websurfde
gewebsurfd
webvertisen
adverteren op internet
ik webvertise, jij/hij webvertiset jij/hij webvertisede
gewebvertised
weightwatchen
een bepaald dieet volgen
ik weightwatch, jij/hij
weightwatcht
jij/hij weightwatchte
geweightwatcht
whatsappen
berichten uitwisselen via Whatsapp
ik whatsapp, jij/hij whatsappt
jij/hij whatsappte
gewhatsappt
wheelen en
dealen
regelen, ritselen
ik wheel en deal, jij/hij wheelt
en dealt
jij/hij wheelde en dealde gewheeld en gedeald
whiffen
de bal compleet missen bij golf
ik whiff, jij/hij whifft
jij/hij whiffte
gewhifft
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik whif, jij/hij whift
jij/hij whifte
gewhift
whisten
whist spelen
ik whist, jij/hij whist
jij/hij whistte
gewhist
whitelisten
op een witte lijst zetten
ik whitelist, jij/hij whitelist
jij/hij whitelistte
gewhitelist
wifeswappen
aan partnerruil doen
ik wifeswap, jij/hij wifeswapt
jij/hij wifeswapte
gewifeswapt
wiiën
met een Nintendo Wii spelen
ik wii, jij/hij wiit
jij/hij wiide
gewiid
wildwaterraften
met een vlot varen
ik wildwaterraft, jij/hij
wildwaterraft
jij/hij wildwaterraftte
gewildwaterraft
wilfen
tijdens het internetten vergeten waar je naar op zoek was;
ronddwalen op internet
ik wilf, jij/hij wilft
jij/hij wilfte
gewilft
windowdressen
opsmukken
ik windowdress, jij/hij
windowdresst
jij/hij windowdresste
gewindowdresst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik windowdres, jij/hij
windowdrest
jij/hij windowdreste
gewindowdrest
windowshoppen
etalages bekijken
ik windowshop, jij/hij
windowshopt
jij/hij windowshopte
gewindowshopt
windsurfen
plankzeilen
ik windsurf, jij/hij windsurft
jij/hij windsurfte/
windsurfde
gewindsurft/
gewindsurfd
wiren
telegraferen
ik wire, jij/hij wiret
jij/hij wirede
gewired
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
wirewrappen
bedrading van technische apparatuur omwikkelen
ik wirewrap, jij/hij wirewrapt
jij/hij wirewrapte
gewirewrapt
wordfeuden
Wordfeud spelen
ik wordfeud, jij/hij wordfeudt
jij/hij wordfeudde
gewordfeud
workshoppen
een workshop volgen
ik workshop, jij/hij workshopt
jij/hij workshopte
geworkshopt
worryen
zich zorgen maken
ik worry, jij/hij worryt
jij/hij worryde
geworryd
wrappen
wraps eten/klaarmaken; inpakken
ik wrap, jij/hij wrapt
jij/hij wrapte
gewrapt
werkwoord betekenis
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid voltooid
verleden tijd deelwoord
xeroxen
kopiëren
ik xerox, jij/hij
xeroxt
jij/hij
xeroxte
xoipen
e-mail-, voicemail- en faxberichten via internet naar je e-mailadres of mobiele telefoon laten
versturen
ik xoip, jij/hij xoipt
jij/hij xoipte gexoipt
werkwoord betekenis
yahooën
onvoltooid
tegenwoordige tijd
de website Yahoo gebruiken voor bijv. e-mail of zoeken ik yahoo, jij/hij yahoot
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
jij/hij yahoode
geyahood
yammeren informatie delen via Yammer
ik yammer, jij/hij yammert jij/hij yammerde geyammerd
yellen
aanmoedigen
ik yell, jij/hij yellt
jij/hij yellde
geyelld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik yel, jij/hij yelt
jij/hij yelde
geyeld
yielden
opleveren; winst maken
ik yield, jij/hij yieldt
jij/hij yieldde
geyield
youtuben
een filmpje op YouTube zetten/bekijken
ik youtube, jij/hij youtubet jij/hij youtubede geyoutubed
gexeroxt
Genootschap Onze Taal – vervoeging Engelse werkwoorden in het Nederlands
Bron: http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden – datum: 19 juni 2013
werkwoord
betekenis
zaalhockeyen zaalhockey spelen
onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
ik zaalhockey, jij/hij zaalhockeyt jij/hij zaalhockeyde
voltooid deelwoord
gezaalhockeyd
zandsurfen
op een soort surfplank vanaf een zandduin naar beneden glijden ik zandsurf, jij/hij zandsurft
jij/hij zandsurfte/ zandsurfde gezandsurft/ gezandsurfd
zappen
van tv-zender naar tv-zender schakelen ('kanaalzwemmen')
jij/hij zapte
ik zap, jij/hij zapt
gezapt
zenderhoppen zie zappen
ik zenderhop, jij/hij zenderhopt jij/hij zenderhopte
gezenderhopt
zerofillen
alle data op een computerschijf overschrijven
ik zerofill, jij/hij zerofillt
jij/hij zerofillde
gezerofilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist:
ik zerofil, jij/hij zerofilt
jij/hij zerofilde
gezerofild
zippen
bestanden kleiner maken, comprimeren
ik zip, jij/hij zipt
jij/hij zipte
gezipt
zoomen
fotograferen met een zoomlens; het beeld dichterbij halen
ik zoom, jij/hij zoomt
jij/hij zoomde
gezoomd
Download