Wit, CAM de (1987). Depressie Vragenlijst voor Kinderen, DVK

advertisement
Informatievaardigheden
Baeckelandt Angy
28/07/1994- Kortrijk
Studente 1ste jaar Orthopedagogie
Katho departement Ipsoc (sociaal-agogisch werk)
Inhoudstafel
Informatievaardigheden.......................................................................................................................... 1
Stap 1: onderwerpsverkenning ........................................................................................................... 3
Artikel ‘quality of life’ ...................................................................................................................... 3
Informatie artikel............................................................................................................................. 4
Deskundigen en organisaties (stap 3) ............................................................................................. 6
Powerpoint ...................................................................................................................................... 7
Stap 2: wikiwelkom ............................................................................................................................. 8
Welkomspagina ............................................................................................................................... 8
groepsleden ..................................................................................................................................... 8
Stap 3: inhouden in lijsten en syntheses ............................................................................................. 9
Stap 4: beschikking krijgen en meer zoeken ..................................................................................... 11
Excel oefening ............................................................................................................................... 11
Stap 5 contextualiseren ..................................................................................................................... 12
Wetteksten .................................................................................................................................... 12
Stap 1: onderwerpsverkenning
Artikel ‘quality of life’
Informatie artikel
Depressie bij kinderen en adolescenten (1-12)
Geschreven door: C.A.M. de Wit:
Universitair hoofddocent ontwikkelingspsychotpathologie. Psycholoog-psychotherapeut in
kinder- en jeugdpsychiatrie.
Hoofdtitel:
Depressies bij kinderen en andolescenten.
Ondertitel:
De stand van zaken na vijfentwintig jaar onderzoek.
Korte omschrijving
Er wordt een stand van zaken beschreven omtrent de theorievorming en onderzoek bij kinderen
en adolescenten. Er wordt vooral gekeken naar de symptomen. Vanuit deze symptomen wordt
dan gekeken of de conclusies juist werden genomen.
Structuur:
Er wordt gewerkt met stellingen. Elke stelling wordt dan beantwoord in 1 stuk tekst. Per
verschillend onderdeel (conclusie, literatuur,…) wordt een tussentitel geplaatst.
Bron;
kind en adolescent (1997)
Link:
http://download.springer.com/static/pdf/592/art%253A10.1007%252FBF03060665.pdf?auth
66=1383899326_15bd0ebc3ddff2fa9c2547f12adad0ee&ext=.pdf
Interessante bronnen
Akiskal, H. (1995). Developmental pathways to bipolarity: Are
juvenile–onset depressions pre–bipolar? Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 754–763.
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7608049)
Anderson, J., Williams, S., McGee, R. & Silva, P. (1987). DSM–III
disorders in preadolescent children: prevalence in a large sample
from the general population. Archives of General Psychiatry,
44, 69–76.
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2432848)
Caron, C. & Rutter, M. (1991). Comorbidity in child psychopathology:
Concepts, issues and research strategies. Journal of
Child Psychology and Psychiatry, 32, 1063–1080.
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1787137)
Wit, C.A.M. de (1987). Depressie Vragenlijst voor Kinderen, D.V.K.
en K.D.V.K., Handleiding. Amersfoort/Leuven: Acco
(http://be.bing.com/search?q=Depressie+Vragenlijst+voor+Kinderen%2C+D.V.K.&qs=n&form=
QBRE&pq=depressie+vragenlijst+voor+kinderen%2C+d.v.k.&sc=0-0&sp=-1&sk=)
medewerker
Met dank aan mevrouw L. Haak–
Oomens voor haar assistentie bij het gereed maken van het
Manuscript.
Betekenis moeilijke woorden
dysthyme stoornis
Dysthyme stoornis of dysthymie is een psychische aandoening, een lichte vorm van depressie
die zich kenmerkt door een gebrek aan plezier en genoegen in het leven en die minimaal twee
jaar duurt.
Manie
Een manie is een ziekelijke geestestoestand die gepaard gaat met opgewondenheid,
geprikkeldheid en verwardheid. Een manie doet zich vooral voor als onderdeel van een
geestelijke stoornis; de manisch-depressieve psychose. Hierbij verkeert de patiënt enige
maanden in een opgewonden (manische) toestand
Differentiaaldiagnose
Een differentiële diagnose is een lijst van mogelijke aandoeningen waaraan een bepaalde patiënt
zou kunnen lijden, gegeven de klachten en symptomen die op dat moment bekend zijn. Een
ander woord hiervoor is diacrise.
Comorbiditeit
Het bij een persoon vóórkomen van meer dan één stoornis in een bepaalde tijdsperiode
Deskundigen en organisaties (stap 3)
Deskundigen
drs. T. de Vos- van der Hoeven
Drs. Tamar de Vos - van der Hoeven studeerde in 1997 af aan de Universiteit van Amsterdam als
psycholoog. Tijdens haar studie specialiseerde zij zich in de klinische kinder- en jeugdpsychologie en
de diagnostische kant van het hulpverleningscontact.
www.opvoedadvies.nl.
Marcel De Beukeleer
Marcel is mede-oprichter en algemeen secretaris van de Raad van Ouders van de Jeugdhulp vzw, een
koepelorganisatie en ondersteuningscentrum voor ouderverenigingen verbonden aan de Vlaamse
jeugdhulp. Hij is ook de initiatiefnemer van OudersNet.be
Prof. Dr. Jozef Corveleyn
is gewoon hoogleraar aan het Departement Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de
Katholieke Universiteit Leuven en part-time professor aan het Departement Psychologie van de Vrije
Universiteit Amsterdam.
organisaties
De Jutters
Dr. van Welylaan 2
2566 ER Den Haag
070 850 7 850
Het Depressiecentrum van het Fonds Psychische Gezondheid
T 0900-9039039
[email protected]
http://www.depressiecentrum.nl
Stop je angst
www.stopjeangst.nl
Powerpoint
Stap 2: wikiwelkom
Welkomspagina
groepsleden
Stap 3: inhouden in lijsten en syntheses
Vaktermen
Afhankelijkheidsconflict
Bipolaire stoornis
Comorbiditeit
Depressie
Diagnostiek
Differentiële manifestatie
Etiologisch proces
Fenomenologische verschillen
Ontwikkelingspsychopathologische invalshoek
Prognose
Stemmingsstoornissen
Stoornissen
Symptomatologie
Deskundigen
drs. T. de Vos- van der Hoeven
Drs. Tamar de Vos - van der Hoeven studeerde in 1997 af aan de Universiteit van Amsterdam als
psycholoog. Tijdens haar studie specialiseerde zij zich in de klinische kinder- en jeugdpsychologie en
de diagnostische kant van het hulpverleningscontact.
www.opvoedadvies.nl.
Marcel De Beukeleer
Marcel is mede-oprichter en algemeen secretaris van de Raad van Ouders van de Jeugdhulp vzw, een
koepelorganisatie en ondersteuningscentrum voor ouderverenigingen verbonden aan de Vlaamse
jeugdhulp. Hij is ook de initiatiefnemer van OudersNet.be
Prof. Dr. Jozef Corveleyn
is gewoon hoogleraar aan het Departement Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de
Katholieke Universiteit Leuven en part-time professor aan het Departement Psychologie van de Vrije
Universiteit Amsterdam.
organisaties
De Jutters
Dr. van Welylaan 2
2566 ER Den Haag
070 850 7 850
Het Depressiecentrum van het Fonds Psychische Gezondheid
T 0900-9039039
[email protected]
http://www.depressiecentrum.nl
Stop je angst
www.stopjeangst.nl
Bronnen
Akiskal, H. (1995). Developmental pathways to bipolarity: Are
juvenile–onset depressions pre–bipolar? Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 754–763.
Anderson, J., Williams, S., McGee, R. & Silva, P. (1987). DSM–III
disorders in preadolescent children: prevalence in a large sample
from the general population. Archives of General Psychiatry,
44, 69–76.
Caron, C. & Rutter, M. (1991). Comorbidity in child psychopathology:
Concepts, issues and research strategies. Journal of
Child Psychology and Psychiatry, 32, 1063–1080.
Wit, C.A.M. de (1987). Depressie Vragenlijst voor Kinderen, D.V.K.
en K.D.V.K., Handleiding. Amersfoort/Leuven: Acco.
Stap 4: beschikking krijgen en meer zoeken
Excel oefening
Stap 5 contextualiseren
Wetteksten
Artikel 89 - Verantwoording gemeenten en uitvoeringsbeeld
1. Het college legt verantwoording af aan Onze Minister over de uitvoering van deze wet, op de
wijze, bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.
2. Het college dient jaarlijks bij Onze Minister een beeld van de uitvoering in.
3. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake het beeld van de uitvoering.
Recht op privacy
Dit recht is een grondrecht dat omschreven wordt in artikel 22 van de Grondwet, artikel 8 van het
Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) en artikel 17 van het
Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (hierna: BUPO).
Een grondrecht is een recht dat zulke fundamentele waarden in een maatschappelijke ordening
betreft, dat het de hoogste rang bekleedt in de hiërarchie van de rechtsnormen. Grondrechten zijn
de rechten die iemand heeft omwille van zijn mens-zijn.
Het is van openbare orde zodat er principieel geen afbreuk aan kan worden gedaan. Principieel, want
nuanceringen zijn noodzakelijk. In sommige situaties zullen inbreuken wettelijk toegelaten zijn.
arbeidswet
Artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, dat de schorsing van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte of ongeval regelt, met inbegrip van de
verwittiging van de werkgever, de controle van de werkgever op de afwezigheid van zijn werknemer
en de regeling van het medisch geschil dat eventueel na controle zou ontstaan, is gewijzigd geworden
door de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde.
Download