Bruto binnenlands product - Museum van de Nationale Bank van

advertisement
I N F O R M AT I E F I C H E
Bruto binnenlands product
Het bruto binnenlands product (bbp) is een
samengesteld cijfer (men heeft het over een
”aggregaat“) uit de nationale boekhouding. Het
drukt de economische bedrijvigheid uit die in een
gebied werd uitgeoefend gedurende een jaar of
een trimester. Hoe ?
Om goederen te produceren of diensten te
verlenen hebben de diverse sectoren grondstoffen
en materialen nodig, hierbij zetten ze arbeid en
kapitaal in, wat een toegevoegde waarde oplevert.
Het bbp is een manier om die te meten.
Het bbp vertelt dus ook veel over het
inkomen. Inderdaad, de economische activiteit
creëert inkomens die gebruikt worden om
werknemers (loontrekkenden of zelfstandigen)
en kapitaalbezitters (aandeelhouders, …) te
vergoeden.
Met het eindresultaat van alle bedrijvigheid
(goederen en diensten) en met de invoer kan
men de vraag naar verbruiksgoederen, naar
investeringen of naar export voldoen.
Het bbp speelt een sleutelrol in het economisch
beleid. Om de begrotingsinspanningen van de
diverse Europese landen met elkaar te vergelijken
worden hun saldi en overheidsschulden
afgemeten tegen het bbp. Sommige Europese
hulpprogramma’s zijn trouwens bestemd voor
regio’s waarvan het bbp per inwoner duidelijk
onder het gemiddelde van de Unie ligt.
Onder impuls van de Verenigde Naties en de
Europese Commissie werden de methodes om
het bbp te berekenen geharmoniseerd zodat
internationale vergelijkingen mogelijk zijn.
Voor wie er meer wil over weten
• www.nbb.be/belgostat
© Nationale Bank van België, 1 september 2014.
Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging
van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan
met bronvermelding.
8
Download