Eindex. Sociologie VWO 2012

advertisement
MINISTERIE VAN ONDERWIJS
EN VOLKSONTWIKKELING
EXAMENBUREAU
UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2012
VAK
DATUM
TIJD
: SOCIOLOGIE
: MAANDAG 25 JUNI 2012
: 07.45 – 09.45 UUR
Aantal opgaven bij dit vak
Aantal pagina’s
: 8
: 4
Controleer zorgvuldig of alle pagina’s in de goede volgorde aanwezig zijn. Neem in geval van
een afwijking onmiddellijk contact op met een surveillant.
Onderwijsminister naar COHSOD vergadering
5
10
15
20
25
De afkorting COHSOD staat voor Council for Human and Social Development. Dit is de ‘Raad
voor Menselijke en Sociale Ontwikkeling’. De COHSOD is een van de ministeriele raden van
de Caricom, de Caribische Gemeenschap en Gemeenschappelijke handelsmarkt. De agenda
van deze COHSOD meeting is Cultuur en het jeugd en Sportbeleid.
In het bijzonder houdt COHSOD zich bezig met het volgende:
Het bevorderen van de verbetering van de gezondheid, waaronder de ontwikkeling en
organisatie van een efficiënte en betaalbare gezondheidszorg in de gemeenschap; het
bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs door middel van efficiënte organisatie
van onderwijs- en trainingsfaciliteiten in de gemeenschap, waaronder elementaire en
voortgezette beroepsopleiding en technische installaties; bevorderen en ontwikkelen van
gecoördineerde beleidsmaatregelen en programma’s om de leef en werkomstandigheden
van de werknemers te verbeteren en passende maatregelen om de organisatie en de
ontwikkeling van harmonieuze arbeid en arbeidsverhoudingen in de gemeenschap te
vergemakkelijken; het bevorderen van beleidsprogramma’s om de ontwikkeling van de jeugd
en vrouwen in de gemeenschap te bevorderen met het oog op het stimuleren en vergroten
van hun deelname aan de sociale, culturele, politieke en economische activiteiten en het
bevorderen van programma’s voor de ontwikkeling van cultuur en sport in de gemeenschap.
Het concept regionaal strategisch plan voor cultuur is af en gepresenteerd. Het concept
belicht de economische kant van de sector. Een belangrijke topic op de vergadering is de
voorbereiding van de Carifesta XIII. Suriname treedt in 2013 als gastheer op voor dit
evenement. Volgens directeur Sidoel van het Directoraat Cultuur zijn de voorbereidingen al
af. Van belang is dat het economisch aspect van cultuur nader tot uiting komt. Suriname is
sinds kort lid van UNASUR en gaat er daarom ook een officiële uitnodiging naar de lidstaten
van die organisatie. Cultuur moet gezien worden als de brug tussen Suriname en de
UNASUR-landen.
1 of 4
30
35
Er is een regionale strategie ontwikkeld om in het Caribisch gebied sport en toerisme tot
verdere ontwikkeling te brengen. Jongeren worden getraind om Healthy lifestyles te
promoten. De selectie van deze jongeren geschiedt via jeugdinstituten en het directoraat
Jeugdzaken. Een bijzonderheid is dat in Suriname de regionale Sportacademie komt.
In 2004 heeft COHSOD Suriname aangemerkt als Best Practice op het gebied van
jeugdparticipatie. Dit predicaat is de vrucht van de intensieve inzet en inspanning van
pioniers die het pad van optimale jongerenparticipatie hebben uitgezet. De belangrijkste
uitdaging die thans voor ons ligt is om deze onderscheiding te behouden en verder positief
uit te dragen.
DWT, 3 februari 2012.
a - Gedeelte
1a.
Zie regel 28 – 29 “cultuur moet ……………………………………………………………UNASURlanden”. Bespreek twee redenen waarom cultuur gezien moet worden als de brug
tussen Suriname en de UNASUR-landen.(4)
b.
Zie regel 22 - 23:” Het concept …………………………………………………….Sector en regel 26:
“het economisch aspect …………………………………………………….Uiting komt”. Leg uit wat
er wordt bedoeld met het economische aspect van cultuur. (3)
c.
Suriname treedt als gastheer op voor Carifesta XIII.
Bespreek drie redenen waarom het organiseren van Carifesta XIII belangrijk is voor
Suriname. (6)
d.
Kies twee vormen van nationalisme en bespreek voor elk van de door jou gekozen
vorm hoe het een rol speelt bij Carifesta XIII in Suriname. (4)
e.
Bespreek twee manieren hoe de jongerencultuur in Suriname positief gebruikt kan
worden bij de voorbereiding van en tijdens Carifesta XIII. (6)
2
“In 2004 heeft COHSOD Suriname aangemerkt als Best Practice op het gebied van
jeugdparticipatie”
a.
Kunnen we anno 2012 nog praten van een optimale jongerenparticipatie in
Suriname? Motiveer met behulp van twee argumenten. (4)
b.
Noem twee recente jongeren activiteiten in Suriname waar de jongerenparticipatie
optimaal te noemen was. (2)
2 of 4
c.
Zie regel 18 – 21: het bevorderen …………………………………………………….. gemeenschap.
Bespreek waarom de deelname van jongeren aan de sociale, culturele, economische
en politieke activiteiten kan bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname. (4)
3a.
Zie regel 30 - 31:”er is ……………………………………………………………………. te brengen”
Bespreek het verband tussen sport en toerisme voor het verkrijgen van
ontwikkeling?(4)
b.
Noem twee tekstgedeelten waarin collectieve selfreliance duidelijk tot uiting komt.(2)
c.
Is er in bovenstaande tekst sprake van ontwikkeling zoals de VN definitie dat
voorschrijft? Motiveer met behulp van een tekstgedeelte waarin je antwoord
duidelijk tot uiting komt. (3)
B- gedeelte
4.
Met de steeds toenemende globalisatie en de vorming van handelsblokken en
verschillende samenwerkingsverbanden zoals Caricom dringt de vraag of er nog
ruimte is voor nationalisme en nationaal denken.
a.
Wat is nationalisme? (2)
b.
Werkt de regionalisering en globalisering bevorderend of belemmerend voor het
nationalistisch gevoel van Surinamers. Motiveer met behulp van twee
argumenten.(6)
c.
Bespreek 2 voordelen en 2 nadelen van het Caricom lidmaatschap. (4)
5
Een aantal jaren geleden bleek uit een onderzoek dat Suriname in het Caribisch
gebied op 2 landen na, het beste democratisch systeem had.
DWT, 28 november 2006
a.
Noem de vier criteria voor het meten van een democratie volgens Flanigan en
Fogelman. (2)
b.
Kunnen we Suriname anno 2012 rekenen tot een land met een stabiel democratisch
bestel. Bespreek met behulp van twee argumenten. (4)
c.
In hoeverre is de theorie van Rabuschka en Shepsle van toepassing op de Surinaamse
situatie gedurende de afgelopen twee jaren? (6)
3 of 4
6
Het Surinaams onderwijs is meer theoretisch van aard. Kennis opdoen in de praktijk
ontbreekt op veel niveaus binnen het onderwijs gedeeltelijk of zelfs volledig.
a.
Bespreek een negatief gevolg van bovengenoemde situatie voor de leerling binnen
dit onderwijssysteem. (2)
b.
Bespreek twee negatieve gevolgen van bovengenoemde situatie voor degene die het
onderwijsproces met succes heeft doorlopen. (4)
7
De onderwijsresultaten van het schooljaar 2011 – 2012 zijn over de gehele linie slecht
te noemen. Velen zijn van mening dat dit een trend is die zich voort zal zetten. Het is
niet van incidentele aard.
Wat is het doel van onderwijs? (2)
a.
b.
Bespreek 2 factoren binnen het onderwijssysteem en ook twee andere factoren die
volgens jou aangepakt en/of veranderd moeten worden voor het verbeteren van de
onderwijsresultaten. (4)
8
Het individu is zich pas veel later bewust van de relativiteit van sociale patronen en
sociale werelden.
Welke periode wordt bedoeld met ‘veel later’, indien we uitgaan van de socialisatie
theorie van Berger en Berger. (2)
Waarom wordt het kind zich pas veel later bewust van de relativiteit van sociale
patronen en sociale werelden. Noem twee redenen. (4)
a.
b.
c.
Berger en Berger geven aan dat socialisatie bezien kan worden vanuit het
“gezichtspunt van de politieagent” en aan de andere kant als een ‘ inwijdingsproces’
in een sociale wereld. Leg deze twee zienswijzen uit. (6)
CIJFER = SCORE + 10 / 10
SUCCES
4 of 4
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards