GEZAMENLIJK PERSCOMMUNIQUE VAN DE BELGISCHE

advertisement
GEZAMENLIJK PERSCOMMUNIQUE VAN DE BELGISCHE, DE FRANSE EN DE
LUXEMBURGSE STAAT BETREFFENDE DEXIA
Ondertekening van een overeenkomst
Na toestemming van de Europese Commissie op datum van 19 november 2008, hebben de
Belgische, Franse en Luxemburgse Staat vandaag met Dexia een overeenkomst ondertekend die
de uitvoeringsvoorwaarden regelt van het plan betreffende de tijdelijke garantie die de drie Staten
aan Dexia hebben verleend.
Die overeenkomst omschrijft de praktische uitvoeringsbepalingen van het Protocolakkoord dat op
9 oktober tussen de drie Staten werd gesloten, in aanwezigheid van Dexia. Krachtens dat protocol
hebben de drie regeringen zich gezamenlijk ertoe verbonden een garantiemechanisme op te zetten
dat de financieringen van Dexia NV, Dexia Bank België, Dexia Crédit Local de France en Dexia
Banque Internationale Luxembourg dekt.
De garantie dekt de verplichtingen van Dexia jegens de kredietinstellingen en de institutionele
tegenpartijen, alsook de obligaties en de overige schuldbewijzen uitgegeven ten behoeve van
diezelfde tegenpartijen, mits die verplichtingen, obligaties of schuldbewijzen vervallen vóór
31 oktober 2011 en werden aangegaan, uitgegeven of vernieuwd tussen 9 oktober 2008 en
31 oktober 2009.
Download