BMM - Hoofdstuk 12 - Noordhoff Uitgevers

advertisement
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Proces van marketingbeheersing
• Continu cyclisch proces
–
–
–
–
–
formuleren van marketingdoelstellingen
formuleren van prestatienormen
uitvoeren van marketingactiviteiten
vergelijken van resultaat met normen
maken van aanpassingen
• Vier soorten beheersing
–
–
–
–
van lopende activiteiten
van winstgevendheid
van efficiëntie
van de marketingfunctie
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Lopende activiteiten
• Gebaseerd op informatie uit jaarplannen
• Regelmatige, periodieke meting
– eens per jaar, half jaar of kwartaal
• Twee niveaus
– analyse van het bedrijfsresultaat
• diverse verschillenanalyses
– analyse van de klantrelaties
• op het niveau van de individuele relatie (bijv. klantaandeel)
• op het niveau van alle relaties (bijv. retentie)
• gebruik van het klovenmodel
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Winstgevendheid
• Veelal problematisch om gemaakte kosten te alloceren
naar producten, klanten etc.
– directe kosten
– traceerbare algemene marketingkosten
– niet-traceerbare algemene kosten
• Winstgevendheid per
–
–
–
–
product
klant
verkoopkanaal
etc.
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Efficiëntie
• Winst zegt iets over de effectiviteit: in welke mate is het
gestelde doel (winst) bereikt?
• Efficiëntie zegt iets over de kosten die hiermee gemoeid
zijn, bijv.
–
–
–
–
aantal klantbezoeken per verkoper per dag
bezoektijd per klantbezoek
kosten per geworven klant
logistieke kosten als percentage van de omzet
• Uiteindelijk gaat het om de combinatie van effectiviteit en
efficiëntie: marketingproductiviteit
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Marketingfunctie
• Marketingaudit: doorlichting van de marketingfunctie
–
–
–
–
uitgebreid
systematisch
onafhankelijk
periodiek
• Onderwerpen als
–
–
–
–
–
–
omgeving
strategie
organisatie
systemen
productiviteit
marketinginstrumenten
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
De praktijk
• Steeds meer nadruk op het meetbaar maken van
marketingproductiviteit (accountability)
• Invloed van technologische ontwikkelingen
– gebruik van laptops tijdens verkooppresentaties
– meten van activiteiten op internet
• Recentelijk veel aandacht voor het ontwerpen van een
dashboard
– combineert financiële en niet-financiële informatie
– geeft een snel overzicht van de prestaties
– bekendste voorbeeld: balanced scorecard
Business Marketing Management
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv
Download