Zondagsbrief Protestantse wijkgemeenten 3Wijken

advertisement
Z O N D A G S B R I E F
Protestantse wijkgemeenten 3Wijken
Zesde zondag van Pasen 1 mei 2016
Voorganger: ds S. Janse
Ouderling:
Ron Spruit
Diaken:
Margreet van der Ploeg
Organist:
Walter van den Brom
Lector:
Anette de Groot
Kosters:
Bram Dekker,
Jan Sinke
Beamist
IJsbrand Roelants
VOOR DE DIENST
Muziek
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Stilte (als voorbereiding op de dienst)
INTREDE
Met het licht voorop komen de ambtsdragers binnen
Aansteken van de Paaskaars
Muziek
De stilte wordt doorbroken door een kort stuk muziek
dat de toon van de dienst zet (Hierna gaan we staan.)
Bemoediging en Groet
Lied/Psalm 67: 1, 2, 3 (Hierna gaan we zitten.)
Gebed om ontferming en vergeving
Lied/Psalm 33:5
Woord van vergeving
Lied/Psalm 33:7
Lezing van de geboden
Lied/Psalm 33:8
Kinderen in het midden
Samen met de kinderen zingen we een kinderlied. Daarna vervolgen de kinderen de dienst in hun eigen ruimte.
Daar geven ze aan een eigen doel, de MAF (Mission
Aviation Fellowship). Geeft u hun wat geld mee?
Lied: Een vader had twee zonen 1, 2, 3 van Hanna Lam
DE SCHRIFT
Lezing Hosea 11:1-3; 8-9
Lied/Gezang 648: 1, 2, 3
Lezing Lucas 15:1-2, 11-32
Ter afsluiting van de lezing:
L
Woorden van de Heer
G
wij danken God.
Lied/Gezang 709:1, 2, 3, 4, 5
Uitleg en verkondiging
Muziek
Lied/Gezang 723: 1, 2
GEBEDEN EN GAVEN
Bloemengroet
Predikant deelt mee naar wie de bloemen gaan en
vraagt wie ze wegbrengen wil.
Gebeden
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk onze
vader
Inzameling van de gaven.
1e collecte: St. Joods monument Driebergen
2e collecte: voor het werk van de kerk.
Tijdens de collecten komen de kinderen terug van de
kindernevendienst.
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied 708: 1, 6
Zegen
V
De Heer zegene u en behoede u,
de Heer doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig,
de Heer verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.
G.
Amen, amen, amen. (gezongen)
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de
hal van Nieuw Salem. Er is koffie, thee en frisdrank.
_____________________________________________
MEDEDELINGEN
Bij de collecte: St. Joods monument Driebergen:
Nu het monument is gerealiseerd komt de instandhouding aan de orde: het duurzaam onderhoud van het monument. De jaarlijkse kosten en het hoge eigen risico
leidde tot het besluit dat gestreefd wordt naar een reserve om bij calamiteiten het monument te kunnen laten herstellen. Verder het verzorgen van educatieve activiteiten/projecten voor scholen in de regio alsmede
bewoners en bezoekers van Driebergen-Rijsenburg.
Overdracht en behoud van kennis en waarden betreffende houding ten opzichte van Joden en andere volkeren wordt benadrukt. Uw giften blijven nodig om deze
jaarlijkse kosten te kunnen blijven financieren.
Jordanië, actief en cultureel
Een goede kennis van Hans Baart organiseert een bijzon
dere reis naar Jordanië. Ze vermoed dat gemeenteleden
uit Driebergen misschien ook wel interesse hebben. Het
gaat om een 13-daagse groepsreis van 30 september
t/m 12 oktober 2016. Wat je gaat doen? Wandelen in
de spectaculaire kloof van Wadi Dana, lopen naar de kopermijnen van Feynan, drijven in de Dode Zee, beroemde plaatsen bezoeken als Petra, de Vallei van de Maan,
de berg Nebo waar eens Mozes stond, de doopplek in
de Jordaan, je gaat met een jeep door de woestijn van
Wadi Rum, maakt een kamelenrit, e.d. Wie interesse
voelt opkomen: neem contact op met Annie Doornink
([email protected] of 0348-565743).
Dringend Begeleiders gezocht Uitje Café Goedenavond 25 juni
Deze zomer gaan we met de gasten van Café Goedenavond een dagje uit: op zaterdag 25 juni bezoeken we
het Spoorwegmuseum in Utrecht. We verheugen ons
erop! We kunnen echter niet zonder mensen die als
begeleiders met ons meegaan. Daarom: wie gaat er met
ons mee? Aanmelden graag bij Wijke Greydanus, tel.
0343-445655 of [email protected]
4 mei
De herdenking van 4
mei in Driebergen begint in de kerk op het
Kerkplein met een algemene herdenkings bijeenkomst voor iedereen in ons dorp (19.0019.30 uur). Het thema
is ‘Het kind van de rekening’. Net als ouderen
zijn kinderen vaak dat
kind van de rekening wanneer gewapende strijd of zelfs
oorlog uitbreekt. We staan stil bij
het verhaal van een Joodse mevrouw die kind was in de Tweede
Wereldoorlog en ondergedoken
was in Driebergen. Verder horen
we het verhaal van een gezin dat
enige tijd geleden voor oorlog
moest vluchten en nu in Driebergen woont. Daarna gaan we in
een stille optocht via het Joods
Monument naar het Algemeen Monument, waar de
burgemeester een toespraak hoopt te houden.
Mededelingen Zending, Werelddiaconaat,
Ontwikkelingssamenwerking
Noodkreet: 10 miljoen mensen in Ethiopië bedreigd
door honger en dorst! Het heeft de media nog niet bereikt, er is geen landelijke actie, maar de nood is er
daarom niet minder om. Kerk in Actie heeft het netwerk
in Ethiopië om NU actie te ondernemen. Dat willen wij
graag ondersteunen met een extra collecte op zondag 8
mei.
Ethiopië kampt met de ergste droogte in 30 jaar. Meer
dan 80 procent van de bevolking is afhankelijk van landbouw voor voedsel en inkomen. Door de invloed van El
Niño is de regen uitgebleven waardoor waterbronnen
leeg zijn, de oogsten mislukt en veel vee gestorven. Het
aantal mensen dat in directe nood is en honger heeft –
waarvan nu al meer dan 400.000 kinderen - ligt al hoger
dan in 2011, toen de Hoorn van Afrika ook leed onder
de aanhoudende droogte. Het is tijd om in actie te komen voordat er nog veel meer slachtoffers vallen. Normaliter komt extreme droogte maar eens per decennia
voor. Door klimaatsveranderingen is dit al de derde
keer in korte tijd!
Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk extra hulp
aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen,
(zwangere) vrouwen en ouderen. Het belangrijkste doel
is honger tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink) water d.m.v. het verstrekken van voedsel en vee, extra behandeling van ondervoedde kinderen, het slaan van nieuwe waterbronnen en repareren van beschadigde bronnen. Het rampen preventie programma - hiermee worden mensen
voorbereid op rampen en getraind om risico’s te verkleinen - loopt door.
Ook is uw gift welkom op NL47RABO038.52.53.818,
t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen, o.v.v. Ethiopië.
Voor zover mogelijk zal ZWO de opbrengst verdubbelen. Meer informatie op
http://www.pgdriebergen.nl/zwo
Bezoek uit Rwanda
Samuel Gakwandi van de organisatie Mwana Ukundwa
komt naar Driebergen. Hij is in Nederland voor gesprekken met Kerk In Actie.
Mwana Ukundwa draagt zorg voor wees- en straatkinderen. Ze zijn begonnen in 1995, een jaar na de verschrikkelijke oorlog, met de opvang van weeskinderen.
Daarna ook straatkinderen. Mwana Ukundwa zorgt er
voor dat kinderen een plek krijgen in een gezin (soms
familie, soms buren of andere welwil-lende mensen),
zorgt voor o.a. extra voedsel, schooluniform, leermiddelen. Ook zijn er opleidingen voor tieners en jong volwassenen en een wekelijks programma voor alle kinderen
(sport en spel, muziek, bijbelverhalen, enz.). De hulp is
niet alleen voor het kind, maar ook voor het gezin, de
school, soms een deel van de stad of dorp. De omgeving
heeft dus ook baat bij de hulp.
Wij ontmoeten Samuel op donderdag 12 mei om 20.00
uur in Nieuw Salem. Graag opgeven voor 2 mei op
[email protected].
De ZWO giftenronde 2016 gaat weer van start.
Projectvoorstellen voor vanuit de wijkgemeenten zijn
van harte welkom. Graag indienen voor 31 Mei!
Ook dit jaar geeft de Commissie ZWO weer een aantal
giften aan projecten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Dit
wordt mogelijk gemaakt door de ZWO inkomsten ten
tijde van Kerk Balans en speciale giften en legaten.
In deze ronde kunt ook u, als gemeentelid, een project
inbrengen. Misschien bent u persoonlijk geraakt door of
betrokken bij het werk van een bepaalde organisatie/stichting die werkt op het gebied van ZENDING, WERELDDIACONAAT of ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.
Het gaat om projecten in het buitenland!
Het is belangrijk dat werkwijze, doelstellingen en financieringsstromen van de organisatie/stichting en het ingediende project duidelijk zijn en gericht op de zwakkere groepen in kerk en samenleving. Het helpt als de organisatie/stichting die het project uitvoert een website
heeft. Indien nodig zal nadere informatie ingewonnen
worden bij u als de aanvrager.
Wat wij van u willen weten is waarom u aandacht
vraagt voor dit bepaalde project, wat u ondersteunt wilt
zien. Dus graag Naam en (bank) gegevens van de uitvoerende organisatie/stichting; beschrijving van het
specifieke doel; e-mail en website. Naam en telefoonnummer/e-mail van u als aanvrager. Wij hebben de
aanvraag het liefst per e-mail op [email protected].
Maar als dat niet mogelijk is kunt u het sturen/brengen
naar het ZWO postadres: Commissie ZWO, De Lei 86
3971, CA Driebergen.
Wij zijn weer heel benieuwd welke projecten u
aandraagt!!!!
Download