Inventarisatie format Modulen Nieuwe Scheikunde - Start

advertisement
Inventarisatie format Modulen Nieuwe Scheikunde
Klas 3hv
2010
Begin 3e klas
1 Eigentijdse
materialen
Midden 3e klas
Stofeigenschappen
2. Forensische
chemie
3. Groente in een
flesje
Scheidingsmethoden
Gehaltes voedingsstoffen
pH
Midden 3e klas
6. Looking good!
mengen en mengbaarheid,
emulsies, suspensies en
oplossingen,
hydrofiel, hydrofoob,
emulgatoren,
zuurgraad, eigenschappen van
metalen
Eind 3e klas
4. Leangear
Scheidingsmethoden,
Processchema's, veiligheid,
milieu
12. Verbrandingen
13. Verf maken
Verbrandingsreacties
opstellen reactievergelijking
glucose in het lichaam
reactiesnelheid
endotherm/exotherm
Overmaat
verhoudingsrekenen,
modeldenken
reactievergelijkingen (vanaf
niveau nul)
10. Scooter van de
21e eeuw
duurzaamheid
verbrandingen
energiebronnen
metalen/legeringen
redox
broeikaseffect
verzuring
Licht/ groen mogelijkheden met biologie
Licht/ geel
,,
met natuurkunde
Rood
,,
de zaakvakken
5. Lekker
aantoningsreacties
blokschema maken
opschalen
gistwerking
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
7. Magie of chemie
11. Suiker
Chemisch stofbegrip,
reactiebegrip en
indicatoren
Scheidingsmethoden 7x
Oplosbaarheid
energiebronnen
katalysator
14. Voeding
reagentia,
scheidingsmethodes,
houdbaarheid
chemische reactie
stofeigenschappen,
massa %,
pH
verhoudingsrekenen
15. Wie zoet is krijgt
lekkers
Fysisch stofbegrip (zuivere en
onzuivere),
scheidingsmethoden
dichtheid
16. Zelfherstellende materialen (VNCI)
stromingsleer, Viscositeit,Hydratatie, Opbouw metalen en legeringen,
Invloed temperatuur op een veer van geheugenmetaal, Moleculen, Ketens,
Crosslink,Thermoplast, Glastemperatuur, Vloeitemperatuur,etc
8. Melkzuur van
spierpijn tot kunstknie
Moleculen, atomen, symbolen,
molecuulformules
Kloppend maken van
reactievergelijkingen
Rekenen met massaverhoudingen
Verbrandingsreacties
Reagentia
Zuren, basen en pH
Frans Carelsen
9. Schoonmaken
zuurgraad, pH en de zuurbase reactie,
reagens,
redoxreacties,
verzeping,
oplossen en mengen,
berekeningen rond hardheid
van water,
werking zeep,
1
Overzicht modulen Leerjaar 3
Titel
korte beschrijving
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
Concepten/ inhoud
Leeractiviteiten/
didactiek
1 Eigentijdse materialen


Gaat over over alledaagse voorwerpen en producten zoals lijm, sportschoenen, slaapzakken en spijkerbroeken.
Onderzoeken hoe ze materiaaleigenschappen kunnen testen (slaapzakken) of welke lijm het beste in een
bepaalde situatie gebruikt kan worden. In het onderdeel Sportschoenen gaan ze uiteindelijk een eigen gekozen
sportschoen herontwerpen.
 In de verdiepingsfase gaan ze spijkerbroeken bewerken en ontdekken ze het begrip chemische reactie.
Nihil/ klas 2 begin klas 3/ 12 à 13 lessen
Materialen, materiaaleigenschappen en intro chemische reactie/ voorbereiding stofeigenschappen
 groepenwerk
 veel practica
 geen specifieke didactiek
 viervlak chemie fasen zichtbaar
 Veel voorbereiding nodig voor practica
 Volledige docentenhandleiding
Niet aan de orde
Practische/
organisatie aspecten
Afstemming andere
vakken
Toets aanwezig en aanwijzingen voor maken van poster en verslag
Bijzonderheden
Contacten
Lovina Hofmeyer
SG Nieuwediep, Den Helder
John Hukom
RK Lyceum Sancta Maria, Haarlem
Sylvia Lipman
Vechtstede College, Weesp
Eric Joling
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
2
Titel
korte beschrijving
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
Concepten/ inhoud
Leeractiviteiten/
didactiek
Practische/
organisatie aspecten
Afstemming andere
vakken
Bijzonderheden
Contacten
2. Forensische chemie
De leerlingen krijgen te maken met een misdaadsituatie. Op de plek van de misdaad zijn materialen gevonden, evenals
bij de vier verdachten. De leerlingen gaan als forensisch onderzoekers met behulp van scheidingsmethoden en
chemische reacties aan de slag. Hierbij is het niet alleen van belang de onderzoeksopdrachten goed uit te voeren, de
juiste kennis uit kennisbanken te halen, maar ook resultaten uit te wisselen via presentaties, om zo uiteindelijk de vraag
"Who did it?" te kunnen beantwoorden.
Nihil/ begin klas 3/ 16 lessen of minder
Scheidingsmethoden, reacties + opstellen reactieschema’s, exotherme en endotherme reacties
 groepswerk,
 practicum,
 discussie, presentatie,
 werken met kennisbank, reflecteren,
 werken met portfolio, studiewijzer en logboek.
 op CD
 informatie t.b.v. presenteren
 foto’s / filmpjes practicumvaardigheden
 van een kennisbank
 voorbeeld toets + analyse hiervan
 meerdere mogelijkheden voor afronding
Lijnen naar biologie mogelijk
Variatie in aantal lessen goed mogelijk/ minimaal 12
Aanpassingen voor betere leerlingen nodig
netwerk PACT, Fontys Hogeschool Tilburg
Miek Scheppers-Sap
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
3
Titel
korte beschrijving
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
Concepten/ inhoud
Leeractiviteiten/
didactiek
Practische/
organisatie aspecten
Afstemming andere
vakken
Bijzonderheden
Contacten
3. Groente in een flesje
kennis maken met begrippen voedingswaarde en veiligheid van voedingsmiddelen, zoals ijzergehalte, gehalte aan
voedingsvezels, aanwezigheid nitraat en/of nitraat, enz. Uiteindelijk moeten de leerlingen zelf een voedingsdrank
ontwerpen die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Dit drankje wordt gemaakt en getest door een smaakpanel.
Andere aspecten: conservering, kleur en etikettering Link naar grootschalige industriële productie.
Nihil/ eind klas 2 of klas 3/ 12 lessen
 soorten voedingsmiddelen, behoefte en spijsvertering
 bepaling nitraat en nitriet
 bepaling gehalte aan droge stof en vezels
 (spectro)fotometrische bepaling van ijzergehalte
 bepaling zuurgraad met pH papier en met de kleurstof van rode kool
 zelf produceren van groente in een flesje aanpassen/verbeteren van het gemaakte product
 groepswerk,
 practicum,
 onderzoek op de computer,
 presentaties
toets voorbeelden
zeer structurerend werkboek/ veel invulwerk
De module biedt mogelijkheden voor vakoverschrijdend werken met bijv. biologie (spijsvertering), economie of
wiskunde.
diverse aspecten verdieping mogelijk
Leo Rozendaal Christelijke Scholengemeenschap Walcheren
netwerk Interregionaal Jan de Gruijter
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
4
Titel
korte beschrijving
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
Concepten/ inhoud
Leeractiviteiten/
didactiek
4. Leangear
De leerlingen maken een ondernemingsplan voor de bouw van een fabriek te maken. Ze moeten beslissingen nemen
over investeringen die gedaan moeten worden voor het produceren van een stof/enzym. Naast chemische kennis
spelen ook maatschappelijke, politieke, economische en ethische aspecten een rol.
Chemische reactie, faseovergang, diverse scheidingsmethoden, moleculen, stofeigenschappen/
tweede deel klas 3/
8 à 12 lessen
processchema’s, veiligheid en milieu/ beperkte chemische inhoud
 Groepswerk: samenwerken (taken verdelen, verantwoording krijgen en nemen),
 een mening vormen,
 bronnenonderzoek,
 samenhang zien de vakken en
 oriëntatie op studie en beroep.
 presenteren, werken met een logboek
Zeer veel en uitgebreid materiaal/ veel leeswerk
Een complex probleem benaderen en oplossen, keuzes maken
Sterke relatie met maatschappij(leer), economie en aardrijkskunde
Practische/
organisatie aspecten
Afstemming andere
vakken
Aanwijzingen voor het maken van mindmaps
Bijzonderheden
Contacten
voorbeeld proefwerk: volgt nog
Hielko de Haan, CSG Walcheren, Middelburg
Marijn Meijer, UU en Newmancollege, Breda
netwerk Zuid West
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
5
Titel
korte beschrijving
5. Lekker
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
 scheidingsmethoden,
 reactie, reactietypen,
 massaverhouding
 reagentia/
Einde leerjaar drie/
8-10 lessen
 scheidingsmethoden,
 aantoningsreacties
 blokschema maken
 opschalen
 gistwerking
 samenwerken
 rekenen
 onderzoek
 taakverdeling,
 werken met logboek
Oven noodzakelijk (225 C) misschien wel 2
Concepten/ inhoud
Leeractiviteiten/
didactiek
Leerlingen gaan eerst appelflappen bakken. Daarbij komen verschillende chemische begrippen die de leerlingen
gedurende het jaar hebben leren kennen, in deze module terug. Hiervoor moeten er eerst verschillende keuzes
gemaakt worden als het gaat om de ingrediënten, het recept en de kosten. Ook maken de leerlingen een blokschema
voor de uiteindelijk gekozen werkwijze. Tijdens de voorbereidingen leren de leerlingen wat de functie is van de
verschillende de ingrediënten. Daarna volgt een uitbreiding over rijsmiddelen, gist, etc.
Practische/
organisatie aspecten
Beperkt via gistwerking met biologie
Afstemming andere
vakken
specifieke aandacht voor sociale vaardigheden,
Bijzonderheden
Contacten
Terugblik op wat het afgelopen jaar is geleerd bij Scheikunde.
Ook bestaat er de mogelijkheid tot differentiatie a.h.v. profielkeuze van de leerling.
netwerk Oost
Harm Scholte UT
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
6
Titel
korte beschrijving
6. Looking good!
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
 veiligheidsregels
 werken met brander
 namen glaswerk/
klas 3/
10 lessen
 mengen en mengbaarheid,
 emulsies, suspensies en oplossingen,
 hydrofiel, hydrofoob, emulgatoren,
 zuurgraad, eigenschappen van metalen (edelheid, buigzaamheid, mengbaarheid, legeringen, geleidbaarheid,
modelvorming: relatie bouw en eigenschappen stoffen.
practicum, onderzoek, samenwerken, reflecteren, presenteren
Concepten/ inhoud
Leeractiviteiten/
didactiek
Practische/
organisatie aspecten
Afstemming andere
vakken
Bijzonderheden
Contacten
In deze module gaan leerlingen in het onderdeel 'trendy sieraden' een sieraad ontwerpen en bij de 'cosmetische
producten' een product maken. Zij moeten dit product aanbevelen bij een drogist. Dit alles onder het motto: hoe krijgen
we het Kruidvat of de Etos of wel “Kruitos” vol met onze zelf gemaakte producten.
Voordat ze het product kunnen maken of ontwerpen, doen ze een aantal onderzoeken aan materialen.
veel recepten ter voorbereiding practica
eel suggesties voor begeleiding van leerlingen in het leren samenwerken.
Beperkte lijn naar biologie (cosmetica)
voorbeeld en echte proefwerkopgaven + antwoorden aanwezig
Annet Hersmis
Kitty Jansen
Aad Zilverschoon
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
7
Titel
korte beschrijving
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
Concepten/ inhoud
7. Magie of chemie
Aan de hand van de inhoud van de chemiebox en belangrijke stoffen in het keukenkastje maken leerlingen kennis met
het chemisch stofbegrip. Ze doen verschillende experimenten met stoffen en leren vervolgens wat een chemische
reactie is. Uiteindelijk wordt de aanzet tot een reactievergelijking gegeven.
 het verschil tussen één stof en een mengsel
 werking van een indicator en meer specifiek een indicator voor water/
klas 3/
16 lessen of minder/ meer
 Chemisch stofbegrip,
 reactiebegrip en
 indicatoren
Leeractiviteiten/
 groepswerk,
didactiek
 practicum
Practische/ organisatie veel practica voor te bereiden\
aspecten
strakke structuur
overzichtelijk stroomschema beschikbaar
Afstemming andere
beperkt
vakken
Bijzonderheden
Sterk gestuurd: Werken in groepjes en worden via vragen en opdrachten door de theorie geleid. De leerlingen moeten
steeds tot een gezamenlijk antwoord komen, dat aan het einde van de les bij de docent wordt ingeleverd die het voor
de volgende keer nakijkt.
Mogelijkheden tot facultatieve practica
Contacten
netwerk zuid/oost
Ton van Berkel
Frans Arnold
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
8
Titel
korte beschrijving
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
Concepten/ inhoud
Leeractiviteiten/
didactiek
Practische/ organisatie
aspecten
Afstemming andere
vakken
Bijzonderheden
Contacten
8. Melkzuur van spierpijn tot kunstknie
Over de chemische eigenschappen, vorming, bereiding en toepassingen van (poly)melkzuur

Veiligheidsregels bij practica
Zuivere stoffen, stofeigenschappen, mengsels
Ontleedbare en niet-ontleedbare stoffen
Moleculen, atomen, symbolen, molecuulformules
Kloppend maken van reactievergelijkingen
Rekenen met massaverhoudingen
Verbrandingsreacties
Reagentia
 Zuren, basen en pH
 Eind klas 3/ 8 lessen
 Structuurformules
 uitbreiding zuren, basen en pH
Neutraliseren en titreren
Rekenen met massaverhoudingen
Indicatoren
 Biotechnologie
Duurzaamheid
 Eiwitten(VWO)
 Sterochemie(VWO)
Practica o.a. yoghurt en zuurkool maken
Artikelen en
beeldmateriaal
De module is ontwikkeld voor 3 havo leerlingen. Ook geschikt voor M- leerlingen. Voor 3 vwo is een aparte versie
gemaakt. Er is hier wat meer voor verdieping gekozen: groene chemie en stereochemie.
De docent kan het niveau gemakkelijk aanpassen aan zijn/ haar wensen.
Toetsen op aanvraag
Lijnen richting biologie mogelijk
Aparte kenniskaarten met begrippen en zgn. kanjerkaarten voor verdieping
Arne Mast C3 Jan de Gruijter
De module is te vinden via http://www.scheikundeinbedrijf.nl
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
9
Titel
korte beschrijving
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
Concepten/ inhoud
Leeractiviteiten/
didactiek
Practische/ organisatie
aspecten
Afstemming andere
vakken
Bijzonderheden
Contacten
9. Schoonmaken
In deze module wordt de leerling via het model van de viervlakschemie verschillende chemische aspecten van
schoonmaakmiddelen aangeleerd.
 Chemische reactie
 Zuurgraad/
 Klas 3, aansluiting naar klas 4
 9-19, afhankelijk van de keuzes die de docent maakt.
 zuurgraad, pH en de zuur-base reactie,
 reagens,
 redoxreacties,
 verzeping,
 oplossen en mengen,
 berekeningen rond hardheid van water,
 werking zeep,
 brandbaarheid,
 extractie
Deze module is gebaseerd op de zogenaamde 'viervlakschemie'.
Onderzoek, groepswerk, presenteren
De docent krijgt veel mogelijkheden voor werkvormen en opdrachten aangereikt en vult hiermee naar eigen wensen en
inzichten de module mee in.
Nihil
Er worden aan de docent mogelijkheden geboden tot het invullen van de vier fasen binnen de modulen (introductiefase,
nieuwsgierigheids- en planningsfase, verwerkingsfase en verdiepingsfase).
Jan Apotheker RUG, Studiestijgers, netwerk Noord
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
10
Titel
korte beschrijving
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
Concepten/ inhoud
Leeractiviteiten/
didactiek
Practische/ organisatie
aspecten
Afstemming andere
vakken
Bijzonderheden
Contacten
10. Scooter van de 21e eeuw
Er wordt van een duurzame scooter ontworpen De leerlingen zullen zich in tal van zaken hierom heen moeten
verdiepen om op de presentatie met een goed model te komen.
 iets afweten van: motoren, brandstoffen, brandstofcellen, redoxreacties en metalen/
 tweede helft leerjaar drie. Ook klas 4 is mogelijk/
 14 lessen
 duurzaamheid
 verbrandingen
 energiebronnen
 metalen/legeringen
 redox
 broeikaseffect
 verzuring
groepswerk, expertmethode, onderzoek, ontwerpen, presentatie, werken met labjournaal
De opzet van de module is zodanig dat de docent deze eenvoudig kan aanpassen (docentgestuurd of leerlinggestuurd)
naar de vorm die het beste bij hem/haar en de leerlingen past.
In deze module wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop de docent het samenwerken van leerlingen kan
begeleiden en met de leerlingen samen evalueren.
Misschien lijntje naar natuurkunde
Een uitdagende module voor leerlingen die wel iets meer aankunnen.
Websites niet actueel
netwerk Zuid-Holland Jan van Rossum
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
11
Titel
11. Suiker
korte beschrijving
Suiker staat centraal. Door middel van brainstormen en mindmapping gaan leerlingen aan de slag in het bedenken van
aspecten die met suiker te maken hebben, zoals bijv. tandcariës. Vervolgens gaan ze hier dieper op in en presenteren
hun bevindingen. Door middel van de productie van suiker uit suikerbieten, leren ze de verschillende
scheidingsmethoden toepassen.
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
 begrip stofeigenschappen,
 soorten mengsels
 klas 3
 13 lessen
 Scheidingsmethoden 7x
 Oplosbaarheid
 energiebronnen
 katalysator
groepswerk, practica, mindmapping, brainstormen, presentaties
Concepten/ inhoud
Leeractiviteiten/
didactiek
Practische/ organisatie
aspecten
Afstemming andere
vakken
Bijzonderheden
Contacten
Deze module is gebaseerd op de zogenaamde 'viervlakschemie'. Er worden aan de docent mogelijkheden geboden tot
het invullen van de vier fasen binnen de modulen (introductiefase, nieuwsgierigheids- en planningsfase,
verwerkingsfase en verdiepingsfase).
Nihil
Is ook volledig in goed Engels vertaald!!
netwerk Noord Jan Apotheker
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
12
Titel
korte beschrijving
12. Verbrandingen
Leerlingen maken kennis met bijzondere verbrandingen (bijv. een explosie of een video over brand) gaat de leerlingen
zelf aan de slag. Ze denken na over wat met verbranding te maken heeft, onderzoeken aspecten van verbrandingen en
presenteren hun bevindingen aan elkaar.
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
Concepten/ inhoud
 begrip reactie
 klas 3/
 7-15 afhankelijk van invulling docent
 Verbrandingsreacties
 opstellen reactievergelijking
 glucose in het lichaam
 reactiesnelheid
 endotherm/exotherm
groepswerk, practica, mindmapping, brainstormen, presentaties
Leeractiviteiten/
didactiek
Practische/ organisatie
aspecten
Afstemming andere
vakken
Bijzonderheden
Contacten
Deze module is gebaseerd op de zogenaamde 'viervlakschemie'. Er worden aan de docent mogelijkheden geboden tot
het invullen van de vier fasen binnen de modulen (introductiefase, nieuwsgierigheids- en planningsfase,
verwerkingsfase en verdiepingsfase).
Zijn mogelijkheden richting biologie en natuurkunde
De docent krijgt veel mogelijkheden voor werkvormen en opdrachten aangereikt en vult hiermee naar eigen wensen en
inzichten de module mee in.
netwerk Studiestijgers, Universiteit Groningen Jan Apotheker
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
13
Titel
korte beschrijving
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
Concepten/ inhoud
Leeractiviteiten/
didactiek
Practische/ organisatie
aspecten
Afstemming andere
vakken
Bijzonderheden
Contacten
13. Verf maken
Leerlingen leren een pigment te maken en te bekijken Er komen diverse begrippen aan de orde die al eerder behandeld
zijn, zoals moleculen, fasetoestanden, oplossingen en suspensies. Aan de hand van de vorming van de stof Berlijnsblauw leren leerlingen ontdekken dat stoffen in een bepaalde verhouding reageren en hoe je voor een dergelijke reactie
de vergelijking afleidt. Uiteindelijk maken de leerlingen zelf verf.
 scheidingsmethoden
 reagens
 faseovergangen
 verbrandingen
 kruistabel/
 eind leerjaar 3/
 10 tot 16
 Overmaat
 verhoudingsrekenen,
 modeldenken
 reactievergelijkingen (vanaf niveau nul)
groepswerk, brainstormen, enz. De module begeleidt leerlingen bij het effectief samenwerken binnen een groep
In deze module legt op een inzichtelijke wijze lastige begrippen uit, waarbij leerlingen zelf theorie moeten afleiden.
Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan groepswerk. De module is gebaseerd op de viervlakschemie, waardoor
de docent keuze heeft in activiteiten die hij/zij de leerlingen in de vier verschillende fasen (introductiefase,
nieuwsgierigheids- en planningsfase, verwerkingsfase en verdiepingsfase) kan laten doen.
nihil
geen antwoordenboek/ geen benodigdhedenlijst
netwerk oost Harrie Jorna
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Van deze module is in september 2010 een nieuwe versie verschenen
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
14
Titel
korte beschrijving
14. Voeding
Door proeven te doen met appelmoes, kleurstoffen, frisdrank, rode kool, chips, aardappels en wijn, krijgen leerlingen
met verschillende chemische aspecten van voeding te maken.
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
Concepten/ inhoud
 Nihil/
 leerjaar 3
 8 tot 13
 reagentia,
 scheidingsmethodes,
 houdbaarheid
 chemische reactie
 stofeigenschappen,
 massa %,
 pH
 verhoudingsrekenen
groepswerk, practica, mindmapping, brainstormen, presentaties
Leeractiviteiten/
didactiek
Practische/ organisatie
aspecten
Afstemming andere
vakken
Bijzonderheden
Contacten
Deze module is gebaseerd op de zogenaamde 'viervlakschemie'. (introductiefase, nieuwsgierigheids- en planningsfase,
verwerkingsfase en verdiepingsfase).
Er worden aan de docent mogelijkheden geboden tot het invullen van de vier fasen binnen de modulen
Sterke lijn richting biologie
uitgebreide benodigdhedenlijst
netwerk Noord Menno Kreij/ Willy Reinalda
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
15
Titel
korte beschrijving
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
Concepten/ inhoud
Leeractiviteiten/
didactiek
Practische/ organisatie
aspecten
Afstemming andere
vakken
Bijzonderheden
Contacten
15. Wie zoet is krijgt lekkers
De module is geschreven voor klas 3 van havo en vwo en is geschikt om het schooljaar mee te starten. Het doel van de
module is het aanleren van een stofbegrip en scheidingsmethoden en het introduceren van een methode om de
suikerconcentratie van een oplossing te bepalen.
Na een ‘wat weet je al’-taak en een inleidende opdracht over suikerfabricage gaan leerlingen in groepjes aan de slag
met de isolatie van suiker uit een stuk suikerbiet. Na enkele scheidings- en zuiveringsstappen evenals berekeningen en
metingen aan dichtheid en concentratie van suikeroplossingen, wordt het eindproduct op zuiverheid getest. De module
wordt afgesloten met een taak over suikersoorten en een ‘wat weet je nog’-taak.
 Nihil/
 begin klas 3/
 13 uit te breiden met keuzeopdrachten.
 Fysisch stofbegrip (zuivere en onzuivere),
 scheidingsmethoden
 dichtheid
practicum, samenwerken, feedback geven en verwerken
De module kan worden uitgebreid met een onderzoeksopdracht waarin aangeleerde vaardigheden in praktijk gebracht
worden en leerlingen kennis maken met de natuurwetenschappelijke methode.
klein lijntje naar biologie
Zie ook module suiker dus niet samen
netwerk midden Annemoon Brans
De module is te vinden via http://www.nieuwescheikunde.nl/
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
16
Titel
korte beschrijving
16. Zelfherstellende materialen (VNCI)
het gaat over maïzena en water, zelfherstellend beton, geheugenmetaal, geheugenkunststof en zelfherstellende
verven. Leerlingen kunnen over zulke onderwerpen onderzoekjes uitvoeren.
Benodigde
voorkennis/ klas/ tijd
nodig
Zeer divers o.a. lineair verband, kracht, oplossing, mengsel. legering, rooster, energie, monomeer, polymeer, dichtheid
stijfheid, plastisch, katalysator, electricitieit, oppervlaktespanning etc.
3e klas/
ongeveer 7 lessen
Ook zeer divers: stromingsleer, Viscositeit,Hydratatie, Opbouw metalen en legeringen, Invloed temperatuur op een veer
van geheugenmetaal, Moleculen, Ketens, Crosslink,Thermoplast, Glastemperatuur, Vloeitemperatuur,etc
Concepten/ inhoud
Leeractiviteiten/
didactiek
Practische/ organisatie
aspecten
Afstemming andere
vakken
Bijzonderheden
Contacten
Eén van de onderliggende doelen is dan ook om leerlingen onderzoeksvaardigheden bij te brengen.
U kunt als docent op drie verschillende manieren met de module werken.
1. De context-conceptbenadering
2. De meer traditionele methode
3. Een mengvorm
In de bijlagen zijn allerlei vaardigheden (bijv. verslag, poster en artikel maken) opgenomen
Sterke lijnen met natuurkunde (electriciteit, sterkte, energie, weerstand vloeistof, etc)
Aparte kenniskaarten met begrippen en zgn. kanjerkaarten voor verdieping
Arne Mast C3
De module is te vinden via http://www.scheikundeinbedrijf.nl
Inventarisatie 3e klas modulen Nieuwe Scheikunde versie 2010
Frans Carelsen
17
Download