Een leven vol structuur is belangrijk

advertisement
Een leven vol structuur is belangrijk
voor mensen met ASS
Voor wie?
Voor mensen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Deze mensen
hebben een sterk geheugen en vaak boeiende specifieke kennis. Zij ervaren
wel vaak moeite met het ordenen en filteren van informatie van gewone
alledaagse zaken. Mensen met ASS krijgen informatie niet in zijn geheel
maar gefragmenteerd binnen. Hierdoor kunnen ze heel moeilijk verbanden
leggen en wordt de omgeving ingewikkeld en onvoorspelbaar.
Dit kan verwarring, wantrouwen en angst veroorzaken.
Mensen met ASS willen graag voorspelbaarheid en regelmaat in hun leven.
Dit geeft een gevoel van herkenning en veiligheid. Het zijn juist deze
specifieke kenmerken die ervoor zorgen dat iemand met ASS zich staande
kan houden in een, voor hen, vaak bedreigende wereld.
Welke hulp bieden wij?
Mensen met ASS bieden wij ondersteuning en begeleiding bij het wonen,
dagbesteding en het aangaan van sociale contacten. Wij benaderen deze
mensen vanuit een professionele en vraaggerichte houding, die zoveel
mogelijk aansluit bij de specifieke wensen en behoeften. Wij reiken handvatten
aan door individuele trainingen in allerlei situaties, zoals het verwerken
van informatie, het omgaan met andere mensen of met prikkels
van buitenaf. Voordoen en samendoen zijn hierin de sleutelwoorden. Met
deze aanpak proberen wij een veilige leefomgeving voor deze bewoners te
realiseren, waarbij het tempo door henzelf wordt bepaald.
De kans tot zelfontwikkeling is daardoor groter en bovendien wordt hun leefwereld ook
verbreed. Samen met de persoonlijke begeleider worden doelen gesteld;
bijvoorbeeld het bevorderen van zelfstandigheid. Wij houden daarbij
rekening met de draagkracht en de mogelijkheid tot veranderen.
Het bieden van veiligheid, structuur en rust is een vereiste.
Praktisch:
Wij beschikken over een groot aantal eenpersoonsappartementen en
groepswoningen verdeeld over de regio’s Zaanstreek/Waterland en WestFriesland. De eenpersoonsappartementen zijn vooral bedoeld voor mensen
met ASS, die beperkt worden in hun ontwikkeling doordat wonen in een
groep te veel prikkels veroorzaakt.
Een leven vol structuur is belangrijk
voor mensen met ASS
Begeleiding
De mate van begeleiding is afhankelijk van de eigen mogelijkheden. Hierbij spelen
(sociale) vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid een grote rol.
Cliënten creëren hun eigen plek, waar ze ‘zelfstandig’ wonen. Er zijn regelmatig
groepsmomenten zodat sociale contacten kunnen worden aangeleerd. Wij kunnen
helpen een goede dagbesteding te krijgen zodat het sociale netwerk groter wordt.
Er wordt regelmatig onder begeleiding gekookt en gezamenlijk gegeten. In het
weekend trekt men er regelmatig samen op uit terwijl er doordeweeks ook naar
school wordt gegaan en/of gewerkt.
Tussen 22.00 en 8.30 uur is in geval van nood de nachtdienst beschikbaar.
Autisme en Begeleid Zelfstandig Wonen
Voor ‘Begeleid Zelfstandig Wonen’ dienen cliënten over een eigen huis te
beschikken of daarmee bezig te zijn. Verder zal de bereidheid aanwezig moeten
zijn om met begeleiders samen te werken aan herstel.
De begeleiders doen huisbezoeken en bieden ondersteunende- en/of activerende
begeleiding. Afhankelijk van de wensen worden daarover afspraken gemaakt.
De begeleiding zal zich vooral richten op het wonen, werken en het aangaan van
sociale contacten. De begeleiders zijn in principe beschikbaar op werkdagen tussen
8.30 en 20.00 uur. Het is ook goed mogelijk dat mensen met ASS met enige
ondersteuning en begeleiding zelfstandig kunnen (blijven) wonen.
Aanmelden kan met:
• een diagnose binnen het autistische spectrum
• een CIZ indicatie
Om in aanmerking te komen voor ‘Beschermd Wonen’ dient men ook de indicatie
‘Verblijf’ te hebben.
Voldoet men aan bovengenoemde voorwaarden, dan graag bellen met Bureau Zorg
en Toewijzing. Telefoon: 0800-3388 3388.
CIZ Aanvraagformulier
Wanneer u nog geen CIZ indicatie heeft, kunnen onze consulenten, van bureau
Zorg en Toewijzing, u een aanvraagformulier toesturen. Ze kunnen u informeren
over de procedure van het CIZ. Dit kan telefonisch via: 0800-3388 3388.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards