Tot op dit moment is het document niet in te zien

advertisement
B&W. nr. 09.1578, 12 januari 2010
B&W-Aanbiedingsformulier
Onderwerp
1
2
3
Vaststelling brief aan de Raad over uitvoering motie Terpstra
(M090096/20).
BESLUITEN
De algemeen directeur opdracht te geven om uiterlijk eind februari aan de lijsttrekkers aan te
bieden:
1.1
De beleidskeuzes op basis waarvan bezuinigingsopties geformuleerd kunnen worden
1.2
Een geactualiseerde Meerjarenraming 2011 - 2014.
Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.
Motie 20 (Terpstra) “Ambtelijke werkgroep bezuinigingen” bij de behandeling van de begroting
2010 voor ons college op het moment van levering, eind februari 2010, door de algemeen
directeur van de informatie aan de lijsttrekkers als afgedaan te beschouwen.
Samenvatting
Op 12 november 2009 heeft de Raad de Programmabegroting 2010 vastgesteld en kennis
genomen van de Meerjarenraming 2011 – 2013. De Meerjarenraming sluit met een structureel
tekort van € 6,5 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met extra bezuinigingen van de
rijksoverheid vanaf 2012. Die zullen er naar verwachting toe leiden dat de inkomsten van
gemeenten verder zullen afnemen. Dat geldt ook voor Leiden.
Door de daling van de inkomsten van de gemeente is het noodzakelijk te kiezen welk beleid in de
periode 2011-2014 wordt voortgezet, en welk beleid wordt gewijzigd. Die keuze is aan het nieuwe
college, dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart zal worden gevormd.
In november heeft de raad het college verzocht om “spoedig een ambtelijke werkgroep in het leven
te roepen die de raad tijdig voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 voorziet van reële
prognoses t.a.v. de bezuinigingsopgaven die de gemeente Leiden na 2011 mogelijk te wachten
staan, alsmede van a-politieke informatie over de verschillende opties die er zijn om aan deze
opgave te kunnen voldoen” (M090096/20).
Ter uitvoering van deze motie geven wij de Algemeen Directeur opdracht om uiterlijk eind februari
aan de griffie het volgende aan te bieden:
 Palet 2010, Keuzes in beleid voor 2011 – 2014
 Een geactualiseerde Meerjarenraming 2011 - 2014.
1
Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden
Aan de Raad van de gemeente Leiden
Datum 12 januari 2010
Ons kenmerk
Onderwerp
Uitvoering Motie M090096/20). (Terpstra) bij
voorstel vaststelling Programmabegroting 2010.
Opstelling palet 2010: keuzes in beleid 2011 -2014,
actualisering Meerjarenraming 2011 – 2014.
Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadhuis
Stadhuisplein 1
Postadres Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
Telefoon 071-516 51 65
E-mail [email protected]
Website www.leiden.nl/gemeente
Contactpersoon Hans Smit
Doorkiesnummer 5062
Geachte leden van de Raad,
Op 12 november 2009 heeft u de Programmabegroting 2010 vastgesteld en kennis genomen van
de Meerjarenraming 2011 – 2013. De Meerjarenraming sluit met een structureel tekort van € 6,5
miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met extra bezuinigingen van de rijksoverheid vanaf
2012. Die leiden er naar verwachting toe dat de inkomsten van gemeenten verder zullen afnemen.
Dat geldt ook voor Leiden. Door de daling van de inkomsten van de gemeente is het noodzakelijk
te kiezen welk beleid in de periode 2011-2014 wordt voortgezet en welk beleid wordt gewijzigd. Die
keuze is aan het nieuwe college, dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 zal
worden gevormd.
In november heeft u ons per motie verzocht om “spoedig een ambtelijke werkgroep in het leven te
roepen die de raad tijdig voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 voorziet van reële
prognoses t.a.v. de bezuinigingsopgaven die de gemeente Leiden na 2011 mogelijk te wachten
staan, alsmede van apolitieke informatie over de verschillende opties die er zijn om aan deze
opgave te kunnen voldoen” (M090096/20).
Ter uitvoering van deze motie hebben wij aan de algemeen directeur opdracht gegeven om uiterlijk
eind februari 2010 aan de lijsttrekkers het volgende aan te bieden:
 de beleidskeuzes op basis waarvan bezuinigingsopties geformuleerd kunnen worden,
 een geactualiseerde Meerjarenraming 2011 - 2014.
Aanpak:
De financiële situatie voor de gemeente Leiden is in de komende jaren zodanig dat er belangrijke
keuzes gemaakt moeten worden. Daarom bieden wij de gemeenteraad informatie aan om deze
keuzes te kunnen maken.
2
De algemeen directeur heeft ons laten weten om verschillende keuzen in beleid in kaart te
brengen, die gebruikt kunnen worden bij de opstelling van de perspectiefnota 2011 – 2014. Deze
keuzen in beleid zullen aansluiten bij de ontwikkelvisie “Leiden, Stad van Ontdekkingen”. Om het apolitieke karakter van de keuzen in beleid te bewaken hebben de collegeleden geen bemoeienis
met de totstandkoming of de inhoud ervan.
Bij het in kaart brengen houdt de algemeen directeur rekening met een structureel tekort dat vanaf
2013 € 15 miljoen bedraagt. Dit bedrag is gebaseerd op een schatting. Er bestaat vooralsnog grote
onzekerheid over de doorwerking vanaf 2012 van rijksbezuinigingen op het Gemeentefonds en op
de specifieke uitkeringen die de gemeente Leiden ontvangt. We gaan uit van een maximaal risico
van 30 miljoen. We beogen dan ook een pakket van maatregelen van 30 miljoen aan u voor te
leggen. In februari krijgt u een nadere specificatie van het op te lossen financiële tekort.
In de bijlagen staat de opbouw van het tekort in de meerjarenraming toegelicht.
De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, onze toezichthouder, hebben u in december 2009 per
brief verzocht om “de gevolgen van de economische crisis voor uw financiële positie te betrekken
bij het nieuwe collegeakkoord en de bijbehorende gevolgen voor de Kadernota 2011”. Wij
vertrouwen erop dat de financiële prognose en de beleidskeuzes die u in februari zult ontvangen, u
na de gemeenteraadsverkiezingen in staat zullen stellen om te voldoen aan dit verzoek.
Door het opdracht geven aan de algemeen directeur voor het instellen van een ambtelijke
werkgroep voor het opstellen van het palet 2010 “Keuzes in beleid 2011 – 2014” en het opdracht
geven aan de concerncontroller voor het actualiseren van de financiële stand van zaken en de
bezuinigingsopgave, verwachten wij dat uiterlijk eind februari door levering van de gevraagde
informatie de Motie Terpstra uitgevoerd is.
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
de Burgemeester,
Bijlage: Toelichting opbouw tekort meerjarenraming
Motie Terpstra (motie 20) voorstel vaststelling Programmabegroting 2010
3
Bijlage 1
(d.d. 12-1-2010)
Opbouw tekort Meerjarenraming
Het structurele tekort vanaf 2013 wordt voorlopig op € 15 miljoen berekend. Het gaat hier om een
grove schatting. Grote onzekerheid bestaat er uiteraard over de doorwerking van de
rijksbezuinigingen op het Gemeentefonds en de specifieke uitkeringen. In de septembercirculaire
2009 gaat de Minister uit van bevriezing van de omvang van het gemeentefonds op het huidige
niveau. De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar de Minister opgeroepen om op korte termijn meer
duidelijkheid te verschaffen aan de gemeenten over de ontwikkeling van het Gemeentefonds op
basis van de verschillende scenario’s. Die informatie heeft de Minister tot op dit moment nog niet
verstrekt.
In de berekening van het structurele tekort wordt uitgegaan van een verdere reële daling van de
algemene uitkering van 1,0 % per jaar vanaf 2012.
Vanaf 2014 zullen door het afronden van een aantal grote infrastructurele werken de kapitaallasten
oplopen. Afgerond gaat het om een bedrag van € 2 miljoen vanaf 2014.
Samenvattend is het structurele tekort vanaf 2014 als volgt opgebouwd:
(Bedragen x € 1.000.000)
Tekort Meerjarenbegroting 2011 - 2013
Ontwikkeling kapitaallasten
Daling algemene uitkering
Totaal, afgerond
6,5
2,0
6,0
15,0
Precariobelasting.
Bij het opstellen van de Begroting 2010 bestond grote onzekerheid over de afschaffing van de
precariobelasting op ondergrondse leidingen en kabels. Leiden heeft in de begroting 2010 geen
rekening gehouden met afschaffing van de precariobelasting. De Minister van BZK heeft inmiddels
aan de Tweede Kamer laten weten in deze kabinetsperiode niet meer met voorstellen te komen tot
aanpassing van het gemeentelijk belastinggebied. Afschaffing van de precariorechten had voor
Leiden een nadeel opgeleverd van € 3,5 miljoen structureel.
4
Download