Oefenvragen voor het tentamen bioethiek Embryo

advertisement
Oefenvragen voor het tentamen bioethiek
Embryo-selectie nu ook in Nederland mogelijk
Pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) is een techniek die zich bevindt op het snijpunt van
genetische diagnostiek en voortplantingstechnologie. Wanneer er sprake is van een erfelijke afwijking
bij één of beide ouders kan er voor gekozen worden tijdens een IVF-behandeling PGD plaats te laten
vinden. De bevruchting vindt dan namelijk buiten het lichaam plaats, waardoor het zo ontstane preembryo, onderzocht kan worden op bepaalde genetische afwijkingen. Alleen gezonde embryo's
komen in aanmerking voor terugplaatsing in de hoop een zwangerschap tot stand te brengen.
Deze techniek is met name toepasbaar bij paren die drager zijn van een erfelijke afwijking, maar ook
bij bepaalde (erfelijke) vruchtbaarheidsproblemen en chromosomale afwijkingen (o.a. translocaties).
Waarom vormt PGD een bio-ethisch vraagstuk, wat is het dilemma in deze casus?
Welke principes botsen in dit dilemma?
Wat is het verschil tussen de ethische theorie van Kant en die van Bentham?
Kun je dat uitleggen aan de hand van de PGD casus?
Hoe beoordeel je een dierproef?
Wat is “de intrinsieke waarde van het dier”?
Heeft een laboratoriummuis meer intrinsieke waarde dan een wilde muis? Ja of nee? Licht je
antwoord toe.
Om te komen tot zoiets als een universele toetsmethode voor dierproeven zijn verschillende
modellen ontwikkeld: normatieve modellen (puntenscore) en procedurele modellen zoals de
beslisboom? Wat zijn de verschillen tussen deze 2 modellen?
Wat bedoelt Ben Mepham met Common Morality?
Kun je een voorbeeld geven van iets dat valt onder common morality?
Welke grondhouding ten opzichte van de natuur (Zie Zweers) heeft de HIjdra van
Natuurmonumenten.? Licht je antwoord toe.
Goede wetenschap
Een onderdeel van de gedragscode voor levenswetenschappers, standards of ethical conduct in the
biosciences, gaat over wetenschappelijke integriteit. Welke vijf elementen van wetenschappelijke
integriteit noemt Ben Mepham?
Wat is het verschil tussen de CUDOS normen een gedragscode voor biologen?
Download