Titel - LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT

advertisement
Aanvraag van subsidies voor regionale
projecten met het oog op kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening,
inclusief preventie van schuldenlast - 2011
In te vullen door de
behandelende afdeling
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35, bus 30, 1030 BRUSSEL
Tel. 02553 3223 – Fax 02553 3360
E-mail: [email protected]
Website: www.welzijnensamenleving.be/schuldbemiddeling
ontvangstdatum
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u projectsubsidies aanvragen voor regionale samenwerkingsprojecten tussen erkende instellingen voor
schuldbemiddeling met het oog op kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening, inclusief preventie.
Waar kunt u terecht voor meer informatie over dit formulier?
Alle noodzakelijke documenten kunt u raadplegen op de website
www.welzijnensamenleving.be/schuldbemiddeling/projectoproep2011.
In de informatiebrochure vindt u alle informatie die u nodig hebt om dit formulier correct in te dienen. Het is belangrijk dat u de
informatiebrochure aandachtig leest, vooraleer u dit aanvraagformulier invult.
Wat is de uiterste indiendatum van dit formulier?
De uiterste indiendatum is 15 november 2011. De poststempel geldt als bewijs. Mail dit aanvraagformulier ook naar
[email protected]
Hoe lang mogen de antwoorden zijn?
Formuleer uw antwoord beknopt maar wel voldoende concreet en duidelijk. De antwoordruimte vergroot automatisch als u
meer tekst ingeeft.
AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK OP 15 NOVEMBER 2011
De poststempel geldt als bewijs.
1. Gegevens van de CAW-budgethouder
De aanvrager :
Naam CAW-budgethouder CAW Visserij
Straat en nummer Visserij 153
Postcode en woonplaats 9000 Gent
Telefoonnummer 09 223 66 55
Faxnummer 09 223 81 95
E-mail [email protected]
4 4 8 - 0 7 3 3 3 0 1
-
7 9
-2-
Naam van de rekeninghouder CAW VISSERIJ vzw
Naam en voornaam van de Dirk Remy
contactpersoon
Functie van de Directeur
contactpersoon
2. Gegevens over het initiatief
 Feitelijke gegevens over het project
Naam van het project Van kettinglast naar ketenzorg
Adres(sen) waar het Visserij 153 , 9000 Gent
project wordt uitgevoerd
Zuidmoerstraat 136/1, 9900 Eeklo
Begin- en einddatum van het project
Startdatum
dag 1 5
maand 1 2
jaar 2 0 1 1
Einddatum
dag 1 4
maand 0 6
jaar 2 0 1 2
 Inhoud
- Geef hierna een korte voorstelling van het initiatief en de initiatiefnemers.
- Toon aan in welke zin uw project bijdraagt tot de aanpak van de schuldenproblematiek,
de organisatie van schuldhulpverlening en schuldbemiddeling in het bijzonder. Evenals
de preventie van schuldenlast op regionaal en lokaal niveau.
Vanuit CAW Visserij willen wij samen met OCMW’s uit onze werkregio een regionaal
samenwerkingsverband creëren dat kan inzetten op twee peilers: toegang en kwaliteit van
hulpverlening en preventie.
Doelstelling 1: We willen dat alle inwoners uit onze regio op een laagdrempelige manier toegang
krijgen tot de hulpverlening wanneer ze geconfronteerd worden met financiële problemen. We
maken gebruik van een leernetwerk om deze thema’s te bespreken.
We ondersteunen hulpverleners met (twee) subregionale intervisiegroepen om op permanente
wijze hulpverleningsmethodieken bespreekbaar te maken. Vanuit de intervisie in het leernetwerk
kan input gegeven worden aan het preventieteam om te zoeken naar nieuwe werkvormen en
methodes die beantwoorden aan de hulp op maat voor een specifieke doelgroep.
Doelstelling 2: we creëren een regionaal preventieteam dat ingezet kan worden op vlak van
-3-
algemene, secundaire en tertiaire preventie. Dit preventieteam inventariseert bestaande praktijken
in de regio, verkent noden en zoekt antwoorden in het gebruik van bestaand materiaal of signaleert
het bestaan van nieuwe noden. Het preventieteam organiseert vorming en groepswerk voor
doelgroepen aangegeven door de partners van het samenwerkingsverband.
Vanuit CAW Visserij willen we initiatiefnemer zijn en starten met de OCMW’s die zich bereid
verklaren om mee de doelstellingen te onderschrijven. We willen echter blijvend openstaan voor de
andere OCMW ’s en zullen hen permanent op de hoogte houden van de evolutie binnen het
netwerk door het voeren van een open communicatie. .
Hoe kan het project bijdragen tot aanpak van de schuldenproblematiek?
Wat doelstelling 1 betreft vertrekken we vanuit de vaststelling dat als we de schuldenproblematiek
willen aanpakken vanuit de hulpverlening en binnen onze regio we in eerste plaats moeten stil
staan bij de toegang tot de hulp die we bieden.
In een eerste fase willen we ons dan ook focussen op hoe cliënten toegang verkrijgen tot de
bestaande hulpverlening en willen we vaststellen wie er tussenuit valt. We willen voor de regio
nagaan waar cliënten met financiële problemen terechtkomen die verblijven in onze residentiele
voorzieningen uit de regio. We willen afspraken maken rond het doorverwijzen van cliënten die
verhuizen binnen de regio. We willen afspraken maken rond die doelgroepen die in de kou blijven
staan. We willen het bestaan van wachtlijsten analyseren.
We willen ook nagaan of we afspraken kunnen maken rond bekendmaking van het huidige
hulpaanbod dat beschikbaar is wanneer je in financiële problemen terechtkomt – we willen
onderzoeken welke materialen er kunnen gebruikt worden. Het moet voor mensen met financiële
problemen duidelijk zijn waar ze terecht kunnen en welke hulp ze zullen krijgen. We willen hiermee
absoluut tegemoetkomen aan de verzuchting om tijdig hulp te kunnen aanbieden.
In een tweede fase willen we de uitstroom van cliënten bespreken. We willen in de intervisie de
methodieken die uitstroom mogelijk maken bespreken. We willen gebruik maken van
cliëntenbevragingen om het effect van de hulpverlening na te gaan.
Om dit te realiseren willen we een leernetwerk oprichten om de kwaliteit van de hulpverlening te
verhogen binnen de regio. We willen samen zoeken naar methoden die ons kunnen helpen om de
hulpverlening aan moeilijke doelgroepen te optimaliseren. We willen onze eigen vaardigheden in
het werken met cliënten verder ontwikkelen en leren van elkaar. We willen gebruik maken van het
wetenschappelijk materiaal en we willen binnen de regio de gebruikte methodieken verruimen en
gevarieerder maken afhankelijk van het profiel van de cliënt. Het leernetwerk willen we laten
begeleiden door een externe begeleider. De intervisie geeft aan hulpverleners krachten en
mogelijkheden om het eigen handelen in vraag te stellen, bij te schaven en te consolideren.
Wanneer er uit de regio Meetjesland en uit de regio Gent telkens minstens de helft van de OCMW’s
(6) iemand laten deelnemen aan de intervisie kunnen er twee groepen gemaakt worden die
begeleid zullen worden door de aan te werven nieuwe medewerker. Bij minder dan 12 deelnemers
uit de ganse regio zullen we starten met één leernetwerk. .
Doelstelling 2 focust vooral op preventie en nazorg binnen de regio. .
We gaan over tot de oprichting van een gemeenschappelijk preventieteam dat ten dienste staat
van de verschillende partners binnen de samenwerking en dit in eerste instantie door het uitwerken
en aanbieden van de aangepaste vorming aan en groepswerk met de verschillende doelgroepen.
Het bepalen van de doelgroep en de gebruikte methoden moeten onderwerp uitmaken van de
bijeenkomsten.
Beide doelstellingen dragen bij tot de aanpak van de schuldenproblematiek.
Enerzijds wordt ingegaan op de toegang tot de hulpverlening en worden de gebruikte methodieken
tijdens de hulpverlening aangepakt. Anderzijds wordt door de preventieve aanpak ingegrepen op
die groepen die nog geen problemen ervaren en op de groepen waar we moeten op inzetten om
ervoor te zorgen dat ze niet hervallen. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan cliënten die risico
lopen om terecht te komen in een schuldenproblematiek.
Door regio overschrijdend te werken kan een fijnmaziger netwerk ontwikkeld worden.
-4-
Het preventieteam zal bestaan uit personeel van het CAW Visserij – hulpverleners uit diverse
OCMW’s uit de totale regio.
 Beoogde doelgroep
- Geef hierna een korte omschrijving en motivatie waarom u met deze doelgroep werkt,
- Vermeld specifiek hoe u de meest kwetsbare doelgroepen wil bereiken
Wat de beoogde doelgroep betreft willen we deze zeer ruim benaderen en deze ook binnen de
opstart van het project verder gaan verfijnen en grondig verkennen in het leernetwerk.
Binnen het preventieteam wil het project vanuit een bevraging van de verschillende partners en de
ervaringen die er reeds zijn oplijsten bij welke doelgroepen het effect en de vraag naar
vorming/groepswerk het grootst is om financiële en administratieve vaardigheden en financiële
weerbaarheid bij te brengen.
Op dit ogenblik is er reeds voldoende praktijkervaring binnen CAW Visserij zelf naar vorming aan
laatstejaarstudenten technisch en beroepsonderwijs die op het punt staan om alleen te gaan
wonen. Dit is zeker een doelgroep die we willen behouden maar ook verder uitbreiden.
Mogelijke andere doelgroepen zijn: cliënten van de diensten schuldbemiddeling wiens begeleiding
wordt afgerond, cliënten die een collectieve schuldenregeling hebben doorlopen, bewoners van
onthaaltehuizen, gedetineerden, studenten, bejaarden.
Cliënten kunnen gerekruteerd worden uit eigen cliënteel maar er kan actief samengewerkt worden
met schuldbemiddelaars om bv cl op einde van CSR toe te leiden naar vormingsactiviteiten.
Er kan geopteerd worden om die cliënten te rekruteren die reeds aangeschreven werden door het
LAC.
Aftoetsing met de verenigingen waar armen het woord nemen is ook in deze absoluut noodzakelijk.
 Doelstellingen van het project
Licht toe hoe u de volgende drie doelstellingen zal nastreven.
DST 1: Het samenwerkingsverband biedt aan de burgers uit de regio die hier nood aan
hebben, een cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhulpverlening aan die voldoende
toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar is:
Het samenwerkingsverband zal door zijn overlegstructuur en zijn opdrachten een fijnmazig netwerk
creëren in de regio dat ervoor zorgt dat mensen toegang krijgen tot de hulpverlening en dat
niemand door de mazen van het net moet vallen.
Door het opmaken van een inventaris van toegang tot hulpverlening in de regio worden de blinde
vlekken vastgesteld.
Het maken van afspraken over doorverwijzingen van cliënten bij verhuis of in conflictsituaties
maken mogelijk dat het hulpaanbod voor de cliënt duidelijker is.
Het moet de bedoeling zijn om alle bevindingen steeds af te toetsen met de doelgroep door middel
van geplande gestructureerde overlegmomenten met de verenigingen waar armen het woord
nemen.
Binnen het leernetwerk zal de intervisie de kwaliteit van de schuldhulpverlening bewaken.
DST 2 : Het samenwerkingsverband stelt gezinnen met schuldenlast via kwalitatieve
-5-
schuldhulpverlening en passende motiveringstechnieken in staat om zelf
verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement:
Om deze doelstelling te realiseren is intervisie absoluut noodzakelijk.
Tijdens de intervisie met schuldbemiddelaars van de erkende diensten schuldbemiddeling zal men
stilstaan bij methodieken en instrumenten die gericht zijn op het aanleren van financiële en
administratieve vaardigheden aan cliënten, daarnaast willen we de financiële weerbaarheid van
cliënten verhogen zodat gezinnen met schuldenlast in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te
(leren) dragen.
We willen beroep doen op de academische wereld om inzichten te verhogen , we willen het volgen
van vorming stimuleren. Hierbij doen we beroep op de verenigingen waar armen het woord nemen
en samenlevingsopbouw om bestaande expertise te integreren. We zoeken contacten met
volwassenonderwijs en basiseducatie om de kennis vanuit onderwijs mee te verwerken in het
methodisch werken.
DST 3 : Het samenwerkingsverband neemt preventieve-initiatieven en doet ook aan nazorg
om (herval in) schuldenlast te voorkomen:
De vormingen die aangeboden worden aan de verschillende doelgroepen zijn gericht op het
voorkomen van de risico’s op financiële problemen en kunnen dus benoemd worden als preventie.
Bij het opmaken van de vorming en het bepalen van de doelgroep is het van belang om zo offensief
mogelijk te zijn en dus zo vroeg mogelijk in te grijpen. Het aanbieden van de vorming aan jongeren
kadert hier in.
Daarnaast richt het groepswerk zich ook naar bepaalde doelgroepen zoals cliënten wiens
budgetbegeleiding wordt afgerond of wiens collectieve schuldenregeling wordt afgesloten en kadert
dit in nazorg en hervalpreventie. Ook hier is het de doelstelling om zo offensief mogelijk te werk te
gaan en de doelgroep niet te wijzen op wat zij in de toekomst niet meer mogen doen maar hen wel
gedragsalternatieven aan te bieden om nieuwe financiële problemen te voorkomen.
 Resultaten van het project
- Gelieve hierbij de beoogde resultaten concreet, praktisch en meetbaar te omschrijven.
- Geef weer hoe u het project zal evalueren.
- Geef aan hoe dit project zal verdergezet worden na afloop van de projectperiode
DST 1 Inventaris toegang tot hulpverlening
Oplijsten knelpunten in toegang en in hulpverlening
Koppelen van doelgroepen aan methodieken
Gemaakte afspraken over doorverwijzingen van/naar CAW
Gemaakte afspraken tussen OCMW’s
Afspraken voorleggen aan Verenigingen waar armen het woord nemen.
Aantal intervisiebijeenkomsten -verslaggeving
DST 2 : Oplijsten van de bestaande vormingsinitiatieven door de partners uit regio
Oplijsten van de doelgroepenprioriteit per regio gekoppeld aan methodiek
Ontwikkeling begeleidingstools voor hulpverleners (ism Vlaams Centrum Schuldoverlast –
Basiseducatie en Samenlevingsopbouw)
-6-
Ontwikkeling nazorg tools voor hulpverleners (in samenwerking met de relevante partners)
Planning opmaken vorming werkjaar september 2012 – juni 2013 binnen regio
Opmaken Vormingspakket laatstejaars- studenten middelbaar onderwijs
Verslaggeving overleg met Verenigingen Waar Armen Woord Nemen.
De evaluatiemethode zal uitgewerkt worden binnen de eerste projectperiode maar zal alvast de
resultaten omvatten van een bevraging bij alle partners.
De concrete producten (inventaris-tools en preventieprogramma) zijn tastbaar materiaal en
objectiever te evalueren.
De projectperiode moet ons in staat stellen om de nodige voorbereidingen te doen die de
uitvoering van de doelstellingen mogelijk maakt gedeeltelijk tijdens de projectperiode maar ook na
de eerste projectperiode.
Het samenbrengen van de medewerkers uit de diverse OCMW ’s( opgedeeld in twee regio’s )zal
heel wat tijd en energie vragen.
Afhankelijk van de middelen in de tweede periode kan meer personeel ingezet worden in de regio
zowel wat intervisie van het leernetwerk betreft als wat de realisaties van het preventieteam
inhouden.
 Werkwijze en timing
- Hoe wil de initiatiefnemer de vooropgestelde doelstellingen en resultaten bereiken ? Geef
duidelijk de onderscheiden stappen met bijhorende timing weer
 Voorbereidende fase
- Uitnodigen per email van alle betrokken OCMW’s
-
Voorbereidend werk in functie van projectaanvraag
Bespreking op teamdag van team BS op 7/11/2011
Aanpassing projectvoorstel TB en CO CAW Visserij
Doorsturen project aan OCMW ‘s
Eerste overlegvergadering OCMW ’s regio Meetjesland
Eerste overlegvergadering OCMW’s regio Gent – Deinze
Aanpassen project
-
Indienen project

-
Start project dec 2011
Oprichten Stuurgroep
Vacatures plaatsen
Sollicitaties- aanwerving
 Uitvoerende fase jan 2012 – mei 2012
Doelstelling 1 Inventaris – doelgroepenbeleid – Afspraken doorverwijzingen
Samenkomst Welzijnsband 5 x (regio Meetjesland)
Samenkomst Regio Gent – Deinze 5 x (regio Gent – Deinze)

Start leernetwerk– intervisie
-7-
Doelstelling 2 preventie
Samenstelling werkgroep
Maandelijkse samenkomst
 Evaluatie fase : juni 2012 : bevraging partners
Binnen de leernetwerk groep wordt geopteerd voor begeleiding door een medewerker die vooral
oog heeft voor het te doorlopen proces en de te behalen doelstellingen.
Binnen het preventieteam zal geopteerd worden om een medewerker basisopleiding
maatschappelijke werk (socio culturele vorming ) aan te werven.
 Samenwerking
- Geef aan hoe en met welke organisaties samengewerkt zal worden bij de uitvoering van
het project.
- Contacteer minstens alle OCMW’s en, in voorkomend geval ook de Vereniging die
als instelling voor schuldbemiddeling in uw regio erkend is door de Vlaamse
overheid en de verenigingen waar armen het woord nemen om hen de kans te
geven om zich te engageren voor de gezamenlijke projectaanvraag, zoals vermeld in
de informatiebrochure.
- Geef aan op welke wijze de participatie van en samenwerking met mensen in
schuldenlast, al dan niet via verenigingen, vorm zal krijgen.
- Geef aan of en in welke mate u beroep doet op andere middenveldactoren zoals
bijvoorbeeld basiseducatie.
 Binnen het project wordt samengewerkt met de OCMW ’s uit de regio. Het gaat om 27
gemeenten.
Vanuit OCMW’s zullen mensen deelnemen aan de stuurgroep, en aan de werkgroep toegang en
kwaliteitsbevordering daarnaast aan de werkgroep preventie.
De stuurgroep zal het geheel coördineren en opvolgen. Deze stuurgroep zal bestaan uit
deelnemers van verschillende betrokken partijen. (CAW-OCMW-VWAWN-BASISEDUCATIE-SO)
Gezien de reeds bestaande samenwerking met de Stad Gent die in kader van het Lokaal Sociaal
Beleid Gent de problematiek van schuldoverlast als speerpunt 4 heeft weerhouden zullen zij ook
betrokken worden bij de evolutie van dit project.
 De verenigingen waar armen het woord nemen zullen afzonderlijk gecontacteerd worden
om na te gaan op welke manier een structurele samenwerking kan uitgebouwd worden in
functie van de doelstellingen van het project.. In het kader van de opdracht van de
verenigingen om een gezamenlijke actie te realiseren tussen de verschillende verenigingen
kan deelname aan het project CAW/OCMW overwogen worden.
Er is sprake van 4 erkende verenigingen binnen de regio waarbij Wijkcentrum De Kring reeds
diverse samenwerkingen heeft met OCMW en CAW in het Meetjesland. De drie Gentse
verenigingen: Sivi, De Zuidpoort en De Beweging voor mensen met laag inkomen en hun kinderen,
zijn eveneens in diverse acties verbonden met CAW en OCMW.
 Mogelijke andere partners die binnen kader van preventieactiviteiten kunnen betrokken
worden zijn basiseducatie – Samenlevingsopbouw en lokaal overleg scholen. Dit met de
bedoeling om de afspraken binnen het onderwijs te faciliteren en samen te werken in functie
van de beoogde doelgroep.
-8-
3. Financiële gegevens omtrent het initiatief
-
Weergave begroting in bijgevoegde formulier “Begroting projecten schuldhulpverlening 2011”.
Gevraagde subsidie aan de Vlaamse overheid
€
45 444,08
Bedrag tot twee cijfers na de komma.
Het maximum subsidiebedrag voor uw regio vindt u in de tabel in de
projectoproep en is gebaseerd op het aantal inwoners.
Er zijn maximaal 12 projecten subsidieerbaar. Indien gewenst mag u ofwel
één overkoepelend project of wel een som van deelprojecten indienen, met
de bedoeling om het hele werkingsgebied van uw regio af te dekken.
4.Bijlagen
-
Volledig ingevuld en ondertekend formulier “Begroting project schuldhulpverlening 2011”;
Gelieve relevante informatie over uw initiatief en/of organisatie bij te voegen.
5. Verklaring
Ik verklaar hierbij dat wij het aanvraagdossier correct hebben ingevuld en kennis hebben
genomen van het reglement voor de aanvraag, zoals beschreven in de informatiebrochure.
Indien het ingediende project gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid zal mijn
organisatie ten laatste 30/9/2012 de inhoudelijke en financiële verantwoordingsstukken via de
post en per e-mail indienen bij de afdeling Welzijn en Samenleving.
Bovendien zullen we de Vlaamse Gemeenschap in kennis brengen van elke wijziging die
betrekking heeft op de activiteiten beschreven in deze aanvraag.
Naam CAW- CAW Visserij
budgethouder
Voornaam en Dirk Remy
naam van de aanvrager
Functie Directeur
Datum 15/11/2011
Handtekening
De volledig ingevulde en origineel ondertekende aanvraag dient per post aan de afdeling Welzijn en
Samenleving opgestuurd te worden. De poststempel geldt als bewijs.
-9-
Vlaamse overheid
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35, bus 30, 1030 Brussel
Mail dit formulier ook naar [email protected]
Download