aanvraagformulier projecten downloaden

advertisement
1
Stichting Suriname Jaarkalender
Aanvraagformulier ter ondersteuning van kleinschalige projecten in Suriname
(versie 2012)
Deel A: Toelichting
De Stichting Suriname Jaarkalender (hierna te noemen SSJ) stelt zich tot doel:
- Het leveren van een bijdrage aan de positieve beeldvorming over Suriname en zijn
bevolking.
- Het bieden van directe materiële ondersteuning aan kleinschalige projecten in onderwijs,
educatie en gezondheidszorg, gericht op zelfredzaamheid en morele ondersteuning.
De financiële middelen ter verwezenlijking van dit doel worden verkregen door:
- verkoop van de Suriname Jaarkalender.
- sponsorgelden.
- donaties en giften.
Zowel sponsorgelden alsook donaties en giften kunnen, voor zover passend binnen de
doelstelling, besteed worden overeenkomstig de wensen van de gever.
Projectvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient aan enkele voorwaarden te worden
voldaan:
- De aanvragende organisatie dient werkzaam te zijn op het gebied van onderwijs, educatie
en/of gezondheidszorg.
- Er moet sprake zijn van een concreet en afgebakend project.
- Het project moet gericht zijn op structurele verbetering van de levensomstandigheden van
de bevolking en bijdragen aan de maatschappelijke en economische verzelfstandiging van
de doelgroep.
- Het project moet in ruime mate door de doelgroep worden gedragen. Is dit bij aanvang
van het project niet het geval, dan zal deelname aan het project in ieder geval tijdens de
looptijd van het project gestalte moeten krijgen.
- Bij beëindiging van het project moet de doelgroep in staat zijn de activiteit over te nemen
en voort te zetten, dan wel te onderhouden.
- Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook noodhulpactiviteiten voor financiering in
aanmerking komen.
- Een van de voorwaarden is dat er aan de ontvangende kant een structuur / organisatie
bestaat die kan waarborgen dat het geld of de goederen op de bestemde plek aankomen.
2
Wanneer komt een aanvraag niet in aanmerking voor SSJ-ondersteuning?
- Indien het project reeds voldoende via andere organisaties wordt gefinancierd.
- Indien het project commerciële doeleinden buiten Suriname dient.
- Indien het project uitsluitend uit transportkosten bestaat.
- Indien het project niet voldoet aan een van de hiervoor genoemde projectvoorwaarden
Voor welke kosten wordt geen SSJ-ondersteuning gegeven?
- Exploitatiekosten, waaronder b.v. salarissen van aangesteld personeel.
- Kosten van apparatuur, machines en goederen welke in het buitenland worden
aangeschaft terwijl deze ook in Suriname zelf verkrijgbaar zijn of vervaardigd kunnen
worden.
Indienen van de aanvraag:
Aanvragen tot ondersteuning dienen rechtstreeks bij de SSJ te worden ingediend.
Een eventuele tweede of volgende aanvraag kan pas in behandeling worden genomen wanneer
het eerdere project voltooid is en zowel de eindrapportage als de financiële verantwoording bij
de SSJ is ingediend en goedgekeurd.
Bij de aanvragen dient gebruik gemaakt te worden van het Aanvraagformulier ter
ondersteuning van kleinschalige projecten in Suriname" van de Stichting Suriname
Jaarkalender.
Bij toezegging van het project verplicht de aanvrager zich de Stichting te informeren over de
vorderingen van het project.
Stichting Suriname Jaarkalender
Korte Water 133
1069 GG Amsterdam
Tel; 06-27082737
[email protected]
Contactpersoon / bestuurslid in Suriname:
LOTHAR SAAM
Sonjastraat 7
Paramaribo
Tel: 00597-463568
[email protected]
3
Deel B: In te vullen door de aanvrager
Aanvraagformulier ter ondersteuning van kleinschalige projecten in Suriname
a. Aanvragende organisatie
Naam:……………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………..
Contactpersoon: ………………………………………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………………………………………………….
E-mailadres:…………………………………………………………………………………...
Doelstelling en beschrijving van de aanvragende organisatie:
b. Beschrijving van het project
Geef de locatie aan waar het project zich bevindt.
Voeg indien mogelijk als bijlage een situatieschets toe.
Welke organisatie is voor de uitvoering van het project verantwoordelijk?
Wie is de verantwoordelijke persoon (ook naam en adres vermelden)?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
4
Wat is de betrokkenheid van de aanvragende organisatie bij het project?
Beschrijf de voorgeschiedenis en de omstandigheden welke hebben geleid tot het voorgestelde
project.
Beschrijf de doelstelling op korte termijn welke met de voltooiing van het project zal worden
bereikt.
5
Beschrijf de doelstelling op lange termijn waaraan de voltooiing van het project een bijdrage
zal leveren.
Geef een beschrijving van de situatie van de doelgroep voor wie het project bestemd is en hoe
deze doelgroep bij de uitvoering van het project betrokken wordt. Denk hierbij aan
aandachtspunten als armoede, ontwikkeling, emancipatie, milieu en educatie.
Geef aan wanneer het project van start zal gaan en hoeveel tijd er naar verwachting nodig zal
zijn (doorlooptijd).
Geef een beschrijving van de concrete projectactiviteiten die uitgevoerd gaan worden.
Voeg indien mogelijk als bijlage schetsen en bouwtekeningen toe.
6
Welke organisatie is verantwoordelijk voor de exploitatie (d.w.z.) het in werking houden van
het project.
Geef ook aan hoe de exploitatiekosten gefinancierd zullen worden.
Vermeld ook toezeggingen van plaatselijke of landelijke autoriteiten of organisaties.
Geef een beschrijving van de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het project
(personeel, materieel, transport, enz.).
Voeg als bijlage een gedetailleerde begroting van de kosten toe en geef deze in ieder geval op
in (omgerekend naar) euro’s. Geef ook aan van welke wisselkoers is uitgegaan.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards