Verklaring werkgever

advertisement
Promotiebeurs voor Leraren 2017 – 2e ronde
Verklaring werkgever
Deze werkgeversverklaring is een bijlage bij de aanvraag van: <naam aanvrager beurs>
Bij dezen verklaart de werkgever bekend te zijn met de regeling Promotiebeurs voor Leraren, zoals
verwoord in de Call for proposals, tweede ronde 2017. Mocht de aanvraag van onze werknemer worden
gehonoreerd, dan zijn wij bereid om gedurende 5 jaar een studieverlof aan hem/haar te verlenen van de
helft van zijn/haar contractomvang met een maximum van 0,4 fte. De promotiebeurs zal worden ingezet
voor vervanging van de werknemer. Mocht de promotie binnen de 5 jaar worden afgerond dan stopt de
beurs op het moment dat het proefschrift is verdedigd.
De werkgever verklaart de verkregen subsidie uitsluitend in te zetten om een vervanger aan te stellen
voor de aangevraagde vrijstelling gedurende deze periode. De school is budgetbeheerder en dient na
afloop van de beurs financiële verantwoording af te leggen aan NWO. Tevens verklaart de werkgever dat
de aanvrager in bezit is van een onderwijsbevoegdheid en op het moment van indiening een
dienstverband heeft voor onbepaalde tijd, en al minstens een jaar in dienst is, bij de onderstaande
onderwijsinstelling(en). Ook verklaart de werkgever dat de aanvrager voor minimaal de helft van het
contract belast is met lesgebonden taken (hieronder wordt verstaan: het daadwerkelijk voor de klas
staan en de daarbij behorende taken: voorbereiden van de les, overleg gerelateerd aan het lesgeven,
corrigeerwerk, het begeleiden van stages en/of afstudeerscripties) en het niet-vrijgestelde deel van
zijn/haar dienstomvang voor het merendeel zal besteden aan lesgebonden taken.
Onze werknemer heeft op het moment van indiening een vast contract van … fte + (indien van
toepassing) een tijdelijke uitbreiding van … fte.
Naam school:
Contactadres school:
Contactpersoon school (bij voorkeur de directeur van de school):
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mail contactpersoon:
Directeur school:
E-mail directeur:
Datum + Handtekening bevoegd gezag van de school:
<Toevoegen indien van toepassing>
De werknemer is aan meerdere instellingen verbonden. Het studieverlof wordt geheel verleend door
ondergetekende.
Of: De werknemer is aan meerdere instellingen verbonden. het studieverlof wordt deels verleend door
ondergetekende en deels door een tweede partij, te weten:
Naam tweede werkgever:
Contactadres tweede werkgever:
Contactpersoon tweede werkgever:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mail contactpersoon:
Directeur school:
Datum + Handtekening bevoegd gezag van de school:
n.b. alleen leraren verbonden aan onderwijsinstellingen die bekostigd worden door de Nederlandse
overheid
Download