VGN Nieuws Vragenlijst cliëntenraadpleging benchmark

advertisement
Nummer 15, oktober-1, 2006 ISSN 1385 1012
VGN Nieuws
Berichten
Vragenlijst cliëntenraadpleging benchmark
Eervolle vermelding voor Siza Dorp
Competentieweb in de lucht
Groep en Cordaan
Informatiebijeenkomst Kiezen in Zorg
Dikke voldoende voor inspraak cliënten
Start verbetertrajecten
De Noorderbrug
Gesloten jeugdzorg
Nederlandse Zorgautoriteit van start
Controle veilig vervoer rolstoelgebruikers
Gezamenlijk instituut NIAZ en HKZ van
Plan van aanpak Toetsingskader
de baan
Gehandicaptenzorg goedgekeurd
Organisaties onderschrijven steun ouders en
Agenda
kinderen met handicap
Nederpop bij Maanlicht
Programma Professionalisering
Symposium: Jij mag het zeggen
Project Ondersteuning op Afstand
Voorlichtingsbijeenkomsten
Evaluatie kwaliteitsbeleid
medewerkersraadpleging
Symposium 2006: Vaardig en Veilig
Dubbelsymposium Buiten beeld
Vrijheidsbeperking in de pg en vg
ErgoCoachDag 2006
Zorg voor Beter Dag 2006
Vragenlijst cliëntenraadpleging benchmark vastgesteld
De vragenlijst voor de cliëntenraadpleging binnen de benchmark
gehandicaptenzorg 2006 is 29 september vastgesteld door alle betrokken
partijen. Hiermee kan de cliëntenraadpleging van start. 18.000 cliënten
worden de komende tijd benaderd voor een interview.
De vragenlijst (‘CQ-index gehandicaptenzorg Cliënten’) is ontwikkeld door het
onderzoeksinstituut NIVEL in opdracht van ZonMw. Veel partijen zijn daarbij
betrokken en hebben hun deskundigheid ingebracht: cliëntenorganisaties,
uitvoeringsorganisaties van cliëntenraadplegingen, onderzoekers,
(pilot)instellingen uit de gehandicaptenzorg, het NIZW en de VGN. Door hun
constructieve houding is in een intensief traject en in relatief korte tijd een
vragenlijst opgesteld die representatief is en toepasbaar is voor de gehele
gehandicaptenzorg. Deze vragenlijst vormt de basis die, puttend uit de
ervaringen in de benchmark, verder ontwikkeld gaat worden.
De vragenlijst wordt gebruikt om cliënten te interviewen. Daarnaast worden nog
speciale (schriftelijke) vragenlijsten ontwikkeld voor cliëntvertegenwoordigers van
kinderen tot 18 jaar en voor cliëntvertegenwoordigers van volwassen cliënten
met een verstandelijke beperking (>18 jaar). De vraag om mee te doen wordt
aan 50.000 ouders voorgelegd. Ook komt er een vragenlijst voor mensen die
kortstondige ambulante ondersteuning ontvangen.
In een druk bezochte informatiebijeenkomst op 5 oktober 2006 zijn de
contactpersonen voor de cliëntenraadpleging binnen de instellingen uitgebreid
geïnformeerd.
Het doel van de cliëntenraadpleging is inzicht te verkrijgen wat cliënten vinden
van de geleverde zorg en ondersteuning. De cliëntenraadpleging is een integraal
onderdeel van de Benchmark gehandicaptenzorg 2006. De benchmark levert
informatie op die instellingen kunnen gebruiken om hun zorg en ondersteuning te
verbeteren.
De laatste informatie over de benchmark is te vinden op het ledennet van de VGN
onder thema Benchmark. Voor meer informatie kunt u terecht bij het projectteam
benchmark, 030-27 39 301, [email protected]
Terug naar inhoud
Competentieweb in de lucht
Beroepskrachten, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en
instellingen voor zorg en welzijn kunnen op de website
www.competentieweb.nl toetsen in hoeverre de beschikbare
competenties van professionals voldoen aan de veranderende
maatschappelijke opdrachten en vragen van cliënten, burgers en
vrijwilligers. De nieuwe site is sinds 5 oktober 2006 online.
Werkgevers- en werknemersorganisaties van de gehandicaptenzorg en de
branches welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang,
waaronder de VGN, hebben gezamenlijk het competentieweb opgeleverd. De
databank op de site bevat dertien landelijke competentieprofielen in het sociaalagogisch werk en het gedeeld gebied Maatschappelijke zorg, waarin ook
verplegende en verzorgende competenties worden gevraagd. De inhoud van deze
profielen en van de beroepenstructuur wordt door de sociale partners,
vertegenwoordigd in het Platform Kwalificatiebeleid Zorg en Welzijn, continue
gemonitord. De informatie in Competentieweb blijft zo actueel.
Klik hier voor het volledige persbericht. Voor verdere informatie kunt u terecht bij
de contactpersoon van de VGN: dhr. H. (Hans) Timmerman, 030- 27 39 727,
[email protected]
Terug naar inhoud
Informatiebijeenkomst Kiezen in Zorg
Op donderdag 5 oktober 2006 vond een informatiemiddag plaats over het
project Kiezen in Zorg. Aanleiding was de landelijke uitrol van de
feitelijke informatie over het aanbod van zorg- en dienstverlening van
gehandicaptenzorginstellingen. Tijdens de middag vonden presentaties
plaats van het onderzoeksinstituut ZonMw, het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en ICT-bedrijf Leones.
Ongeveer 50 leden van de VGN woonden de bijeenkomst bij. De instellingen
reageerden positief op het feit dat gegevens op het gebied van wonen,
dagbesteding, veiligheid en andere faciliteiten openbaar worden gemaakt op de
website Kiesbeter.nl. Ze vonden het belangrijk de mogelijkheid te hebben om op
de site de gegevens te kunnen toelichten en eventuele verbeterplannen te
presenteren. De overgrote meerderheid van de aanwezigen bleek bereid om mee
te werken aan het project. Op basis van de informatie op Kiesbeter.nl is de
verwachting dat de zorgvrager meer dan nu in staat zal zijn een eigen afweging
te maken.
Landelijke release Kiesbeter.nl
De vragenlijsten voor feitelijke informatie kunnen sinds enkele weken worden
ingevuld op het ledennet van de VGN. Volledig ingevulde vragenlijsten worden
doorgestuurd naar de website Kiesbeter.nl. Als op 15 november aanstaande
minimaal 50% van de VGN leden (een deel van) hun feitelijke informatie heeft
aangeleverd, vindt in januari 2007 de landelijke release van de website
Kiesbeter.nl onderdeel feitelijke informatie gehandicaptenzorg plaats.
De powerpointpresentaties, het autorisatieformulier voor het aanleveren van
informatie en een uitlegdocument.
Voor meer informatie: mevrouw J. (Judith) Borst, 030 – 27 39 684,
[email protected]
Terug naar inhoud
Start verbetertrajecten
Instellingen kunnen zich aanmelden voor deelname aan de
verbetertrajecten Valpreventie (start 6 november 2006),
Medicatieveiligheid (start 12 december 2006) en Probleemgedrag (start
23 januari 2007). De verbetertrajecten maken deel uit van Zorg voor
Beter.
Zorg voor Beter is een initiatief van het ministerie van VWS in samenspraak met
de brancheorganisaties, waaronder de VGN, beroepsverenigingen en
cliëntenorganisaties om de zorg een extra kwaliteitsimpuls te geven. In het
verbetertraject Valpreventie werken multidisciplinaire verbeterteams samen aan
preventie van valincidenten en aan verbetering van cliëntveiligheid. Het
verbetertraject Medicatieveiligheid heeft als doel het aantal medicatiefouten in
zorginstellingen te verminderen. Met het verbetertraject Probleemgedrag gaan
zorginstellingen aan de slag om te zoeken naar andere manieren om met
probleemgedrag als apathie, agressie en automutilatie om te gaan.
De kennis die de teams in de trajecten opdoen, wordt verzameld in een databank
en verspreid naar andere instellingen.
Meer informatie is te vinden op www.zorgvoorbeter.nl Een inschrijvingsformulier
is aan te vragen bij het secretariaat Verbetertrajecten, 030- 23 06 575,
[email protected] Voor verdere informatie kunt u terecht bij de
contactpersoon van de VGN: dhr. J. (Jan) Visscher, 030- 27 39 705,
[email protected]
Terug naar inhoud
Gesloten jeugdzorg
De VGN vraagt in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor de
positie van licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen met
probleemgedrag (LVG-jeugdigen) in relatie tot de Wijziging van de wet
op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat
ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg).
In de brief pleit de VGN voor een toevoeging aan artikel 29k van het voorliggende
wetsvoorstel. De VGN constateert dat LVG-jeugdigen op grond van het
voorliggende wetsvoorstel in instellingen voor gesloten jeugdzorg kunnen worden
behandeld. Dit is niet in het belang van deze kwetsbare groep jeugdigen. De aard
en achtergrond van de gedragsproblematiek van deze jeugdigen stelt namelijk
specifieke eisen aan de inhoud en omstandigheden van de behandelsetting en de
expertise van de hulpverleners. Door de VGN voorgestelde toevoeging aan artikel
29k kunnen de (voor gesloten jeugdzorg) geïndiceerde LVG-jeugdigen door de
kinderrechter in gespecialiseerde orthopedagogische behandelcentra voor LVGjeugdigen worden geplaatst.
De brief aan de Tweede Kamer (en de bijlage)
Voor verdere informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de contactpersoon
de VGN: mw. M. (Marijke) Delwig, 030-27 39 646, [email protected]
Terug naar inhoud
Controle Inspectie op veilig vervoer van rolstoelgebruikers
Het veilig vervoer voor rolstoelinzittenden is een doorlopend punt van
aandacht. De Inspectie Verkeer en Waterstaat houdt dit najaar opnieuw
een intensieve controle. Door het hele land vinden controles plaats op
willekeurige tijdstippen. Dit gebeurt vooral op plekken waar veel vervoer
is van rolstoelgebruikers van en naar scholen en instellingen.
In 2004 bleek bij een controle van de inspectie dat slechts 10 procent van de
rolstoelvervoerders de regels naleefde. In 2005 brachten Arcares en VGN samen
met het kennisinstituut KBOH een handreiking en checklist Veilig vervoer
Rolstoelinzittenden (VVR) voor begeleiders uit. In datzelfde jaar steeg het
percentage vervoerders die de veiligheidseisen naleefden naar 75 procent.
Natuurlijk is het zo, dat de chauffeurs en vervoerondernemers zelf
verantwoordelijk zijn voor veilig vervoer. Maar, conform de uitgebrachte checklist
kan de zorgaanbieder vervoerders weigeren wanneer zij niet voldoen aan de
veiligheidseisen.
De code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden
De handreiking en checklist VVR voor begeleiders
Voor verdere informatie over dit onderwerp, kunt u terecht bij de contactpersoon
van de VGN, dhr. J. (John) Bokma, 030 – 273 92 25, [email protected]
Terug naar inhoud
Plan van aanpak Toetsingskader Gehandicaptenzorg goedgekeurd
De eerste stap in het te ontwikkelen Toetsingskader Gehandicaptenzorg
als basis voor een uniforme en transparante verantwoording van de
prestaties in de gehandicaptensector is gezet: het plan van aanpak is
door de verschillende betrokken partijen goedgekeurd.
In het plan van aanpak wordt de projectstructuur en de werkwijze beschreven. Er
is een stuurgroep, een projectteam en werkgroepen samengesteld en er zijn een
aantal uitgangspunten geformuleerd. Inmiddels wordt volop gewerkt aan de
ontwikkeling van het visiedocument en worden in werkgroepen concept prestatieindicatoren per thema ontwikkeld.
Na de werkzaamheden binnen de werkgroepen gaat het projectteam een eerste
conceptset prestatie-indicatoren ontwikkelen. In een plenaire
werkgroepbijeenkomst, waarbij alle leden van de werkgroepen worden
uitgenodigd, wordt deze conceptset besproken. Ook de stuurgroep krijgt een
conceptset voorgelegd.
De conceptset indicatoren wordt door het projectteam op basis van de resultaten
uit de plenaire werkgroepbijeenkomst en een stuurgroepbijeenkomst aangepast.
De stuurgroep stelt op 19 december de eerste set indicatoren vast.
Plan van aanpak en een samenvatting van het plan
Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van de VGN: mw. M.
(Maartje) Blom, 030-27 39 653, [email protected]
Terug naar inhoud
Organisaties onderschrijven steun ouders en kinderen met
handicap
Op 28 en 29 september vond, op initiatief van de Vereniging van
motorisch gehandicapten en hun ouders (BOSK), de Eurlyaidconferentie
2006 plaats in Arnhem. Hier onderschreven tien organisaties, waaronder
de VGN, een intentieverklaring om de ondersteuning aan ouders en aan
kinderen met een handicap te verbeteren.
De intentieverklaring werd tijdens de werkconferentie Vroege interventie: state of
art ondertekend door vertegenwoordigers van ActiZ, BOSK, FvO, MEE Nederland,
Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde, Revalidatie Nederland, WEC-Raad,
zorgverzekeraars en de VGN. De komende maanden gaan ze samenwerken om te
komen tot een landelijk dekkende voorzieningenstructuur om de gewenste
integratie en participatie van kinderen en jongeren met beperkingen te kunnen
realiseren.
De totstandkoming van deze intentieverklaring is één van de resultaten van de
succesvol verlopen bijeenkomst. Twee dagen lang wisselden tientallen sprekers
en honderden bezoekers kennis en ervaringen uitgewisseld over
kwaliteitsverbetering van de ondersteuning van kinderen en hun ouders in de
zorg en in het onderwijs.
Intentieverklaring
Hand-outs van de workshops en de themabijeenkomsten Eurlyaidconferentie
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van de VGN: dhr. J.
(Jan) Visscher, 030- 27 39 705, [email protected]
Terug naar inhoud
Programma Professionalisering
De VGN heeft haar leden benaderd om in de komende periode het
programma Professionalisering verder vorm te geven. Er wordt
geïnventariseerd wat instellingen verstaan onder professionalisering en
wat ze zelf al doen op dit gebied.
De VGN ontwikkelt het programma Professionalisering om medewerkers te
ondersteunen hun professionele handelen verder te optimaliseren. Het
programma moet goed aansluiten bij de behoeften en lopende initiatieven van
leden van de VGN maar ook van andere relevante partijen zoals kennisinstituten,
cliëntenorganisaties en Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van
VWS.
In het voorlopige programma wordt een voorstel gedaan voor het ontwikkelen
van activiteiten langs een viertal programmalijnen, namelijk:
 agendering en programmering van kennisbeleid;
 ontwikkelen en optimaliseren van kennismanagement;
 werken vanuit het uitgangspunt dat ondersteuning gericht is op het
bevorderen van kwaliteit van bestaan;

onderbouwing van het professionele handelen.
Ook instellingen die niet geselecteerd zijn voor de gespreksronde worden
uitgenodigd een reactie te geven op het voorlopige programma. Op basis van de
ontvangen reacties wordt in het najaar een definitief programma met plan van
aanpak opgesteld.
Programma Professionalisering
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de
VGN: mw. M. (Marion) Kersten, 030-27 39 717, [email protected]
Terug naar inhoud
Project Ondersteuning op Afstand
De VGN is het project Ondersteuning op Afstand gestart. Samen met een
aantal geïnteresseerde zorgaanbieders en ict-bedrijven die bereid zijn te
investeren, wordt gezocht naar mogelijkheden om via technologische
oplossingen zorg en ondersteuning op afstand te leveren. Hiermee wordt
bedoeld dat de continuïteit van de zorg niet via fysieke aanwezigheid van
hulpverleners maar via technologische oplossingen wordt gerealiseerd.
Een voorbeeld van zorg en ondersteuning op afstand is monitoring tijdens de
nacht. Sommige leden van de VGN zijn relatief ver met deze ontwikkeling, maar
lopen bij verdere ontwikkeling tegen grenzen aan wat ze als individuele partij
kunnen bereiken. Dit vraagt om een aanpak die breder is dan de eigen
organisatie, een krachtenbundeling van de leden en een eenduidigheid in de eisen
naar ict-bedrijven.
Op dit moment voert adviesbureau Andersson Elffers Felix, in opdracht van de
VGN, gesprekken met geïnteresseerde zorgaanbieders en technologische
bedrijven.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van de VGN: mw. C.
(Carin) Hartland, 030 - 27 39 383, [email protected]
Terug naar inhoud
Evaluatie kwaliteitsbeleid in Tweede Kamer
Tijdens het Algemeen Overleg op 7 september 2006 over kwaliteit in de
cure en care, gaf de vaste kamercommissie van VWS complimenten voor
de vele activiteiten op het gebied van kwaliteit van de zorg, waaronder
de resultaten van Zorg en de ontwikkeling van het Toetsingskader
Gehandicaptenzorg.
Staatsecretaris Ross deed de toezegging dat er voor de gehandicaptensector een
vergelijkbaar CTG-rapport komt als voor de V&V sector over de verhouding
tarieven, vraag en aanbod. Echter, in de gehandicaptensector is het lastiger de
juiste gegevens hiervoor te verzamelen. Er is daarom overleg met de sector
nodig om deze juiste gegevens boven tafel te krijgen.
Verder gaf ze aan dat innovatie van groot belang is. Kwaliteitsverbetering is niet
alleen afhankelijk van (extra) financiële middelen, maar ook van (innovatieve)
initiatieven vanuit de sector zelf. Zorgaanbieders die actief innoveren, zouden
daarvoor beloond moeten worden.
Het volledige verslag van de AO is te lezen op het ledennet van de VGN onder
thema Professionaliteit en Kwaliteit, subthema Algemeen. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de VGN: mw. M. (Maartje)
Blom, 030-27 39 653, [email protected]
Terug naar inhoud
Berichten
Eervolle vermelding voor Siza Dorp Groep en Cordaan
Tijdens de HKZ-Kwaliteitsdag op 26 september in Breukelen zijn twee VGN
lidinstellingen onderscheiden met een eervolle vermelding voor hun best practice
over kwaliteit in de zorg.
Siza Dorp Groep te Arnhem kreeg een eervolle vermelding voor de manier
waarop zij het cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert in de vorm van interne
audits met verbeteracties. Door deze gestructureerde aanpak wordt de inspraak
van cliënten vergroot.
Cordaan te Amsterdam werd genomineerd voor de interne stimuleringsprijs voor
vernieuwende ideeën die direct ten goede komen aan de klanten. Hierdoor
worden medewerkers van Cordaan uitgedaagd om na te denken over wat
klantgerichte zorg is.
De winnaar van de beste best practice was Laurens Stadzicht met Café Zorgeloos
te Rotterdam, een instelling voor ouderenzorg.
Het volledige persbericht. Alle best practices zijn verzameld in het boekje 'Alle 25
goed'. Het boekje kost 6 euro en is verkrijgbaar via de HKZ shop op www.hkz.nl
Terug naar inhoud
Dikke voldoende voor inspraak cliënten De Noorderbrug
Luisteren naar cliënten, inspraak serieus nemen, goede ondersteuning voor de
cliëntenraden. Zorgaanbieder De Noorderbrug maakt het waar, zo blijkt uit een
onderzoek naar de medezeggenschap. Het onderzoek waarvoor directie en
cliëntenraden samen opdracht hebben gegeven, is uitgevoerd door een
onafhankelijke stichting, Zorgbelang Groningen.
Bij De Noorderbrug is de inspraak zo dicht mogelijk bij de cliënt georganiseerd:
op elke locatie is er een cliëntenraad en daarboven zijn regionale raden en een
centrale raad. De cliënten geven aan dat dit goed werkt. Omdat het altijd beter
kan, is er samen met de cliëntenraad een actieplan opgesteld voor de punten die
nog beter moeten.
Het volledige persbericht is te lezen op www.noorderbrug.nl
Terug naar inhoud
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) officiëel van start
Op 1 oktober 2006 is de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) in werking
getreden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vanaf deze datum een van de
belangrijkste toezichthouders in de gezondheidszorg.
De NZa gaat, onder leiding van de heer Frank de Grave, de marktwerking in de
zorg op gang brengen en bewaken, de tarieven in de zorg reguleren en toezien
op de goede uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. Het College
tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College van toezicht op de
zorgverzekeringen (CTZ) zijn opgehouden te bestaan.
Meer informatie op www.nza.nl
Terug naar inhoud
Gezamenlijk instituut NIAZ en HKZ van de baan
De plannen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen
(NIAZ) en de Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
om gezamenlijk een instituut voor kwaliteitsverbetering en -toetsing in zorg en
welzijn op te richten zijn van de baan. Het NIAZ bestuur heeft besloten de
gesprekken hierover af te breken.
Het bestuur en de directie van HKZ vinden het afbreken van de gesprekken een
gemiste kans. Met het samengaan van NIAZ en HKZ kon een noodzakelijke stap
gezet worden naar meer samenhang tussen de diverse toetsingsinstrumenten die
er op de markt zijn.
Zie voor het volledige persbericht www.hkz.nl onder nieuws.
Terug naar inhoud
Agenda
Zaterdag 21 oktober
Nederpop bij Maanlicht
Locatie: Vertrekpunt Stena Line (Hoek van Holland)
Organisatie: Culturele Raad Monster, Nederlandse Vereniging van Blinden en
Slechtzienden (NVBS)
Tijd: 19.00-23.00 uur
Moonwalking (voor blinden en slechtzienden) is een wandeling bij avond met als
speciale gast Jaap Schut van de RockArt Galerie in Hoek van Holland.
Programma Nederpop bij Maanlicht
Kosten voor deelname voor leden van de NVBS € 10,- (voor niet-leden € 15,-).
Deelnemers mogen één begeleider meenemen, deze betaalt ook € 10,-. Opgeven
via NVBS, 030-29 31 141.
Terug naar inhoud
Dinsdag 31 oktober
Symposium: Jij mag het zeggen
Organisatie: Reinaerde
Angela Groothuizen leidt een gesprek met zes politici en met mensen met een
verstandelijke beperking over de aankomende verkiezingen. Reinaerde
presenteert een aangepaste stemwijzer en cliënten kunnen oefenen op een
stemmachine.
Meer informatie bij Nel Bot, [email protected]
Terug naar inhoud
14 , 16 en 22 november
Voorlichtingsbijeenkomsten medewerkersraadpleging
Locatie: de Heerlickheijd van Ermelo (Ermelo); Tulip Inn Amsterdam City West
(Amsterdam); Holiday Inn (Eindhoven)
Organisatie: VGN
Tijd: 10.00-13.00; 13.00-16.00 uur; 10.00-13.00 uur
De bijeenkomsten hebben als onderwerpen:

doel en inhoud van de benchmark gehandicaptenzorg en het onderdeel
medewerkersraadpleging;

wat is de rol van de coördinator medewerkersraadpleging en hoe kan deze
worden ingevuld;

de verwerking van de resultaten van het onderzoek en de rapportage;

gelegenheid voor het stellen van vragen.
Aanmeldingsformulier
Voor meer informatie kunt u terecht bij het projectteam benchmark, 030-27 39
301, [email protected]
Terug naar inhoud
Donderdag 16 november
Symposium 2006: Vaardig en Veilig
Locatie: Nieuwe Buitensociëteit (Zwolle)
Organisatie: Hoeve Boschoord
Tijd: 9.30-15.45 uur
Symposium over de behandeling van sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk
gehandicapte mensen met risicovol gedrag. Workshops hebben thema’s als hoe
om te gaan met agressie en met verslaving, dramatherapie en risicotaxatie.
De kosten bedragen 150,- Voor informatie: Hoeve Boschoord, 0561-422 110,
[email protected]
Terug naar inhoud
Donderdag 23 november, donderdag 7 december
Dubbelsymposium Buiten beeld
Locatie: Bovendonk (Hoeven, bij Breda); Nieuwe Buitensociëteit (Zwolle)
Organisatie: Sensis; Visio
Tijd: 9.30-16.30 uur
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben vaak visuele
waarnemingsproblemen. Het symposium behandelt onderwerpen als
ontwikkelingen in diagnostiek, revalidatie en participatie. De workshops gaan
onder andere over kijkstrategieën, revalidatie bij agnosie en visueel
functieonderzoek.
Programma symposium
De kosten voor deelname (incl. lunch) bedragen € 95,- Wilt u zich aanmelden,
stuur dan een e-mail naar [email protected]
Terug naar inhoud
Dinsdag 28 november
Vrijheidsbeperking in de pg en vg
Locatie: Mövenpick Hotel (Amsterdam)
Organisatie: Actiz, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Min. van Justitie, VUMC,
VGN
Tijd: 8.30-16.30 uur
Studiedag over de inhoud en betekenis van nieuwe wetgeving voor
vrijheidsbeperking voor de sectoren psychogeriatrie en zorg voor verstandelijk
gehandicapten. Verder is er ruimte voor het uitwisselen van
praktijkontwikkelingen en -initiatieven met betrekking tot vrijheidsbeperkingen.
Voor leden van de VGN is de prijs: € 325,- (excl. btw). Inschrijvingen die voor 28
oktober binnen zijn, krijgen een korting van € 75,-. Voor informatie en
aanmelden: www.vermandestudiedagen.nl
Terug naar inhoud
Woensdag 29 november
ErgoCoachDag 2006
Locatie: NBC (Nieuwegein)
Organisatie: Stichting RegioPlus
Tijd: 9.30-17.00 uur
Ergocoaches en arbocoördinatoren uit alle zorgbranches komen bijeen om te
praten over de aanpak van fysieke belasting in de zorg. Er wordt aandacht
besteed aan het thema agressie in combinatie met fysieke belasting en het tillen
van zware cliënten.
Meer informatie op www.ergocoaches.nl De entreeprijs bedraagt € 97,50 (incl.
congresmaterialen). Voor informatie kunt u ook contact opnemen met dhr. H.A.
(Aart) Bertijn, beleidsmedewerker arbeidsmarkt van de VGN, 030-27 39 6 98,
[email protected]
Terug naar inhoud
Donderdag 30 november
Zorg voor Beter Dag 2006
Locatie: Muziekgebouw aan 't IJ (Amsterdam)
Organisatie: ZonMw
Iedereen die werkt in de langdurende zorg of veel te maken heeft met
langdurende zorg is welkom. Praktische toepasbaarheid staat centraal in de vorm
van goede voorbeelden, colleges, ronde tafelgesprekken, workshops en
trainingen. Staatssecretaris Ross van VWS opent de Dag. Ook zijn er interviews,
optredens en een filmprogramma.
De Zorg voor Beter Dag is gratis. Aanmelden of zelf een bijdrage leveren in de
vorm van een ervaringsverhaal of voorkeur aangeven voor een bepaald thema
kan via de website www.zorgvoorbeter.nl of via [email protected]
Terug naar inhoud
Colofon
Uitgave: Dit is een uitgave van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de
branchevereniging voor de organisaties die professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen
met een of meerdere handicaps. De VGN behartigt de belangen voor zo’n 175 lidinstellingen en streeft
daarbij naar gunstige voorwaarden op de gebieden financiering, wet- en regelgeving,
werkgeverszaken en de inhoud van de zorg. Deze uitgave wordt verspreid onder de medewerkers van
de lidinstellingen van de VGN en is ook te downloaden op het ledennet van de VGN.
Redactie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), afdeling Communicatie, Oudlaan 4, 3515
GA Utrecht, telefoon (030) 273 97 41, www.vgn.org, www.gehandicaptenzorg.nl, email: [email protected]
Download