PowerPoint Presentation - Vlaams Centrum Schuldenlast

advertisement
Studiedag 04.12.2012
Let op, gezondheid kost ook geld
Praktijkvoorbeeld: Hoe kan de brug gelegd worden
tussen de (gezondheids)zorgsector en de
welzijnssector?
Een voorbeeld van samenwerking tussen het Ziekenhuis
Oost-Limburg en het OCMW van Genk
Stamatia Goygogiannis, juriste schuldbemiddeling OCMW Genk
Elke Panis, financieel directeur ZOL Genk
OVERZICHT
Historiek
Voorstelling ZOL
Opdrachtverklaring
Werking
Voorstelling OCMW
Opdracht en hulpverlening
Samenwerking OCMW – ZOL
HISTORIEK OCMW
Caritatieve hulp als een “gunst”
Een gewaarborgd “recht” vanuit de Commissies van Openbare
Onderstand (COO): van armenzorg naar welzijnszorg
Organieke Wet 08.07.1976 – OCMW
 OCMW verleent wettelijk afdwingbare hulpverlening,
maatschappelijke dienstverlening voor iedere burger
“Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn – het OCMW –
garandeert aan elk persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening,
die hem/haar in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid”
 neemt autonoom beslissingen
HISTORIEK OCMW GENK - ZOL
1936: Oprichting Sint-Jansziekenhuis
1974: Opening rustoord Herfstvreugde
1975: Opening rustoord Heiderust
1983: Nieuwe Sint-Jansziekenhuis
1996: Officiële splitsing OCMW en Sint-Jansziekenhuis
Het ziekenhuis maakt, ingevolge een fusie van drie
ziekenhuizen, deel uit van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)
ZIEKENHUIS
OOST-LIMBURG
Sint-Jan
1936
start Weg naar As
‘COO’-ziekenhuis
1983
verhuis Schiepse Bos
sterke uitbreiding
Sint-Barbara
1957
‘mijnwerkerslongen’
revalidatie
1970
evolutie naar
algemeen ziekenhuis
André Dumont
1928
verzorging mijnwerkers
1968
omvorming tot vzw
1973
bouw nieuw gedeelte
Gefusioneerd in december 1995 tot een autonome verzorgingsinstelling
“Ziekenhuis Oost-Limburg”
ACTIVITEIT
811
bedden
33.991
opnames
33.785
dagklinische opnames
32.014
operatiekwartier
2.190
bevallingen
43.544
spoedgevallen
485.790
ambulante patiënten
312.302.889 € omzet
OPDRACHTVERKLARING
Goede, kwalitatieve zorg, toegankelijk voor iedereen
Maar ook!
Financieel gezond blijven
-
Steeds conventietarieven
-
Nooit supplementen 2P kamers gehad
-
Terughoudend in supplementen 1P kamers en
pseudonomenclatuur
-
Leren uit financiële klachten via ombudsdienst
PREVENTIEF
VOOR DE OPNAME
NA DE OPNAME
OP MOMENT VAN
OPNAME
TIJDENS DE OPNAME
VOOR DE OPNAME
VOOR DE OPNAME
-
Duidelijk informeren:
-
prijsindicaties
-
Telefonisch
-
Website
VOOR DE OPNAME
-
Duidelijk informeren:
-
Financiële dienst geeft bijkomende info
-
STEEDS in overleg met artsen !!!
VOOR DE OPNAME
-
Vooropname :
VOOR DE OPNAME
-
Opnameverklaring
VOOR DE OPNAME
Verzekerbaarheid?
-
Belgische mutualiteit
-
Nederlandse zorgverzekeraar
-
Buitenlandse patiënten anders dan Nederlands (EU Burgers
zonder verzekeringskaart, …): schuldbekentenis
-
Voorschotprocedure
-
illegalen, asielzoekers : OCMW
VOOR DE OPNAME
OP MOMENT VAN
OPNAME
OP MOMENT VAN OPNAME
-
Duidelijk informeren
- Onthaalbrochure
OP MOMENT VAN OPNAME
-
Duidelijk informeren
- Opnameverklaring
• Kamer alleen
• Voorschot
OP MOMENT VAN OPNAME
-
hospitalisatieverzekering?
= verantwoordelijkheid patiënt
maar! Patiënt hier op attent maken, zeker bij privaatkamer
contracten met aantal hospitalisatieverzekeringen zodat factuur
rechtstreeks naar verzekering kan gestuurd worden.
OP MOMENT VAN OPNAME
-
Is de verzekerbaarheid van de patiënt in orde?
 zie ook ‘voor de opname’
 spoed versus gepland
spoed
- eerst opnemen, later checken
gepland (en niet urgent!)
- eerst checken, later opnemen
 steeds in overleg met de arts!
VOOR DE OPNAME
OP MOMENT VAN
OPNAME
TIJDENS DE OPNAME
TIJDENS DE OPNAME
-
Als via spoed
 verzekering nog checken
evt contact met de patiënt (in overleg met patiëntenbegeleiding)
‘zoeken naar garantie’
OCMW
- ‘dubieuze’ Belgische verzekerden (niet in regel)
- onderstandswoonst
TIJDENS DE OPNAME
-
Geen telefonie als verzekerbaarheid niet in orde
-
Geen 1 P kamer als verzekerbaarheid niet in orde
VOOR DE OPNAME
NA DE OPNAME
OP MOMENT VAN
OPNAME
TIJDENS DE OPNAME
NA DE OPNAME
-
Factuur
Moeilijk leesbaar,
maar wettelijk opgelegd
NA DE OPNAME
-
Duidelijke informatie over de factuur
-
Telefonisch (facturatie)
-
Loket (financiële info)
NA DE OPNAME
Rappeleringsprocedure
verzenden factuur
1e en 2e rappel (> 4 € - geen rappelkosten)
laatste waarschuwing
 > 500 €
 telefonisch / aangetekend schrijven
NA DE OPNAME
contact OCMW
(actieve dossiers, bemiddeling en/of budgetbeheer
/ budgetbegeleiding)
doel = deurwaarder en extra kosten vermijden!
deurwaarder
1) minnelijke schikking (+ kosten (12,5 – 50 €))
2) dagvaarding mits akkoord ziekenhuis
NA DE OPNAME
Rappeleringsprocedure
- kan altijd leiden tot:
* extra betalingsuitstel
* afbetalingsplan
* instap in collectieve schuldbemiddeling
- bij betwisting kan dossier ‘on hold’ gezet (om kosten te vermijden)
- eventueel afboeking / oninvorderbaar
NA DE OPNAME
Quid nieuw bezoek bij openstaande schulden?
-
naar dienst financiële info
-
onderscheid spoed versus gepland (en niet urgent)
-
geen telefoon
-
geen privaatkamer
CIJFERS
enquête dubieuze debiteuren Zorgnet Vlaanderen
Patiënt beschermen tegen hoge kosten voor
de opname,
samen zoeken naar oplossingen tijdens en
na de opname.
cliëntenperspectief
intern perspectief
financieel perspectief
innovatieperspectief
KERNTAKEN
 bestaanszekerheid
 sluitstuk van de sociale zekerheid
 herintegratie
Lokaal verankerd
Omvangrijk takenpakket
Curatief en preventief
Dus zowel laatste vangnet als wipplank
1.
Missie-visie
Strategisch meerjarenplan
Financieel meerjarenplan
Budget
2.
Kritieke succesfactoren
&
Kritieke bedrijfsprocessen
Verbetermanagementsysteem
Sociale dienst
6. Interne communicatie verbetermanagement
Alle inwoners
met prioritaire
aandacht voor
kansarmen en
ouderen
Vergaderingen
Overlegcomités
- Procesbewakers
- Stuurgroep
kwaliteitszorg
- Projectwerking
Rechtenonderzoek
en dienstverlening
5.
Analyse en rapportering
Beleid
&
Financiële en
materiële
hulpverlening
Hulpverlening aan
specifieke
doelgroepen
3.
Psycho-sociale
hulpverlening
Resultaat
Organisatie
2.
OCMW
handboek
Protos
Tewerkstelling en
trajectbegeleiding
4.
Invoer en datakoppeling
Schuldbemiddeling
3.
Evaluatie
- Strategisch meerjarenplan
- Financieel meerjarenplan
- Budget
- Kwaliteitseisen
Bevraging:
- Interne en externe klanten
Intern overleg
en
samenwerking
Extern overleg
en
samenwerking
Logistiek
Administratie
Infrastructuur
P&O
Facilitaire
diensten
Financiële dienst
1. Plan
2. Do
3-4 Check
5. Act
6. Communicatie
STRUCTUUR
Binnen de sociale dienst van het OCMW van Genk treffen we zeven
procesteams:
Rechtenonderzoek en dienstverlening
Hulpverlening aan specifieke doelgroepen
Psychosociale hulpverlening
Categoriale hulpverlening
Tewerkstelling en trajectbegeleiding
Financiële en materiële hulpverlening
Schuldbemiddeling => erkende instelling schuldbemiddeling




Toegankelijk voor elke burger
Informatieverstrekking
Gerichte, correcte doorverwijzing
Rechten en voordelen optimaal benutten
VASTSTELLING
Een van de belangrijkste opdrachten van OCMW: financiële
dienst- en hulpverlening aan individuen en gezinnen met een
laag inkomen
Ondanks grote inspanningen op dit vlak:

•
•

•
•

Schuldenproblematiek neemt toe
17% meer dossiers LAC elektriciteit in 2011
Stijging globale schuldhulpverlening met 5% in 2011
Meer moeilijkheden om in basisbehoeften te voorzien
Stijging aantal mensen met leefloon in 2011 als gevolg van de crisis
Basisbehoeften grote hap uit gezinsbudget
Onder andere gezondheidszorgen – steeds aanwezig, in elk dossier
Ook strategische opdracht niet vergeten
Samen moeten we heel wat creatieve oplossingen kunnen
bedenken!
HULPVERLENING
Wat kan het OCMW doen met gezondheidsschulden?
Uitputten rechten
Normenkader terugvorderbare steun
Schuldhulpverlening
 Bemiddeling afbetalingsplan
 Budgetbegeleiding
 Budgetbeheer
 Collectieve schuldenregeling
HULPVERLENING
Uitputten rechten i.f.v. gezondheidsschulden
 Verzekerbaarheid: aansluiten en regulariseren
 Verhoogde tegemoetkoming
 OMNIO
 Maximumfactuur
HULPVERLENING
Normenkader – uitgewerkt kader voor terugvorderbare
financiële steunverlening
Uitgangspunten
 Wettelijk bepaalde hulpverlening
 Daarbovenop steunverlening OCMW-Wet
 Basispakket vertrekkende van de bedragen leefloon en
gerelateerd aan de inkomensbron van de steunvrager
met de bedoeling zijn bestaanszekerheid te garanderen
 Op basis van individueel sociaal onderzoek
 Steeds na rechtenonderzoek
HULPVERLENING
Normenkader:
Medische kosten
 Tussenkomst dokterskosten
 Tussenkomst medicatie
 Tandverzorging/orthodontie
 Bril/lenzen
 Tussenkomst in kosten babyvoeding
 Aanvullende ziekteverzekering / zorgverzekering /
hospitalisatieverzekering
 Ziekenhuisrekeningen > samenwerkingsovereenkomst
ZOL
SAMENWERKING ZOL (I)
Samenwerking binnen schuldhulpverlening
 Doel: afbetalingsregeling verkrijgen en voorkomen van
extra (gerechtsdeurwaarder)kosten
 Overzicht schuld verkrijgen
 Bij aanvraag financiële steun voor een rekening ZOL of
vanuit een budgetbegeleiding, -beheer of collectieve
schuldenregeling
 Bemiddeling door maatschappelijk werker in overleg
met cliënt – haalbaar afbetalingsplan
 Ondertekening schuldbekentenis
SAMENWERKING ZOL (II)
Samenwerking binnen schuldhulpverlening
 Stopzetting inningsprocedure ZOL bij opvolging
afspraken afbetalingsplan
 Kosten gerechtsdeurwaarder kunnen ten laste worden
genomen door ZOL mits afbetalingsregeling
gerespecteerd
 Vlotte samenwerking
 Haalbare afbetalingsplannen
 Facturen worden betaald
SAMENWERKING ZOL (III)
Samenwerking asielzoekers/LOI-bewoners/personen zonder
wettig verblijf
 Doel: toegang tot gezondheidszorg voldoende mogelijk
maken >< overconsumptie afremmen
 ZOL > OCMW: medische attesten hoogdringendheid
voor personen zonder aansluiting ziekenfonds
 OCMW filtert op basis van rijksregister en verdeelt naar
bevoegd OCMW
 Binnen 45 dagen: aangifte POD MI ter vrijwaring van de
OCMW-rechten – opent terugvorderingstermijn van 1
jaar voor alle kosten die in dat jaar worden ten laste
genomen (jaarlijks verlengbaar)
SAMENWERKING ZOL (IV)
Samenwerking asielzoekers/LOI-bewoners/personen zonder
wettig verblijf
 Sociaal onderzoek door maatschappelijk werker:
aandacht voor eigen inkomsten, reisverzekeringen,
garantstelling door een derde persoon
 ZOL doet bij patiënt al navraag rond
verzekering/garantstelling/werkgever
 Mogelijkheid voorschot bij gewone
raadplegingen/opnames
 In geval van onzekerheid effectieve betaling: OCMW
doet ten vrijwarende titel aangifte zodat OCMW factuur
ten laste kan nemen indien betaling niet mogelijk
 ZOL is verantwoordelijk voor eventuele gerechtelijke
procedure
SAMENWERKING ZOL (V)
Samenwerking asielzoekers/LOI-bewoners/personen zonder
wettig verblijf
 Betaling factuur aan ZOL cfr. Terugvordering
 Terugvordering OCMW bij POD MI
 Laattijdige facturen worden niet betaald
 Krijgt patiënt met terugwerkende kracht aansluiting
ziekenfonds, terugvordering van ziekenfonds en
terugstorting POD MI
Download