Studiegids Sociologie 2015 - 2016 definitief

advertisement
ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME
FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
Sociologie
Sociologie
BACHELOR PROGRAMMA
2015 - 2016
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
1.
Algemene informatie over de Faculteit der Maatschappijwetenschappen
4
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.2.1.
2.5.2.2.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
Algemene informatie over de studierichting Sociologie
Inleiding
Visie en Missie
Doelstelling
Eindtermen opleiding
Opbouw van de opleiding
B - I fase
B – II fase
Afstudeervariant: Special Culturele Ontwikkeling
Afstudeervariant: Special Sociale Ontwikkeling
Perspectieven Bachelor Socioloog
Beroepsperspectieven
Vervolgopleidingen
15
15
15
16
16
17
18
18
20
20
22
22
22
3.
3.1.
3.2.
Omschrijving onderwijseenheden
Omschrijving onderwijseenheden B – I fase
Omschrijving onderwijseenheden B – II fase
23
23
46
4.
Docentenbestand
91
2
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
VOORWOORD
De studiegids geeft inzicht in het studieprogramma van het college jaar 2015 – 2016 van
de Bachelor Opleiding Sociologie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
In het programma zijn overzichtelijk per semester de diverse vakken, de
vakomschrijvingen en de docenten die deze vakken verzorgen gepresenteerd. Helder is
verwoord de visie en de missie van de richting, maar ook de eindtermen van het beoogd
eindresultaat van de afgestudeerde Socioloog.
Allereerst vindt u in deze studiegids informatie over de Faculteit der
Maatschappijwetenschappen, de faculteit waarvan de studierichting Sociologie deel
uitmaakt.
In het afgelopen collegejaar is hard gewerkt aan het zelfevaluatierapport dat de basis legt
voor de accreditatie aanvraag van de studierichting Sociologie. Het collegejaar 20152016 is mede daarom een belangrijk jaar voor de richting. Niet alleen zijn wij een stap
dichter bij de accreditatie aanvraag, maar Sociologie bestaat 40 jaar! . Het wordt een
jaar waarin wij samen met onze partners(werkveld, alumni) verder zullen werken aan de
groei en ontwikkeling van de studierichting.
Ons motto is nog steeds “Sociology Goes Beyond Knowlegde”.
Dank aan het Faculteitsbestuur, docenten en studenten van de studierichting Sociologie
en verder het administatief personeel van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen
voor hun bijdrage aan de realisatie van deze studiegids.
Richtingscoördinator Sociologie,
Mw. drs.C. Jurgens
3
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
1. Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen
(AdeKUS)
In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang
is. Dat wil zeggen dat u naast algemene informatie ook het volledig studieprogramma van
uw richting zal vinden.
Eerst maakt U kennis met de Anton de Kom Universiteit van Suriname en daarna met de
Faculteit der Maatschappijwetenschappen:
- de geschiedenis van de Universiteit (AdeKUS),
- de opbouw en de organisatie binnen de Faculteit.
Hierna komen de verschillende aspecten van uw studierichting aan de orde:
- toelatingseisen, doelstelling en opbouw van de bacheloropleiding
- omschrijving van de onderwijseenheden
- docenten
Opmerking:
Behalve de studiegids, is het ook raadzaam het examenreglement door te nemen.
Verder zijn er prikborden in Gebouw 6 waarop belangrijke mededelingen worden
geplaatst.
- Op de website van de AdeKUS www.adekus.uvs.edu vindt u diverse roosters.
-
Geschiedenis
De Universiteit van Suriname is opgericht op 1 november 1968 als voortzetting van de
Geneeskundige School (1882) en de Surinaamse Rechtsschool. Sinds 1882 wordt er in
Suriname medisch wetenschappelijk onderwijs verzorgd. De toenmalige Geneeskundige
School van Paramaribo werd op 26 september 1969 omgezet in de Medische Faculteit.
De Faculteit der Juridische Wetenschappen (1968) en de Medische Faculteit (1969)
waren de eerste faculteiten in de beginfase van de Universiteit. In 1975 vond de
proclamatie van de Sociaal-Economische Faculteit plaats. De Natuurtechnische Faculteit
(1976) en de Technologische Faculteit (1977) werden daarna opgericht na gedegen voorbereidend werk binnen het Natuur-Technisch Instituut.
In de periode 1980-1987 is de Universiteit gereorganiseerd. De instelling kreeg een
nieuwe naam: Anton de Kom Universiteit van Suriname (1983) en de vijf (5) Faculteiten
werden teruggebracht naar drie (3). Samengevoegd worden de Natuurtechnische- en
Technologische Faculteit tot de Faculteit der Technologische Wetenschappen. De
Faculteit der Juridische Wetenschappen en de Sociaal-Economische Faculteit worden
bijeengebracht in de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. De Medische faculteit
wordt de Faculteit der Medische Wetenschappen.
Bestuurlijke organisatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname
Het hoogste Bestuurlijke Orgaan op onze instelling is het Bestuur van de Universiteit
(BvU). Het BvU bestaat uit 7 leden waarvan 4 worden benoemd en 3 gekozen door de
geledingen van de Universiteitsgemeenschap.
4
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Het huidig Bestuur is als volgt samengesteld:
- Hr. dr. ir. R. Sidin, (voorzitter)
- Hr. K. Goenopawiro MSc, (secretaris)
- Hr. ir. K. Vaseur, (lid)
- Hr. dr. H. R. Ori, (lid)
- Mw. R. Franklin MSc, (lid)
- Mw. drs. L. Beek, (lid)
- Mw. A. Darson – Grant, (lid)
- Hr. K. Saboerali, lid)
- Mw.mr. H. Djosetiko, (lid)
Het BvU is belast met de algehele leiding van de Universiteit, zowel naar haar
geheel als naar haar onderdelen. De Voorzitter van het BvU vertegenwoordigt de
Universiteit in en buiten rechte.
De Facultaire structuur:
De organisatie van het wetenschappelijk onderwijs vindt plaats binnen de Faculteiten.
Zoals eerder vermeld zijn er drie (3) faculteiten:
- De Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (FMijW)
- De Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW)
- De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW)
De huidige en de facto invulling van het Faculteitsbestuur is als volgt:
- De Voorzitter die de titel draagt van Decaan
- De Secretaris
- Alle Studierichtingcoördinatoren
- Alle Opleidingscoördinatoren
- De Directeur van het Faculteitsbureau
- De Studentencoördinator
Conform het bepaalde in artikel 20 van de Universiteitswet worden de Decaan en de
Secretaris steeds voor een periode van één (1) jaar gekozen door de
Faculteitsvergadering. De Decaan en de Secretaris vormen samen het Dagelijks Bestuur
(DB) van de Faculteit.
Bij de uitvoering van haar werkzaamheden wordt het Dagelijks Bestuur ondersteund door
het Faculteitsbureau onderleiding van de Faculteitsdirecteur.
De Studierichtingen en opleidingen:
De faculteit heeft zeven (7) studierichtingen, met de volgende tien (10) opleidingen:
1. Bachelor opleiding Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde
2. Bachelor opleiding Bedrijfskunde
3. Bachelor opleiding Economie
4. Bachelor opleiding Public Administration
5. Bachelor opleiding Rechten
6. Bachelor opleiding Sociologie
5
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
7. Bachelor opleiding Psychologie
8. Master opleiding in Education for Research and Sustainable Development
(MERSD)
9. Master opleiding Surinaams Recht (MSR)
10. Master opleiding Accounting, Auditing and Control (MAAC)
De decaan van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen is mw. drs. L. Monsels en
de secretaris is dhr. drs. C. Badal.
De Richtingscoordinatoren van de Bachelor opleidingen zijn:
- Mw. dr. F. Ishaak
(R.C.
Agogische
Wetenschappen
Onderwijskunde)
- Mw. T. Bonse MSc.
(R.C. Bedrijfskunde)
- Hr. drs. R. Dwarka
(R.C. Economie)
- Mw. dr. M. Sanches
(R.C. Psychologie)
- Hr. mr. E. Limon
(Interim coordinator Rechten)
- Mw. drs. C. Jurgens
(R.C. Sociologie)
(R.C. Public Administration
en
De opleidingscoördinatoren van de Master opleidingen zijn
- Hr. dr. H. R. Ori
Master in Education for Research and
Sustainable
Development
- Hr. mr. R. Brijobhokun
Master Surinaams Recht
- Hr. drs. A. Sheoratan RA
Master Accounting, Auditing en Control
Missie FMijW:
De FMijW is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs, onderzoek en
dienstverlening van internationale kwaliteit wil leveren.
Zij stelt zichzelf daarbij de volgende taken:
• Het academisch vormen van jonge mensen
• Het opleiden van nieuwe generaties onderzoekers
• Het opleiden van academici die kennis combineren met professionele
vaardigheden
• Het doen van grensverleggend onderzoek
• Het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
De Commissies van de FMijW
De Examencommissie
De Examencommissie van de Faculteit bestaat uit een Voorzitter, een Secretaris en
leden, die door het Bestuur van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen worden
benoemd.
6
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn:
1. het organiseren van tentamens en toezicht houden op een richtig verloop daarvan.
Richtig verloop dienen wij ruim op te vatten. Daaronder wordt verstaan alles wat
ertoe kan leiden dat tentamens conform regels verlopen.
2. het onderhouden van contact met de examinatoren. De Examencommissie heeft
de bevoegdheid daaromtrent zelfstandig het contact te leggen.
3. het opstellen van verklaringen en cijferlijsten van de Faculteit der Maatschappij
Wetenschappen, na zich op behoorlijke wijze van de authentieke stukken
overtuigd te hebben.
4. het bijhouden van een datasysteem, waaruit het verloop van de studieprestaties,
datum van inlevering van cijfers etc. blijkt. In het bijzonder zal erop worden gelet
dat de faculteitsadministratie de cijfers steeds op tijd bijhoudt (digitaal), terwijl de
Examencommissie over een back up daarvan beschikt.
5. De Examencommissie wordt tegelijkertijd gemachtigd een huishoudelijk
reglement op te stellen
De Examencommissie Bachelor opleidingen bestaat uit:
- Hr. drs. D. Chin Kwie Joe
(voorzitter)
- Hr. drs. B. Mathoera
(secretaris)(Economie)
- Hr. drs. L. Mangroe
(lid)(Public Administration)
- Hr. mr. G. Peelen
(lid) Rechten
- Mw. drs. S. Mac Donald
(lid) (Bedrijfskunde en Sociologie)
- Mw. J. Wongsoredjo MA.
(lid) (Agogische Wetenschappen
en Onderwijskunde en
Psychologie)
De Examencommissie van de Bachelor opleidingen is bereikbaar op tel. 465558 toestel
495 en het e-mailadres is: [email protected]
De Examencommissie Master opleidingen bestaat uit:
- Mw. drs. A. Lachmon-Alakramsing
(voorzitter)
- Mw. mr. N. Tai Apin
(secretaris)
- Hr. mr. D. Landvreugd
(lid)
-
Hr. A. Zammet
Mw. S. Sahit
Mw. P. Meerzorg
(administratief medewerker)
(administratief medewerker)
(administratief medewerker)
De Examencommissie van de Master opleidingen is bereikbaar op tel. 465558 toestel 530
en het e-mailadres is: [email protected].
7
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
De Studentencommissie
De Studentencommissie wordt door de studenten gekozen en heeft de volgende taken
en bevoegdheden:
- het onderhouden van contacten met studenten van de FMijW
- het evalueren van de studentenproblematiek en het doen van voorstellen aan de
Decaan en/of het Universiteitsbestuur
- het onderhouden van contacten met organen binnen de Universiteit die zich
bezighouden met de studenten problematiek
- het onderhouden van regelmatige contacten met andere studentencommissies
i.v.m. uitwisseling van informatie en afstemming van werkzaamheden gericht
op het bewerkstelligen van uniforme regelingen
In de Studentencommissie hebben zitting :
-
Mej. S. van Brussel
Mej. J. Misiekaba
Mej. G. Creebsburg.
Mej. T. Werson
Dhr. _K. Jainandunsing,
Mej. C. Zeegelaar,
Mej. S. Lieuw-Tjoen,
Mej. J. Eduards,
Mej. C. Bipat,
Mej. S. Djoemai
(Studentencoördinator)
(Public Administration)
(Secretaris) (Sociologie)
(Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde)
(Secretaris (Bedrijfskunde)
(Lid) (Bedrijfseconomie)
(Lid) (Algemene Economie)
( Lid) (Psychologie)
(Lid) (Rechten)
(Lid) (Rechten)
(Lid) (Public Administration)
De Studentencommissie is bereikbaar op tel. 465558 toestel 417
Klachtencommissie:
Er is een Klachtencommissie waar men terecht kan voor eventuele klachten.
Er wordt volgens het klachtenreglement gewerkt, waarbij er 2 vertrouwenspersonen zijn
aangesteld, nl.
Hr. mr. C. Wallerlei; tel. nr.: 465558 tst. 386; e-mail: [email protected] en
mw. mr. M. Waterval, LLM; tel. nr.: 465558 tst. 494; e-mail: [email protected].
Opleidingscommissie
De opleidingscommissie bestaat uit:
- Hr. drs. M. Bilkerdijk
(voorzitter / AAC)
- Mw. drs. S. Pelgrim
(1e secretaris / Psychologie)
- Mw. drs. Z. Leysner – Lenting (lid / Economie)
- Mej. G. Blanchard, MSc
(lid / MERSD)
- Mw. mr. A. Akkal – Ramautar (lid / BDK)
- Hr. drs. D. Abiamofo
(lid / PA)
- Mw. drs. G. Jhinkoe Rai
(lid / A & O)
- Hr. R. Morsen
(lid / MERSD – student)
- Mw. ir. M. Sumter
(lid / Sociologie)
8
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
-
Mw. mr. M. Chotoe
Mw. mr. M. Poepon
(lid / Rechten)
(lid / Surinaams Recht)
Kwaliteitszorg
De functie van stafmedewerker kwaliteitszorg is vacant
De Instituten van de FMijW
Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten (UK)
Belangrijke doelstellingen van UK zijn:
1. het bevorderen c.q. beoefenen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van
kinderrechten;
2. het vergroten van de wetenschappelijke kennis m.b.t. kinderrechten;
3. het verzorgen van gespecialiseerde trainingen die voornamelijk de ontwikkeling van
kinderrechten in Suriname bevorderen;
4. het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning van het nationaal jeugdbeleid, en
5. het bevorderen van de rechtspositie en rechtsbescherming van kinderen in Suriname.
Missie
Het ontwikkelen van een samenleving waarin de rechten van het kind als individu, als lid
van de samenleving en als wereldburger worden versterkt.
In het Bestuur van het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten hebben de volgende
personen zitting:
Mw. mr. drs. M. Lieuw Kie Song
(voorzitter)
Mw. mr. E. Ramdhan
(penningmeester)
Vacature
(lid)
Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten is bereikbaar op tel. 465558 toestel 493 of
494 en e-mail: [email protected]
Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS)
Visie:
Het IWGDS is het dynamisch interdisciplinair wetenschappelijk centrum dat vanuit het
gender perspectief duurzame ontwikkeling, bewerkstelligt voor de pluriforme Surinaamse
samenleving.
Missie:
The Institute for Women, Gender and Development Studies van de Faculteit der
Maatschappijwetenschappen committeert zich aan onderwijs, onderzoek en
dienstverlening gericht op :
9
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
-
-
Vraagstukken, nationaal, regionaal en internationaal, die betrekking hebben op
levensomstandigheden van vrouwen en mannen in het algemeen en vrouwen in
het bijzonder.
Duurzame ontwikkeling van de samenleving middels gender mainstreaming.
Historische en contemporaire wetenschappelijke benaderingen met betrekking tot
ontwikkelingsvraagstukken in de samenleving.
De Bestuursleden van het IWGDS:
- Mw. drs. L. Monsels
- Mw. drs. R. Rostam-Bihari
- Hr. R. Antonius, Lsc.
- Mw. mr. N. Tai A Pin
- Mw. C. Bakboord, MSc
(voorzitter)
(secretaris )
(penningmeester)
(lid)
(lid)
The Institute for Women, Gender and Development Studies is bereikbaar op tel. 465558
toestel 528 en per e-mail: [email protected]
Institute of International Relations (IIR)
Missie:
De missie van het IIR is : Het bijhouden van ontwikkelingsprocessen op het gebied van
internationale betrekkingen.
Het IIR heeft tot doel:
- de bevordering van de verwerving van kennis in de leer der Internationale
Betrekkingen in ruime zin;
- het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs in de leer der
Internationale Betrekkingen;
- het verzorgen van doelgerichte cursussen en trainingen in de leer der
Internationale Betrekkingen;
- het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning en begeleiding van het
buitenlands beleid van de Regering van Suriname.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
- Hr. drs. K. Kolader
(voorzitter)
- Hr. R. Martoredjo, MSc
(secretaris)
- Hr. drs. L. Mangroe
(penningmeester)
- Hr. drs. J. Hew A Kee
(lid)
- Mw. Th. Smith, MSc
(lid)
- Hr. drs. A. Ramdin
(lid) (ex officio)
Institute of International Relations is bereikbaar op tel. 465558 toestel 477 en per
e-mail: [email protected]
10
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
The Democracy Unit (DU)
The Democracy Unit heeft als doel het versterken van de democratie in Suriname. Dit
doel tracht de Unit te bereiken middels onderzoek en het verstrekken van informatie aan
allen die daarom vragen.
Door de Unit worden seminars, workshop en conferenties gehouden en radio en televisie
programma’s gepresenteerd. In de loop der tijd zijn er door de Unit een tiental publicaties
uitgegeven. Het Train the Trainers programma is een activiteit van de Unit waarbij
trainers en aspirant trainers van politieke partijen, journalisten, leerkrachten en leden van
civil society organisaties hun kennis over democratie en politiek kunnen vergroten.
Het bestuur van de Democracy Unit bestaat uit:
Dhr. T. Overdiep (wnd voorzitter)
Mw. I. Soentik (secretaris)
Mr.drs. M. Lieuw Kie Song (lid)
Drs. D. Amadsalipan – Eiloof (lid)
Drs. P. Kembel – Purperhart MPA (lid)
De directeur van het Instituut is dr. H. Breeveld.
De Democracy Unit is bereikbaar op tel 531227 en per email: [email protected]
Het Faculteitsbureau :
Het Faculteitsbureau bestaat uit:
- Mw. Ch. Dijksteel LLM-MPH, (directeur)
Secretariaat:
- Mw. T. Watsaam-Koenders (Chef de Bureau Decanaat)
- Mw. E. Abdoelkariem (Secretarieel medewerker Decanaat)
- Mw. S. Wajwakana (Secretarieel medewerker Decanaat)
Het Secretariaat is bereikbaar op tel. 465558 toestel 440/489, tel/fax 494993 en per
e-mail: [email protected].
Faculteitsadministratie:
Ten behoeve van Studierichtingen Rechten en Public Administration:
- Mw. C. Wagimin (Chef de Bureau)
- Mw. G. Moeloet
- Hr. R. Veldwel
- Mw. A. Chedi
- Mw. A. Panhuyzen
- Mw. S. Badal-Hieralal
-
De administratie van de studierichtingen Rechten en Public Administration is
bereikbaar op tel. 465558 toestel 208/210 en per e-mail: [email protected]
11
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Ten behoeve van Studierichtingen Economie, Sociologie, Agogische
Wetenschappen en Onderwijskunde:
- Mw. H. Pierre-Dongor (Chef de Bureau)
- Mw. G. Schenkers-Toekimin
- Mw. L. Atmopawiro
- Mw. E. Amatmoekriem – Saeri
- Mw. N. Belgrave
- Mw. I. Karijosemito
- Mw. M. Kartodikromo
De administratie van de studierichtingen Economie, Sociologie, Agogische
Wetenschappen en Onderwijskunde is bereikbaar op tel. 465558 toestel 206/207 en per
e-mail: [email protected]
Ten behoeve van Studierichting Bedrijfskunde
- Mw. A. Wirabangsa
- Martodikromo, Romana
De administratie van de studierichting Bedrijfskunde is bereikbaar op tel. 465558 toestel
441/442 en email: [email protected]
Agenda en Archief:
- Mw. S. Fraenk
- Mw. C. Bansie
Agenda en Archief is bereikbaar op tel. 465558 toestel 209
Ten behoeve van de Master Opleidingen Master in Education for Research and
Sustainable Development (MERSD), Surinaams Recht, Accounting Auditing and
Control (AAC) en de Bachelor Opleiding Psychologie:
- Mw. L. Woerdings-Heye (Chef de Bureau)
- Mw. M. Afi
- Mw. J. Vorsten
- Mw. R. Emanuels
- Mw. M. Nicholson
De administratie van de Bachelor-Master opleidingen is te bereiken op tel. 465558 tst.
211
Studentendecanaat:
De Studentendecaan is er voor de zorg en begeleiding van studenten. Wanneer u voor
uitdagingen komt te staan die de voortgang van de studie belemmeren kunt u terecht bij
de Studentendecanen:
Mw. M. Monsch – Lee A Leong, MSc.
Mw. V. Lieveld, MSc.
12
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Mw. Monsch is te bereiken op tel. 465558 toestel 472 of via e-mail op [email protected]. Ten behoeve van de studenten van de studierichtingen Agogische
Wetenschappen en Onderwijskunde, Economie en Public Administration. Mw. Lieveld is
te bereiken op tel. 465558 toestel 471 of via e-mail: [email protected]. Ten
behoeve van de studenten van de studierichtingen Bedrijfskunde, Psychologie, Rechten
en Sociologie.
Sport:
Via de commissie Sport en Recreatie (CSR) kunt u informatie krijgen over
sportbeoefening op de AdeKUS. Dhr. Jason Bakker zit namens de FMijw in deze
sportcommissie. Dhr. Bakker is te bereiken op het telefoon nr. 465558 toestel 417.
Conciërges:
De conciërges zijn bereikbaar op tel. 465558 toestel 496.
- Hr. S. Bruce (07.00uur – 15.00uur)
- Hr. F. Wirotaroeno (_15.00uur – 20.00uur)
Bureau Studentenzaken:
Het Bureau Studentenzaken draagt zorg voor de studentenvoorzieningen.
Taken van het Bureau:
- De verzorging van de inschrijvingen en studentenadministratie;
- De studievoorlichting
- Het zorgdragen voor een optimaal studieklimaat
Het Bureau Studentenzaken is bereikbaar op tel. 465558 toestel 212/213/214 en email:
[email protected]
Bibliotheek:
De Bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname bestaat uit de Centrale
Bibliotheek (CB) en de Medische Bibliotheek (MB). De Centrale Bibliotheek is
gevestigd in het eerste gebouw op het complex van de Universiteit.
Doel:
De informatievoorziening te verzorgen ten behoeve van studenten, docenten en
onderzoekers van de Universiteit van Suriname in het bijzonder en academici in het
Algemeen.
Visie:
Het aanbieden van informatiediensten ter ondersteuning en bevordering van het
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Suriname.
Missie:
Het leveren van een up-to-date bijdrage aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening met
betrekking tot de wetenschappelijke informatievoorziening in Suriname.
Voor meer informatie omtrent het lidmaatschap en het reglement kunt u terecht bij de
informatiebalie in de Boekenzaal.
13
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
De Bibliotheek is bereikbaar op tel. 465558 toestel 265/260/261/268 rechtstreeks: 464547
en email: [email protected]
14
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
2. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE STUDIERICHTING SOCIOLOGIE
2.1. INLEIDING
Sociologie is de wetenschap, die zich bezighoudt met het beschrijven, analyseren en
verklaren van:
a.
Het gedrag van en tussen mensen voor zover dat beїnvloed wordt door hun
specifieke onderlinge verhoudingen
b.
De daaruit voortgekomen – min of meer vaste – gedragspatronen, structuren en
bindende opvattingen en het ontstaan, voortbestaan en veranderen hiervan.
Kortom: Sociologen willen begrijpen waarom mensen doen, wat ze doen
De toelatingseisen voor de Bacheloropleiding Sociologie zijn :
- Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs met Wiskunde Q
- Certificaat Schakeljaar met Wiskunde Q of
- Verklaring Colloquium Doctum toets met Wiskunde Q
Het programma van de Bachelor opleiding Sociologie aan de Anton de Kom Universiteit
van Suriname is opgebouwd uit 4 (vier) componenten:
- theoretische en toegepaste sociologie;
- maatschappelijke probleemverkenning met accent op sociale en culturele
ontwikkelingsvraagstukken;
- onderzoeksvaardigheden en statistiek;
- beleidsanalyse en projectontwikkeling.
De 4 componenten zijn met elkaar verbonden. Deze integrale benadering vereist
aangepaste didactische werkvormen zoals: seminars, praktika,excursies, veldwerk,
discussiecolleges, workshops, projecten en begeleide literatuurstudie naast de meer
traditionele hoorcolleges.Toegang tot internet is dan ook een vereiste om over recente
informatie te kunnen beschikken.
Gelet op de veelal intensieve werkvormen is collegebezoek dringend vereist.
In het verlengde van de aangepaste didactische werkvormen, worden naast de meer
traditionele schriftelijke tentamens met open vragen en/of meerkeuze vragen ,
specifieke toetsvormen toegepast zoals: take-home tentamens, open-boek tentamens,
schriftelijke werkstukken - al dan niet gepresenteerd - die gebaseerd zijn op veldwerk
en / of literatuurstudie.
2.2. VISIE EN MISSIE
VISIE
De Studierichting Sociologie is een dynamische organisatie die studenten opleidt tot
een academische bachelor op het gebied van sociale – en culturele ontwikkeling met de
mogelijkheid tot beroepsuitoefening en wetenschappelijke verdieping op master niveau.
15
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
MISSIE
De Studierichting Sociologie biedt aan studenten van verschillende sociale - en culturele
achtergrond een gevarieerd academisch programma (1) om kleinschalig
wetenschappelijk onderzoek in de sociale en culturele aspecten van ontwikkeling te
initieren ,op te zetten en uit te voeren, (2) om relevante diensten te verlenen aan de
samenleving op basis van opgedane kennis, inzicht en vaardigheden, (3) om te
functioneren als competente, creatieve, verantwoordelijke deskundigen en onderzoekers
op bachelornivo op het gebied van sociale – en culturele ontwikkeling in publieke – ,nonprofit- en private organisaties en (4) om in staat te zijn zich op een hoger
wetenschappelijk niveau te verdiepen in de Sociale – en Culturele Wetenschappen
( Masteropleidingen en PHd programma’s )
2.3. DOELSTELLING
De Bacheloropleiding Sociologie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft
als doel studenten kennis, inzicht, vaardigheden en attituden aan te leren waarmee zij
in staat zijn om enerzijds zelfstandig theorieën, concepten en onderzoeksmethoden op
het gebied van de Sociologie toe te passen en sociale en culturele aspecten van
ontwikkeling in het algemeen en in Suriname in het bijzonder te kunnen beschrijven en
analyseren en anderzijds succesvol een relevante Masteropleiding te volgen en af te
ronden.
Kortom: de Bacheloropleiding Sociologie geeft een brede, veelzijdige academische
vorming die de student een zelfstandig academisch denk – en werkniveau aanleert. De
opleiding biedt studenten de mogelijkheid om sociale en culturele vraagstukken van
dichtbij te bestuderen.
2.4. EINDTERMEN
De afgestudeerde Socioloog BSc van de Anton de Kom Universiteit van Suriname
beschikt over wetenschappelijk gefundeerde kennis,inzicht en vaardigheden op het
gebied van sociale en culturele ontwikkeling van samenlevingen. Dit komt tot
uitdrukking in de volgende eindtermen:
Kennis en inzicht:
De afgestudeerde van de Bachelor opleiding Sociologie
•
•
•
Heeft kennis van en inzicht in de belangrijke theoretische sociologische en
antropologische benaderingen.
Heeft kennis van een of meer deelterreinen binnen de Sociologie, kan de plaats
van Sociologie t.o.v. andere sociale wetenschappen aangeven ihkv een
mutidiciplinaire aanpak van sociaal-culturele vraagstukken
Heeft wetenschappelijke kennis over samenlevingsvormen in het algemeen en die
van Suriname en de regio in het bijzonder met nadruk op de structurele en
culturele aspecten en processen van continuïteit en verandering.
16
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
•
•
•
Omschrijft de meest relevante historische en huidige sociaal-economische en
sociaal-culturele vraagstukken in Suriname, het Caribisch gebied en Latijns
Amerika
Heeft kennis van de meest toegepaste kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksen analysemethoden en heeft vaardigheden geleerd in de toepassing daarvan
Demonstreert basis leiderschaps- en management kwaliteiten en is voorbereid op
het geven van leiding aan niet-complexe organisaties en afdelingen.
Vaardigheden:
De afgestudeerde van de Bacheloropleiding Sociologie
•
•
•
•
•
•
•
Is in staat in een multidisciplinair team te functioneren c.q samen te
werken.
Is in staat de theorieёn en benaderings wijzen kritisch te beoordelen en deze
toe te passen op concrete maatschappelijke verschijnselen.
Is in staat een kleinschalig onderzoek op te zetten, uit te voeren en te rapporteren.
De verzamelde onderzoeksdata te analyseren, interpreteren en integreren in
beleidsadviezen.
Identificeert , onderzoekt en analyseert zelfstandig maatschappelijke
vraagstukken van sociale en culturele aard, zoals arbeid, onderwijs, huisvesting,
gender, multiculturaliteit en etnische identiteit.
Ontwikkelt, formuleert en evalueert zelfstandig eenvoudige projecten van
sociale en culturele aard als (deel)oplossing van een maatschappelijk probleem.
Rapporteert schriftelijk en mondeling over eigen ideëen,
onderzoeksbevindingen, analyses, aanbevelingen etc.
Is in staat verantwoord te redeneren, discussiëren en argumenteren.
Houding:
De afgestudeerde van de Bacheloropleiding Sociologie
•
•
•
•
Geeft blijk van een wetenschappelijke , onderzoekende houding; d.w.z. de
bereidheid aannames te toetsen
Is kritisch en integer inzake het proces van wetenschappelijke kennis verwerving
Beschikt over een multidisciplinaire houding, d.w.z. rekening houden met andere
wetenschappelijke disciplines en werken in multidisciplinaire teams
Heeft een houding van “life long learning”.
2.5.OPBOUW OPLEIDING
De Bacheloropleiding Sociologie is een driejarige dagopleiding die aan het eind van de
opleiding 180 – 190 European creditpoints (ECP) c.q studiepunten (SP) oplevert.
De studiebelasting per vak / cursus varieert van 3 – 6 studiepunten (SP) en is afhankelijk
van het gewicht van het vak binnen het totaal programma.
17
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
2.5.1. Opbouw B - I fase
Het eerste jaar, de z.g. B-I fase ( 1e en 2e semester) is algemeen oriёnterend en bestaat
uit inleidende hoofdvakken – en ondersteunende vakken in de Sociologie, Culturele
Antropologie, Economie, Demografie, Psychologie, Wetenschapsfilosofie, Statistiek en
Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek.
Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor de 2 afstudeervarianten en wordt afgerond met
een Propadeuse Certificaat dat circa 60 studiepunten vertegenwoordigt.
Gemeenschappelijk eerste jaar: Propadeuse:B – I fase
SEMESTER VAKKEN
HOOFDVAKKEN
Algemene Sociologie
1
Statistiek 1
1
Wetenschapsfilosofie
1
Culturele Antropologie
1
Intellectuele Vaardigheden*
1
Taalvaardigheid*
1
Algemene Economie*
1
2
2
2
2
2
2
2
Statistiek 2
Culturele Antropologie
Theorie van de Samenleving
Suriname en de Regio
Methoden en Technieken van Sociaal wetenschappelijk
onderzoek
Demografie*
Sociale Psychologie*
Totaal
* Ondersteunende vakken
SP
6
6
6
3
6
6
3
3
3
6
3
6
3
3
63
2.5.2. B – II fase
De B-II fase bestaat uit het tweede en derde studiejaar tezamen.
Het 3e semester in het tweede jaar is verdiepend en stelt de student in staat een keuze te
maken uit de twee afstudeervarianten die vanaf het 4e semester worden aangeboden.
Het 3e jaar (5e en 6e semester) is een voortzetting van de gekozen afstudeervariant en
bestaat verder uit keuzevakken. In het 6e semester volgt de afronding van de studie met
een Bachelorthesis die betrekking heeft op de gekozen afstudeervariant.
AFSTUDEERVARIANTEN
De studierichting Sociologie heeft als afstudeervarianten doelbewust gekozen voor
zogenaamde Specials, namelijk de Special Culturele Ontwikkeling en de Special Sociale
18
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Ontwikkeling. Specials zijn brede afstudeervarianten met een zekere verdieping vanuit
een bepaalde optiek.
Deze keuze is ingegeven door de opvatting dat de Surinaamse samenleving o.i. in de
huidige ontwikkelingsfase behoefte heeft aan generalisten, m.n. op het gebied van de
sociaal-culturele wetenschappen. De vele sociale en culturele vraagstukken in onze
samenleving vragen om een brede aanpak.
De inhoud van de programma’s is derhalve complementair.. Enerzijds heeft de
opleiding in de B-II fase enkele vakken die verplicht gesteld zijn voor beide varianten,
zoals Gender & Ontwikkeling, Cultuur ,Organisatie en Management, Cultuur &
Ontwikkeling, Cultuursociologie, Ontwikkelingssociologie, Ontwikkelingseconomie ,
Projectontwikkeling, Methoden &Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
en Beleid & Planning. Daarnaast heeft elk programma specifieke vakken vanuit de eigen
optiek, respectievelijk sociale of cultuur optiek.
De keuze voor de Afstudeervariant Sociale ontwikkeling moet worden geplaatst in het
kader van de huidige sociale ontwikkelingen en veranderingen die in de wereld plaats
vinden en vooral in onze regio –Latijns Amerika en Caribisch gebied – en Suriname.
Hierbij wordt de nadruk gelegd op de duurzaamheid van ontwikkeling zoals o.a. is
vastgelegd in het Ontwikkelingsplan van de Republiek Suriname 2012-2016 en in de
Regeringsverklaring 2010-2015 ,”Kruispunt”,Samen naar betere tijden.
Een ander doelbewuste keuze van de studierichting Sociologie, is die voor de
Afstudeervariant “Culturele Ontwikkeling”. In de ontwikkelingstheorieёn die sinds de
Tweede Wereldoorlog zijn geformuleerd, komt de “culturele factor” nauwelijks of niet
ter sprake. Toch blijkt steeds meer dat het van belang is om “cultuur” te betrekken bij
de beschouwing van transformatieprocessen in samenlevingen, wat “ontwikkeling” in
feite is. De UNESCO heeft in 1994 middels een wereldconferentie met als thema “De
kracht van cultuur” hiertoe het startsein gegeven.
Recentelijk heeft de UNESCO opnieuw de relatie tussen cultuur en ontwikkeling
benadrukt middels de proclamatie in april 2011 van een z.g.”cultuurjaar “. Belangrijker
nog , is dat de regering van Suriname in haar Regeringsverklaring ( 2010 – 2015 ) gewag
maakt van de nauwe relatie tussen cultuur en sociaal - economische ontwikkeling van
Suriname.
Er is in het programma van de Specials sprake van z.g. profileringsruimte die bestaat uit
keuzevakken die zowel binnen de B-II fase van de Studierichting Sociologie als
binnen andere studierichtingen van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen
gevolgd kunnen worden.
Het betekent dat studenten van de ene afstudeervariant binnen de Studierichting
Sociologie keuzevakken kunnen kiezen van de andere variant, maar ook elders binnen de
Faculteit.
Voor de afronding van de Bachelor opleiding moet de student 180 - 190 European
Creditpoints / studiepunten (SP) behalen.
19
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
2.5.2.1 Afstudeervariant: Special Sociale Ontwikkeling
Deze afstudeervariant concentreert zich op de structuren en processen van sociale
transformatie met behulp van Ontwikkelingssociologische benaderingswijzen
Hoofdpunten
•
•
•
•
•
•
:
Ontwikkelingsconcepties vanuit de Ontwikkelingssociologie
Duurzame ontwikkeling
Sociale verandering
Sociaal beleid
Urbane ontwikkeling
Specifieke thema’s o.a.:
- Milieu
- Sociale participatie
- Quality of life
2.5.2.2 Afstudeervariant: Special Culturele Ontwikkeling
De afstudeervariant Culturele Ontwikkeling houdt zich bezig met culturele vraagstukken
in relatie tot ontwikkeling. Het betreft vraagstukken die verband houden met de
historische achtergronden van de transatlantische slavernij en contractarbeid en de
sociaal-culturele ontwikkelingsprocessen die daaruit zijn voortkomen.
Deze Afstudeervariant richt zich op de z.g. diasporastudies, een wetenschapsgebied dat in
de laaste decennia steeds meer aandacht krijgt. De benadering is thematsich en
gerelateerd aan de verschillende etnisch-culturele groepen in Suriname. Kortom: Bij deze
variant zullen we ons vooral bezighouden met de vraag: “Wat gebeurt met specifieke
cultuur elementen als taal, religie, muziek, kunst, familiesystemen e.d. in de lokale
Surinaamse context?
Hoofdpunten:
•
•
•
•
•
Ontwikkelingsconcepties vanuit de Cultuursociologie
Multiculturaliteit en etniciteit
Cultuurveranderingsprocessen
Cultuur industrieëen
Specifieke thema’s o.a. :
- Taal
- Religie
- Muziek
- Sociale organisatie
20
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
OVERZICHT VAKKEN B – II FASE
SEMESTER
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5/6
5/6
6
VAKKEN B – I I FASE
Ontwikkelingssociologie
Cultuur Organisatie & Management
Projectontwikkeling & Evaluatie
Beleid & Planning
Cultuursociologie
Methoden en Technieken /
Kwalitatieve analyse
Historische Sociologie
SPSS
6
6
6
6
6
3
SPECIAL
SOCIALE
ONTW.
X
X
X
X
X
X
6
3
X
X
X
X
Ontwikkelingseconomie
Sociaal Beleid
Taal, cultuur en samenleving
Gender & Ontwikkeling
Cultuur & Ontwikkeling
Sociaal Ontwikkelingsstudies I
-Human Resource Development
Sociaal Ontwikkelingsstudies I
-Globalisering
Sociaal Ontwikkelingsstudies I
-Niet- Gouvernementele
Organisaties en Ontwikkeling
Community Development
Religie, Cultuur & Samenleving
Cultuurstudies I: groepen in
diaspora Afro-Surinamers,
Hindostanen en Javanen
3
6
6
6
6
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
4
X
-
3
X
-
6
6
6
X
-
X
X
X
Methoden & Technieken /
Onderzoekspracticum
Sociaal Ontwikkelingsstudies 2
Cultuurstudies II: thema’s /
VERVOLG van Cultuurstudies I
6
X
X
6
6
X
-
X
Verandermanagement*
Cultuur & Beleid*
Keuzevak**
Collectieve thesisbegeleiding
BACHELORTHESIS
6
6
6
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
121
121
TOTAAL
SP
SPECIAL
CULTURELE
ONTW.
X
X
X
X
X
X
*Aanbevolen keuzevak
**Toestemming is vereist van de RC voor een keuzevak
21
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
2.6.
PERSPECTIEVE BACHELOR SOCIOLOOG
2.6.1.Beroepsperspectieven.
De beroepsmogelijkheden liggen op het terrein van de sociale en culturele ontwikkeling.
De keuze voor het accent op de sociale en culturele ontwikkeling in de beroepspraktijk
van de socioloog is gebaseerd op de constatering dat de sociale en culturele dimensie van
ontwikkeling sterk worden verwaarloosd bij de formulering van ontwikkelings concepties
en - doelen. De benadering van ontwikkelingsvraagstukken is vooralsnog vooral
economisch van aard, zowel internationaal, regionaal als nationaal.
Binnen de beroepspraktijk worden drie werktereinen onderscheiden:
• Sociaal-wetenschappelijk onderzoeker /consultant bij de overheid,nonprofit sector, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven
• Sociaal-wetenschappelijk beleidsfunctionaris (voorbereiden en uitvoeren
van beleid) m.n. op het gebied van de sociale en culturele ontwikkeling bij
overheid, non-profit sector en bedrijfsleven.
• Leerkracht in de onderbouw van het VOS in de vakken Sociologie en
Maatschappijleer; een onderwijsbevoegdheid van het IOL is hiervoor
vereist
2.6.2.Vervolgopleidingen: Master opleidingen en Promotie (PHd)
-
Master opleiding aan de Faculteit der Maatschappijwetenschappen, m.n.
Education and Research in Sustainable Development .Op de Anton de Kom
Universiteit worden enkele Masteropleidingen verzorgd die aansluiten bij de
Bacheloropleiding Sociologie: Master in Development and Policy (IGSR) , de
Master in Public Health (FMEW) en de Master in Education and Research in
Sustainable Development.Ook relevante Masteropleiding aan buitenlandse
instituten behoren tot de mogelijkheden
•
Promoveren tot Doctor in de Sociale Wetenschappen (PHd) is mogelijk na het
behalen van een Mastergraad.
22
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
3. OMSCHRIJVING ONDERWIJSEENHEDEN
De codering geeft de posities aan:
• SOC = studierichting Sociologie
• Het eerste cijfer geeft het jaar aan: de studie duurt nominaal 3 jaar
• Het tweede cijfer geeft het semester aan; ADEK kent 6 semesters
• De laatste positie geeft de plaats van het vak aan in de reeks van vakken binnen
het semester
3.1.OMSCHRIJVING ONDERWIJSEENHEDEN B – I fase
SOC – 111 ALGEMENE SOCIOLOGIE (6 SP)
Inleiding:
Het vak Algemene Sociologie is een inleiding in de
Sociologie. De meeste studenten die afkomstig zijn van
het VWO hebben reeds kennis gemaakt met het vak
Sociologie. Binnen de opleiding BSc. Sociologie gaat het
om een inleiding in de Sociologie als wetenschap.
Hiermee wordt de basis gelegd om diverse vraagstukken
sociologisch te benaderen
Inhoud:
- Historie van de Sociologie
- Basisbegrippen : waarden, normen, vormen van sociale
dwang, deviantie, interactie en communicatie, positie en
rollen, rolattributen en statussymbolen, groeperingen,
sociale structuur, sociale ongelijkheid, cultuur, sociale
verandering, functieanalyse & sociale bewegingen.
Doelstellingen:
Na het volgen van het vak heeft de student:
Kennis en inzicht
De student:
- Kan sociale verschijnselen identificeren en beschrijven
- Beheerst het begrippenapparaat
- Kan sociale vraagstukken vanuit een sociale context
benaderen
- Kan sociologische begrippen toepassen op
vraagstukken van elementair niveau
Vaardigheden
De student is in staat om:
- Samen te werken in groepen
- Vraagstukken uit de literatuur te presenteren
23
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Docenten:
Houding
De student:
- Stel zich verantwoordelijk op tijdens groepsopdrachten
- Heeft een pro-actieve houding
Mw. Drs. N. Gooding ([email protected])
Mw. Drs. C. Jurgens ([email protected])
Spreekuur: na de colleges en volgens afspraak
Didactische werkvormen:
- Hoorcolleges
- Werkcolleges: werkgroepen. In de werkcolleges /
groepen worden presentaties en verslagen geconcipieerd.
- Peerassessment
Participatieplicht:
Aanwezigheid hoor-/ werkcolleges: minimaal 80 %.
Toetsingsprocedure:
Toetsingsprocedure/vorm:
- schriftelijk deeltentamen over de literatuur. ( 1 t/m 20)
- groepspresentaties en verslag.
Op basis van door de docent geselecteerde delen van de
literatuur moeten studenten de essentie vastleggen en
presenteren. Na commentaar van de docent en
medestudenten wordt er een finale versie ingediend.
Wijze vaststellen eindcijfer
Schriftelijk tentamen geldt voor 75%.
Groepspresentatie geldt voor 25%.
Literatuur/
Collegemateriaal:
Verplichte literatuur
- De Jager, H., Mok, A.L. en Sipkema, G. (2009),
Grondbeginselen der Sociologie.
- Groningen: Noordhoff uitgevers. Hoofdstuk 1 t/m 20.
Aanbevolen literatuur
- Vranken, J. (2009), Het speelveld en de Spelregels, Een
inleiding tot de Sociologie. Belgie: Acco.
- Hoofdstukken 1 en 2.
SOC112 INTELLECTUELE VAARDIGHEDEN ( 6 SP)
Inleiding
De student is zelf verantwoordelijk voor de voortgang van
zijn studie om deze tot een goed einde te brengen.
Hij moet in staat zijn de aangeboden leerstof op een
actieve en effectieve wijze te verwerken.
Van de student wordt verwacht dat hij in staat is te
communiceren en samen te werken met studiegenoten en
niet-studiegenoten, wat betreft onderwerpen en activiteiten
van het vakgebied.
24
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Het vak Intellectuele Vaardigheden (I.V.) beoogt de
student te helpen in het ontwikkelen van een creatieve,
actieve studiehouding én een houding van levenslang
leren. Zowel sprekend, lezend en schrijvend moet de
student toegerust worden.
Inhoud:
- studievaardigheden: oriënteren, vragen stellen, teksten
lezen en analyseren, verwerken en vastleggen van
teksten, studieplanning en timemanagement;
- schrijfvaardigheden: het stellen van de juiste vragen, de
centrale vraag formuleren, het opstellen van een schema,
het leren toepassen van een transfer, het schrijven van
een verslag van o.a. discussietaak, artikel, werkstuk.
- presenteren: hoe bouw ik een betoog op,
presentatietechnieken.
Doelstellingen:
- kennis, inzicht en vaardigheid hebben in diverse
studietechnieken, die het studie rendement verhogen
door verbetering van de studieorganisatie;
- vaardigheden hebben om de opbouw en structuur van
een tekst te doorzien, hoofdzaken van bijzaken te
onderscheiden, de kern van een probleem te doorzien;
- kunnen herkennen van eigen tekortkomingen in
mondeling en schriftelijk taalgebruik;
- in staat zijn kennis en inzicht in communicatie
technieken verder te ontwikkelen;
- efficiënt en effectief met vakgenoten kunnen
communiceren
- zich verder kunnen bekwamen in mondelinge en
schriftelijke presentaties op het vakgebied;
- opgedane vaardigheden in het schrijven van een
werkstuk, artikel, scriptie verder kunnen ontwikkelen;
- kunnen samenwerken.
Mw.drs. E. Ng A Foe ([email protected])
Telefoon: 465392.
Spreekuur: na de colleges
Docent:
Didactische werkvormen:
- Hoorcollege:
De docent behandelt de aan de orde zijnde theorieën
door de essentie, hoofd- en bijzaken aan te geven en
geeft toelichting op voorbeelden, casussen, etc.
- Werkgroep:
Individuele en groepsopdrachten worden uitgevoerd en
besproken. Bij de bespreking wordt goed gelet op
sociale vaardigheden van de groepsleden en op
intervisies van de groepsleden m.b.t. de aan de orde
25
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
zijnde thema’s( participatie verplicht)
- Discussie:
Een probleem wordt in de gehele groep of in
groepsverband bediscussieerd. Daarbij wordt o.a. gelet
op luisterhouding, assertiviteit en subassertiviteit,
manipulatie, etc.(participatie verplicht)
Toetsingsprocedure:
- Samenvatting van een wetenschappelijk artikel
- Presentatie na voorbereiding van een werkstuk
Literatuur:
- Handout Studievaardigheden (2008)
- Handout Schrijven(2008)
- Handout Presenteren (2008)
SOC - 113 STATISTIEK 1 (6 SP)
Inleiding:
Inhoud:
Doelstellingen:
Voor de Sociologie is het verrichten van onderzoek van
essentieel belang. De Statistiek draagt kennis, inzicht en
vaardigheden aan die een hulpmiddel zijn bij het
verzamelen, analyseren en overzichtelijk presenteren van
onderzoeksgegevens en –resultaten.
- Indeling en toepassingsgebieden Statistiek
- Kernbegrippen: populatie, steekproef, populatie - en
steekproefonderzoek, steekproefkaders,
steekproeffluctuatie, representativiteit,
operationaliseren van begrippen en categoriseren van
variabelen
- Schatten van populatiegrootheden op basis van aselecte,
systematische, gestratificeerde en clustersteekproeven
met behulp van de directe schatter
- Meetniveaus
- Centrummaten: modus, mediaan en rekenkundig
gemiddelde
- Korrelatie - onderzoek en interaktie - onderzoek d.m.v.
centrummaten en percentages
- De sprong van associatie naar kausaliteit
De student Sociologie zodanig vertrouwd maken met
begrippen, voorstellingen en technieken uit de
Statistiek dat hij/zij:
- in staat is verworven kennis en inzicht toe te
passen bij onderzoeken en in werkstukken.
- een deugdelijke orientatie verkrijgt inzake het
vakgebied van de Statistiek en daarmee inzake de
26
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
inhoud van voor de sociologie relevante onderdelen
ervan zoals korrelatierekening en steekproeftheorie.
- een redelijk vermogen bezit om resultaten van
kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken in grote
lijnen te kunnen beoordelen.
Beginniveau:
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs met
Wiskunde Q
Docent:
Ir .R.Assen ([email protected])
Mw. S. Koole ([email protected])
Spreekuur: na de colleges
Didactische werkvormen:
Geïntegreerde hoor-en werkcolleges
Toetsingsprocedure:
Schriftelijk tentamen
Literatuur:
- Handout Statistiek samengesteld door de docent.
- Nijdam, A.D.(2003), Statisiek in onderzoek,
Beschrijvende Technieken. Groningen: Wolters
Noordhof.
- Ende van, H.W., Beschrijvende Statistiek voor
Gedragswetenschappen. Elsevier: AGON. Laatste druk.
- Moors, J.J.A. en Muilwijk, J., Steekproeven, Een
inleiding tot de praktijk. Elsevier: AGON. Laatste druk.
- Slotboom, A.(2008), Statistiek in woorden, De meest
voorkomende termen en technieken. Groningen:
Noordhoff Uitgevers.
SOC - 114 WETENSCHAPSLEER EN METHODOLOGIE(6 SP)
Inleiding
Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
(MINOV) heeft haar naam in april 2015 veranderd in het
Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur
(MINOWC). Bij de naamsverandering werd door de minister
aangegeven dat de wetenschappelijke poot verder ontwikkelt
moet worden met een nieuw onderdirectoraat voor Hoger
Onderwijs. Nu jij je als student hebt aangemeld op een
wetenschappelijk instituut zal de vraag opkomen of misschien
heb je er al over nagedacht ‘wat wetenschap is’ of ‘wat
wetenschap tot wetenschap maakt’. Het woord wetenschap
komt vaker aan de orde, maar wat is dan precies Wetenschap?
Tijdens het vak Wetenschapsfilosofie zal gekeken worden
naar de verschillende definities van wetenschap en de
27
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
filosofen die zich hierover hebben gebogen in de westerse en
niet westerse wereld. In wetenschappelijke termen is
wetenschapsfilosofie het toepassen van filosofische methoden
op filosofische problemen binnen de context van de
wetenschap. Dit kunnen zijn epistemologische kwesties met
vragen als Wat kunnen we weten; methodologische kwesties
met vragen als hoe bedrijf je wetenschap; metafysische
kwesties met vragen als wat is er; en ethische kwesties met
vragen over de normen en regels voor
wetenschapsbeoefening. Binnen de studierichting Sociologie
is onderzoek en het ontwikkelen van kennistheorie één van de
spilfuncties en wetenschapsfilosofie is één van de cursussen
die bijdraagt aan de vorming van kritisch wetenschappelijk
nadenken.
Inhoud:
-
Wetenschapsfilosofen en grondslagen van wetenschap
Criteria en warden in de wetenschap
Filosofie van de westerse en de niet westerse wereld
Plaats en rol van wetenschap in de samenleving
Kritieken op de westerse wetensc hapsopvattingen over
ontwikkeling
a. De studenten moeten kennis krijgen over en inzicht hebben
Doelstellingen
in:
Aan het eind van de cursus
- De grondslagen van wetenschappelijke kennis, haar
kan de student:
grondbegrippen en de werkwijzen van de emprische
wetenschappen
- De methodologie van de empirische wetenschappen
- Het gebruik van waarden in de wetenschap
b. De studenten moeten minstens vier karakteristieken kunnen
aangeven van de volgende kennisdomeinen: het empirische
–analytisch domein, de hermeneutiek en de fenomenologie
c. De studenten moeten inzicht krijgen over de plaats en de
rol van de wetenschap in de samenleving
d. De studenten moeten inzicht krijgen over de bijdrage van
de wetenschap aan de ontwikkeling van de samenleving.
e. De studenten moeten kennis krijgen over de kritieken op de
westerse wetenschapstradities.
f. De studenten moeten de verworven kennis en inzichten
(doelen a-e) kunnen toepassen in een ‘bescheiden’
buurtonderzoek en daarvan in groespverband verslag doen.
Docent:
Mw.M.Sumter Msc. ([email protected])
Spreekuur volgens afspraak
Skype: Gyenyame2
Tel.no: 00597- 7539181
28
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Didactische werkvormen:
-
Participatieplicht:
Aanwezigheid hoor-/werkcolleges minimaal 80 %.
Aanwezigheid bij de groepsdiscussie en presentaties is
verplicht. Deelname aan het tentamen is uitsluitend mogelijk
indien de student 100% van de werkgroepen heeft
bijgewoond.
Toetsingsprocedure:
-
40 % van de tijd hoorcolleges
20 % van de tijd groepsdiscussies
20 % van de tijd zelfstudie
10 % van de tijd werkgroepbegeleiding
10 % van de tijd mail en skype discussies
Schriftelijk tentamen met 6-10 open vragen. (telt 2 x )
Groepspaper (telt 1x )
Participatie tijdens groepsdiscussies (0.5)
Peer assessment (0.5)
- Menke, J. K. (1987), Van Positivisme naar Filosofie van de
Derde Wereld. Paramaribo: SWI.
- Sankatsing, G. (2003), The Caribbean between
envelopment and development. The Caribbean:
Pluricultural Mosaic Quintana Roo: Caribbean Reality
Studies Center. p. 9.
- Sankatsing, G.B. (2005), Envelopment or development?
Samen klimmen uit een diep dal: In: Change and
development: a new perspective. Paramaribo: Faculteit der
Maatschappijwetenschappen, Adek. p.77 – 87.
- William, E. (2006), The white man’s burden, Waarom
heeft ontwikkeliingshulp meer kwaad dan goed gedaan?
Amsterdam: Nieuw Amsterdam uitgevers.
- Tijmstra, J, & Boeije H., (2011), Wetenschapsfilosofie in
de context van de Sociale wetenschappen. Amsterdam:
Boom/ Nelissen uitgevers
- Dooremalen, H. D. R. (2007), Exploring Humans, an
introduction to the philosophy of social science.
Amsterdam: Boom.
- Escobar, A., (2012). Encountering development. The
making and unmaking of the third world. Princeton and
Oxford: Princeton University Press
1
Alle literatuur tenzij anders vermeld zal beschikbaar zijn via uvsmoodle.uvs.edu
Literatuur:
29
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
SOC – 115 ALGEMENE ECONOMIE (3 sp)
Inleiding:
Dit vak omvat een economisch en een socio-economisch deel.
Het socio-economisch deel is gericht op het economisch
handelen van personen als vorm van sociaal handelen. Dit
laatste is object van de Sociologie.
Inhoud:
-
Doelstellingen:
Het verschaffen van inzicht in de werking van de
volkshuishouding op basis van de fundamentele macroeconomie samenhangen, alsmede een algemene oriëntatie op
het gebied van micro-economie.
Beginniveau:
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs met Wiskunde Q
en Economie I
Docent:
Drs.R.Soentik ([email protected] /[email protected])
Spreekuur: na de colleges
Didactische werkvormen:
- Hoorcolleges
- Werkgroepen (participatie verplicht)
Toetsvorm:
- Schriftelijk tentamen
- Presentaties
Literatuur:
Mankiw, N.G. (2000), Macro-economics. New York: Woth
Publisher. 4e druk.
Definiёring werkgebied Economie en Sociologie
Verbinding Economie en Sociologie
Basis begrippen in de economie en economische theorieёn
Economische indicatoren
Meervoudige sociale structurering
Motivatie van economisch handelen
SOC - 116 CULTURELE ANTROPOLOGIE Deel I (3 SP)
Inleiding:
Culturele Antropologie is de wetenschap van de menselijke
samenleving en cultuur.
De studierichting sociologie pretendeert sociale en culturele
aspecten van ontwikkeling te behandelen. Bij Culturele
Antropologie staan met name culturele ontwikkelingen in de
menselijke samenleving centraal. Het is de studie die zich
richt op alle mensen, in alle plaatsen en alle tijden. De studie
30
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
maakt het mogelijk om het gedrag en de cultuur van mensen,
anders dan die van jezelf, te begrijpen en het verschaft
inzichten over je eigen gedrag en samenleving.
“Antropologisch denken” is een kritisch component om
dillema’s van mensen in vele diverse culturen te begrijpen en
op te lossen. Binnen het vak Culturele Antropologie-1 worden
de grote issues (zie specialistische gebieden hieronder)
beschreven en maak je kennis met de theoretische
benaderingen.
Introductie en inleiding in de Culturele Antropologie
Basisbegrippen in de Culturele Antropologie
Samenlevingsvormen en cultuur
Theoretische benaderingen in de Culturele Antropologie
Specialistische gebieden zoals schaarse goederen,
verwantschap, sociale verschillen en stratificatie, macht en
recht
- Praktische toepassingen
Inhoud:
-
Doelstellingen:
Het verwerven van kennis en inzicht van het begrippenkader,
samenlevingsvormen, culturen en theoretische benaderingen
in de Culturele Antropologie. Het verwerven van kennis en
inzicht over specialistische gebieden en de vaardigheid om
deze verworven kennis en inzicht toe te passen.
Het verkrijgen van vaardigheden om kennis en inzichten,
individueel danwel in groepsverband, in eigen woorden te
presenteren.
Docent (en):
Mw. Drs Marie-Josee Artist ([email protected])
Spreekuur: volgens afspraak
Gastdocenten
Didactische werkvormen:
- Hoorcolleges (incl. gastdocenten)
Tijdens deze colleges wordt primair stof uit de opgegeven
literatuur behandeld. Zelfstudie is echter noodzakelijk
omdat de docent er van uit gaat dat de student voorbereid
de colleges bezoekt en volledig participeert en inbreng
heeft in de presentatie van de collegestof.
- Werkcolleges
Gedurende de colleges krijgen studenten opdrachten die zij
individueel maar meer nog in groepsverband uitvoeren.
Volledige participatie van studenten is een vereiste en
werken in groepsverband buiten de college uren is
noodzakelijk.
31
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Participatie:
Participatie van minimaal 80% van alle colleges. Deelname
aan alle opdrachten.
Toetsingsprocedure:
- Cursuswerk (opdrachten uitgevoerd tijdens 1e semester)
50%
- Schriftelijke toets 50%
Verplichte Literatuur:
- Kloos, P.; Inleiding Culturele Antropologie, van Gorcum,
Assen, 6e herziene druk (hfst. 1 t/m 7 en hfst 11)
- Nanda, S. & Warms, R.L.; Cultural Anthroplogy,
Wadsworth, 10th edition (Hfst. 1 & 4)
- Artikelen welke evt. tijdens college worden aangereikt
- Nanda, S. & Warms, R.L.; Cultural Anthroplogy,
Wadsworth, 10th edition
Aanbevolen Literatuur:
SOC-121 STATISTIEK 2 (3 SP)
Inleiding:
Inhoud:
Doelen:
Voor de Sociologie is het verrichten van onderzoek van
essentieel belang. De Statistiek draagt kennis, inzicht en
vaardigheden aan die een hulpmiddel zijn bij het verzamelen,
analyseren en overzichtelijk presenteren van
onderzoeksgegevens en resultaten.
- Korrelatie – onderzoek en interaktie – onderzoek m.b.v
korrelatiematen: chi-kwadraat, Cramers V, labda en
gamma van Goodman en Kruskal, de koefficient van
Spearman en de korrelatieratio.
- Centrummaat: het gewogen gemiddelde
- Spreidingsmaten: variatiebreedte, gemiddelde absolute
afwijking t.o.v. het rekenkundig gemiddelde, variantie,
standaarddeviatie, variatiekoefficient en de ginikoefficient.
- Inter en extrapoleren
- Regressielijn met de korrelatiematen R2 en R
- Indexcijfers, koopkracht geldeenheid en inkomen en reeele
waarde van een inkomen
De student Sociologie zodanig vertrouwd maken met
begrippen, voorstellingen en technieken uit de Statistiek dat
hij/zij:
- In staat is verworven kennis en inzicht toe te passen bij
onderzoeken en in werkstukken.
- Een deugdelijke oriëntatie verkrijgt inzake het vakgebied
van de Statistiek en daarmee inzake de inhoud van voor de
sociologie relevante onderdelen ervan zoals
korrelatierekening, steekproeftheorie en regressie - analyse.
- Een redelijk vermogen bezit om resultaten van kwalitatieve
32
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
en kwantitatieve onderzoeken in grote lijnen te kunnen
beoordelen.
Beginniveau:
Statistiek I
Docent:
Ir .R.Assen ([email protected])
Mw. S. Koole ([email protected])
Spreekuur: na de colleges
Didactische werkvormen:
Geïntegreerde hoor-en werkcolleges
Toetsingsprocedure:
Schriftelijk tentamen
Literatuur:
- Handout Statistiek samengesteld door de docent
- Nijdam, A.D. (2003), Statisiek in onderzoek,
Beschrijvende Technieken.
Groningen: Wolters Noordhof.
Ende van, H.W., Beschrijvende Statistiek voor
Gedragswetenschappen.
Elsevier: AGON. Laatste druk.
- Moors, J.J.A. en Muilwijk, J., Steekproeven, Een inleiding
tot de praktijk. Elsevier: AGON. Laatste druk.
- Slotboom, A. (2008), Statistiek in woorden, De meest
voorkomende termen en technieken. Groningen: Noordhoff
Uitgevers.
SOC-121 SOCIALE PSYCHOLOGIE (3 SP)
Inleiding:
De Sociale Psychologie bestudeert sociale invloeden op
menselijk denken, gevoelens en gedrag. Aangezien veel van
onze gedachten, gevoelens en gedrag mede beïnvloed worden
door anderen in onze omgeving, is het niet verwonderlijk dat
de Sociale Psychologie een onderdeel vormt van het
curriculum van de studierichting Sociologie.
De student Sociologie moet eerst ingeleid worden in: wat is
psychologie; psychologie als wetenschap, basisgebieden
binnen de psychologie, psychologie en andere
wetenschappen, e.d.
Inhoud:
-
Inleiding:wat is Sociale Psychologie
Onderwerpen binnen de Sociale Psychologie
Functioneren van mensen in hun eigen sociale omgeving
Sociaal denken: indrukvorming, atributie, zelfwaarneming
en zelfbeeld
33
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
-
Sociaal denken
Sociale invloed
Sociale relatie: wat is agressie?, altruisme
Stereotypen en vooroordelen
Multiculturele psychologie
Doelstellingen:
- Kennis van en inzicht in de sociaal-psychologische
benadering van (theoretische en praktische) vraagstukken
die betrekking hebben op het functioneren van mensen in
hun sociale omgeving.
- De studenten moeten vaardigheden opdoen in het
samenwerken in groepen; het houden van presentaties; het
maken van analyses, samenvattingen en papers van sociaal
psychologische vraagstukken.
- Er zal naar gestreefd worden de studenten begrip en
waardering voor dit vak bij te brengen. De eigen
meningsvorming en intervisies met betrekking tot de
leerstof staan centraal.
Docent:
Mw.drs. E. Ng A Foe ([email protected])
Spreekuur: na de colleges
Didactische werkvormen:
- Hoorcolleges: de docent behandelt hier de aan de orde
zijnde theorieën door de essentie, hoofdzaken en bijzaken
aan te geven; voorbeelden en casussen worden kernachtig
toegelicht. Vragen worden zo concreet mogelijk middels
voorbeelden beantwoord.
- Werkcolleges: individuele en groepsopdrachten worden
uitgevoerd en besproken. Bij de besprekingen zal er goed
gelet worden op de intervisies van de groepsleden m.b.t. de
aan de orde zijnde thema’s.
- Presentaties en discussie: op grond van een bepaald
onderwerp uit het programma wordt dit door de groep
voorbereid en gepresenteerd. Elk groepslid presenteert een
deel van de leerstof. De groep formuleert een
probleemstelling in relatie tot de (dagelijkse) Surinaamse
praktijk. In de discussieronde beantwoordt de groep de
vragen van de docent en de aanwezige studenten.
- Participatieplicht: Aanwezigheid hoor-/werkcolleges
minimaal 80 %. Aanwezigheid bij de presentaties is
verplicht.
Toetsingsprocedure:
Er zijn drie toetsmomenten.
Toetsmoment 1:
Een Open-boek-toets van de leerstof Algemene Psychologie.
34
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Toetsmoment 2:
Op grond van een bepaald gedeelte van de leerstof (thema)
worden er in groepsverband één of meer probleemstellingen
geformuleerd, een samenvatting van dat gedeelte van de stof
gemaakt en in de vorm van een referaat gepresenteerd én
bediscussieerd. Een groepscijfer wordt op basis van
afgesproken criteria toegekend.
Het gemiddelde van toets 1 en toets 2, telt 1x.
Toetsmoment 3: schriftelijke toetsing van de leerstof Sociale
Psychologie.De toetsing zal bestaan uit multiple choice
vragen; Het toetscijfer telt 2x.
Literatuur:
- Reader Algemene Psychologie, Samengesteld door de
docent. Paramaribo, april 2009.
- Wijsman E., Psychologie en Sociologie, Basiscursus.
Groningen: Wolters-Noordhoff. Laatste druk.
- Reader Sociale Psychologie, Samengesteld door de docent.
Paramaribo, 2008.
SOC - 122 TAALVAARDIGHEID (6 SP)
Inleiding:
Een goede communicatie over onderzoeksresultaten, eigen
ideeën enzovoorts wordt bereikt door een optimale
taalbeheersing. Taal is namelijk het vehikel waarmee
informatie overgebracht wordt. Met het vak Taalvaardigheid
wordt studenten de mogelijkheid geboden hun taalniveau op
te trekken.
Doelstellingen en inhoud:
Kennis en inzicht
Na het volgen van deze module kent de student:
- verschillende structuren voor het schrijven van een tekst;
- de eisen waaraan een probleemstelling moet voldoen;
- de eisen waaraan een goede argumentatie moet voldoen;
- verschillende aspecten waaraan een kwalitatief goede tekst
moet voldoen.
- eisen voor een goede formulering;
- spellingregels;
- regels voor het gebruik van leestekens;
Vaardigheden
De student kan het volgende:
- een concrete en relevante probleemstelling formuleren;
- aan de hand van de probleemstelling relevante
35
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Docent:
inhoudswoorden identificeren;
- voor een verslag een passende structuur kiezen uitgaande
van de probleemstelling;
- een argumentatief goed onderbouwde gedachtegang
opzetten;
- een kwalitatief correct verslag schrijven rekeninghoudend
met het CCC-model voor tekstkwaliteit;
- efficiënt en correct formuleren;
- de correcte spelling toepassen met o.a. de spellingcontrole
van Word als ondersteuning;
Houding
De student kan:
- de tekstkwaliteit van de eigen schrijfproducten en van
medestudenten beoordelen, waarbij er feedback gegeven
wordt op de vorm, spelling, formulering en het gebruik van
leestekens;
- zijn schrijfproduct en dat van anderen herschrijven en
corrigeren door de verschillende regels voor spelling,
formulering en leestekens toe te passen, en de correcties
zichtbaar maken met track changes van Word.
Mw. Drs. J. Rellum ([email protected])
Spreekuur: op afspraak
Didactische werkvormen:
Hoorcolleges
Groepsopdrachten:
- naslagwerken identificeren en raadplegen
- teksten herschrijven
- tekst reconstrueren (accent op signaalwoorden)
- onderzoeksverslag corrigeren
Groepspresentaties:
- van de verschillende groepsopdrachten
Groepsdiscussies:
- naar aanleiding van de groepspresentaties
Peer review
- in tweetallen feedback geven op schrijfproducten
medestudenten
Feedback van de docent
- elektronische en klassikale feedback op schrijfproducten
studenten
Participatie:
Aangezien er regelmatig groepsopdrachten zijn tijdens de
colleges, is er een aanwezigheidsplicht van 80%.
Toetsingsprocedures:
Beoordeling: groepsverslag
Beoordeling: twee individuele schrijfproducten
Literatuur:
- Woordenlijst Nederlandse Taal; Het Groene Boekje (ook
36
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
elektronisch)
- Hermans, Mariët. 2009. De kleine schrijfgids; Adviezen
voor een goede zinsbouw, woordkeuze en spelling
- Nederlandse Taalunie. Hopende u hiermede van dienst te
zijn; Schrijftips voor ambtenaren
- Hogeweg, R. (2004) Een goed rapport; Aanwijzingen voor
de verzorging van rapporten, scripties en verslagen,
Utrecht: ThiemeMeulenhoff.
Capita selecta uit: Renkema, J. (2007) Schrijfwijzer, Sdu
Uitgevers: Den Haag.
SOC - 123 THEORIE VAN DE SAMENLEVING (6 SP)
Inleiding:
Centraal hierbij staat het kritisch doorlichten, bediscussiëren
en toepassen van Sociologische theorieёn. Zowel klassieke als
moderne theorieën zullen de revue passeren. Er zal in het
bijzonder aandacht besteedt worden aan de terugkoppeling
van de Sociologische theorieёn naar de Surinaamse
samenleving.
Inhoud:
- Klassieke Sociologie > de grondleggers
- Karl Marx: voorloper van de conflicttheorie
- Emile Durkheim: voorloper van het structureel
functionalisme
- Max Weber: voorloper van de interpretatieve sociologie
- Moderne Sociologie
- Fenomenologie
- Ethnomethodologie
- Symbolisch Interactionisme
- Sociale Drama
- Kritische Sociologie
- Structureel Functionalisme
- Exchange, Network and Rational Choice Theories
- Conflict Theory
Doelstellingen:
Bij het voltooien van dit vak:
- Kunnen studenten de achtergronden van de
auteurs(Marx,……), een aantal toonaangevende klassieke
en hedendaagse benaderingen en de centrale behandelde
thema’s uit de theoretische sociologie zelfstandig
omschrijven.
- kunnen studenten een eigen sociologisch standpunt
innemen vanuit een specifiek (e)concept/theorie.
37
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
- Kunnen studenten bewust zijn van de probleemsturende rol
van theorie(kaders) en concepten binnen onderzoek en
discussies over maatschappelijke kwesties.
- Kunnen de studenten een kritisch leesvermogen met
betrekking tot Sociologische teksten demonsteren.
- kunnen studenten de besproken theorieën(kaders) onderling
vergelijken en een theorie creatief toepassen op een
maatschappelijke/sociologische kwestie.
Docent:
Mw.drs. M.Denz - de Bies
[email protected] /[email protected]
Spreekuur: na de colleges en volgens afspraak.
Didactische werkvormen:
Hoorcolleges
Werkcolleges: participatie verplicht.
- Vragen en discussie
- Opdrachten uitvoeren onder begeleiding van de docent
waarbij de toepassing van een theorie centraal staat.
- Peerassessment(feedbackgroepen)
- Presentatie
Toetsingsprocedure:
- Presentatie/feedback/opdrachten 50%
- Eindtoets- schriftelijk tentamen 50%
Verplichte literatuur:
- Ritzer, G. (2008), Sociological Theory. Mc Graw-Hill.
Seventh edition.
- Buiks, P. en van Tillo, G. (1983), Het sociologisch
perspectief, Een ontmoeting met de Sociologische
benaderingswijze. Van Gorcum: Assen.
- Stencil/ materiaal samengesteld door de docent.
Aanbevolen literatuur
- Giddens, A. en Turner, J., Social Theory, Today. Stanford
California: Stanford University Press. Laatste editie.
- Vranken, J (2009). Het speelveld en de Spelregels. Een
Inleiding tot de Sociologie
- Acco, Belgie.
- Website: www.trinity.edu/~mkearl/ met als overall naam:
A Sociological Tour through Cyberspace
38
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
SOC - 124 CULTURELE ANTROPOLOGIE Deel II (3 SP)
Inleiding:
Culturele Antropologie is de wetenschap van de menselijke
samenleving en cultuur. Zie Culturele Antropologie deel 1
Tijdens Culturele Antropologie 1 is het “Antropologisch
denken” als kritisch component om dillema’s van mensen in
vele diverse culturen te begrijpen en op te lossen, ingezet.
Tijdens Culturele Antropologie 2 wordt hier op voortgebouwd
en krijgen de studenten meer specialistische gebieden binnen
het vak gepresenteerd. Belangrijk onderdeel wordt het
toepassen van de antropologische theoretische orientaties,
m.n. gericht op de specialistische gebieden.
Inhoud:
- Korte herhaling van de inhoud van Culturele Antropologie 1
- Voortbouwen op basisbegrippen in de Culturele
Antropologie
- Toepassen van theoretische orientaties in de Culturele
Antropologie
- Specialistische gebieden zoals macht en recht, religie en
magie, continuiteit en verandering
- Antropologisch veldwerk
- Praktische toepassingen
Doelstellingen:
Het uitbreiden van kennis en inzicht van het begrippenkader
en theoretische benaderingen in de Culturele Antropologie
met de nadruk op het verwerven van vaardigheden om deze te
kunnen toepassen op de verschillende samenlevingsvormen
en culturen. Het uitbreiden van kennis en inzicht over
specialistische gebieden en de vaardigheid om deze
verworven kennis en inzicht toe te passen.
Het verkrijgen van kennis en inzicht m.b.t. antropologisch
veldwerk en de vaardigheden om antropologisch veldwerk uit
te voeren.
Beginniveau:
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs & Culturele
Antropologie 1
Docent (en):
Mw. Drs Marie-Josee Artist ([email protected])
Spreekuur: volgens afspraak
Gastdocenten
Didactische werkvormen:
- Hoorcolleges (incl. gastdocenten)
Tijdens deze colleges wordt primair stof uit de opgegeven
literatuur behandeld. Zelfstudie is echter noodzakelijk
39
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
omdat de docent er van uit gaat dat de student voorbereid
de colleges bezoekt en volledig participeert en inbreng
heeft in de presentatie van de collegestof.
- Werkcolleges
Gedurende de colleges krijgen studenten opdrachten die zij
individueel maar meer nog in groepsverband uitvoeren.
Volledige participatie van studenten is een vereiste en
werken in groepsverband buiten de college uren is
noodzakelijk
- Antropologisch veldwerk
Het veldwerkonderzoek duurt enkele dagen. Tijdens de
colleges worden de studenten in groepsverband voorbereid
op het veldwerk welke in principe in een inheemse danwel
dorpssamenleving wordt uitgevoerd. Er wpordt een
groepswerkstuk geproduceerd. Voor dit onderzoek is er een
samenwerking met het vak Methoden & Technieken. Het
werkstuk telt ook mee voor het vak taalvaardigheid.
Een geringe eigen bijdrage is verplicht voor het uitvoeren van
het veldonderzoek.
Participatie:
Participatie van minimaal 80% van alle colleges. Deelname
aan het veldwerkonderzoek.
Toetsingsprocedure:
- Cursuswerk m.n. groepswerkstuk 50%
- Schriftelijke toets 50%
Verplichte Literatuur:
- Kloos, P.; Inleiding Culturele Antropologie, van Gorcum,
Assen, 6e herziene druk (hfst. 7 & 8 - 11 t/m 13)
- Minimaal 15 pagina’s per student naar eigen keuze; op basis
van onderwerp van veldwerkonderzoek
- Artikelen welke evt. tijdens college worden aangereikt
- Nanda, S. & Warms, R.L.; Cultural Anthropology,
Wadsworth, 10th edition
Aanbevolen Literatuur:
SOC - 125 METHODEN EN TECHNIEKEN VAN SOCIAAL
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK I (6 SP)
Inleiding:
Sociaal wetenschappelijk onderzoek is een essentieel
onderdeel van de taakstelling van een afsgestudeerde
socioloog. De studierichting Sociologie kent in elk semester
een vak dat handelt over sociaal wetenschappelijk onderzoek.
Na de introductie van Statistiek 1 in het eerste semester, volgt
het vak ‘Methoden & Technieken 1’ (M&T 1), waarbij aan de
40
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
student de basiskennis en –vaardigheden over/in kwalitatief
en kwantitatief onderzoek wordt bijgebracht.
Bij deze module wordt de student theoretisch en praktisch
geconfronteerd met het sociaalwetenschappelijk onderzoeksproces. Korte theoretische inleidingen waarbij basisbegrippen
worden bijgebracht, worden afgewisseld met de toepassing van
methoden en technieken aan de hand van concrete
werkopdrachten (waaronder veldonderzoek), discussies en
evaluaties.
Inhoud:
1. Begripsbepaling
2. Het onderzoeksprobleem en de probleemstelling
3. Onderzoeksstrategiën en –designs voor kwalitatief en
kwantitatief onderzoek
4. Kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (ethiek,
geldigheid, betrouwbaarheid)
5. Dataverzameling kwantitatieve - en kwalitatieve methoden
(inclusief veldwerk)
6. Dataverwerking en -analyse: kwantitatieve en kwalitatieve
methoden.
7. Rapportage van onderzoeksresultaten
Doelstellingen:
Aan het eind van het college:
- Kan de student een eenvoudige probleemstelling
formuleren, gekoppeld aan een eenvoudig theoretisch
kader
- Kan de student een eenvoudige research design
maken.
- Weet de student een kleine hoeveelheid kwalitatieve
en kwantitatieve data te verzamelen, te verwerken en
op eenvoudige wijze te beschrijven / analyseren.
- Weet de student een eenvoudig onderzoeksrapport te
schrijven.
Beginniveau:
Statistiek I en Algemene Sociologie
Docent:
Mw.Drs. R. Norden ([email protected])
Mw. Drs. R. Bhattacharji ([email protected])
Spreekuur: na de colleges / volgens afspraak
Didactische werkvormen:
- Werk- en hoorcolleges
- Practica / veldopdrachten / excursies (verplicht)
Participatie:
- minimaal 80% van de (werk-)colleges
- participatie aan de veldopdrachten is verplicht
Toetsingsprocedure:
- Veldopdrachten / groepsopdrachten met afsluitend
41
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
werkstuk: 1x
- Individueel schriftelijk tentamen over de opdracht: 2x
- Voor beide deeltentamens dient tenminste een 5,5 behaald te
worden.
Het schriftelijk tentamen is een open boek tentamen, dat sterk
samenhangt met de uitgevoerde opdracht. Slechts studenten
die een werkstuk hebben ingeleverd, worden toegelaten tot
het schriftelijk tentamen.
Verplichte Literatuur:
Verplichte literatuur
- Baarda, D., de Goede, M. en Teunissen, J. (2005),
Basisboek Kwalitatief onderzoek, Handleiding voor het
opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Stenfert
Kroese. Tweede, geheel herziene druk.
- Baarda, D., de Goede, M. en Teunissen, J. (2006),
Basisboek methoden en Technieken, Handleiding voor het
opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek. WoltersNoordhoff. Vierde, geheel herziene druk.
Andere door de docent te verstrekken materiaal (handouts,
powerpoint presentaties, etc.)
SOC - 126 SURINAME EN DE REGIO (3 SP)
Inleiding:
Suriname is in 1995, ruim 20 jaar na haar onafhankelijkheid,
lid geworden van de Caribbean Community (Caricom), die
toen al in de richting van een Caricom Single Market &
Economie (CSME) ging. Suriname moest meehelpen om de
economische integratie van de verschillende Caribische
landen zo goed als mogelijk te laten verlopen. Dat was en is
geen gemakkelijk proces geweest. Na een aanloop periode
begon het Caricom idee aan te slaan in Suriname. De
Surinaamse overheid was zich toen al bewust van haar
zwakke positie in de regio doordat er op het secretariaat in
Guyana en op andere Caricom instituten van de regio
verschillende Surinamers werkten. En vrijwel alle ministeries,
diverse Niet Gouvernementele Organisaties (NGO) en
verschillende bedrijven, kregen in de dagelijkse uitoefening
van hun activiteiten te maken met vraagstukken, die
betrekking hadden op integratie als gevolg van de CSME. Het
was zaak om te integreren in de CARICOM om zodoende de
concurrentie van grotere Caribische economieën (Trinidad en
Jamaica) te kunnen overleven.
42
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Tegelijkertijd zien wij dat Suriname ook hartelijk dan wel
zakelijke betrekkingen onderhoudt met andere landen in
Latijns Amerika. Zo is de Surinamer Albert Ramdin voor
lange tijd (2007-2014)de assistent- en plaatsvervangend
secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse
Staten (OAS) geweest. Hij fungeert vanaf 2015 als assistent
van de secretaris-generaal M. Insulza. De toenmalige
president Ronald Venetiaan was een van de oprichters van de
Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR) in 2009 en
president Desire Bouterse had een hechte relatie met Hugo
Chaves, de inmiddels overleden president van Venezuela. Er
is ook sprake van een goede samenwerking tussen president
Bouterse en Dilma Rousseff van Brazilië en Donald Ramotar
van Guyana. De Indiase premier Narendra Modi wil de
samenwerking tussen Suriname en Guyana op het gebied van
de
mijnbouw,
wegenbouw,
infrastructuur
en
informatietechnologie versterken.
Uitgaande van het bovenstaande is basiskennis van de
ontwikkeling in het Caribische gebied en Latijns Amerika,
vanuit het perspectief van Suriname bekeken, onontbeerlijk
om dit deel van de wereld te begrijpen.
Inhoud:
Inheemsen, kolonialisme, dekolonisatie, belangrijke
intellectuelen, democratische ontwikkeling, economische
vraagstukken, regionale integratie, globalisatie, nieuwe linkse
beweging, religie en cultuur, drugsproblematiek en toerisme.
Doelstellingen:
Aan het eind van deze module kan de student:
- uitleggen welke belangrijke politieke en
sociaaleconomische ontwikkelingen zich in de 20ste eeuw
in Suriname, het Caribische gebied en Latijns Amerika
hebben voorgedaan
- hedendaagse politiek-economische ontwikkelingen in
Suriname, in verband brengen met actuele ontwikkelingen
die zich in de regio, binnen de CARICOM voordoen.
Docent:
Mevr. Samson Judy, MA ([email protected])
Collegetijd: vrijdag: 10.00-12.00 uur
Werkadres: Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum (AAHA)
Commewijnestraat no 12 Paramaribo
Telefoon: 401088
Didactische werkvormen:
Hoorcolleges, werkcolleges, klassengesprekken, groeps –en
individuele opdrachten en presentaties.
Toetsingsprocedure:
Een individuele opdracht: essay (50%)
Een tentamen (50%)
43
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Verplichte Literatuur:
- Hillman, Richard S. en Thomas, J. D’ Agostino. (eds.)
(2009), Understanding the contemporary Caribbean.
Kingston, Jamaica: Ian Randle Publisher. 2nd. ed (prijs $
18).
- Kleinpenning, J.M.G. en Lindert, P.H.C.M. (1997), Latijns
Amerika. Van Gorcum: Assen.
- Lievesley, G. en Ludlam, Steve. (2009), A “Pink Tide” in
Lievesley, G. en Steve Ludlam (ed.): Reclaiming Latin
America, Experiments in Radical Social Democracy.
Londen/New York : New Zed Books. pp. 1 – 36.
- Banks, H. (juni 2011), “Integratie van Suriname in de
Caricom in historisch perspectief, 1973 – 2008, Een
moeizaam maar positief proces”, in His/Her Tori. pp. 17 –
27.
- Nog nader te selecteren literatuur over regionale integratie.
Totaal te bestuderen literatuur: ongeveer 360 pagina’s
SOC 127 DEMOGRAFIE (3 SP)
Inleiding:
Demografie houdt zich bezig met het beschrijven en
analyseren van ontwikkelingen
van de bevolking in een bepaald land, in een bepaalde regio
en in de gehele wereld.
Wil de afgestudeerde Socioloog een gedegen analyse maken
van een maatschappelijk verschijnsel of een steekproefkader
kunnen beoordelen of voorplanningswerkzaamheden, dan is
kennis van de omvang en samenstelling van de bevolking
onontbeerlijk.
Inhoud:
De volgende onderwerpen komen in de Blokcursus aan de
orde:
a) Bronnen van demografisch materiaal en toetsing van de
betrouwbaarheid van de verzamelde informatie
1. bevolkingsregistratie(registratie van de bevolking bij CBB /
bevolkings administratie)
2. census
b) formele demografie w.o:
- demografische maten(rate, ratio’s, proporties
- Mortaliteit (sterftecijfer, perinatalesterfte, sterftetafel,
sterftekans, levensverwachting
- vruchtbaarheid(geboorte tabel, geboortecijfer, reproductie
factor)
c) toepassingsgebieden:
44
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
3. Sociale planning, Sociale Zekerheden(Min v SoZaVo),
Beleidsformulering
4. Bevolking en geografie / ruimtelijke ordening
Doelstellingen:
Algemeen: Het verkrijgen van inzicht in de omvang en de
structuur van de bevolking, alsmede de veranderingen die
daarin optreden en het belang van demografie voor beleid en
planning
Specifiek:
-Inzicht verkrijgen in de relatie tussen bevolking en geografie.
-Relatie leggen tussen mensen, hun bestaan en de spreiding
over de aardbol.
-Een mening geven over de veranderingen in de
samenstelling en structuur van de (Surinaamse) bevolking in
relatie tot de huidige en toekomstige woon- en
leefsituatie
- kennis hebben van de definitie van Sociale Zekerheden en
de verschillende vormen van Sociale Zekerheden die er
volgens de Internationale Arbeids Organisatie zijn
vastgesteld
- inzicht hebben in de bevolkingsadministratie en
Beleidsformulering
- de onderlinge relaties tussen bevolkingsomvang, leeftijd,
geslacht, geboorten, sterfte, migratie, huwelijken en
echtscheidingen.
- inzicht hebben in het belang van de volkstelling voor beleid
en onderzoek
Beginniveau:
Algemene Sociologie, Wetenschapsfilosofie en methodologie
en Statistiek I
Docent:
Dit vak wordt als Blokcursus gedurende 4 weken
aaneengesloten, aangeboden in de maand mei waarbij
verschillende docenten colleges verzorgen. De coördinatie
van het geheel is in handen van de Richtingscoördinator:
Mw. Drs. C. Jurgens ([email protected])
Spreekuur: volgens afspraak
Didactische werkvormen:
Hoorcolleges, werkcolleges
Participatie:
100% participatie plicht
Toetsingsprocedure:
Verplichte Literatuur:
Openboek
De docenten bieden een handout aan
45
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
3.2. OMSCHRIJVING ONDERWIJSEENHEDEN
STUDIEJAAR - 3e t/m 6e SEMESTER )
B – II FASE ( 2e en 3e
SOC - 231 ONTWIKKELINGSSOCIOLOGIE (6 SP)
Inleiding:
Ontwikkelingssociologie tracht inzicht te verschaffen in de rol
van het ontwikkelingsproces en de rol van het menselijk
handelen daarbinnen. In het eerste deel van de cursus zal het
concept ‘ Ontwikkeling’ worden behandeld, evenals de
verschillende definities en omschrijvingen die de afgelopen
decennia zijn gehanteerd. Naast de ontwikkelingstheorieën die
voornamelijk na de 2de wereldoorlog zijn ontstaan, zoals:
Moderniserings-, Afhankelijkheids- en Ecologische theorieën
komen in dit college summier aan de orde, ontwikkelingsvisies
en strategieën zoals deze worden uitgedragen en gehanteerd
door internationale- en regionale organisaties zoals de
Verenigde Naties (V.N.) met haar nevenorganisaties: I.L.O.,
UNDP, UNIFEM, UNEP, ECLAC maar ook de IDB,
Wereldbank, de CARICOM en de OAS.
Inhoud:
-
Doelstellingen:
De student wordt bekend gemaakt met het concept
“Ontwikkeling”. Het accent zal gelegd worden op het concept
duurzame ontwikkeling en de diverse ontwikkelingstheorieën
vanuit het sociologisch perspectief. Deze theorieën proberen het
ontwikkelingsgebeuren te verklaren, maar indiceren impliciet
meestal ook al een oplossing via een aantal samenhangende
maatregelen (= ontwikkelingsbeleid). De student zal kennis en
inzicht verkrijgen in verschillende theorieën over
‘ontwikkeling’ die in het bijzonder na de tweede wereld oorlog
opgang deden. Van de student wordt verwacht een duidelijke
interesse te hebben in de ontwikkelingsproblematiek van vooral
ontwikkelingslanden. De student zal in staat moeten zijn
discussies te voeren en werkopdrachten te maken in zowel
groepsverband als individueel verband.
Docenten:
1. Mw.drs. L. Coats- Lewis ([email protected])
Definities en ontwikkelingstheorieёn
Moderniseringstheorieёn
Afhankelijkheidstheorieёn
Ecologische theorieёn
Duurzame ontwikkeling
Ontwikkelingsmodellen
Ontwikkelingsbeleid in de Latijns Amerikaanse – Caribische
Regio en Suriname
- Rol van ontwikkelingssamenwerking
46
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Spreekuur: na de colleges
2. Mw.M.Nankoe MA ([email protected])
3. Gastsprekers
Aanbevolen voorkennis:
Algemene Sociologie en Algemene Economie
Didactische werkvormen:
De verschillende onderdelen zullen in de eerste instantie
middels hoorcolleges worden ingeleid. Daarna zullen de
studenten in groepsverband of individueel werken aan
groepsopdrachten, presentaties en discussies. Tijdens de
hoorcolleges zal vooral de verplichte vakliteratuur worden
behandeld, terwijl in groepsverband onder begeleiding van de
betreffende vakdocent de werkcolleges zullen plaatsvinden.
Van de student wordt verwacht zoveel mogelijk te participeren
in de werkopdrachten en de studieopdrachten. De studenten
zullen ook opdrachten moeten uitvoeren, waarbij op
verschillende websites informatie zal moeten worden gezocht.
- 80% participatie
Toetsingprocedure:
- Tentamenperiode: eind van het semester
Tentamen 60 %
Individueel cijfer 20%
- De werkstukken/ presentaties zullen in groepsverband ( of
individueel ) beoordeeld worden. Dit telt voor 20 % van het
cijfer. Bij de beoordeling wordt gelet op:
a. De maatschappelijke relevantie van het onderwerp.
b. Beheersing van de ontwikkelingstheorie en de toepassing
daarvan in relatie met het onderwerp
c. Niveau van de presentatie en de participatie van de
verschillende groepsleden.
Literatuur
Ontwikkelingssociologie
Verplicht:
- Fricker, A. (2006), Measuring up to sustainability, in Haenn
N. en R. Wilk The Environment in Anthropology: a reader in
Ecology, Culture and Sustainable Living. New York: New
York University Press. p. 191-202.
- Girvan, N. (2007), Reinterpreting Caribbean Development, in
The Eastern Caribbean Central bank: Economic Theory and
Development Options for the Caribbean. Jamaica: Ian Randle
Publishers. p.16 – 35.
- Ibem, E. en Aduwo, B. (2013), Urban Housing and Social
Development in Nigeria: Issues and Prospects, in A.
Ramazotti en W. Gravina: Developing Countries: Political,
Economic and Social Issues. New York: Nova Science
Publishers Inc. p. 69-95.
- Kormondy, E. en Brown, D. (1998), Fundamentals of Human
47
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
ecology. New Jersey: Prentice-Hall Inc. p. 28-40.
- Long N. (2001 ), Development sociology: actor perspectives.
New York: Routledge. p.95 – 114.
- Marten G, (2001), Human Ecology: basic concepts for
sustainable development. New York: Earthscan. p. 136-151 &
p. 157-182.
- Moran, E. (2008), Human adaptability: an introduction to
ecological anthropology. Boulder: Westview Press. p. 3-25.
- Rapley, J. (2007), Understanding development: theory and
practice in the Third World. Boulder: Lynne Rienner
Publishers. p. 1 – 62 & 135 – 230.
- Ron, A. en Fischer, M. (2013), Social Health Protection and
Maternal Health: conflict in policies to achieve Millennium
Development Goals, in A. Ramazotti en W. Gravina:
Developing Countries: Political, Economic and Social Issues.
New York, p. 157-172.
Aanbevolen literatuur:
- Sen, A. (1999), Development as Freedom. New York:
Anchor Books.
- Schalkwijk, Martin, Nieuwsanalyse (deel 1); de toekomst
van de Surinaams-Nederlandse betrekkingen. De
Nederlandse plannen. 16 juni 2004
- ( verschenen DWT van 22 juni 2004)
- Schalkwijk, M. Nieuwsanalyse (deel2) de toekomst van de
Surinaams-Nederlandse betrekkingen. De Surinaamse reactie
22 juni 2004
(wijzigingen voorbehouden)
Internet gebruik wordt aanbevolen.
SOC – 232 PROJECTONTWIKKELING EN MANAGEMENT (6 SP)
Inleiding:
Als een der eindtermen is het kunnen ontwikkelen en evalueren
van projecten geformuleerd.
Project management moet gezien worden als onderdeel van het
algemeen management binnen organisaties
Dit vak biedt de mogelijkheid om deze vaardigheid aan te leren
en eigen te maken. Verschillende methodieken komen hierbij
aan de orde
Inhoud:
1. Introductie Begripsbepaling “wat is een project?”
2. Theorie Project Management/project ontwikkeling &
evaluatie
3. Logical framework als planning tool
48
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
4. Project formulering
5. Theorieёn: stakeholder analyse, doelenboom
6. Theorie doelenboom, formulering doelenboom,
strategieontwikkeling en projectkeuze
7. Theorie logical framework en theorie verificatie bronnen
8. Financieel Management [begroting samenstellen, nationale
regionale en internationale financiering mogelijkheden]
9. Project implementatie
10. Project evaluatie
Doelstellingen:
Student principes van projectmatig werken en
projectmanagement bij te brengen: verwerven van vaardigheden
om zelfstandig en in groepsverband een project te schrijven.
Docent:
Drs. H. Gezius ([email protected])
Spreekuren: na de colleges en volgens afspraak
Didactische werkvormen:
- Werkcolleges. De studenten krijgen aan de hand van de
presentatie van de docent groepsopdrachten die onder
begeleiding worden uitgevoerd. Daarbij worden
verschillende werkvormen gebruikt zoals; brainstormen,
samenwerken in groepen, presenteren.
- De veldopdrachten worden veelal uitgevoerd als onderdeel
van een opdracht van een organisatie. Deelname aan de
excursie verbonden aan de opdracht is verplicht.Van de
studenten wordt een minimale bijdrage gevraagd in de kosten
van de excursie
Participatie aan de werkcolleges en de veldopdrachten is ten
zeerste vereist omdat het hier primair om het aanleren van
een vaardigheid gaat;90 % participatieplicht.
Toetsingsprocedure:
1. In groepsverband een projectvoorstel ontwikkelen. Elke
student is verantwoordelijk voor de presentatie van een
onderdeel dat onderling is afgesproken. De student wordt
individueel beoordeeld op basis van het gepresenteerde en de
beantwoording van gestelde vragen.
2. In groepsverband het project verder ontwikkelen en een
projectdossier samenstellen aan de hand van de
aanvraagformulieren, financieringsinstelling of
standaardformulier.
Het eindcijfer is het gemiddelde van de 2 deelopdrachten.
Literatuur:
- European Commission: Project Cycle Management, 2001
- Grit, Roel. (1998), Projectmanagement, projectmatig werken
in de praktijk, handleiding bij het voorbereidenen en
49
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
beheersen van projecten (Academic Service) hoofdstuk1,3,4,5
en 10.
- handouts worden verstrekt door de docent
SOC - 233 CULTUUR,ORGANISATIE EN MANAGEMENT (COM) (6 SP)
Inleiding:
Sociologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het
analyseren, beschrijven en verklaren van het gedrag van en
tussen mensen voor zover dat beïnvloed wordt doordat zij in
bepaalde verhoudingen tot elkaar staan en de daaruit
voortgekomen vaste gedragspatronen, structuren en bindende
opvattingen.
Sociologen-in-opleiding moeten methoden, technieken en
vaardigheden leren hanteren die te maken hebben met de
mogelijkheden en beperkingen van de opzet en uitvoering van
cultuurverandering en -interventies in organisaties. In de
beroepspraktijk zullen zij in hun functie verantwoordelijk zijn
voor de relatie tussen de organisatie en de klanten, of een
andere doelgroep van het beleid.
Veel organisaties in Suriname gaan (cultuur) veranderingstrajecten opstarten. Hierbij zijn vakmensen nodig die middels
analyseren, beschrijven en structureren oplossingen moeten
implementeren. Dit kan ondermeer vanuit een antropologisch
perspectief.
Met een antropologisch perspectief wordt bedoeld een
Surinaamse visie; de wijze waarop (groepen) mensen binnen
organisaties dagelijks met elkaar omgaan, maar ook naar de
structuur van een organisatie en de maatschappelijke context
waarin een organisatie opereert.
Cultuur, Organisatie en Management (COM) is een
geïntegreerd vak dat erop gericht is om studenten de
basisbeginselen van organisatie, beleid- en
managementwetenschappen aan te leren. Dat is belangrijk
omdat de Surinaamse samenleving een georganiseerde
samenleving is, waarin de meeste gemeenschappelijke acties
via publieke, private en maatschappelijke organisaties gestalte
krijgen.
Inhoud:
Na een algemene inleiding over de relatie tussen organisatie en
50
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
cultuur worden specifiek de volgende thema’s behandeld:
-
Analyse van culturele aspecten van management
Naar een lerende organisatie
Veranderingsmanagement
Kennismanagement
Bestuur in de context van internationale samenwerking
De inzichten uit deze thema’s zullen bijdragen dat de
Surinaamse situatie beter kan worden begrepen door het kiezen
van juiste interventies en de eigenheid van organisaties beter op
de eisen van de markt af te stemmen.
Doelstellingen:
- Het leren van begrippen, concepten en relaties om beter
greep te krijgen op het management van publieke, private en
maatschappelijke organisaties.
- Inzicht in sociaal-culturele verschijnselen, zoals
beeldvorming, identiteit, veranderingsprocessen, binding,
communicatie, macht en machtsverhoudingen en symboliek
in en rond bedrijven en organisaties als onderdeel van de
bedrijfscultuur.
- Methodieken aanreiken om organisaties op niveau te
brengen, zodat cultuur in relatie tor organisatie en
management als strategische instrument kan worden ingezet;
- Reflectie op de aspecten van cultuur, organisatie en
management van bedrijven in Suriname om na te gaan wat
ontwikkeling tegenhoudt en hoe ontwikkeling kan worden
gestimuleerd;
- Studenten vertrouwd maken met cultuurdiagnose en keuze
van veranderingsstrategieën om cultuur te bepalen en te
beïnvloeden.
Docent:
dr. Pam H. Zuurbier ([email protected])
Spreekuur volgens afspraak
Didactische werkvormen
-
Hoorcolleges
Presentatie
Werkcollege
Portfolio (van alle bijeenkomsten moeten samenvattingen
worden gemaakt)
Aanwezigheidsplicht minimaal 80%
51
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
SOC - 234 TAAL, CULTUUR EN SAMENLEVING (6 SP)
Inleiding:
Als communicatie instrument is taal belangrijk en in elk geval in
een multi-etnisch enn multiculturele samenleving als Suriname.
Het vak Taal, Cultuur en Samenleving is een hoofdvak van de
Afstudeervariant Culturele Ontwikkeling, terwijl het open staat
als keuzevak voor andere studenten.
Inhoud:
- Meertaligheid en taalkeuze
- Taal en Religie
- De Taalsituatie in Suriname: De talen van Suriname en hun
status
- Taal en etniciteit
- Taal en Recht
- Het Surinaams Nederlands
- Standaardisering van talen
- Taalbeleid en taalpolitiek
Doelstellingen
- Bewustmaken van de rol van taal in en samenleving
- Bewustmaken van het verband tussen taal en cultuur, taal en
etniciteit, taal en religie
- Bewustmaken van de meertalige situatie in Suriname en de
consequenties ervan voor de samenleving
- Bewustmaken en leren waarderen van eigen Surinaamse talen
- Inzicht verschaffen in taalvariatie en taaltolerantie
Bij succesvolle afronding van deze module heeft de student
inzicht in de rol die taal speelt in een samenleving en kan hij/zij
een eenvoudig taalonderzoekje verrichten
Docent:
Mw.Drs. W. Almengot Ventura
([email protected])
Spreekuur volgens afpsraak
Didactische werkvormen:
- hoor - en werkcolleges
- groeps discussies
- kleinschalig taalonderzoek/veldwerk
Deelname aan het veldwerk is verplicht
Toetsingsprocedure:
Deze module wordt afgesloten met het opstellen en uitvoeren
van een kleinschalig taalonderzoek.
Literatuur:
De literatuur zal bij aanvang van de colleges worden
meegedeeld.
52
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
SOC - 235 HISTORISCHE SOCIOLOGIE (6 SP)
Inleiding:
Inhoud:
Doelstellingen
De historische sociologie is de subdiscipline die zich bezighoudt
met het beschrijven, interpreteren en verklaren van
maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en
grootschalige lange-termijn veranderingen in het samenleven in
het bijzonder. Daarbij baseert deze zich op de resultaten van
historisch onderzoek, waarvan de bronnen - naast secundaire
literatuur - vaak documenten, archiefstukken, onbewerkte
onderzoeksgegevens en statistieken zijn.
De laatste decennia is er sprake van een opkomst, of liever
herleving, van een sterke historische belangstelling in de
sociologie. De historische sociologie is namelijk op te vatten als
de oudste, de 'klassieke' vorm van sociologiebeoefening. Voor
de meeste belangrijke sociologen van de negentiende eeuw, van
Comte via Spencer en Marx tot en met Weber, vormden
maatschappelijke ontwikkelingen op lange termijn immers het
centrale object van studie. In die zin hebben sociologen de
laatste decennia weer een oude draad opgepakt die hun directe
voorgangers hebben laten liggen.
Suriname is, zoals het hele Caribisch gebied, ontstaan als
plantagekolonie voor de export van stapelproducten binnen het
raamwerk van de koloniale expansie van Europa. De
hedendaagse verdeling van de wereld in arme en rijke landen is
daarvan een direct gevolg. Ruime aandacht wordt ook
geschonken
aan
de
wording
van
Suriname
als
plantagesamenleving in het Caribisch gebied.
Met dit vak wordt beoogd studenten kennis en inzicht te geven
in de historische achtergrond van maatschappelijke
verschijnselen en hen kennis te laten maken met de methodisch
specifieke benadering van de cultuursociologie
Aan het eind van dit vak kunnen studenten:
• De historische achtergronden van geselecteerde
maatschappelijke verschijnselen omschrijven
• Kennis over de Historische Sociologische benadering
demonsteren middels een paper
• De rol van cultuursociologische benadering in historisch
sociologisch onderzoek illustreren/toelichten.
Beginniveau
Algemene Sociologie, Theorie van de Samenleving
Docent:
Drs.H.Jap A Joe ([email protected])
53
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Mw.drs.M.Denz - de Bies
[email protected]/[email protected]
Spreekuren: na het college of volgens afspraak
Didactische werkvormen:
- Hoorcolleges
- Werkcolleges: waarbij schrijfopdrachten worden uitgevoerd en
tussentijds becommentarieerd door de peers en de docenten.
Presentie
Presentieplicht minimaal 80% van de werkcolleges
Toetsingsprocedure:
- Individuele paper(75%)
- Presentatie
(25%)
Verplichte literatuur:
- Kooiman, D. (2009), Kapitalisme, kolonialisme en cultuur,
arme en rijke landen in historisch perspectief. Amsterdam:
KIT-Publishers.
- Beckford, G. (2001), Plantation Society: Towards a General
Theory of Caribbean Society, in: Christine Barrow and Rhoda
Reddock (eds.), Caribbean Sociology, introductory readings.
Kingston.
- Een aantal nog nader op te geven hoofdstukken uit;
Hoefte, R. en Meel, P. (eds) (2001), Twentieth century
Suriname, continuities and discontinuities in a new world
society. Kingston.
- Zijderveld, A. (1990), Sociologie als cultuurwetenschap, Een
beknopte methodologie van de cultuursociologie. Utrecht:
Lemma. Hoofdstukken 1 en 4.
Aanbevolen literatuur
- Van Lier, R. (1971), Samenleving in een grensgebied, een
sociaal-historische studie van Suriname. Deventer. (2 ed).
- Hira, S.(1983), Van Priary tot en met De Kom: de geschiedenis
van het verzet in Suriname 1630-1940. Rotterdam: Futile. (3
ed)w.
- Rosemarijn Hoefte(2014), Suriname in the long twentieth
century, Domination, Contestation, Globalization; Palgrave
Macmillan, 2014.
SOC - 236 BELEID & PLANNING (6 SP)
Inleiding:
Beleid en planning is voor verschillende typen organisaties
een voorwaarde voor ontwikkeling. Het beleidsproces wordt
aan de orde gesteld en de toepasselijkheid voor overheid als
particuliere organisaties.
54
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Doelstellingen:
Het aandragen van wetenschappelijke kennis over en
inzichten in het proces van beleidsvorming en
beleidsuitvoering en de relatie met planning als onmisbaar
element van het proces van beleidsvorming.
Programma:
Het programma dat voor deze doelgroep is samengesteld richt
zich op het beleidsproces met de nadruk op cultuurbeleid. Het
theoretisch gedeelte betreft zowel de overheidsorganisaties als
NGO’s. Bij de eindopdracht wordt een specifieke case voor
cultuurbeleid uitgewerkt. Afhankelijk van de belangstelling
van de studenten, kan gekozen worden voor een specifieke
organisatie.
Docent:
Mw.drs.H. Yngard ([email protected])
Spreekuren volgens afspraak
Didactische werkvormen:
Studenten worden na een kritische reflectie op de begrippen
“beleid & planning” ingeleid in het beleidsproces dat
besproken wordt aan de hand van een gekozen thema. Het
programma bestaat uit hoor en werkcolleges. De studenten
krijgen aan de hand van de presentatie van de docent groepen individuele opdrachten die onder begeleiding worden
uitgevoerd. Studenten worden gestimuleerd tot
zelfwerkzaamheid en zelfstudie.
Toetsingsprocedure:
Studenten krijgen een individuele en een groepsbeoordeling.
Dit gebeurd aan de hand van opdrachten [3]. Opdrachten 1&2
hebben betrekking op een kritische reflectie van relevante
begrippen. Studenten bereiden 2 essays voor; 1e individueel
en de 2e in groepsverband. De 3e is een groepsopdracht die
gericht is op een veld oriëntatie
De eerste werkopdracht wordt dan beschouwd als een
voorbereiding dan wel introductie.
Literatuur:
- Hill C. & Jones G.(2002), Strategic Management, An
integrated Approach
- Hoogerwerf A.(1994), Overheidsbeleid, Het beleidsproces
en zijn elementen
Mintzberg H., The Rise and Fall of Strategic Planning
Internet artikel:
http://wvg.vlaanderen.be/lokaalsociaalbeleid/documentatie/
map%20documentatie/LSBhandboek.pdf
55
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
SOC - 237 CULTUURSOCIOLOGIE (6 SP)
Inleiding:
Cultuursociologie is meer een benaderingswijze dan een
specialisme binnen de Sociologie, waarbij de sociale
werkelijkheid c.q. maatschappelijke verschijnselen vanuit de
optiek van cultuur worden benaderd. De Cultuursociologie gaat
uit van de culturaliteit van de sociale werkelijkheid. Dit past
binnen de door de studierichting Sociologie voorgestane aanpak
van vraagstukken waarbij deze zowel vanuit de optiek van
structuur als vanuit de optiek van cultuur worden bestudeerd.
De Bachelor Socioloog moet kennis hebben van beide optieken.
Doelstellingen:
Het vak Cultuursociologie heeft tot doel studenten een beeld te
geven van de historische achtergrond, theoretische inzichten en
kerngebieden van de Cultuursociologie zodat zij in staat zijn
maatschappelijk verschijnselen vanuit de optiek van cultuur te
bestuderen.
Studenten wordt geleerd een mening te vormen over het belang
van cultuur bij de analyse van vraagstukken. Zij krijgen kennis
en vaardigheden om de contouren van cultuurbeleid te
ontwikkelen en te analyseren. Tevens worden zij in staat geacht
om processen van cultuurvorming te herkennen en in beginsel
te analyseren.
Vereiste voorkennis:
Inleiding Culturele Antropologie en Algemene Sociologie
Docenten:
1.Mw.drs.L.M.Monsels ([email protected])
Telefoon;465558 toestel 480, gebouw 21
2.Mw.K.Algoe MSc ([email protected])
Spreekuur; na de colleges en volgens afspraak
Didactische werkvormen:
In het eerste deel van het programma worden voornamelijk
hoorcolleges verzorgd, aan de hand waarvan studenten in
groepen een samenvatting en kritische analyse maken van de
verschillende hoofdstukken, waarbij aanvullende informatie
middels literatuur en / of internet verzameld wordt. De
samenvattingen worden gepresenteerd. In het tweede deel ligt
het accent op werkcolleges met als eindproduct een
groepswerkstuk dat eveneens wordt gepresenteerd. Bij het
werkstuk wordt een zelf gekozen maatschappelijk vraagstuk
vanuit cultuursociologisch perspectief bestudeerd.
Presentie tijdens de werkcolleges en presentaties is verplicht.
56
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Opdrachten
- Reviewen van opgegeven literatuur
- Groepspaper en poster
- Presentaties
Werkwijze
- Interactieve colleges obv. presentatie docent
- Thuisopdrachten (reviews, reflecties en groepspaper)
- Presentaties reviews
- Plenaire besprekingen van opdrachten
Toetsvorm:
Naast participatie, reviews en presentaties, worden een
groepspaper en poster beoordeeld. Voor zowel de groepspaper
als de poster moet minimaal 5,5 worden behaald.
Onderdelen
1. Participatie
2. Individuele reviews en
presentatie
3. Groepspaper & outline
presentatie
4. Groepspaper en poster
Totaal
Gewicht
10 %
20 %
Literatuur:
Verplicht
Aanbevolen:
30 %
40 %
100 %
- Buiks,P.E.J., Kwant, R.C., (1981). Cultuursociologie,
Perspectief op cultuurvorming, cultuurbeweging en
cultuurbeleid. Alphen aan de Rijn / Brussel: Samsom
Uitgeverij.
- Alexander, C., Jacobs, R., Smith, P., (2012). Introduction:
Cultural Sociology Today. In Alexander C., Jacobs R., Smith
P., (eds), The Oxford Handbook of Cultural Sociology. New
York: Oxford University Press. P.6-10.
- Singh, N., (2004). From Cultural Models to Cultural
Categories. Framework for cultural analysis. The Journal of
American Academy of Business, Cam bridge. 95-101.
Retrieved from: ww.ebscohost.com.
- Griswold, W., (1992). Sociology of culture, four arguments.
Acta Sociologica 35: 323-328. Retrieved from
www.ebscohost.com.
- Back, L., et al, (2012). Cultural Sociology. An Introduction,
Wiley-Backwell. P3-30
- Edmonds, E., Gonzalez, M., (2010). Caribbean Religious
History. An Introduction. New York and London: New York
University Press. P. 1-14, 203-220.
- Nader op te geven literatuur door de docent
57
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
SOC - 238 METHODEN EN TECHNIEKEN VAN SOCIAAL
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK II /DATAVERWERKING EN
ANALYSE ( 3 SP)
Inleiding:
Binnen elk werkgebied van de sociologie zijn basis
onderzoeksvaardigheden van groot belang. In vrijwel elk
semester van de opleiding, wordt de student geconfronteerd met
een ander aspect van sociologisch onderzoek, hetzij kwalitatief,
kwantitatief of een combinatie van beide. In het eerste jaar maakt
de student kennis met basisbeginselen van zowel kwantitatief als
kwalitatief onderzoek en leert meteen hoe een onderzoek te
ontwerpen.
Inhoud:
Binnen M&T 2 maakt de student kennis met één van de bekende
kwalitatieve dataverzamelingsmethoden nl de focus groep
discussie (FGD). De nadruk binnen dit vak wordt gelegd op het
verzamelen van data op basis van groepsdiscussies, het verwerken
en analyseren van de verzamelde data en tenslotte het rapporteren
hierover. Voorafgaand aan deze activiteiten wordt er (wederom
beperkt) aandacht besteed aan het ontwerpen van kwalitatief
onderzoek.
Doelstellingen:
Aan het eind van het college:
- Kan de student een groepsdiscussie leiden
- Kan de student de informatie uit de groepsdiscussie op een
overzichtelijke en geordende manier registreren
- Kan de student de data labelen en ordenen
- Kan de student uit de geordende data de juiste conclusies
trekken
- Kan de student over het uitgevoerd onderzoek zowel
mondeling (presentatie) als schriftelijk (onderzoeksverslag)
rapporteren
Beginniveau:
Methoden en Technieken 1
Docent:
Mw. Drs. N. Gooding ([email protected])
Spreekuur volgens afspraak
Didactische werkvormen:
-
Presentieplicht:
Minimaal 80% van de colleges; participatie aan de veldopdracht
is verplicht
Werk- en hoorcolleges
Rollenspel
Veldopdracht
Presentatie
58
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Toetsingsprocedure:
Groeps werkstuk: 2x
Presentatie: 1x
Verplichte literatuur:
- Baarda, D., de Goede, M. en Teunissen, J. (2005), Basisboek
Kwalitatief onderzoek : Handleiding voor het opzetten en
uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Stenfert Kroese.
Tweede, geheel herziene druk.
Aanbevolen literatuur:
- Onwuegbuzie, A., Dickinson, B., Leech, N., Zoran, A. (2009).
A qualitative framework for collecting and analyzing data in
focus group research. International journal of qualitative
methods, 8, nr 3, 1-21.
Andere door de docent te verstrekken materiaal (handouts,
powerpoint presentaties, etc.)
SOC - 240 ONTWIKKELINGSECONOMIE
Contacturen per semester:
60 uren
6 sp
Semester en fase:
4de semester, B-II fase
Docent(en):
Drs. R. S. Soentik ([email protected]/ [email protected])
Doelstellingen:
1. Hedendaagse ontwikkelingsvraagstukken voor OL als
Suriname analyseren en nieuwe ontwikkelingsopties
aangeven;
2. Inzicht in verschil tussen groei en ontwikkeling
3. Kennis van remmende/stimulerende factoren
4. Analyseren van belangrijkste ontwikkelingsindicatoren (HDI,
CI, DB, CI)
5. Plaats/rol Suriname in ontwikkeling
Inhoud:
Sleutelonderwerpen:
- Het ontwikkelingsconcept en de academische discussies
- Meetinstrumenten van ontwikkeling
Werkvormen:
-
Hoor-/discussiecolleges
Colleges
Excursies
59
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
-
Opdrachten
Toetsingsprocedure:
-
Schriftelijk: takehome
Onderzoeksverslag
Wijze van vaststellen
eindcijfer:
-
Schriftelijk: takehome 40%
Onderzoeksverslag 40%
Collegeopdrachten 20%
Tentamenstof:
-
Boek: Economics of Development
Powerpoint presentaties
Discussies tijdens colleges
Collegemateriaal:
SOC - 241 SOCIALE ONTWIKKELINGSSTUDIES I – HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT ( HRD)
Inleiding:
Het Blok SOS I bestaat uit 3 deelmodules en wordt voor totaal 11
studiepunten gewaardeerd.
Human Resource Development ( HRD)
Globalisatie
NGO’s en Ontwikkeling
: 4 sp
: 4 sp
: 3 sp.
De verschillende modules worden als zelfstandige vakken door de
betreffende vakdocent gedoceerd, getentamineerd.
Doelstellingen:
Nader inzicht te krijgen in de praktische ervaringen en werking
van verschillende ontwikkelingsstrategieën op het gebied van
Human Resource Development en de relatie met nationaal of
sectoraal beleid of bedrijfsbeleid Tevens het verkrijgen van inzicht
in factoren, die van invloed zijn op Human Resource
Development. Het accent wordt gelegd op werkcolleges en
studieopdrachten waarbij de benaderingen m.b.t. specifieke HRD
thema’s zullen worden bestudeerd terwijl ook zal worden
nagegaan hoe in de eigen samenleving deze thema’s al dan niet
worden benaderd en geïmplementeerd.
60
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Aan het eind van deze cursus zal de student in staat moeten zijn
zelfstandig HRD strategieen, ontwikkelings-programma's en beleid te analyseren tegen de achtergrond van de internationaal
gehanteerde ontwikkelingsstrategieën en modellen met betrekking
tot Human Resource Development. Ook moet de student in staat
zijn een eenvoudige HRD strategie te schrijven.
Vereiste voorkennis:
Inleiding Sociologie,
Theorie van de Samenleving.
Ontwikkelingssociologie
Kennis van internet gebruik is vereist
Inhoud:
- Wat is Human Resource Development.
- Theoretische achtergronden.
- Concepties van HRD: Nationaal, Internationaal
Werkvormen:
De verschillende onderdelen zullen in eerste instantie middels
hoorcolleges worden ingeleid. Daarna zullen de studenten in
groepsverband werken aan groepsopdrachten, presentaties en
discussies. Tijdens de hoorcolleges zal met name de verplichte
vakliteratuur worden behandeld , terwijl in groepsverband onder
begeleiding van de betreffende vakdocent de werkcolleges zullen
plaats vinden. Van de student wordt verwacht zoveel mogelijk te
participeren in de werkopdrachten en de studie opdrachten. De
studenten zullen ook opdrachten moeten uitvoeren waarbij op
verschillende websites informatie zal moeten worden gezocht en
vraagstukken van andere vergelijkbare samenlevingen worden
bestudeerd.
Toetsingprocedure:
1. Werkopdracht 1, Analyse HRD Strategie
2. Werkopdracht 2, Opstelling HRD Strategie
3. Take home tentamen, Tentamenperiode.
: 25%
: 25%
: 50%
Voor elk Onderdeel mag niet minder dan 5.0 worden gehaald.
De presentaties zullen worden beoordeeld op:
• actualiteit en relevantie;
• beheersing van de theoretische achtergronden en principes van
Human Resource Development, Internationaal en Nationaal;
• kwaliteit van de presentatie en de participatie bij de discussies.
Docent (en):
1. Mw.drs.L.Beek ([email protected])
Spreekuren bij aanvang van het semester bekend gemaakt,
regulier: 1 uur spreekuur na de colleges
2. Drs. S. MacAndrew ([email protected])
Spreekuren volgens afspraak
61
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Literatuur:
Verplicht
Reader Sociale Ontwikkelingsstudies I: Human Resource
Development , Drs.L.Beek
Nader te bestuderen en te verkrijgen op websites:
- De regering van de Republiek Suriname (2010),
REGERINGSVERKLARING 2010-2015, “KRUISPUNT”,
“Samen naar betere tijden”, De regering van de Republiek
Suriname, Paramaribo;
- Labour Market Policy in a New Caribbean Economy, Andrew
Downes, Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic
Studies, University of the West Indies, Cave Hill Campus,
March 2003
- De Regering van de Republiek Suriname (2012),
Ontwikkelingsplan van de Republiek Suriname, 2012-2016,
Paramaribo;
- Government of South Africa (2010), Human Resource
Development Strategy for South Africa (HRDSA) 2010 – 2030.
Verkregen op 10 maart 2012, van:
http//www.Chet.org.za/manual/media/files/chet_hernana.../HR
DS-SA.pdf
- A Skilled Workforce for Strong,Sustainable and Balanced
Growth : A G20 Training Strategy, International Labour Office,
November 2010
- UNESCO, 14th UNESCO-APEID International
Conference,Education for Human Resource Development,21-23
October 2010 , Bangkok, verkregen op 10 maart 2012 van
- http://www.unescobkk.org/education/apeid/apeid-internationalconference/14
- Introduction to Sustainable Development, Health for All,
Chapter 9, Jeffrey Sachs, New York, 2014
- Introduction to Sustainable Development, Education for All,
Chapter 8, Jeffrey Sachs, New York, 2014
- Policy Framework for Investment - A Review of Good
Practices, Human Resource Development Policy, Chapter 8,
OECD, 2006
SOC - 242 GLOBALISERING (4 SP)
62
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Inleiding:
Inhoud:
Het vakonderdeel Globalisering tracht inzicht te verschaffen in
de sociologische benadering van het globalisatie proces. Hierbij
wordt de rol en de bijdrage van het menselijk handelen daarin
benadrukt. Globalisering vormt samen met de vakken Human
Resource Development, NGO’s & Ontwikkleing en het vak
Sociale Ontwikkelingsstudies het hart van de Specialisatie
Sociale Ontwikkeling binnen de opleiding BSc Sociologie
-In het eerste deel van de cursus zal het fenomeen Globalisatie
worden behandeld, evenals de verschillende definities en
omschrijvingen die de afgelopen decennia zijn gehanteerd.
-Naast de theorieën van Globalisatie komen in dit college ook
summier bepaalde thema’s aan de orde, waaronder: verandering
van de wereld populatie, migratie vraagstukken, het milieu,
etnische conflicten, fundamentalisme, nationalisme, de nieuwe
instituties waaronder film en globalisatie, globale steden en de
populaire cultuur.
- Het geheel wordt afgesloten met een kritische oplossing voor
de cruciale vraagstukken, onder andere: arbeid, mensenrechten,
“Civil society, cosmopolitanism” en de toekomst van
Globalisatie.
Werkvormen:
Discussie, werkcolleges en individuele presentaties.
Aanwezigheidsplicht minimaal 80%
In eerste instantie wordt het vak middels hoorcolleges ingeleid.
Daarna zullen de studenten individueel of in groepsverband
werken aan groepsopdrachten, presentaties en discussies.
De studenten zullen ook opdrachten uitvoeren waarbij informatie
van websites gehaald wordt.
Toetsingsprocedure:
-Presentatie en discussie : 40 %
-Eindopdracht: 60 %
Docent:
Mw.drs.L.Coats – Lewis
([email protected] / [email protected])
Gebouw 6 telefoon:465558/ 8635800
Spreekuur volgens afspraak
Literatuur:
Verplicht
Turner, Bryan S., ed. (2010), The Routledge International
Handbook of Globalization Studies. Routlegde: Oxon.
Marshall, G. (2009), Concise Dictionary of Sociology,
Globalization. Oxford, University Press.
Aanbevolen literatuur:
-
Nayar, D. (1995), Globalization, The past in our Present.
Revised version in analyses of the author’s Presedential
Address to the Indian Economic Association in Dec.
63
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
-
-
de Bruijne, G.A. (2003), Globalisering vraagt om een ander
humaner perspectief. Paramaribo
Heins, J. (2002), Mondialisering: Een terreinverkenning. In:
Wereld en Zending 1 (pag 4-16)
United Nations CEPA/ECLAC, Globalization and
Development. ECLAC session 29, Brasilia, Brazil
The Global Transformation Reader, Oxford (2003), page.
121-126 en 177-188.
Held, David e.a. (1999), People on the move In : ibid.,
Global Transformations, Politics, Economics and Culture.
Stanford . pag. 283- 325.
de Bruijne, G.A. (1998), De ontbossing van het tropisch
regenwoud.
Casteles, S. en Miller, M.(2009), The age of Migration,
International population movements in the modern world,
Hoofdstuk 3 Globalization, Development and Migration.
SOC - 243 SOCIAAL ONTWIKKELINGSSTUDIES I - NGO &
ONTWIKKELING (3 SP)
Credits
3 (84 u)
Contacturen per semester
Contact, 32 u;
zelfstudie, 32 u;
opdrachten, vragen/discussies en werkstuk,20 u.
Docent:
Drs. Salomon.S.L. Emanuels ([email protected])
Spreekuur volgens afspraak
Doelstellingen:
Analyseren en evalueren studenten de rol van de NGO bij
ontwikkeling.
Wijzen studenten aan welke type relaties NGO's hebben met het
maatschappelijk middenveld, de staat, internationale
organisaties en donoren en de implicaties van deze relaties.
Analyseren studenten hoe internationale ontwikkelingsbeleid de
rol en functie van de NGO in de praktijk heeft beïnvloed.
Demonstreren studenten te kunnen omgaan met debatten over
bevolkingsdeelname aan ontwikkelingsbeleid en praktijk.
Onderscheiden studenten tussen verschillende theorieën van
64
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
NGO actie, rol en doel en formuleren op basis daarvan een eigen
kritische mening.
Selecteren studenten hiaten en spanningen tussen theorie en
praktijk en formuleren oplossingen met gebruikmaking van
empirisch gevormde analyses.
Inhoud van het vak:
Sinds de jaren tachtig, is de NGO-sector wereldwijd aanzienlijk
uitgebreid. In die jaren zag men de overwinning van de markt op
de staat, met particuliere ondernemingen als de belangrijkste
motor van ontwikkeling. NGO's werden daarbij beschouwd als
een essentieel onderdeel van de oplossing en die kregen een
steeds belangrijkere rol in de ontwikkelingsdiscours en praktijk,
en betere toegang tot donor financieringsmogelijkheden.
Echter, er zijn vragen over de rol en bijdrage van de NGO
sector. Deze cursus onderzoekt de rol van NGO's bij
ontwikkeling sinds de jaren tachtig. Gekeken wordt naar hun
betrokkenheid in bepaalde sectoren, hun interacties met andere
ontwikkelingssectoren, in welke mate ze hun oorspronkelijke
visie van het aanbieden van een alternatief voor de staat geleide,
top-down ontwikkelingsmodellen hebben behouden. Aan de
kaak worden gesteld vragen de mate waarin NGO's kunnen
functioneren als effectieve motoren voor democratisering, hun
bijdrage aan het maatschappelijk middenveld en hun rol in de
pleidooi voor en namens de armen. De situatie in Suriname
wordt daarbij betrokken.
Onderwijsvorm:
Interactieve hoorcolleges; pdrachten/groepspresentaties
Vereiste voorkennis:
De cursus is toegankelijk voor studenten van Sociologie, met
dient verstande dat ze deelnemers zijn van de onderdelen die
verplicht zijn gesteld door de desbetreffende opleiding.
Wijze van toetsen:
Aanwezigheid, presentaties en paper
Voorwaarden voor
afleggen tentamen:
Hiervoor gelden de regels van de Examencommissie. Verder:
Ingeschreven staan voor de opleiding waarin tentamen wordt
afgelegd, zich tijdig en deugdelijk heeft aangemeld voor het
tentamen.
Tentamenstof:
De tentamenstof omvat het op de colleges behandelde en de
schriftelijke dan wel digitale bronnen die vooraf bekend zijn
65
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
gemaakt en beschikbaar zijn.
Wijze van vaststellen
eindcijfer:
Aanwezigheid: 30%; Presentatie: 30%; Finale paper: 40%
Collegemateriaal:
Indicatief:
Anheier, H.K. (2005) Nonprofit Organizations: Theory,
Management, Policy. London: Routledge.
Bebbington, A., Hickey, S. and Mitlin, D. (2008) Can NGOs
Make a Difference? London: Zed Books.
Glasius, M, Lewis, D. and Seckinelgin, H. (2004) eds. Exploring
Civil Society: Political and Cultural Contexts, London:
Routledge.
Howell, J. and J. Pearce (2001) Civil Society and Development:
A Critical Exploration. London: Lynne Rienner.
Lewis, D. and Kanji, N. (2009) Non-Governmental
Organizations and Development. London: Routledge.
Willis, K. (2005) Theories and Practices of Development.
London: Routledge.
Ter inzage leggen: opdrachten; papers en beoordeling
SOC – 244 STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCES (SPSS) 3 SP
Inleiding:
Ter ondersteuning voor de vakken Methoden & Technieken I en
Statistiek wordt het vak Statistical Package for Social Sciances
(SPSS) als verwerkingsprogramma voor kwantitatieve
onderzoeksresultaten aangeboden.
Hierbij krijgt de student inzicht in de praktische werking van het
programma, waarbij de data van een kwantitatief onderzoek
moeten worden ingevoerd, verwerkt en geanalyseerd. Het
programma biedt de mogelijkheid om statistische bewerkingen
op het gebied van de beschrijvende en toetsende statistiek uit te
voeren.
Doelstellingen:
Aan het einde van dit vak moeten de studenten:
- Het verschil tussen verschillende meetniveau’s kennen en
66
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
begrijpen.
- Een eenvoudig kwantitatief onderzoek kunnen invoeren en
bewerken in SPSS.
- De juiste analyse technieken in SPSS kunnen toepassen en
interpreteren.
- De verdere mogelijkheden van SPSS kennen en de studenten
krijgen de tools mee om zich verder te verdiepen in
geavanceerde analysetechnieken.
Vereiste voorkennis:
Kennis van Statistiek I en 2 en M&T 1
Docent:
J.Schalkwijk MSc. ([email protected])
Spreekuur na de colleges en op afspraak
Didactische werkvormen:
Het vak wordt volledig als practicum verzorgd in het Universitair
Computer Centrum (UCC). Elke student heeft daarbij de
beschikking over een computer.
De colleges zijn interactief. Elk college start met een
inleiding/demonstratie van een techniek, waarbij gebruik wordt
gemaakt van een beamer. Hierna gaan de studenten zelf aan de
slag met de behandelde collegestof. Er wordt alleen gewerkt met
echte onderzoeksdata (kwantitatief onderzoek), dus alle analyses
die worden gedaan zijn echte analyses die iets zeggen over de
Surinaamse samenleving.
De opdrachten die worden meegegeven als oefenstof worden
tijdens het daaropvolgend college klassikaal besproken.
Toetsingsprocedure:
Schriftelijk tentamen.
Het betreft een open boek tentamen over de behandelde leerstof.
Het tentamen wordt afgenomen in het Universitair Computer
Centrum (UCC).
Verplichte literatuur:
- Grotenhuis te, Manfred en Matthijssen Anneke (2013).
Basiscursus SPSS versie 20-21. Van Gorcum: Assen.
- Baarda, Ben, de Goede, Martijn en van Dijkum, Cor (2014).
Basisboek Statistiek met SPSS. Groningen/Houten: Noordhoff
Uitgevers. Vijfde druk.
Aanbevolen Literatuur:
- Pallant, Julie (2005). SPSS Survival Manual, a step by step
guide to data analysis using SPSS for Windows. Open
67
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
University Press.
- Slotboom, Anke (2013). Statistiek in woorden.
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. Editienummer 5.
SOC – 245 CULTUUR EN ONTWIKKELING (6 SP)
Contacturen per
semester:
Contact, 48 u;
zelfstudie, 80 u;
presentaties,15 u;
overige opdrachten, vragen/discussies en werkstuk,25 u.
Semester en studiefase:
2e semester; B2 fase
Docent:
Drs. Salomon.S.L. Emanuels ([email protected])
Spreekuur volgens afspraak
Leerdoelen:
De diverse strijdende betekenissen van de term “ontwikkeling”
en de historische contexten en machtsverhoudingen die deze
betekenissen hun legitimiteit geven benoemen.
Na afloop van de cursus
kunnen de studenten:
De verschillen en relaties tussen materiele en representatieve
ongelijkheden die vorm geven aan “ontwikkeling” uit een zetten
en verklaren.
Onderscheiden van de manieren waarop denken over
ontwikkeling als een resultaat van representatieve ongelijkheid,
culturele uitwisseling en strijd implicaties heeft voor beleid,
politiek activisme en academische analyse.
Demonstreren en kritisch analyseren de manieren waarop
cultuur is gebruikt voor het institutionaliseren van ongelijkheid
en het imperialisme, evenals het mobiliseren van sociale
rechtvaardigheid en creatieve strijd.
Inhoud van het vak:
Het vak biedt studenten een breed overzicht van debatten die
betrekking hebben op ontwikkeling en cultuur, inclusief
kwesties over religie, muziek, sport, kunst en literatuur en hoe
deze in wisselwerking staan met economisch beleid en politieke
verandering.
We bestuderen de voortgaande constructie van de relatie tussen
68
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
“cultuur” en “ontwikkeling” als concepten en praktijken.
Ontwikkeling en moderniteit zijn zelf fundamentele materiele en
culturele constructies.
Verschillende theoretische en beschrijvende analyses van hoe
modernisering idealen zijn verbonden met voortlevende
realiteiten van de gekoloniseerde, “Derde Wereld” of
“onderontwikkelde” mensen komen aan de orde. Studenten leren
hoe hun eigen opinies te transformeren tot kritische analyses
door situering van de controversen in hun juiste sociale
contexten en de betekenissen, belangen en machtsverhoudingen
begrijpen waar binnen de controversen optreden.
Onderwijsvorm:
Interactieve hoorcolleges; Opdrachten/groepspresentaties
Vereiste voorkennis:
De cursus is toegankelijk voor studenten van Sociologie,
Geschiedenis en Cultuurstudies met dient verstande dat ze
deelnemers zijn van de onderdelen die verplicht zijn gesteld
door de desbetreffende opleiding.
Wijze van toetsen:
Aanwezigheid, presentaties en paper
Voorwaarden voor
afleggen tentamen:
Hiervoor gelden de regels van de Examencommissie.
Tentamenstof:
De tentamenstof omvat het op de colleges behandelde en de
schriftelijke dan wel digitale bronnen die vooraf bekend zijn
gemaakt en beschikbaar zijn.
Wijze van vaststellen
eindcijfer:
Aanwezigheid: 30%; Presentatie: 30%; Finale paper: 40%
Collegemateriaal:
Boeken:
- Susanne Schech & Jane Haggis (eds0, Culture and
Development. A Critical Introduction. Oxford: Blackwell,
2001
- Vijayendra Rao and Michael Walton (eds), Culture and Public
Action. Stanford Social Science. Stanford University Press,
2004.
Artikelen over o.a. recht op cultuur van VN en UNESCO.
Verder: Ingeschreven staan voor de opleiding waarin tentamen
wordt afgelegd, of; Is ingeschreven als keuzevakstudent, voor
het onderdeel waarin het tentamen wordt afgelegd; zich tijdig en
deugdelijk heeft aangemeld voor het tentamen.
Ter inzage leggen:opdrachten, papers en beoordeling
69
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
SOC - 246 GENDER EN ONTWIKKELING (6 SP)
Inleiding:
Het vraagstuk van gender en ontwikkeling wordt gepresenteerd
vanuit een feministisch perspectief, waarbij zowel theoretische
als methodologische ontwikkelingen in het debat uitgebreid
besproken worden. Tegen deze achtergrond wordt nagegaan hoe
de organisatie van genderrelaties de ontwikkeling van mannen
en vrouwen zowel persoonlijk als maatschappelijk kan
beinvloeden. De weerspiegeling van de multi culturele
diversiteit in sociale constructies van gender wordt duidelijk
gemaakt door naar de eigen overeenkomsten en verschillen
binnen de Surinaamse/Caribische samenleving te kijken, en
constructies van gender te begrijpen tegen een specifieke
sociale-culturele, en historische context.
Voorts wordt aandacht besteed aan de onlosmakelijke
verbondenheid van gender met andere categorieën van sociale
ongelijkheid zoals klasse, etniciteit, leeftijd en seksuele
oriëntatie. In dit verband wordt aan de hand van concrete
ervaringen en herkenbare praktijk voorbeelden aangetoond hoe
‘gender werkt’ in relatie tot een aantal relevante
maatschappelijke vraagstukken, in zowel de prive sfeer als de
openbare sfeer, zoals ‘seksualiteit’, ‘arbeidsmarkt’, ‘onderwijs’,
‘politiek’ etc.
Studenten krijgen basis kennis en vaardigheden om vanuit een
gender perspectief (nationaal) beleid en ontwikkelingsstrategieën
kritisch te analyseren, te evalueren, en sociale transformatie
processen te initiëren, te stimuleren en te begeleiden.
Inhoud:
1. Centrale theoretische concepten en debatten (in historisch
perspectief): ‘vrouwen, gender en ontwikkeling’, gender als
sociale constructie, gender als analytisch instrument om
ongelijke machtsrelaties tussen mannen en vrouwen te
bestuderen
2. Feministische theoretische perspectieven en toepassing in de
Caribische discussie
3. Gender als ordenend principe, binnen specifieke contexten
4. Interconnectie tussen gender, etniciteit en klasse
5. Werking van gender op verschillende niveaus
6. Gender analyse van ontwikkelingsvraagstukken: Impact van
gender op posities en ontwikkeling van vrouwen en mannen
in diverse maatschappelijke sectoren en de interconnectie
met andere (ongelijke) maatschappelijke verhoudingen
Doelstellingen:
- Introductie in het wetenschappelijk debat over de ongelijkheid
in de man-vrouw verhouding als een maatschappelijk bepaald
70
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
(machts) vraagstuk, vanuit een aantal hoofd theoretische
stromingen binnen het feminisme.
- Ontwikkelen van begrip van de interconnectie van gender met
andere ordenende principes van sociale stratificatie, zoals
etniciteit, leeftijd, klasse, seksuele oriëntatie etc.
- Ontwikkelen van basis vaardigheid om veronderstellingen en
uitgangspunten van de diverse feministische theorieën te
toetsen aan eigen ervaringen, een specifieke Surinaamse
context, en een bredere Caribische/mondiale context.
- Ontwikkelen van basis inzichten en vaardigheden om het
concept gender als analytisch instrument toe te passen bij het
bestuderen en analyseren van ontwikkelingsvraagstukken
Docent:
Mw.dr.J.Terborg ([email protected])
Spreekuur: volgens afspraak
Didactische werkvormen:
- Interactieve colleges
- Werkcolleges: groepsdiscussies, rollenspel
- Presentatie van artikelen uit de reader en discussie
Gelet op de intensieve werkvormen is 80 % presentie een
verplichte voorwaarde voor deelname aan de toetsing.
Toetsingsprocedure:
1. Individuele opdracht (2X)
Met de individuele opdracht wordt getoetst in hoeverre de
student het vermogen heeft ontwikkeld om de verzamelde
kennis en inzichten toe te passen, zoals vastgesteld in de
geformuleerde leerdoelen en hierover een eigen visie te
ontwikkelen.De opdracht betreft het schrijven van een essay
over gender verhoudingen in Suriname, als kritische reactie
op een nieuwsbericht uit de geschreven pers (krant of
tijdschrift) of artistieke teksten (liederen of gedichten). In
deze reactie moet een duidelijk genderperspectief
geïntegreerd zijn en moeten centrale concepten in de
discussie over gender worden toegepast.
2. Groepsopdracht (1X)
In werkgroep verband moeten studenten een klein onderzoek
doen naar een maatschappelijk relevant vraagstuk in
Suriname. Het vraagstuk moet worden bestudeerd en
geanalyseerd vanuit een genderperspectief. In de
beschrijving en analyse van het vraagstuk moet de
behandelde collegestof en verstrekte literatuur duidelijk
herkenbaar zijn.
71
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Verplichte literatuur:
- Reader ‘Gender en Ontwikkeling’, J. Terborg (Inhoud wordt
regelmatig aangepast)
Aanbevolen literatuur:
- Barrow, Ch. ed.(1998). Caribbean Portraits. Essays on Gender
Ideologies and Identities. University of the West Indies Press
- Bailey, B. and Rhynie, E. (2004) Gender in the 21st century.
Caribbean perspectives, visions and possibilities, Ian Randle
Publishers.
- Kromhout, M. (2000) Gedeelde smart is halve smart. Hoe
vrouwen in Paramaribo hun bestaan organiseren. Academisch
proefschrift. Universiteit van Amsterdam
- Reddock, R. (2011) Gender and Achievement in Higher
Education. UWI
- Senior, O. (1991) Working Miracles. Women’s Lives in the
English speaking Caribbean. Cave Hill: Institute of Social and
Economic Research. University of the West Indies, Barbados;
London: James Currey Publishers.
- Parpart, J. et.al. (2000) Theoretical perspectives on Gender
and Development. International Development Research
Centre. Ottawa, Canada.
- Hill Collins, P.(1988) Black Feminist Thought: Knowledge,
Consciousness and the Politics of Empowerment. Boston:
Unwin Hyman
- Terborg, J.(2002) Liefde en Conflict.Seksualiteit en Gender in
de Afro-Surinaamse Familie. Academisch
Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
- Wekker, G.(2001) Of mimic men and unruly women. Social
relations in the twentieth century Suriname. In: Hoefte,R.and
Peel,P.(eds.) Leiden/Kingston, Jamaica. KITLV Press and Ian
Randle Publishers.
SOC - 247 COMMUNITY DEVELOPMENT (6 SP)
Inleiding:
Community development is een veelomvattend proces. Aan de
basis hiervan ligt het prikkelen en vergroten van het bewustzijn
van individuen m.b.t. het kritisch kijken naar de eigen
leefomstandigheden en het nemen van verantwoordelijkheid en
actie ter verbetering hiervan. Het maakt individuen en
gemeenschappen bewust van hun eigen potenties en
mogelijkheden en versterkt hun in het organiseren van hun
gemeenschap voor gemeenschapsacties. Middels community
development wordt de basis gelegd voor sterke georganiseerde
gemeenschappen en voor de verbetering van de kwaliteit van
het leven. Het versterkt(empowered) de capaciteit van mensen
72
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
als actieve burgers, vergroot de burger participatie, versterkt
(lokale) organisaties en netwerken en legt nadruk op
communicatie middels dialoog en gelijkwaardige
partnerschappen voor gedragsverandering en verandering van
woon- en leefomstandigheden.
Community development is een belangrijk mechanisme om
achtergestelde en kwetsbare/marginale groepen een stem te
geven m.b.t. de eigen en groepsontwikkeling. Het sluit aan bij
internationale afspraken w.o. de Millennium Development
Goals, mensenrechten, rechten van specifieke groepen en
thema’s, w.o. Seksuele en Reproductieve Gezondheid.
Het legt ook de nadruk op participatie, nl het betrekken van
mensen als partners bij de transformatie van
gemeenschapsprocessen, zodat gemeenschappen zelf
macht/controle hebben over hun eigen ontwikkeling en
veranderingsprocessen.
Doelstellingen:
- Introduceren van sleutel concepten m.b.t. community
development: community, development, sustainability en
participatie
- Het vergroten van het inzicht van de studenten m.b.t. de
benaderingen van ontwikkeling en het kritisch beredeneren
van de benaderingen m.b.t. de implicaties voor
gemeenschapsontwikkeling:
- Het aanleren van een gestructureerde manier van participatory
community assessment middels het bespreken en oefenen van
diverse Community Assessment Tools
- Het kritisch kunnen analyseren van de praktijksituatie en een
eigen visie ontwikkelen mbt Com Dev.
Vereiste voorkennis:
Projectontwikkeling en Evaluatie, M&T 1 en 2, Alg Soc, Cult
Antropologie
Inhoud:
- Introductie, vakinhoud, doelstelling, opzet college
- Refresment project management
- Concepten en theorieёn mbt Comunity Development(The
Teachnical Approach, The Self Help Approach,The
Interactional Approach
- Community assessment tools(swot, participatieve observaties,
needsassessments, community mapping focusgroepen, diepte
interviews)
- Veldopdracht en presentaties
- Specifieke thema’s(youth, gender, health)
73
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Docent:
Drs. H. Gezius ([email protected])
Mw. Drs. C. Jurgens ([email protected])
spreekuur na college of volgens afspraak
Didactische werkvormen:
werkcolleges: groepswerk, discussies, presentaties
Participatie
80% collegeplicht, gelet op de vele werkcolleges
Toetsvorm:
a.Veldonderzoek/paper/presentatie
b.Takehome tentamen
Cijfer: a+b /2
Literatuur:
Verplicht
- G.P.Green, J.W. Robinson(2011): “Introduction to
community development: theory, practice and service
learning”
- G.Craig, K.Popple and M. Shaw(2008): Community
Development in Theory and practice
- Frank, F. en Smith, A. ( 1999), The Community development
Handbook,
- Community Assessment Tools sessions 10-12. pdf-file
- Plested, B.A., Edwards, R.W., en Jumper-Thurman, P. (2005,
May), Community Readiness: A handbook for successful
change. Fort Collins, CO: Tri-Ethnic Center for Prevention
Research
Aanbevolen:
- Hart, M. (1988), Sustainalble Community indicators. Trainers
Workshop. North Andover, Massachusetts: Hart
Environmental Data.
- Desloovere, G. en Emanueals, S. (febr. 2002), Interactieve
workshop in participatorische programmabegeleiding.
Suriname/ Europese Unie.
- Dube, S.C, Modernization and Development: the search for
alternative paradigms.
- Sale, Kirkpatrick. (2003), The Myth of Progress.
- Paredis, Eric. (december 2001), Duurzame Ontwikkeling: de
ambities doorgelicht, In: Noord Zuidcahier. Jrg. 26, nr. 0 ,
p.33-46.
- Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed: an analysis.
- Robinson, Jerry W. en Green, Gary Paul (edit.) (2011),
Introduction Community Development: theory, Practice and
Service-learning. London: Sage Publications.
- Craig, Gary, Poppe, Keith and Shaw, Mae (edit.) (2008),
Community Development in Theory and Practice: an
74
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
international reader. Nottingham: Spokesman.
SOC - 248 SOCIAAL BELEID (6 SP)
Overheidsbeleid: een inleiding in de beleidswetenschap
De verschillende theoriën en concepten van het sociaal beleid
Het sociaal zekerheidsbeleid
Social exclusion and inclusion: veranderende patronen in de
region
Vakinhoud:
-
Doelstellingen:
a. De studenten introduceren in de fundamenten van het sociaal
beleid: de theoriën en concepten
b. De studenten kennis, inzichten en vaardigheden te laten
verwerven mbt het analyseren van armoede en andere vormen
van sociale ongelijkheid
c. De studenten de instrumenten aanreiken om sociaal beleid te
ontwerpen.
interactieve hoorcolleges
werkcolleges
gastcolleges
opdrachten
Werkvormen:
-
Toetsingsprocedure:
schriftelijk tentamen (open vragen) : 60%
werkstuk
: 30%
opdrachten
: 10%
------------Totaal
: 100%
Docent:
Mrs. drs. Anita Forst - Cumberbatch ([email protected])
Spreekuur volgens afspraak
75
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Verplichte literatuur:
Aanbevolen
literatuur:
- Overheidsbeleid: een inleiding in de beleidswetenschap,
onder red. van A. Hoogerwerf en M. Herweijer; druk 8.
Alphen aan den Rijn, 2008. Enkele hoofdstukken
- Outsiders: Changing patterns in Latin America and the
Caribbean; 2008. IDB 2010- 2015(http://www.iadb.org/pub.
Enkele
hoofdstukken
- Overzicht van Sociaal Beleid (2005- 2010) en
Ontwikkelingsplan (2012-2016) Suriname, door Monica
Ramirez, Roberto Angulo en Stephen Walsh; Paramaribo,
december 2010. Ministerie van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting.
- The short guide to social policy by John Hudson, Stefan
Kühner and Stuart Lowe. The Policy Press, Bristol 2008.
- World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in
times of crisis and beyond (http://www.ilo.org).
-
-
-
-
Mulitiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2010:
Monitoring the situation of children and women.
Algemeen Bureau voor de Statistiek, Ministerie van
Planning en Ontwikkelingssamenwerking en het
Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zie
ook www. Childiinfo.org.
Human Development Report 2010: The Real Wealth of
Nations: Pathway to Human Development (20 th
Anniversary Edition). United Nations Development
Programme, 2010. New York, USA.
International Social Security Association (ISSA);
www.issa.int.
Ruggengraat van ongelijkheid: beperkingen en
mogelijkheden om ongelijke onderwijskansen te
veranderen door Jaap Dronkers; 2007. Mets en Schilt
uitgevers.
Efa Global Monitoring Report 2013/4: teaching and
learning, achieving quality for all (Overview);
www.unesdoc.unesco.org/images/0022/002266/226662e.
pdf.
76
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
SOC- 249 CULTUURSTUDIES I : Etniciteit en Cultuur in Diaspora (6 SP) 4E
semester
SOC - 351 CULTUURSTUDIES II : Etniciteit en Cultuur in diaspora ;Vervolg (6
SP) 5E sem.
Inleiding:
“Hoe wij hier ook samen kwamen” zingen we in het
Surinaams volkslied, maar wat weten we eigenlijk daarover?
Ons land is een goed voorbeeld van een “plurale, “multiethnische”, “multi-culturele” samenleving. Ondanks zo nu en
dan de kop opstekende tegenstellingen en regelmatig
terugkerende stereotyperingen is er sprake van een redelijke
mate van ethnische stabiliteit. Maar waarom is dat in andere
samenlevingen niet het geval?
Maar hoe zijn deze etnische groepen ontstaan? Waarom
rekenen mensen zich al of niet tot een bepaalde etnische
groep b.v. bij volkstellingen?
Doelstellingen:
Met dit vak wordt beoogd studenten kennis en inzicht te
geven in de (mogelijke) variabelen die van invloed zijn op het
al of niet ontstaan van etnische groepen, in het bijzonder
onder – al of niet gedwongen – migranten.
Beginniveau :
Culturele Antropologie, Cultuursociologie en Historische
sociologie.
Inhoud:
Vaak wordt gesuggereerd dat – al of niet gedwongen migrantengroeperingen hun etnische identiteit ongeschonden
hebben meegenomen vanuit het land of de streek van
herkomst en “ongeschonden” hebben bewaard. Maar is dat
wel zo? Is er alleen maar sprake van continuïteit of is er ook
sprake van creativiteit bij het zich accommoderen aan de
nieuwe omgeving?
Dat is eigenlijk de basisvraag die we zullen trachten te
beantwoorden in het eerste van deze cursus die in twee delen
wordt gepresenteerd. Gezien de beschikbare tijd beperken we
ons tot de meest in het oog springende etnisch-culturele
groepen in ons land en zullen we ons bezighouden met de
vraag waar we vandaan komen en wat er met ons sindsdien is
gebeurd op het gebied van o.a. taal, religie , familiesystemen
en andere instituties. Welke factoren beïnvloeden het ontstaan
van etniciteit (etnogenese) of juist het uitblijven daarvan?
Een algemene (theoretische) inleiding over etnogenese en/of
etnisering gaat vooraf aan de historie van slavernij en
77
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
contractarbeid en het cultuurcontact dat daaruit voortkwam
waarna we thematisch en vergelijkend ingaan op de verdere
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op de
bovengenoemde terreinen. De student heeft aan het eind van
de cursus basale kennis van en inzicht in de historische
achtergronden van de trans-Atlantische slavernij en
contractarbeid en de sociaal-culturele ontwikkelingsprocessen
die daaruit zijn voortgekomen en waardoor etnische groepen
al of niet zijn ontstaan.
Vrijwel onvermijdelijk is echter dat er (biologische)
mengingen ontstaan, waar meer recentelijk ook
sociaalwetenschappelijke aandacht aan wordt gegeven. Wat is
gebeurd en wat gebeurt er met deze categorie personen ?
In het tweede deel van de cursus zullen we ons bezighouden
met deze basisvraag, waarbij van studenten verwacht wordt
dat op basis van de beschikbare literatuur eenvoudig
onderzoek wordt gedaan in hun eigen omgeving.
Deze twee deelcursussen vormen samen de kern van de
Specialisatie Culturele Ontwikkeling
Docenten:
Drs. H. Jap A Joe ([email protected])
Mw.drs.M.Denz - de Bies
([email protected]/ [email protected])
Spreekuur na de colleges en volgens afspraak
Didactische werkvormen :
Hoor en werkcolleges
Presentieplicht is minimaal 80 % van de colleges
Toetsingsprocedure :
- Samenvattingen / literatuurstudies en presentaties van de
literatuurstudies
- Werkstukken op basis van literatuurstudie en/of empirisch
onderzoek
Literatuur deel I :
Colin A. Palmer, Defining and studying the modern African
Diaspora, in: The Journal of Negro History, Vol. 85, 1/2,
(Winter – Spring 2000), pp 27-32.
Kevin A. Yelvington, The Anthropology of Afro-Latin
America and the Caribbean: Diasporic Dimensions, in:
Annual Review of Anthropolgy, 2001. 30: 227-60.
Alex van Stipriaan, “Een verre verwijderd trommelen…”,
ontwikkeling van Afro-Surinaamse muziek en dans in de
78
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
slavernij, in: Ton Bevers. Antoon Van den Braembussche &
Berend Jan Langenberg (red.) Produktie, distributie en
receptie in de wereld van kunst en cuktuur. Verloren,
Hilversum, 1993, pg 143-173
Gowricharn, Ruben, Ethnogenesis: the case of British Indians
in the Caribbean, in: Comparative Studies in Society and
History, 2013: 55(2):388-418.
Rosemarijn Hoefte, Female indentured labor in Suriname: for
better or for worse?
In: Boletín de EstudiosLatinoamericanos y del Caribe, no. 42
(juni 1987), pp, 55-70.
Hoofdstukken uit:
Parsudi Suparlan, The Javanese in Suriname, ethnicity in an
ethically plural society. Arizona State University, 1995
Aanbevolen literatuur:
Sidney Mintz en Richard Price, De geboorte van de
Afrikaans-Amerikaanse cultuur. Leiden, KITLV Uitgeverij,
2003.
Charietje C. Choenni en Chan E.S. Choenni, Sarnami
Hindostani 1920-1960, Worteling, identiteit en
gemeenschapsvorming in Suriname, Amsterdam, KIT
Publishers, 2012.
Artikelen uit:
Lila Gobardhan-Rambocus, Maurits S. Hassankhan en JerryL.
Egger, De erfenis van de slavernij. Anton de Kom
Universiteit, Paramaribo. 1995
Lila Gobardhan-Rambocus en Maurits S. Hassankhan,
Immigratie en Ontwikkeling, emancipatie van contractanten.
Anton de Kom Universiteit, Paramaribo. 1993
Literatuur deel II:
Rahim, Jennifer (2010) "Dougla, Half-doogla, Travesao, and
the Limits of Hybridity," Anthurium: A Caribbean Studies
Journal: Vol. 7: Iss. 1, Article 14.
Aisha Khan, What is “a Spanish”?: Ambiguity and “mixed”
ethnicity in Trinidad, in
79
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Kevin Yelvington (ed.), Trinidad Ethnicity, London, 1993.
Maisiah Noorman, Wil de echte Trinidadiaan nu opstaan?
Dougla-identiteit in postkoloniaalTrinidad 1962-2006,
Masterthesis Maatschappijgeschiedenis Faculteit der
Historische en Kunstwetenschappen, Erasmus Universiteit
Rotterdam, 2006
PETER WADE Rethinking Mestizaje : Ideology and Lived
Experience, J. Lat. Amer. Stud. 37, 239–257 f 2005
Cambridge University Press
Iris Marchand (2014) Dogla politics? Questioning ethnic
consociationalism in Suriname's national elections of 25 May
2010, Ethnic and Racial Studies, 37:2, 342-362
Ferne Louanne Regis, The Dougla in Trinidad’s
Consciousness, History in Action, Vol.2, no 1, April 2011.
Aanbevolen literatuur:
Iris Marchand, Being Dogla, Hybridity and Ethnicity in PostColonial Suriname, PhD thesis, University of Edinburgh,
2014.
Sangita Chari, “One together and one apart”, interracial
marriages between Indo-Trinidadian Women and AfroTrinidadian Men, MA thesis, University of Florida, 2005
SOC – 353 RELIGIE, CULTUUR EN SAMENLEVING (6 SP)
Inleiding:
Inhoud :
Sinds het ontstaan van de sociologie en antropologie is de
relatie tussen religie en samenleving een belangrijk
onderwerp van studie en onderzoek geweest. Decennialang
werd ervan uitgegaan dat “modernisering” noodzakelijkerwijs
“secularisering” inhoudt. Maar is dat wel zo?
Als we in Suriname en in de wereld om ons heen kijken, valt
niet te ontkennen dat de religies springlevend zijn ,terwijl er
toch sprake is van “modernisering”. De opkomst van de
zogenoemde “politieke Islam” en de snelle verspreiding van
het Pentecostalisme (in ons land meer bekend als “volle
evangelie”) zijn daar in het oog springende voorbeelden van.
Allereerst zal ingegaan worden op de vraag wat een religie is
vanuit sociologisch en antropologisch perspectief. Daarna zal
een beeld worden geschetst van zowel de historische
achtergrond van de religies die in Suriname prominent
80
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Doel:
Beginniveau:
Docenten:
aanwezig zijn, alsook van de vorm van deze religies zoals we
ze kennen in Suriname, zoals Hindoeïsme, Christendom,
Islam en Winti. Daarnaast geeft dit vak een verdieping van de
relatie tussen verschillende religies en de wijze waarop die
met “modernisering” omgaan.
Met dit vak wordt beoogd studenten kennis en inzicht te
geven in de invloed die religie(s) in de samenleving – in het
bijzonder de Caribische – hebben op ontwikkelingen die zich
daarin hebben voltrokken en voltrekken.
Culturele Antropologie, Cultuursociologie en Theorie van de
Samenleving
Drs. H. Jap A Joe ([email protected])
Mw. K. Algoe Msc ([email protected])
Spreekuur na de colleges en volgens afspraak
Didactische werkvormen:
Hoor-, werk- en discussiecolleges
Toetsingsprocedure:
Werkstuk gebaseerd op literatuurstudie en/of veldwerk
Literatuur :
Bowie, Fiona. (2006), Anthropology of Religion, in: Robert
A. Segal (ed.), The Blackwell Companion to the Study of
Religion. Blackwell Publishing. pp3-25.
Gtave Davie. (2006), Sociology of Religion, in: Robert A.
Segal (ed.), The Blackwell Companion to the Study of
Religion. Blackwell Publishing. pp 171-193.
Hoofdstukken uit:
Linda Woodhead, Paul Fletcher, Hiroko Kawanami & David
Smith, Religions in the Modern World. Routledge (2002)
Harold, Jap-A-Joe, Afro-Surinamese renaissance and the rise
of Pentecostalism, in Exhange Journal of Missiological and
Ecumenical Research, Volume 34, Number 2, 2005, pp. 134148
Harold Jap-A-Joe, , Peter Sjak Shie & Joop Vernooij, The
quest for respect, religion and emancipation in 20th century
Suriname, in: Rosemarijn Hoefte en Peter Meel (eds.), 20th
CENTURY SURINAME; continuities and discontinuities in a
new world society Kingston, Ian Randle Publishers, 2001
Hans Ramsoedh en Lucie Bloemberg, The institutionalization
of Hinduism in Suriname and Guyana, Leo Victor,
81
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Paramaribo, 1995.
Steven Vertovec, ‘Official’ and ‘popular’ Hinduism in thye
Caribbean: Historical and contemporary trends in Surinam,
Trinidad and Guyana, in: David Dabydeen and Brinsley
Samaroo (eds.), Across the Dark Waters, Etnicity and Indian
Identity in the Caribbean, London, 1996.
Aanbevolen literatuur
Deneulin, S. and Rakodi, C. (2011) Revisiting religion:
development studies thirty years on. World Development, 39
(1).pp. 45-54. ISSN 0305-750X
Edwin. Marshal, De interreligieuze dialoog in Suriname, ala
kerki bun?
SOC - 354 SOCIALE ONTWIKKELINGSSTUDIES II (6 SP)
Inleiding:
Centraal bij SOS II staan de theoretische en praktische
benaderingen mbt : Sociale verandering, Sociale bewegingen ,
de plaats en rol van Change Agents en Sociale Actoren in
een samenleving
Aan de orde komen thematische onderwerpen waarbij ook de
gastcolleges van ter zake deskundigen een belangrijke plaats
zullen innemen.
Vooralsnog is gekozen voor de volgende thema's:
Armoede problematiek, Sociale Ongelijkheid, MDG’s in
relatie tot Suriname.
Urban Development, Quality of Life in the Urban Society
Doelstelling:
Inzicht verkrijgen in de thematische onderwerpen in de
Surinaamse samenleving tegen de achtergrond van
ontwikkelingsvisies en -concepties. Aan het eind van de
cursus zal de student in staat moeten zijn zelfstandig
thematische vraagstukken betreffende een aspect van de
sociale problematiek te analyseren en oplossingsmodellen aan
te dragen.
De student zal zelfstandig een kritsche analyse moeten maken
van een aspect van de maatschappelijke problematiek in
Suriname en de sociale veranderingen die zich in de
samenleving voordoen en de gevolgen daarvan.
Docenten:
Mw. Nankoe MA
Dhr. Drs. S. MacAndrew
Mw. R. Burke Msc
Mw. Drs. L.Beek
Spreekuren : bij aanvang van het semester bekend
82
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
gemaakt, regulier: 1 uur spreekuur
na de colleges
Email
: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Indien mogelijk worden ook Gastsprekers uitgenodigd o.b.v.
de actualiteit van de thema’s.
Vereiste voorkennis:
Inleiding Sociologie
Ontwikkelingssociologie,
Sociaal Beleid,
Sociale Ontwikkelingsstudies I-HRD
Kennis van internet gebruik is vereist.
Werkvormen:
De verschillende onderdelen zullen in eerste instantie middels
hoorcolleges worden ingeleid. Bij dit vak zal de
kennismaking, confrontatie met actuele onderwerpen en
activiteiten centraal staan. Deelname aan workshops,
seminars, symposia etc zijn actieve werkvormen. Studenten
worden zoveel als mogelijk de gelegenheid gegeven de
opgedane en vaardigheden aslemede het interessegebied
vanuit de praktijk te leren kennen evenals om hun sociale
netwerk te ontwikkelen. Bij beperkte deelname
mogelijkheden zullen door de verantwoordelijke docent
selectie criteria worden toegepast.
Van de student wordt verwacht zoveel mogelijk te
participeren in de werkopdrachten en de studie opdrachten.
De studenten zullen ook opdrachten moeten uitvoeren waarbij
op verschillende websites informatie zal moeten worden
gezocht.
Wijze van toetsing:
1. Individueel werkstuk met presentatie (laatste week van elk
cursusblok) &
: 20%
Individuele opdrachten vb deelname aan workshops etc.
met rapportage
2. Openboek tentamen in de tentamenperiode aan het eind
van het semester : 80%
De werkstukken /presentaties zullen worden beoordeeld op:
- actualiteit en maatschappelijke relevantie;
- beheersing van de Theoretische achtergronden en principes
van Sociaal Beleid en de toepassing daarvan in relatie tot
het onderwerp;
- kwaliteit van de presentatie en de participatie van de
verschillende groepsleden.
83
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Literatuur:
Reader SOS ΙΙ- 1 en SOS ΙΙ- 2: mw. drs. L.Beek
SOC – 355 VERANDERMANAGEMENT (6 SP)
Inleiding:
Veranderingen zijn aan de orde van de dag; er zijn zowel op
micro, meso, als op macro niveau zoveel nieuwe dingen die
gebeuren; zowel binnen een organisatie als buiten. Anderzijds
wordt cultuur in toenemende mate beschouwd als de sleutel
tot verandering, vandaar dat we het als thema gehanteerd
wordt om de verandering bespreekbaar te maken tijdens het
college.
Verandering wordt binnen het vak zowel vanuit een
theoretische als een praktische invalshoek benaderd.
Verandermanagement wordt beschouwd als een methode om
bewust veranderingen binnen organisaties en groepen in de
samenleving te bewerkstelligen.
Doelstellingen:
Het college is bedoeld om BAMA-studenten inzicht te
verschaffen met betrekking tot veranderingen binnen
organisaties en samenleving; onderzoek vaardigheden te
stimuleren.
Voorkennis:
Studenten die participeren in dit college moeten het vak
“Organisatie en Management” gevolgd hebben.
Methode:
De duur van het college is 60 uur; het is interactief en vergt
een proactieve houding van studenten. Studenten worden
gestimuleerd tot zelfwerkzaamheid en zelfstudie. Er wordt
een programma samengesteld met een thema, aan de hand
waarvan theorieën worden besproken en wordt wekelijks
voorbereid. Tijdens college worden activerende werkvormen
gebruikt om het specifiek onderwerp bespreekbaar te maken.
Afronding college:
Ter afronding van het vak moeten studenten 1 tussentijdse
opdracht en 1 eindopdracht indienen. De 1e opdracht heeft
betrekking op literatuur onderzoek met betrekking tot het
verandervraagstuk. De opdracht moet in een essay worden
uitgewerkt en is een voorwaarde voor participatie in het 2e
deel van het college.
De eindopdracht is een onderzoeksverslag van een
groepsopdracht, waarvan details tijdens het college worden
besproken.
Studenten worden in groepsverband en individueel
beoordeeld. Groepswerkstuk wordt beoordeeld op basis van
84
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
mondelinge en schriftelijke presentatie.
Het eindcijfer is het gemiddelde van de essay, individuele
beoordeling en de eind opdracht
Docent:
Mw.drs.H.Yngard ([email protected])
Spreekuren volgens afspraak
Literatuur:
- Handboek verandermanagement: theorieën en strategieën
voor organisatieverandering By Anton J Cozijnsen, Willem
J. Vrakking; 2003, kluwer;
- Zoeken naar de kern van cultuurverandering, inzicht,
meten, sturen, Alexander straathof; 2009, Proefschrift;
- Van organisatie cultuurverandering en TKM naar
organisatie cultuur verandering met TKM. E. Broeders
2009, Master scriptie bedrijfswetenschappen. Hoofdstuk 3.
Overzicht van bestaande theorieën over organisatie cultuur
[pg. 11-23]. Overzicht van bestaande theorieën over het
veranderen van organisatiecultuur [pg. 24-35].
- Shein E, 2010, Organizational Culture and Leadership
- McKinsey 7S model
SOC - 356 METHODEN EN TECHNIEKEN VAN SOCIAAL
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IV: ONDERZOEKSPRACTICUM (6 SP)
Inleiding:
Bij dit vakonderdeel wordt de student theoretisch en praktisch
geconfronteerd met het totale onderzoeksproces van zowel
kwalitatief als kwantitatief onderzoek.
Studenten worden in groepsverband middels werkopdrachten,
discussies en evaluaties geconfronteerd met een verdieping en
de concrete toepassing van de kennis die bij M&T 1, II en III is
bijgebracht.
De
focus
ligt
op
mixed
method
onderzoeksontwerpen, waarbij kwalitatief als kwantitatief
onderzoek aanvullen. Aan de hand van literatuur en het
verrichten van concreet onderzoek wordt verduidelijkt dat
deze onderzoeksmethoden vaak complementair kunnen zijn
binnen een en hetzelfde onderzoeksproject.
Speciaal aandacht wordt gegeven aan praktische
vaardigheden zoals het plannen van onderzoek en het maken
van onderzoeksbudgetten.
Het vak wordt verzorgd in het 5e semester en is bedoeld als
voorbereiding op het empirisch onderzoek dat onderdeel is
van de Bachelorthesis welke in de laatste fase van de studie
wordt geproduceerd.
85
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Inhoud:
Het programma ziet er globaal als volgt uit:
A. De voorbereiding van het onderzoek tot de dataverzameling
- Probleemstelling en onderzoeksontwerp
- Onderzoeksplanning
- Concepten, variabelen & conceptueel model
- Populatie en steekproeftrekking
- Methoden van dataverzameling
- Constructie van meetinstumenten (vragenlijsten, topic
guides, etc.)
- Onderzoeksbegroting
B. Veldwerk
- Organisatie van veldwerk
- Dataverzameling (kwalitatief en kwantitatief)
C. Dataverwerking en -analyse: kwalitatieve en kwantitatieve
data
D. Presentatie & rapportage onderzoeksresultaten
E. Evaluatie
Doelen:
Aan het eind van het college:
- Kan de student een probleemstelling van middelmatige
complexiteit formuleren, gekoppeld aan een ruim theoretisch
kader
- Kan de student een research design maken voor een mixed
methods onderzoek
- Weet de student hoe een middelmatig groot onderzoek te
budgetteren, eenvoudige draaiboeken te maken, en hoe
zelfstandig veldwerk te organiseren
- Kan de student een middelmatige hoeveelheid kwalitatieve
en kwantitatieve data verzamelen
- Kan de student zelfstandig kwalitatieve en kwantitatieve
data verwerken en beschrijven / analyseren
- Kan de student een onderzoeksrapport schrijven
- Heeft de student meer inzicht in de eisen die in het werkveld
worden geëist voor wat betreft onder andere: professionele
communicatie met opdrachtgevers en anderen, het werken in
groepsverband, en het nemen van verantwoordelijkheid voor
eigen planning en uitvoering.
Beginniveau:
Methoden en Technieken 1, Statistiek,
Technieken 2, Methoden en Technieken 3
Docent:
Mw. Drs. J. Goede ([email protected])
Mw. Drs. R. Bhattacharji ([email protected])
Spreekuur volgens afspraak
Didactische werkvorm:
Hoor- en werkcolleges, discussiecolleges, workshops en
Methoden
86
en
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
practica
Presentieplicht:
Minimaal 80% van de bijeenkomsten (niet alleen regulier
colleges). Deelname aan practica (veldopdrachten) is verplicht.
Toetsingsprocedure:
Beoordeling van een door student(e) te maken groepsverslag
/onderzoeksrapport (1x)
Schriftelijk tentamen (2x)
Voor beide deeltentamens dient ten minste een 5,5 behaald te
worden. Het schriftelijk tentamen is een open boek tentamen,
dat sterk samenhangt met de uitgevoerde opdracht. Slechts
studenten die een werkstuk hebben ingeleverd, worden
toegelaten tot het schriftelijk tentamen.
Literatuur:
- Baarda, D., de Goede, M. en Teunissen, J. (2005),
Basisboek Kwalitatief onderzoek, Handleiding voor het
opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Stenfert
Kroese. Tweede, geheel herziene druk.
- Baarda, D., de Goede, M. en Teunissen, J. (2006),
Basisboek methoden en Technieken, Handleiding voor het
opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek. WoltersNoordhoff. Vierde, geheel herziene druk
Andere door de docent te verstrekken materiaal (handouts,
powerpoint presentaties, etc.)
SOC - 361 COLLECTIEVE BACHELORTHESIS BEGELEIDING(CTB):
VERPLICHT ONDERDEEL VAN HET
BACHELORTHESISTRAJECT
Inleiding:
In het laatste jaar van de bacheloropleiding Sociologie krijgen
de studenten het vak collectieve thesisbegeleiding. Studenten
die 96 studiepunten hebben behaald, het B-II certificaat
hebben behaald of ten minste alle hoofdvakken hebben
afgerond, mogen deelnemen aan CTB. Studenten zijn
verplicht het CTB traject te volgen, tenzij anders wordt beslist
door de RC.
Doelstelling:
Collectieve thesisbegeleiding stelt studenten in staat om als
groep het eerste traject van de bachelor thesis te doorlopen.
De student komt zelf met een idee over het onderwerp dat
87
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
hij/zij wil onderzoeken en over wil schrijven. Tijdens
collectieve thesisbegeleiding wordt de student geholpen om
het gekozen onderwerp af te bakenen. Daarnaast krijgt de
student handvaten om geschikte literatuur te zoeken over het
onderwerp, het formuleren van een probleemstelling en
subvragen, relevante theorieën te selecteren en het kiezen van
de juiste methoden en technieken die gebruikt zullen worden
tijdens het onderzoek. Dit alles moet uitmonden in een goede
en gedegen onderzoeksopzet aan het eind van CTB. Hiermee
is het fundament gelegd voor de bachelor thesis.
Inhoud:
Collectieve Thesis Begeleiding wordt verzorgd door een
aantal vakdocenten. De opbouw van de CTB module is:
1. Inventarisatie onderwerpen
2. Zoektocht door literatuur
3. Probleemstelling en subvragen
4. Theoretisch raamwerk
5. Methoden en technieken
6. Finalisering onderzoeksopzet en presentatie hiervan
Daarnaast staan we even stil bij oriëntatie veldwerk en
analyse van onderzoek, zodat de student handvaten krijgt om
in het veld bezig te zijn met zijn/haar onderzoek en deze
gegevens vervolgens te analyseren. De CTB colleges zijn
praktisch van aard. De student schrijft als het ware ‘on the
job’ een belangrijk deel van de thesis.
Zodra de student een gedegen onderzoeksopzet heeft houdt de
mentoring op en krijgt de student een begeleider toegewezen.
De student vervolgt met deze begeleider het thesis traject.
De Bachelor Thesis vormt de afsluiting van de Bachelor
opleiding. Het is een individueel werkstuk over een relevant
onderwerp op het gebied van de Culturele Ontwikkeling of de
Sociale Ontwikkeling. De Bachelorthesis vertegenwoordigt
een waarde van 12 studiepunten.
Coördinatie:
Dhr. J.Schalkwijk MSc ([email protected])
Spreekuur na de colleges en op afspraak
88
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
SOC - 362 MEDISCHE ANTROPOLOGIE (6SP)
Inleiding:
Medische Antropologie is de tak van wetenschap die zich
bezighoudt met het bestuderen van gezondheid, ziekte en
gezondheidszorg vanuit sociaal cultureel perspectief. Er wordt
bestudeerd hoe mensen ziekte ervaren, hoe zij daarover
communiceren; hoe zij hun gezondheid en die van anderen
proberen te beïnvloeden en hoe medische kennis en praktijken
in de gezondheidszorg worden geconstrueerd.
Inhoud:
1. Introductie: Basisbegrippen in de Medische Antropologie;
Etnisch-Culturele diversiteit in Suriname;
2. Theoretische oriëntaties in de med.antrop.: theoretische
benaderingswijzen en methodologie
(collectivistisch/individualistisch versus materieel/cognitief
perspectief
3. Toegepaste Med.Antrop.(accent op Suriname): medisch
pluralisme / alternatieve geneeswijzen c.q.alternatieve
genezers en specifieke ziekte beelden in cultureel
perspectief en interculturele communicatie in de
gezondheidszorg
4. Reproductieve gezondheid
5. Omgaan met Chronische ziekte
6. Psychische gezondheid
7. Telemedicine and the internet
8. Culturele factoren in epidemiologie
9. Medisch antropologie en global health
Doelstellingen:
Het vak Medische Anthropologie heeft tot doel studenten een
beeld te geven van de relatie tussen enerzijds cultuur en
anderzijds gezondheid en ziekte. Studenten verkrijgen
basiskennis, inzicht en vaardigheden mb.t.
1. De theoretische benaderingswijzen en methodologie binnen
de medische anthropologie
2. Toegepaste medische antropologie: specifieke
ziektebeelden in relatie tot cultuur
3. Thema’s in de gezondheidszorg gerelateerd aan
samenleving en cultuur.;
4. Medisch pluralisme / alternatieve geneeswijzen en
specifieke ziekte beelden in cultureel perspectief.
De studenten wordt een gevoeligheid voor culturele diversiteit
en de effecten hiervan op ziekte en gezondheid bijgebracht.
Tevens worden zij in staat geacht om medisch
anthropologische processen te herkennen en in beginsel te
analyseren
89
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Vereiste voorkennis:
Inleiding Culturele Antropologie en Algemene Sociologie.
Het gebruik van internet is vereist
Docenten:
1. Mw.drs.L.M.Monsels ([email protected])
Telefoon;465558 toestel 480, gebouw 21
Spreekuur na de colleges en volgens afspraak
2. Mw. J.G. Robinson MPH ([email protected])
Didactische werkvormen:
- Hoorcolleges
- Werkgroepen
- Discussie
In het eerste deel van het programma worden voornamelijk
hoorcolleges verzorgd. Aan de hand hiervan moeten
studenten in groepen een samenvatting en kritische analyse
(middels discussie) maken van de verschillende
hoofdstukken, waarbij aanvullende informatie middels
literatuur en / of internet verzameld wordt. De samenvattingen
worden eventueel gepresenteerd. De studenten krijgen ook 2
reflectie opdrachten die zij presenteren en bediscussiëren.
In het tweede deel ligt het accent op werkcolleges met als
eindproduct een groepswerkstuk dat eveneens wordt
gepresenteerd. Bij het werkstuk wordt een zelf gekozen
onderwerp vanuit medisch anthropologisch perspectief
bestudeerd.
Presentie tijdens de werkcolleges en presentaties is
verplicht.
Opdrachten
Reviewen van opgegeven literatuur
Reflectie opdrachten (2x)
Groepspaper
Presentaties
Werkwijze
- Interactieve colleges o.b.v. presentatie docent
- Thuisopdrachten (reviews, reflecties en groepspaper)
- Presentaties reviews en reflectie opdrachten
- Plenaire besprekingen van opdrachten
Toetsingsprocedure:
Presentatie van de 2 individuele opdrachten en het schrijven
van een groepspaper over een door de studenten gekozen
onderwerp op het gebied van de medische antropologie. Voor
de groepspaper moet minimaal 5.5 behaald worden.
90
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Verplichte literatuur:
- Helman,Cecil (2007), G,Culture,Health&Ilness; TransAtlantic Publications,
- Samovar,L.and Porter (2001),R.,Intercultural
Communication, A Reader,.Wadsworth,USA,
- Terborg,J. (2001), Sexual Transmitted diseases in the
Hinterland of Suriname,Paramaribo
- Aneshensel C and Phelan J (2006), Handbook of the
Sociology of Mental Health, New York
- Hardon A, e.a.(2001), Applied Health Research Manual;
Anthropology of Health and Health Care, USA
- DVD: Unnatural causes: Is inequality making us sick?
Aanbevolen literatuur:
- Hardon, Samovar and Porter, 2012, Communication
Between Cultures, International Edition
- Edwin McDaniel & Larry A. Samovar, 2014, Intercultural
Communication, a reader, Cengage Learning, Inc, 14th
Revised edition
- Boot J.M.D., Klinkert J.J. 2012, Inleiding in de Medische
Sociologie, 7e geheel herziene druk, van Gorcum
- Internet gebruik vereist (opzoeken van recente artikelen op
het gebied van Medische Antropologie)
- Nader op te geven literatuur door de docent
91
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
4.DOCENTENBESTAND STUDIERICHTING SOCIOLOGIE 2015-2016
Docent
Sociologie
Mw. Drs. J. Artist •
Drs. R.Soentik
•
•
•
Mw. Drs. L.
Beek/ Drs. S.
macAndrew
Mw. Drs. Beek /
Mw. M. Nankoe
Msc./ Drs. S.
MacAndrew/ Mw.
Drs. R. Burke
Mw.Drs. L.
•
Lewis/ Mw.M.
Nankoe Msc
Mw.Drs.L Lewis •
Mw.Drs.W.
Ventura
Vak(ken)
Email
Aantal
uren
30/30
Semester
Culturele Antropologie deel 1
en 2
Algemene Economie
Ontwikkelings Economie
Human Resource
Development
[email protected]
30
30
40
1
4
4
Soc.Ontw.Studies II
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
60
5
Ontwikkelingssociologie
[email protected]
[email protected]
60
3
Globalisering
Taal, Cultuur en Samenleving
[email protected]
[email protected]
40
60
4
4
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1/2
Ir. R. Assen/
Mw.Drs.S. Koole
•
Statistiek І en ІІ
[email protected]
[email protected]
60/30
10/10
1/2
5/6
Mw. M. Sumter
MSc.
Mw.Drs.N
Gooding /Mw.
Drs. C. Jurgens
Mw. Drs. M. de
Bies
Mw.Drs. H.
Yngard
•
[email protected]
60
1
•
Wetenschaps filosofie en
Methodologie
Algemene Sociologie
[email protected]
[email protected]
60
1
•
Theorie van de samenleving
[email protected]
60
2
•
•
•
•
[email protected]
60
6
3
5
[email protected]
60
3
•
Beleid en Planning
Verandermanagement
Cultuur en Beleid
Cultuur, Organisatie en
Management
Gender & Ontwikkeling
[email protected]
60
4
•
•
•
Cultuur &Ontwikkeling
NGO’S & Ontwikkeling
Community Development
[email protected]
60
30
60
4
4
4
•
•
•
•
Projectontwikkeling
Intellectuele Vaardigheden
Sociale Psychologie
Historische Sociologie
[email protected]
[email protected]
60
60
30
60
3
1
2
3
Dr. P.Zuurbier
Mw. Dr. J.
Terborg
Drs. S. Emanuels
Drs.H.Gezius /
Mw.Drs. C.
Jurgens
Drs. H. Gezius
Mw.Drs. E.
Ng A Foe
Drs. H.
Jap A Joe/
Mw. Drs. M de
Bies
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
92
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Drs. H.
Jap A Joe/
Mw. Drs. M de
Bies
•
•
Drs. H. Jap A Joe/ •
Mw. K. Algoe
Msc
Cultuurstudies I: groepen in
diaspora
Cultuurstudies II
[email protected]
[email protected]
60
60
4
5
Religie, Cultuur &
Samenleving
[email protected]
[email protected]
60
4
[email protected]
60
4
•
Sociaal Beleid
•
Taalvaardigheid
[email protected]
60
1
•
Suriname & Regio
[email protected]
30
2
J.Schalkwijk MSc • SPSS
• Coördinatie Collectieve Thesis
Begeleiding
• Coördinatie Onderzoek
Mw. Drs.
• Cultuursociologie
L.M.Monsels/
Mw.K.Algoe Msc
[email protected]
30
3
[email protected]
60
3
Mw. Drs.
•
L.M.Monsels/
Mw. J. Robinson
Msc
J.Schalkwijk MSc •
Mw.Drs.N.
Gooding/
Mw.Drs.C.
Jurgens/
Mw.Drs.M.
Sumter/
Mw. Drs M.de
Bies/
Mw.Drs.R.
Riedewald/
Mw.Drs.T.Sno
Mw. Drs. J.
Rellum
[email protected]
60
5
60
5/6
Mw. Drs.A.Forst
Cumberbach
Mw. Drs. J.
Rellum
Mw. J. Samson
Medische Antropologie
[email protected]
[email protected]
Collectieve Thesisbegeleiding
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Mw. Drs. R.
Norden/ Mw. Drs.
R. Bhattacharji
Mw. Drs.N.
Gooding
Mw.Drs.J. Goede/
Mw. Drs.R.
Bhattacharji
Mw.Drs.C.
Jurgens /
•
Methoden en Technieken 1
[email protected]
60
2
•
Methoden &Technieken II
[email protected]
[email protected]
30
3
•
Methoden & Technieken 4
[email protected]
60
5
•
•
Richtingscoördinator
Coördinator Demografie
30
2
[email protected]
[email protected]
93
Studiegids Sociologie Bachelor programma cohort 2015-2016
-------------------------------------------------------------------------------
Secretarieel-administratieve medewerker Sociologie:
Mevrouw Naomi Belgrave: [email protected]
Studenten Administratie:[email protected]
Studenten vertegenwoordigers
Naam
J. Misiekaba (studentencie)
Vientha Perea (2011-2012)
Shanillia Ishaak(2012-2013)
Chalisua Dameri (2013-2014)
Fallon Morgenstond(2014 -2015)
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]/
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Telefoon
8678092
8530029
8733184
8268067
8667726
94
Download