Vul het aanvraagformulier in

advertisement
Aanvraag doorstroomtraject
Vul dit formulier zo volledig en zorgvuldig mogelijk in. Stuur het daarna naar de dienst Arbeidsbeperking van je provincie. De contactgegevens vind
je op vdab.be/arbeidsbeperking/contact.
Na je aanvraag, laten we je weten wanneer we langskomen in je bedrijf. Tijdens dit bezoek voert een van onze bemiddelaars een gesprek met je
werknemer en een persoon naar keuze die een goed zicht heeft op zijn functioneren. Kan je je op dat moment niet vrijmaken? Neem dan contact
met onze bemiddelaar. De contactgegevens vind je in de brief of mail.
Opgelet: laad minstens tien dagen voor ons bezoek het persoonlijk ontwikkelplan (POP) van je medewerker op in Mijn loopbaan
(vdab.be/partners). Lukt dit niet? Bel naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
Gegegevens werkgever:
Naam bedrijf
Ondernemingsnummer
Aard van het bedrijf
(lokale diensteneconomie, sociale
economie of beschutte werkplaats)
Adres van tewerkstelling (straat,
huisnummer, postcode en
gemeente)
Naam contactpersoon
Telefoon contactpersoon
E-mail contactpersoon
Wanneer is de contactpersoon
bereikbaar?
Gegevens werknemer:
Voornaam en naam
Rijksregisternummer
Type contract
(arbeider/bediende)
◻ arbeider
◻ bediende
Welk takenpakket voert je werknemer uit?
Beschrijf gedetailleerd de taken van je werknemer. Indien je een jobomschrijving hebt, voeg deze dan toe.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Hoe schat je de kansen op doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit in? Motiveer je antwoord.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Uurrooster (vul in):
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
werkuren
Heb je voor je werknemer een afwijkend uurrooster opgesteld omwille van zijn arbeidsbeperking?
Omschrijf welke aanpassing je deed:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Bijkomende
opmerkingen:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Vragenlijst met eigenschappen
Vul de vragenlijst samen met je medewerker in.
Kies voor elke eigenschap welke score het best past door een kruisje te plaatsen bij de juiste score.
Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Licht in het rechtervak telkens je beoordeling toe. Dit kan bijvoorbeeld door een situatie te schetsen of een voorbeeld te geven.
Er zijn vier mogelijke scores:
●
Sterkte: ik beheers deze eigenschap heel goed en zet ze
spontaan in. Dit heeft een uitermate positieve invloed op mijn
dagelijkse leven.
●
Geen probleem: ik bezit deze eigenschap voldoende en
benut ze in het dagelijkse leven.
●
Licht probleem: ik beheers deze eigenschap
onvoldoende of niet in alle situaties. Dit heeft een beperkte
impact op mijn dagelijkse leven.
●
Ernstig probleem: ik beheers deze eigenschap niet. Dit
heeft een grote impact op mijn dagelijkse leven.
Sterkt
e
Inschikkelijkheid
Ik ben vriendelijk, behulpzaam en kan goed
samenwerken.
Nauwgezetheid
Ik werk zorgvuldig en maak weinig fouten.
Psychische stabiliteit
Ik kan om met moeilijke situaties in het
leven. Ik kan tegen een stootje.
Vertrouwen
Ik heb zelfvertrouwen en kom op voor
mijn eigen mening als dit nodig is.
Betrouwbaarheid
Ik ben eerlijk. Ik kom mijn
beloftes en afspraken na.
Motivatie
Ik ben bereid om me in te zetten, ik lever
inspanningen om een taak zo goed
mogelijk te doen.
Hunkering
Ik ben niet afhankelijk van alcohol, nicotine,
drugs, gokken….
Driftbeheersing
Ik kan mezelf onder controle houden.
Aandacht
Ik kan me goed concentreren.
Tijdmanagement
Ik heb een goed tijdsbesef en kan een dag
-en weekplanning maken.
Cognitieve flexibiliteit
Ik kan me aanpassen aan
veranderende of nieuwe situaties.
Inzicht
Ik weet wat mijn sterke en zwakke punten
zijn.
Algemeen fysiek
uithoudingsvermogen
Ik kan zwaar lichamelijk werk aan.
Pijngewaarwording
Ik voel pijn die wijst op schade aan mijn
lichaam.
Ontwikkelen van vaardigheden
Ik kan gemakkelijk iets nieuw leren.
Geen
probl
eem
Licht
probl
eem
Erns
tig
prob
leem
Toelichting
Beoordeling
Toepassen van kennis
Ik begrijp Nederlands, Frans of Duits en
kan ook een van deze talen spreken.
Rekenen
Ik kan optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen.
Oplossen van problemen
Als er zich een probleem voordoet, kan ik
dit zelf oplossen.
Besluite
n nemen
Als ik tussen verschillende dingen moet
kiezen, kan ik een keuze maken en de
gevolgen ervan inschatten.
Omgaan met stress
Ik kan omgaan met stress, afleiding en crisissituaties.
Mobiliteit
Ik kan mijn werkplek bereiken.
Lichaamsverzorging
Ik verzorg mijn uiterlijk. Ik draag kledij die
bij de situatie past.
Zorgdragen voor eigen
gezondheid
Ik zorg voor mijn eigen
gezondheid (zowel fysiek als
mentaal).
Verwerven van woonruimte
De plek waar ik woon is gezond. Ik heb
stromend water, elektriciteit,
verwarming...
Aangaan van relaties
Ik ga relaties op gepaste manier aan.
Economische zelfstandigheid
Ik beschik over een inkomen of kan
terugvallen op spaargeld of een netwerk.
Sociale activiteiten
Ik neem deel aan sociale of culturele
activiteiten.
Ondersteuning en relatie met
naaste
familie
Mijn familie steunt me en zorgt ervoor
dat ik me goed voel.
Ondersteuning en relatie
met vrienden
Mijn vrienden steunen me en zorgen
ervoor dat ik mij goed voel.
Ondersteuning en relatie
met collega’s
Mijn collega’s steunen me en zorgen
ervoor dat ik mij goed voel.
Ondersteuning en relatie met
meerderen
Mijn meerderen (bijvoorbeeld ploegbazen)
steunen me en zorgen ervoor dat ik mij
goed voel.
Ondersteuning en relatie met
andere dienstverleners
Mijn begeleiders (CAW, OCMW, VDAB,
GTB…) steunen me en zorgen ervoor dat ik
mij goed voel.
Maatschappelijke attitudes
Andere mensen bekijken me op een
positieve manier. Ze hebben bijvoorbeeld
geen probleem met mijn leeftijd, origine,
financiële situatie...
Producten en technologie
Ik gebruik hulpmiddelen die een invloed
hebben op mijn functioneren. Bijvoorbeeld
medicatie.
Werkervaring
Aantal jaren:
Laatste tewerkstelling:
Opleiding
Behaald diploma:
Gezinslast
Ik ben niet de enige die overdag voor mijn
kinderen of familieleden kan zorgen.
Copingstijl
Ik kan goed met situaties en
gebeurtenissen omgaan.
Kennis van de Nederlandse taal
Ik spreek voldoende Nederlands om te
kunnen functioneren in de maatschappij.
Medische factoren
Ik heb medische problemen.
Fijne motoriek
Ik ben goed in fijn werk. Ik kan met mijn
handen en vingers kleine dingen vastnemen,
vasthouden en hanteren.
Grove motoriek
Ik kan grote onderdelen en materialen
vastnemen, vasthouden en hanteren.
Werktempo
Ik voer mijn taken uit binnen de gevraagde
tijd.
Datum en handtekening werknemer:
Datum en handtekening werkgever:
Download