(2011). Waarheidsaanspraken over `onveiligheid`

advertisement
Hoofdopdracht Sadan
Alexander Benoot
1BaMV-A
Informatievaardigheden
INHOUDJ
Stap 1: onderwerpsverkenning........................................................................................................................... 2
Referentie basisartikel: ...................................................................................................................................... 2
Details artikel: .................................................................................................................................................... 2
Korte samenvatting: ........................................................................................................................................... 2
De auteur: ........................................................................................................................................................... 3
De structuur: ....................................................................................................................................................... 3
Stap 2: WikiWelkom ............................................................................................................................................. 3
Site aanmaken en onderhouden ........................................................................................................................ 3
Stap 3: Inhoud inlijsten en synthese maken ..................................................................................................... 4
Moeilijke woorden:............................................................................................................................................. 4
Specialisten ......................................................................................................................................................... 5
Organisaties ........................................................................................................................................................ 7
Stap 4: Beschikking krijgen en meer zoeken .................................................................................................... 8
Excel oefening 1 .................................................................................................................................................. 8
Excel oefening 2 .................................................................................................................................................. 9
Waar zijn mijn bronnen te vinden? .................................................................................................................... 9
Twee andere werken van mijn auteur ............................................................................................................. 11
Twee sterauteurs en hun artikelen .................................................................................................................. 12
Publicaties over mijn thema ............................................................................................................................. 12
Stap 5: Contextualiseren ................................................................................................................................... 13
Excel oefening 3 ................................................................................................................................................ 13
Juridische context ............................................................................................................................................. 13
Stap 6: Afwerking ............................................................................................................................................... 14
Besluit ............................................................................................................................................................... 14
Stap 1: onderwerpsverkenning
Referentie basisartikel:
van Eijk, G. (2013). Veiliger door de buurtwacht? Over de veiligheidsbeleving van burgerparticipanten
en het belang ervan voor lokaal veiligheidsbeleid. Tijdschrift voor Veiligheid, 12(3), 20-33.
Details artikel:
Titel:
Auteur/maker:
Is onderdeel van:
Datum:
Uitgever:
Genre/Vorm:
Taal:
Bron:
Veiliger door de buurtwacht ?: over de veiligheidsbeleving van
burgerparticipanten en het belang ervan voor lokaal veiligheidsbeleid
van Eijk, Gwen
Tijdschrift voor Veiligheid. - 12 (2013) 3 ; p. 20 - 33
2013
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers., 2013
Artikel
Nederlands
Cataloog
Korte samenvatting:
Dit artikel onderzoekt de veiligheidsbeleving van de burger in de wijk. Twee vragen staan centraal: 1.
In hoeverre is het juist om te veronderstellen dat de burgerparticipatie het gevoel van de veiligheid
versterkt? 2. Wat is de rol van het meten van veiligheidwaarnemingen in het lokale veiligheidsbeleid?
In diepte-interviews met 21 deelnemende burgerparticipanten uit Den Haag laat zien dat de perceptie
van veiligheid zowel positief als negatief verandert. Die perceptie is gerelateerd aan contacten met
andere bewoners, de informatie die zij ontvangen over problemen i.v.m. veiligheid/criminaliteit en
ervaringen bij het effectiviteit oplossen van de problemen. Deelname van burgerparticipatie lijkt eerder
te resulteren in een meer genuanceerd beeld van de veiligheid. Het artikel eindigt met een discussie
over de waarde van een gedetailleerd inzicht in de beleving van de veiligheid voor de lokale
veiligheidsbeleid.
De auteur:
Gwen van Eijk:
Ze is een criminoloog en stadssocioloog. Ze werkt als universitair docent en onderzoeker aan het
Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Gwen van Eijk heeft een Master in
Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tijdens haar studie heeft zij zich gespecialiseerd
in stedelijke problemen en beleid. In 2006 won ze een prijs van de Nederlandse Vereniging voor
Criminologie voor haar masterscriptie over de sociale gevolgen van de 'Rotterdam Wet'. Voordat ze
naar Leiden kwam, was Gwen assistent-professor aan de Universiteit van Amsterdam, dat zich inzette
voor Urban Studies en de afdeling Sociologie en Antropologie.
De structuur:
De structuur van dit artikel is goed opgebouwd. Het gebruik van tussentitels is erg aanwezig en dat
zorgt voor een mooi overzicht. Met gebruik van tussentitels leest de tekst ook vlot en gemakkelijk. In
de tekst bevinden er zich korte verwijzingen met de namen van andere sterauteurs en
publicatiejaartal. De volledige bronnen bevinden zich in de literatuurlijst. Het artikel sluit af met een
conclusie over dit thema.
Stap 2: WikiWelkom
Site aanmaken en onderhouden
Stap 3: Inhoud inlijsten en synthese maken
Moeilijke woorden:
Bottom-up:
'Richting van bijvoorbeeld de stroom van informatie of beslissingen van de lagere niveaus van een
organisatie naar de hogere. Het tegenovergestelde is de ‘top-down '
Burgerparticipatie:
‘Burgerparticipatie is een manier van werken waarbij de overheid en de burgers in contact treden met
elkaar om inzichten, ervaringen, wensen en belangen uit te wisselen. Dit om samen te werken aan
zowel beleidsvorming als aan beleidsuitvoering.’
‘Bij burgerparticipatie gaat het niet louter om belangenbehartiging, maar om betrokkenheid van
burgers bij een bredere visie op maatschappelijke ondersteuning in de gemeente. Daarnaast is de
betrokkenheid van allerhande instellingen van belang, zoals welzijnsinstellingen, zorgaanbieders,
woningbouwcorporaties, maatschappelijk werk en dergelijke.
Burgerwacht:
'Groep georganiseerde burgers die optreedt tegen criminaliteit en onveiligheid in de eigen buurt.'
Hangjongeren:
‘Jongeren die langdurig op een bepaalde plaats in de openbare ruimte verblijven (rondhangen).’
Pessimisme:
‘Zwartgalligheid.’
Top-down:
'Richting van bijvoorbeeld de stroom van informatie of beslissingen van de hogere niveaus van een
organisatie naar de lagere. Het tegenovergestelde is de ‘bottom-up '
Specialisten
1. Evelien van Herrewegen:
Dr. Evelien Van den Herrewegen is als postdoctoraal medewerker verbonden aan de Vakgroep
Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Gent.
Zij schreef het artikel: Angst voor criminaliteit bij jongeren. Dit artikel verscheen in het Tijdschrift voor
Veiligheid.
2. Kristof Verfaillie:
K. Verfaillie is onderzoeker bij de vakgroep criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.
Samen met anderen schreef hij in het Tijdschrift voor Criminologie twee artikelen:


Een straffe aanpak van criminaliteit en het belang van rationele keuzes (Samen met Kristel
Beyens)
Toekomst en onzekerheid bij studie en aanpak van terrorisme (Samen met Beken, T. Van der)
3. Marco Van der Land:
Dr. Marco van der Land is universitair docent bij de afdeling Bestuurswetenschappen en Politicologie
aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeker bij de Leerstoel Veiligheid en Burgerschap van
de gelijknamige universiteit. Hij is tevens hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Veiligheid.
Hij schreef het artikel Burgers voor/tegen burgers: buurtwachten in Nederland en hun verbindingen
met bewoners, politie en gemeente in het Tijdschrift voor Veiligheid.
4. René van Swaaningen:
Prof. dr. René van Swaaningen is als hoogleraar Internationaal Comparatieve Criminologie verbonden
aan de sectie criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens wetenschappelijk
directeur van de Erasmus Graduate School of Law.
René van Swaaningen heeft ook nog tal van andere artikels geschreven al dan niet alleen of met
anderen.
Tijdschrift voor Veiligheid:

Veiligheid in veelvoud: beeld, beleid en realiteit in Rotterdams Oude Westen (Samen met Tom
de Leeuw)
Tijdschrift voor Criminologie:


Making sense of penal change: Punishment, victimization & society
Criminologie als studie en beroep
Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit:





Veiligheid in een laatmoderne cultuur (Samen met Dr. mr. Marc Schuilenburg)
Irreguliere migratie en illegaal verblijf: beleid, conflicten en contradicties (Samen met Richard
Staring)
Boevenbiografieën (Samen met Frank van Gemert)
Jock Young
Over cultuur en criminaliteit (Samen met Marc Schuilenburg, Dina Siegel en Richard Staring)
5. Tom de Leeuw:
Drs. Tom de Leeuw is als promovendus verbonden aan de sectie criminologie van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
Tom de Leeuw is samen met René van Swaaningen ook auteur van het artikel: Veiligheid in veelvoud:
beeld, beleid en realiteit in Rotterdams Oude Westen. Dit artikel staat ook in het Tijdschrift voor
Veiligheid.
Organisaties
Dit zijn de organisaties die in mijn basisartikel voorkomen:
Politie (NL)
Universiteit Leiden
Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG)
Stap 4: Beschikking krijgen en meer zoeken
Excel oefening 1
Soorten
Bronnen
Boeken
Artikelen
Eindwerken
Websites
Grijze literatuur
Andere
Totaal
Aantal
Procent
8
12
5
0
0
1
26
30,77%
46,15%
19,23%
0,00%
0,00%
3,85%
100,00%
Excel oefening 2
Periode
Vroeger dan 2000
2000 - 2005
2006 - 2009
2010 - 2013
Totaal
Aantal
5
5
8
8
26
Procenten
19,23%
19,23%
30,77%
30,77%
100,00%
Waar zijn mijn bronnen te vinden?
Titel
Locatie
Genre
The Effectiveness of Neighborhood Watch
Niet gevonden
Eindwerk
Veiligheidsbeleving en sociale controle in de grote
stad
Parlementair
Informatiecentrum van het
Vlaams Parlement
Boek
Het effect van positieve en negatieve factoren op
veiligheidsbeleving.
Op de campus VIVES Kortrijk
Artikel
Nodale orde. Veiligheid en burgerschap in een
netwerksamenleving
Vrij Universiteit Amsterdam
Eindwerk
Burgerparticipatie op het vlak van veiligheid.
Vrij Universiteit Amsterdam
Eindwerk
Reactions to Crime: A Critical Review of the
Literature
National Criminal Justice
Reference Dienst (NCJRS)
Artikel
Safety: everybody’s concern, everybody’s duty?
Questioning the significance of ‘active citizenship’
and ‘social cohesion’ for people’s perception of
safety.
Universiteit Gent
Eindwerk
Waarheidsaanspraken over ‘onveiligheid’. De kloof
tussen objectieve en subjectieve onveiligheid anders
bekeken.
Op de campus VIVES Kortrijk
Artikel
Hoe kunnen gemeenten de zelfredzaamheid van
burgers bevorderen?
Niet gevonden
Jaarverslag
Modeling Fear of Crime and Perceived Victimization
Op de campus VIVES Kortrijk
Artikel
Burgers voor/tegen burgers: buurtwachten in
Nederland en hun verbindingen met bewoners,
politie en gemeente.
Op de campus VIVES Kortrijk
Boek
Policing and Neighbourhood Watch: Strategic Issues.
Niet gevonden
Boek
Veiligheid in veelvoud: beeld, beleid en realiteit in
Rotterdams Oude Westen
Op de campus VIVES Kortrijk
Boek
The Making of Active Citizens in Antwerp, Belgium.
Vrij Universiteit Amsterdam
Boek
Schoon, heel en werkzaam? Een wetenschappelijke
beoordeling van sociale interventies op het terrein
van buurtleefbaarheid.
Op de campus VIVES Kortrijk en in KHL Sociale
School Heverlee
Boek
Urban Danger
Niet gevonden
Boek
Issues of Citizen Involvement in Policing.
Op de campus VIVES Kortrijk
Artikel
Civil Renewal and Community Safety: Virtuous Policy
Spiral or Dynamic of Exclusion?
Niet gevonden
Artikel
The Theory and Research Behind Neighborhood
Watch: Is it a Sound Fear and Crime Reduction
Strategy?
Niet gevonden
Artikel
The Buffering Role of Social Ties with Neighbors.
Op de campus VIVES -
Artikel
Kortrijk
Geen angst, maar onbehagen. Resultaten van een
Q-studie naar subjectieve sociale onveiligheid.
Op de campus VIVES Kortrijk
Artikel
Burgerparticipatie in lokale veiligheidsnetwerken.
Over ‘nodale sturing’ en ‘verankerd pluralisme’.
Op de campus VIVES Kortrijk
Artikel
De sociale cohesie voorbij. Actieve burgers in
achterstandswijken
Op de campus VIVES Kortrijk
Boek
Interpreting Fear, Crime, Risk and Unsafety:
Conceptualisation and Measurement
Op de campus VIVES Kortrijk
Eindwerk
Vertrouwen in de buurt
Vrij Universiteit Amsterdam
Artikel
Participation in Community Crime Prevention: Are
Volunteers More or Less Fearful of Crime than Other
Citizens?
Niet gevonden
Artikel
Twee andere werken van mijn auteur
Titel
Locatie
Genre
Unequal networks. Spatial segregation, relationships and
inequality in the city
Op de campus VIVES Kortrijk
Artikel
De buurt bindt niet : buren kunnen geen culturele verschillen
overbruggen
Op de campus VIVES Kortrijk
Artikel
Referenties:
Artikel 1:
van Eijk, G. (2011). Unequal Networks: Spatial Segregation, Relationships and Inequality in the
City. Journal of Urban Affairs, 33(5), 593-595.
Artikel 2:
van Eijk, G. (2010). De buurt bindt niet : buren kunnen geen culturele verschillen
overbruggen. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 64(4), 14-17.
Twee sterauteurs en hun artikelen
Marco Van der Land:
1. Van der Land, M. (2007). Cursory connections: Urban ties of the new middle class. Urban Studies,
44(3), 477.
2. Van der Land, M. (2008). Next Steps in Choice-based Letting in the Dutch Social Housing
Sector. International Journal of Housing Policy, 8(3), 317-328.
Evelien Van den Herrewegen:
1. Van den Herrewegen, E. (2011). Waarheidsaanspraken over 'onveiligheid' : de kloof tussen
objectieve en subjectieve onveiligheid anders bekeken. Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en
forensisch welzijnswerk, 32, 4-20.
2. Van den Herrewegen, E. (2011). Beleving onveiligheid is subjectief: negenproef. Gent universiteit,
26(1), 26-28.
Publicaties over mijn thema
1. Internet:
Hieronder vindt u twee linken van een buurtwacht in Nederland.
1. Geraadpleegd via http://buurtlink.nl/ .
2. Geraadpleegd via http://www.steinwijk-ede.nl/Bewonersacties .
2. Online (krant)artikelen
1. Buurtbewoners houden vandalen aan (11 november 2011). Omroepgelderland. Geraadpleegd
viahttp://www.omroepgelderland.nl/
2. Bedreigende buurtwacht (12 april 2010). De Edese Post. Geraadpleegd
via http://www.deweekkrant.nl/
3. Buurtwacht als politiehulp (9 januari 2010). Dagblad van het noorden. Geraadpleegd
via http://www.telegraaf.nl
Stap 5: Contextualiseren
Excel oefening 3
(On)veiligheidsgevoel in Zuid-Holland
Voelt zich veilig in de buurt
Voelt zich wel eens onveilig in de buurt
Voelt zich vaak onveilig in de buurt
Totaal
Aantal inwoners in
%
76,00%
21,30%
2,70%
100,00%
Juridische context
29 JUNI 2006. - Houdende nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet
maatschappelijke ondersteuning)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning
kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij
krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen
zelf op welke manier ze dat doen.
Stap 6: Afwerking
Besluit
1. Hoe is deze Sadan-opdracht in zijn geheel voor jou verlopen?
Van tweedejaarsstudenten had ik vernomen dat deze opdracht veel tijd in beslag zou nemen. Zij
gaven als tip mee: tijdig eraan beginnen en volgens een stappenplan werken. Daarom ben ik tijdig
eraan begonnen samen met een medestudent uit mijn projectgroep (Jakob). We hebben de basis (de
verschillende subpagina's) van deze wikidot gemaakt, zodat we verder konden werken aan de
volgende stappen (bv. specialisten, organisaties, …).
Ik had reeds ervaring i.v.m. werken op forums en dit kwam goed van pas. De laatste dagen heb ik nog
eens alles overlopen en aangepast waar nodig.
2. Heb je voldoende info gevonden? Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog
zoeken?
Ik heb veel informatie gevonden omtrent mijn basisartikel! Het artikel deed zich voor in Nederland. Dat
bemoeilijkte wat de bewerking ervan, want in Nederland hebben ze andere organisaties en heeft alles
toch wel een andere structuur. Informatie daarrond opzoeken vroeg tijd en vertraagde alles.
Opzoekingswerk hoe het allemaal in België eraan toe gaat werd niet gedaan.
3. Wat moet je nog verder trainen?
De excelopdrachten blijven toch een werkpuntje voor mij! Hierbij heb ik wel wat informatie gevraagd
aan mijn medestudenten.
4. Waar ben je sterk in?
Zoals reeds vermeld, heb ik wel wat ervaring i.v.m forums. Nieuwe pagina's maken en de daarbij
horende links koppelen doe ik graag. De medestudenten in mijn projectgroep hadden er meer moeite
mee en vroegen mij meermaals om hulp.
5. Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven?
Ik heb voornamelijk de verschillende onderdelen onderhouden (Excel, Word, PowerPoint).
En wat mij zal bijblijven is deze opdracht in zijn geheel, ondanks het veel tijd in beslag nam vond ik het
zeker een toffe opdracht! Alles in elkaar steken en vergelijken met mijn medestudenten was voor mij
toch een soort van uitdaging.
6. Heb je eventueel tips om bepaalde (deel)opdrachten anders te formuleren ? Of zijn
er nieuwe (deel-)opdrachten nodig voor belangrijke of interessante
informatievaardigheden die niet of te weinig worden ingeoefend ?
Ik vond dat alles ruim aan bod is gekomen. Alles is mooi uitgelegd geweest vooraf en als je vragen
had kon je ze zeker tijdig stellen.
Download