117-In_memoriam_Jan_Sweere

advertisement
In memoriam: Oud-Aalmoezenier Jan Sweere
20-07-1929
..-09-2014
In 2010 bleek Jan Sweere te lijden aan een ernstige ziekte en is hij niet meer
voorgegaan in onze toeristenkerk in Dishoek, waar hij sinds 1974 vaste voorganger was.
Dankzij efficiënte zorg en behandeling in het ziekenhuis van Brasschaat heeft Jan Sweere de
laatste vier jaar toch nog een zekere mate van levenskwaliteit mogen ervaren die het hem
mogelijk maakte om zich te blijven bezighouden, zij het op de achtergrond, met mensen en
omstandigheden, zoals hij dat altijd al graag deed. Dat dit mogelijk was is voor een groot deel
ook te danken aan de niet aflatende zorg van zijn partner Tonnie Koremans, die Jan Sweere
met een opgewekt gemoed in alle situaties op zijn pad heeft begeleid.
Wie was Jan Sweere?
Geboren in 1927 in Standdaarbuiten als zoon in een boerenfamilie ging hij naar een
kostschool in Huijbergen. In 1940 ging hij studeren aan het Klein Seminarie in Breda. In 1952
werd Jan Sweere tot priester gewijd in Hoeven. In 1969 trad hij als aalmoezenier in dienst bij
het Korps Commandotroepen in Roosendaal waar hij tot zijn pensioen in 1988 werkzaam
was. Dag en nacht konden zijn collega’s een beroep op hem doen en ook na zijn pensioen
bleef hij zeer betrokken bij zijn oud-werkgever en bood hij oud-commando’s steun en een
luisterend oor. Voor zijn bijzondere diensten voor het Korps werd hij in 2002 benoemd tot
ere-commando.
Omdat hij in het leger werkte was hij in de zomer beschikbaar en zo is hij sinds 1969
naast zijn werk in het leger betrokken geraakt bij de toeristenkerk van Dishoek. Vanaf 1974
werd hij daar vaste voorganger. In 1978 is de eerste werkgroep in Dishoek ontstaan en onder
zijn bezielende leiding is die werkgroep, die eerst uit 14 personen bestond, uitgegroeid tot 20
personen.
Hij hechtte veel waarde aan de ontmoeting met de kerkgangers en juist om de mensen
beter te kunnen ontvangen en ze ook koffie en thee aan te bieden liet hij een keukentje en een
klein kamertje daarachter bouwen zodat hij al op zaterdagavond uit Roosendaal overkwam
om op zondag voor te gaan. Ook was hij, vanwege die voor hem zo belangrijke ontmoetingen,
vaak op woensdagochtend aanwezig in Dishoek, wanneer er onderhoud werd gepleegd door
de werkgroep en de kerkdeuren openstonden voor wie maar wilde komen kijken en een
praatje maken.
In de loop van de tijd werd dit werk uitgebreid met verdere pastorale activiteiten zoals
zijn huisbezoeken bij mensen in de omgeving en bij toeristen op de campings en het
voorbereiden van andere sacrementele vieringen.
Naast zijn pastorale werk in Dishoek heeft Jan Sweere zich tot ver na zijn
pensionering in 1988 ook vrijwillig ingezet voor diverse kerkgemeenschappen uit zijn
omgeving in West-Brabant, zo ondersteunde hij o.a. de parochies van Zegge, Sint Willlebrord
en Standdaarbuiten.
Aalmoezenier Sweere heeft zich bijzonder verdienstelijk getoond in het
enthousiasmeren van een groot en breed kerkpubliek, jong en oud, bestaande uit vaste
kerkbezoekers uit de directe omgeving en toeristen van Nederlandse en Duitse afkomst. Zo
kwam er zelfs regelmatig iemand uit Koblenz die om half vijf ’s ochtends vertrok om op tijd
bij de viering in Dishoek te zijn. Jan Sweere is altijd een warm voorstander geweest van het
zo toegankelijk mogelijk maken van de kerk voor mensen van allerlei gezindten. Hij wist de
bijbel naar het alledaagse leven van nu te vertalen. De boodschap van het evangelie wist hij te
larderen met anekdotes uit zijn rijke verleden . Zijn eigen boodschap was daarbij helder: Je
moet de betrekkelijkheid inzien van alles wat je nastreeft; rijkdom, carrière, aanzien en macht
en dat juist als je op vakantie bent.
In 2011 heeft aalmoezenier Sweere een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij
werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn buitengewone inzet als
aalmoezenier bij het Korps Commandotroepen en zijn jarenlange onbetaalde inspanning voor
de kerkelijke gemeenschap.
Aalmoezenier Sweere heeft altijd bekend gestaan om zijn sociale inslag en zijn
bereidheid om mensen te helpen.
We zullen hem erg missen en trachten zijn gedachtegoed voort te laten bestaan door naar zijn
voorbeeld te handelen.
Werkgroep Toeristenkerk Dishoek, de Emmauskerk
Download