Vraag en antwoord toepassing seniorenregeling in de vleessector

advertisement
Vraag en antwoord toepassing seniorenregeling in de vleessector
Voor wie geldt de seniorenregeling?
De seniorenregeling geldt voor iedere werknemer van 60 jaar en ouder in dienst van een bedrijf voor
wie deze cao van toepassing is. De seniorenregeling geldt vanaf de 1e dag van de maand waarin de
werknemer 60 wordt.
Waarom zijn er twee regelingen?
Sociale partners hebben gekozen voor twee regelingen om een ieder in staat te stellen om hiervan
gebruik te maken. Werknemers van 60 jaar en ouder die iets op het salaris willen inleveren kunnen
kiezen voor de regeling waarbij men 80% gaat werken en 90 % van het salaris krijgt, waardoor de
werknemer iedere week een dag vrij is. Omdat niet alle werknemers daartoe in staat of bereid zijn, is
er ook een regeling gemaakt waarbij werknemers van 60 jaar of ouder de mogelijkheid krijgen 90 %
te gaan werken, zonder salaris in te leveren. Deze werknemer kan er in overleg met zijn werkgever
voor kiezen om een halve dag per week of een dag per twee weken vrij te zijn.
Is de seniorenregeling verplicht?
Ja, deelname aan de seniorenregeling is verplicht voor iedere werknemer in vaste dienst die de
leeftijd van 60 jaar bereikt. Sociale partners vinden het belangrijk dat oudere werknemers voldoende
gelegenheid krijgen voor herstel en hebben daarom besloten om deelname aan de regeling verplicht
te stellen. Het is echter aan de werknemer om te kiezen voor de 80-90-100 regeling of (per 1 januari
2015) voor de 90-100-100 regeling.
Is een keuze voor een van beide regelingen definitief ?
Nee, de keuze is niet definitief. Een werknemer kan aan het begin van het kalenderjaar in overleg
met de werkgever van regeling veranderen.
Levert een medewerker bij gebruikmaking van de regeling naast zijn seniorendagen ook
(bovenwettelijk) vakantiedagen in?
De werknemer levert 2 bovenwettelijke dagen in.
Behoudt een werknemer recht op al zijn vakantie-uren?
Nee, het aantal verlofdagen wordt aangepast naar de werkelijke arbeidsduur. Indien men gebruik
maakt van de regeling 80-90-100, dan worden de vakantie-uren verminderd met 2 bovenwettelijke
vakantiedagen en vermenigvuldigd met een factor 0,8. Indien men gebruik maakt van de regeling
90-100-100 dan worden de vakantie-uren verminderd met 2 bovenwettelijke vakantiedagen en
vermenigvuldigd met een factor 0,9. Door de aangepaste arbeidsduur hoeft een werknemer immers
ook minder verlof op te nemen om vrij te zijn.
Wat betekent de gebruikmaking van de seniorenregeling voor ATV-uren?
ATV wordt alleen opgebouwd over de daadwerkelijk gewerkte uren. Een werknemer die gebruik
maakt van de seniorenregeling en ATV kent in het bedrijf, zal dit dus ook naar rato opbouwen.
Behoudt de werknemer zijn extra vakantiedagen vanwege een dienstverband langer dan 20 jaar?
Ja, de werknemer die 20 jaar of langer onafgebroken in dienst is behoudt zijn extra
vakantiedagen als hij gebruik maakt van de seniorenregeling. De extra vakantiedagen
worden opgebouwd naar rato van de werkelijke arbeidsduur.
Wat betekent de gebruikmaking van de seniorenregeling voor de betaling van
eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en ploegentoeslag?
Dit is afhankelijk van de gekozen regeling. In de regeling 90-100-100 verandert er hierin niets. In de
regeling 80-90-100 krijgt de werknemer de eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en ploegentoeslag
op basis van 90% uitbetaald.
Hoe wordt de pensioenpremie verdeeld tussen werkgever en werknemer, indien de
werknemer gebruik maakt van de seniorenregeling?
De pensioenpremie is gebaseerd op 100% en de verdeling tussen werkgever en werknemer blijft
gelijk.
Wat gebeurt er als een ingeroosterde seniorendag in een vakantie valt?
Voor een ingeroosterde dag, die in een vakantie van de werknemer valt, hoeft de werknemer geen
verlof op te nemen. De werknemer is dan immers al vrij.
Wat gebeurt er als een ingeroosterde seniorendag samenvalt met een officiële feestdag?
Conform artikel 13 lid 4 mag een roostervrije dag niet samenvallen met een officiële feestdag. De
seniorenregeling betreft ook ingeroosterde vrije dagen. Deze mogen dus niet samenvallen met een
feestdag.
Wat gebeurt er met de ingeroosterde vrije seniorendagen bij ziekte?
De ingeroosterde dagen worden bij ziekte geacht te zijn benut. De ingeroosterde seniorendagen
vervallen en kunnen niet opgespaard worden.
Wanneer is sprake van overwerk voor een werknemer in de seniorenregeling?
Ingeroosterde seniorendagen tellen voor de bepalingen in de cao die zien op overwerk als werkdag.
Een werknemer die al in deeltijd werkt wil ook gebruik maken van deze regeling. Kan dat?
Dat kan, deeltijdwerkers hebben naar rato dezelfde rechten als voltijdwerkers. De regels van de
gekozen seniorenregeling worden in dat geval toegepast op het huidige parttime percentage. Wel
blijft de eis staan dat de dagen die opgenomen worden in het kader van deze seniorenregeling halve
of voltijdsdagen dienen te betreffen.
Download